19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне регулювання зовнішньої торгвівлі№ роботи: 1480
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ...................... .............................. ...5
1.1. Поняття та завдання державного регулювання зовнішньої торгівлі...................... .............................. .............................. .............................. ......5
1.2. Форми і засоби державного регулювання зовнішньої торгівлі.................10
1 .3. Нормативно-правове забезпечення.................. .............................. ...............16
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ..18
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. ..........20
2.1. Система органів державного регулювання зовнішньої торгівлі України....................... .............................. .............................. .............................. ..20
2.2. Динаміка показників зовнішньої торгівлі України....................... ..............27
Висновки до розділу 2…………......................... .............................. ............……31
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ…………................... .............................. .............................. ........……33
3.1. Основні напрями зовнішньоторговельної політики України……….........33
3.2. Вплив вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України…………..........….44
3.3 . Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС…………........................ .............................. .............................. ................……54
Висновки до розділу 3............................. .............................. .............................. ..57
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......62

ВСТУП

Після проголошення незалежності Україна стала на новий шлях розвитку – побудови демократичної правової держави. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, скасування монополії СРСР на зовнішню торгівлю зумовили необхідність формування нової державної політики в цій сфері. Пріоритети сучасної зовнішньоторговельної політики зумовили необхідність реформування засад здійснення зовнішньоторговельної діяльності. Запорукою якісного проведення реформи в сфері зовнішньої торгівлі є належне її державне регулювання. Саме органи державної влади мають забезпечити втілення в життя зовнішньоторговельної політики держави, ефективність якої є однією з умов утвердження країни в міжнародній економічній системі.
Як показало вивчення, проблема дослідження організаційно-правового аспекту державного регулювання зовнішньої торгівлі недостатньо представлена у вітчизняних наукових працях. Наукові розробки українських вчених з проблем регулювання зовнішньоекономічної діяльності присвячені переважно економічному аспекту і меншою мірою торкаються організаційно-правового аспекту державного регулювання зовнішньої торгівлі.
Теоретичним джерелом дослідження слугували наукові здобутки провідних українських вчених, зокрема, Авер’янова В.Б., Андрійко О.Ф., Коліушко І.Б., Комзюка А.Т., Коломієць Т.О., Коломацької С.П., Колпакова В.К., Кравцової Т.М., Ластовецького А.С., Марчука В.М., Ніколаєвої Л.В., Нагребельного В.П., Попова А.А., Осики С.Г., П’ятницького В.Т., Плавича В.П., Позднякова В.С., Покрещука О.О., та ін.
В сучасних умовах здійснення зовнішньої торгівлі забезпечується за допомогою її державного регулювання, що реалізується державними органами з різним правовим статусом та повноваженнями. Досі не створені механізми взаємодії органів державного регулювання зовнішньої торгівлі, що послаблює позиції держави на шляху інтеграції в міжнародну систему господарських зв’язків. Запроваджувана в Україні адміністративна реформа передбачає удосконалення діяльності державних органів, зокрема, в частині процедур, необхідних для легітимації здійснення зовнішньоторговельної діяльності, що неможливо без якісного правового регулювання. Крім того, потребує удосконалення і система заходів адміністративного примусу щодо правопорушень в зовнішній торгівлі. Отже, за таких умов, потреба у дослідженні організаційно-правового аспекту державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні, є нагальною і досить актуальною.
Метою роботи є дослідження процесів державного регулювання зовнішньої торгівлі Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішувалися такі завдання:
- визначити поняття та завдання державного регулювання зовнішньої торгівлі;
- вивчити форми і засоби державного регулювання зовнішньої торгівлі;
- дослідити нормативно-правове забезпечення зовнішньої торгівлі;
- навести характеристику системи органів державного регулювання зовнішньої торгівлі України;
- проаналізувати основні показники зовнішньої торгівлі України;
- визначити основні напрями зовнішньоторговельної політики України;
- розглянути вплив вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України;
- дати оцінку перспективам розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об’єктом дослідження роботи є зовнішньоторговельна політика України, предметом – державне регулювання зовнішньої торгівлі України.
Інформаційна база роботи – чинне законодавство України, навчальні підручники та посібники, періодичні видання та Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Зовнішня торгівля - це система економічних відносин між країнами, основна мета якої полягає у ввезенні та вивезенні товарів і послуг. Об´єктами зовнішньої торгівлі є товари: готова продукція, сировина, напівфабрикати; продукти інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, фірмові знаки та ін.; послуги: міжнародний туризм, транспортні, страхові, посередницькі, будівельні операції тощо.
2. Інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі поділяються на митні та немитні. Серед них розрізняють ті, які стимулюють експорт - прямі та непрямі експортні субсидії, й ті, що обмежують імпорт - мито, квоти, ліцензії тощо, тобто торговельні обмеження.
3. Здійснення будь-яких зовінішньоторговельних операцій на Україні регулюється Законами України, Указами Президента України, Декретами Кабінету Міністрів України, Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв"язків, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру, угодами, укладеними Україною з іншими державами і іншими законодавчими актами України.
4. Організаційно-правовий аспект державного регулювання зовнішньої торгівлі закріплено на законодавчому рівні в Конституції України, Господарському кодексі України, Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актах.
5. Система органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави в країнах світу має деякі спільні риси:
По-перше, у кожній країні в регулюванні ЗЕД бере участь у першу чергу вищий законодавчий орган. В Україні таким органом є Верховна Рада.
Незалежно від назви ці органи виконують такі функції:
- приймають закони, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність;
- ратифікують відповідні угоди;
- асигнують фінансові засоби для ефективного розвитку ЗЕД.
6. За січень-листопад 2010 р. експорт товарів склав 46129,6 млн.дол. США, імпорт – 54087,6 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2009 р. експорт збільшився на 29,8 %, імпорт – на 33,9 %. Від’ємне сальдо становило 7958 млн.дол.
Імпорт з країн СНД становив 44 % від загального обсягу, Європи - 32,9 % (у т.ч. з країн Європейського Союзу - 31,5 %), Азії - 16,4 %, Америки – 4,8 %, Африки – 1,5 %, Австралії і Океанії – 0,4 %.
У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації - 36,5 %, Китаю - 7,7 %, Нмеччини - 7,6 %, Польщі – 4,7 %, Білорусі – 4,2 %, США – 2,9 %, Італії – 2,3 %.
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – з 32,1 % до 32,4 %, електричних машин – з 5 % до 5,9 %, наземних транспортних засобів, крім залізничних – з 4,4 % до 5,5 %, чорних металів - з 2,5 % до 3,2 %. Зменшилась частка механічних машин – з 8,6 % до 7,5 %, фармацевтичної продукції – з 4,6 % до 3,9 %, паперу та картону – з 2,7 % до 2,4 %.
7. На сьогоднішній день Україна має два вектори розвитку: європейський та проросійський.
Картина торгівельних взаємовідносин України з Європейським Союзом є свого роду унікальною, оскільки її можна і потрібно розглядати у багатьох вимірах для того, щоб остаточно зрозуміти сутність проблеми. Такими вимірами передусім є:
• розвиток торгівлі України з ЄС та порівняння з досвідом країн-кандидатів до Євросоюзу;
• проблема політичних рішень з обох сторін як гальмуючий чинник;
• розвиток Україною торгівельних стосунків с Європейським Союзом та перспективи торгівлі з країнами СНД.
За сукупністю геополітичних факторів відносини України з СНД можна згрупувати таким чином:
• відносини з Росією, яка домінує на теренах СНД та у відносинах з Україною;
• відносини з іншими членами Євразійського економічного співтовариства;
• відносини з так званою групою ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова).
8. Загальний аналіз експорту товарів після приєднання України до СОТ дозволяє зробити висновки про позитивний вплив на просування української продукції на зовнішні ринки.
- збільшення експорту товарів з України;
- членство України у СОТ дозволило припинити квотування української металопродукції на ринок ЄС. Відзначимо, що у загальному експорті частка даної продукції складає близько 40 %, тобто такі заходи є потужним стимулятором до нарощування постачань на зовнішні ринки;
- вступ до СОТ дозволив українським експортерам розширити ринки збуту своєї продукції, насамперед, продукції металургії та хімічної промисловості;
- приєднання України до Організації сприяло активізації торговельних відносин з її країнами-членами, що в свою чергу, дозволило українським експортерам розширити географію збуту своєї продукції;
- після приєднання до СОТ проти українських компаній стало складніше запроваджувати антидемпінгові розслідування; відміна антидемпінгових заходів щодо імпорту карбаміду українського походження в країни ЄС дала змогу постачати цей продукт на ринок ЄС; у період після приєднання країни до СОТ відбулося посилення концентрації експорту за рахунок збільшення обсягів експорту традиційних видів продукції для України.
   
Список літератури

1. Митний кодекс України 11.07.2002 № 92-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377
4. Закон України Про міжнародні договори України вiд 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.540
5. Закон України Про міжнародний комерційний арбітраж вiд 24.02.1994 № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.198
6. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.259
7. Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.
8. А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Митна справа: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.
9. Жураківська О. ЗЕД: особливості експортних операцій / О. Жураківська // Баланс–Агро. – 2010. – № 22. – C. 22–25.
10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, К. І. Ржепішевського. — К.: Центр учбової літерату-ри, 2010. — 288 с.
11. Калашник С.Д. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України: потенційні можливості та загрози реалізації [Текст] / С.Д. Калашник, В.В. Сабадаш // Зовнішня торгівля. — 2010. — №1. — С. 21-27.
12. Кобута І., Жигадло В., Лужанська Т. Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань/ За ред.. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 80 с.
13. Козак Ю.Г. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 648 с.
14. Мороз Ю.М. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посіб. – К.: Знання, 2010. – 463 с.
15. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / [О. А. Кириченко, Є. Г. Базовкін, С. А. Єрохін та ін.] ; за ред О. А. Кириченка. – 2-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2008. – 518 c.
16. Міжнародна економіка: Навч. посіб. для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Герасимчук В.Г. — К., 2009. — 302 с.
17. Організація нормативного та методологічного регулювання експортно-імпортних операцій - електронний ресурс — режим доступу: http://dt-kt.net/articles/
18 . Чернишова Г. Зовнішньоекономічна діяльність // Вісник податкової служби України. – 2009. – №25. – С.33-35.
19. Офіційний сайт державного комітету статистики України режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.