21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами Надвірянської районної адміністрації№ роботи: 1478
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ................. .............................. .............................. ...5
1.1. Особливості соціально-економічного розвитку Надвірнянсько району.........5
1.2. Організація роботи Надвірнянської районної державної адміністрації..........8
1.3. Основні завдання та напрями діяльності соціально-економічного розвитку Надвірнянського району........................ .............................. .............................. .......12
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ................. .............................. .............................. ..........................18
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності планово-економічного відділу…………………………………………………………… ……………….....18
2.2. Основні завдання та функції планово-економічного відділу....................... ..19
2.3. Організаційна структура відділу та обов’язки працівників................... ........23
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. ...........39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........41
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................42

ВСТУП


Комплексна практика з фаху є складовою освітньо-професійної підготовки спеціалістів, основне завдання якої полягає в закріпленні здобутих теоретичних знань, формуванні професійного вміння приймати рішення в різних умовах, опануванні сучасних методів і форм організації діяльності у державних установах. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей майбутнього фахівця.
Проходження практики повинно передбачати комплексне обстеження об"єкта практики за всіма напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його функціонування. Практика проводиться на робочих місцях фахівців низового та середнього рівнів управління відповідно до професійних назв робіт, які здатен виконувати спеціаліст з фаху «Менеджмент організацій» згідно з вимогами до галузевого стандарту вищої освіти та варіативної освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Основними завданнями проходження практики є:
- спілкування та контактування з управлінськими та іншими працівниками організації;
- вироблення обґрунтованих управлінських рішень у відповідній сфері діяльності;
- проведення нарад і зборів членів колективів;
- аналіз положень про структурні підрозділи організації, порядку їх розробки та затвердження, посадових інструкцій працівників підрозділу, складу працівників відділу (управління) та розподіл функцій між ними;
- участь у доборі методів управління підрозділом;
- самостійно складати документі які стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу;
- аналіз стану організації праці в підрозділі, а також розробка пропозицій щодо їх вдосконалення;
- розробка можливих варіантів вирішення загальних проблемних ситуацій, за дорученням керівника організації, обґрунтування їх;
- аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень та доручень керівника організації та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення тощо.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають характеристику об’єкта дослідження.
Об’єктом дослідження є Надвірнянська районна державна адміністрація, предметом організаційна та господарська діяльність адміністрації.
Мета роботи – аналіз діяльності місцевих державних адміністрацій на прикладі Надвірнянської державної адміністрації.

ВИСНОВКИ

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Планово-економічний відділ Надвірнянської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Надвірнянської районної державної адміністрації, що утворюється головою держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, Головному управлінню економіки облдержадміністрації.
Планово-економічний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, розпорядженнями голів обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації, а також Положенням.
Основними завданнями відідлу є участь у:
- реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України:
- реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
- формуванні і проведенні державної регіональної політики;
- проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;
- забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
- здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики.
Діюча в Україні система організації влади на місцевому рівні потребує вдосконалення відповідно до загальноприйнятих європейських принципів, закладених у Європейській хартії місцевого самоврядування, зокрема принципу субсидіарності, який полягає у наділенні найближчих до людини ланок влади максимальними за даних умов повноваженнями.
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” вiд 09.04.1999 № 586-XIV.
3. Закон України „Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII.
4. Закон України «Про звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР.
5. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122.
7. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003, № 436-IV.
8. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. — К., 2000. — С. 3.
9. Адміністративне право України : (структурно-логічні схеми): навч. посіб. / С.С.Гнатюк, В.В.Новіков, Л.Г.Чистоклетов, В.В.Шишко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2006. — 195 с.
10. Адміністративне право України : Навч. посіб. / [Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю. та ін.]; За заг. ред. Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулєвської; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» — К.: Істина, 2007. — 213 с.
11. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Право, 2001. — 528 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.