22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика монополії та кокуренції№ роботи: 148
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 40 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………………………..3
Розділ 1. Теоретичні аспекти досконалої конкуренції................... .............................. ........5
1.1. Сутність конкуренції та методи конкурентної боротьби...................... .......................5
1.2. Типи, види та форми конкурентної боротьби...................... .............................. ............8
1.3. Сутність антимонопольної політики...................... .............................. ..........................14
Розділ 2. Монополія як економічна категорія..................... .............................. ..................18
2.1. Поняття та розвиток монополій..................... .............................. .............................. .....18
2.2. Форми, види та типи монополій..................... .............................. .............................. ...24
Розділ 3. Монополія і досконала конкуренція в Україні....................... .........................34
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. .....................37
Списо к використаної літератури.................... .............................. .............................. ............40
Додатки....... .............................. .............................. .............................. .............................. .........41
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М., МГУ, 2001.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. СПб, 1994.
8. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
9. З. Г. Ватаманюк, С.М.Панчишина. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: К. 2001.
10. Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медедів. Політична економія. – Підручник для студентів вузів. – Київ: Ніка – Центр Ельга 2000р.
11. В.Я.Бобров. Основи ринкової економіки. – Київ: Либідь,1995р.
12. А.Барановский. Что такое монополия и как с ней бороться? //Фінансова Україна. – 26 грудня 1995р. № 52.
13. Закон України “Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності” – “Правда України”, 1992р. 15 травня
14. Закон України “Про антимонопольний комітет України” - “Голос України”, 1993 р.,21 грудня
15. А.В.Калина, В.В.Осокіна – Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – Київ: МАУП,1998 р.
16. С.В.Мочерний - Економічна теорія. – Посібник для студентів вищих закладів освіти, Київ “Видавничий центр “Академія””,1999р.
17. М.Портер – Международная конкуренция, Москва,1994г.
18. Р.М. Нуреев. – Типы рыночных структур: конкуренция и монополия // Вопросы экономики. – 1994г. № 6.
19. Советский энциклопедический словарь ( СЭС ). – Мосвка “Советская энциклопедия”, - 1990г. изд. 4-ое.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.