19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансової стійкості підприємства№ роботи: 1477
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні та методологічні аспекти аналізу фінансової стійкості підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 5
2. Методика аналізу фінансової стійкості підприємства (на матеріалах) ТзОВ „ГОРАЛ”....................... .............................. .............................. .............................. 15
3. Шляхи підвищення фінансової стійкості на підприємствах України....................... .............................. .............................. .............................. ..25
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......28
Список використаних джерел........................ .............................. ........................31
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 33

Вступ

Розв’язання сучасних проблем стабілізації національної економіки, забезпечення соціального розвитку суспільства можливе лише на основі позитивних зрушень, зокрема через зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання. Ефективність діяльності вітчизняних підприємств залежить від того, наскільки швидко вони будуть пристосовуватися до змін ринкових умов. Зберегти свої позиції за ринкової економіки підприємства можуть, застосовуючи фінансовий менеджмент, основними функціями якого є об’єктивний фінансовий аналіз, прогнозування і моделювання господарської діяльності.
Однією з найважливіших складових аналізу та ефективного управління є забезпечення стабільного розвитку підприємства і його фінансової стійкості. Поняття фінансової стійкості є складним і багатофакторним, обумовлюється економічним середовищем, в рамках якого здійснюється діяльність підприємства, а також результатами його функціонування, здатністю адекватно реагувати на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів. Оцінювання стійкості фінансового стану дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється управління фінансовими ресурсами підприємства. Проте, як свідчать дослідження, теорія і практика аналізу комплексної оцінки фінансової стійкості в Україні знаходяться у стадії свого становлення.
Теоретико – методичним та практичним засадам аналізу фінансової стійкості підприємства присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: І.Т. Баланов, М.Д. Білик, М.І. Баканова, Н.С. Барабаш, І.І. Каракоза, Т.М. Ковальчук, М.Л. Котляр, М.Н. Крейніна, Т.М. Ковальчук, А.І. Муравйова, Е.В. Мних, Н.А. Русак, В.І. Самборського. Проте, на сьогоднішній день практично відсутні наукові розробки методики комплексного оцінювання фінансової стійкості, які б дозволяли оперативно, достатньо об’єктивно й повно визначати ступінь стійкості фінансового стану, зважаючи на багатоаспектність даної категорії та її важливості для функціонування сучасного підприємства.
Мета роботи – розглянути теоретико-мотодологічні основи фінансової стійкості та запропонувати заходи для її підвищення. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- навести методику аналізу фінансової стійкості підприємства (на матеріалах) ТзОВ „Горал”;
- запропонувати заходи по підвищенню фінансової стійкості підприємств України.
Інформаційною базою даної роботи є чинне законодавство України, навчальні підручники та посібники, матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.

Висновки


Фінансова стійкість — це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон"юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.
Розроблена система показників, які у вітчизняній і світовій практиці використовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства. Основними із них є:
- коефіцієнт концентрації власного капіталу(коефіцієнт автономії);
- коефіцієнт фінансової залежності;
- коефіцієнт маневреності власного капіталу;
- коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами;
- коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості);
- коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу;
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
- коефіцієнт відношення реальних активів і вартості майна;
- коефіцієнт поточних зобов"язань;
- коефіцієнт довгострокових зобов"язань та ін.
Аналіз фінансової стійкості проводиться на матеріалах ТзОВ „ГОРАЛ”.
На сьогоднішній день компанія надає послуги з роздрібної реалізації широкого асортименту медичних, ортопедичних та фармацевтичних товарів та активно освоює реальний сектор економіки. Підприємство має статус товариства з обмеженою відповідальністю, статутний капітал якого складає 3 млн. грн.
Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності ТзОВ „ГОРАЛ” за досліджуваний період має наступні характеристики:
- зниження рівня комерційного доходу на 43% у 2009р. та на 28% у 2010 р. є безумовно негативною тенденцією;
- точка ліквідації зросла у 2009 р. на 162%, а у 2010 на 54 і становила 87807,32; точка беззбитковості збільшилася у 2009р. на 159,6%, та на 59% наступного, 2010р.; точка мінімального рівня рентабельності збільшилася у 2009р на 143%, а у 2010 р. - на 66%;
- ЗФМ у 2009 році становив 24 742,11 тис. грн. або 0,29%, зменшився порівняно з попереднім періодом на 53%, а у 2010р. набув від’ємного значення - -0,3% що свідчить про неможливість підприємства покривати власні витрати;
- фактична виручка від реалізації більша, ніж точка беззбитковості, точка мінімальної рентабельності та поріг безпеки протягом 2008 та 2009рр. Це свідчить про те, що підприємство отримує прибуток, достатній для здійснення ефективної господарської діяльності. У 2010р. позитивна тенденція змінюється на негативну.
Аналізуючи показники фінансової стійкості виникає наступна характеристика:
- коефіцієнт фінансової автономії за досліджуваний період цей коефіцієнт не відповідає оптимальним значенням, оскільки <0,5. Оцінка рівня заборгованості характеризується коефіцієнтом заборгованості. Оскільки його значення значно більше 0,5, можна сказати про високий рівень заборгованості ТзОВ „ГОРАЛ” за 2009-2010рр.;
- коефіцієнт покриття боргу <1, він не задовольняє оптимальне значення.
Виходячи з співвідношення між джерелами формування капіталу та його потребами в формуванні операційних активів, ми визначили тип фінансової стійкості за моделлю В. Ковальова. ТзОВ „ГОРАЛ” належить до підприємств з нормальним типом фінансової стійкості.
Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.
Основними напрямами підвищення фінансової стійкості підприємств є:
1. Збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов"язань;
2. Зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов"язань підприємства;
3. Зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов"язань підприємства.
4. Покращення управління власними оборотними коштами, які є найбільш істотним фактором підвищення фінансової стійкості підприємства. Стратегічними цілями такого управління мають бути: оптимізація обсягів, забезпечення ліквідності балансу, прискорення оборотності, забезпечення інфляційної захищеності, зниження вартості формування.
5. Розробка ефективної політики управління грошовими потоками, яка певною мірою залежить від організації оперативного фінансового планування. Специфічним прийомом такої політики може бути розробка платіжного календаря і касового бюджету.
6. Створення системи фінансового контролінгу на підприємстві, що включає: визначення об’єкта контролінгу; визначення видів і сфер контролінгу; формування системи пріоритетів показників, що контролюються; розробку системи кількісних стандартів контролю; побудову системи моніторингу фінансових показників; формування системи алгоритмів дій щодо усунення відхилень.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV //
Голос України. N 49 вiд 14.03.2003.
2. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджено Наказом Міністерства фінансів України та Фондом державного майна України від 26 січня 2001р. № 49/121. Українська інвестиційна газета від 27.02. 2001, № 9 (281).
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99р.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затв. Наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99р.
6. Артус М. М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / М.М. Артус // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 54–59.
7. Бугай В. З. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства / В. З. Бугай // Держава та регіони. – 2008. – № 1.– С. 34–39.
8. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
9. Гринкевич С. С. Економічні основи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкових перетворень / С. С. Гринкевич, М. А. Михалевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Випуск 18.5. – С. 112–115.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. Я. Коробов. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.
11. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
12. Лиференко Г. Н. Финансовый анализ предприятия : учеб. пособие / Г. Н. Лиференко. – М. : Изд-во «Экзамен», 2005. – 160 с.
13. Мазуркевич І. О. Особливості оцінювання фінансової стійкості на підприємствах вантажного автомобільного транспорту / І. О. Мазуркевич // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 134–139.
14. Постаногова О. В. Факторы повышения финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации / О. В. Постаногова, Н. В. Борисова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2008. – № 2.– С. 115–120.
15. Скляр Г. П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці : монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 279 с.
16. Смачило В. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / В. В. Смачило, Ю. В. Будникова // Економічний простір. – 2008. – № 20/2. – С. 266–275.
17. Сокол О. Г. Управління стійкістю сільськогосподарських підприємств як економічний процес / О. Г. Сокол // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 227–237.
18. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
19. Шенаев А. О. Понятие финансовой устойчивости: ее показатели и условия обеспечения / А. О. Шенаєв // Банковские услуги. – 2008. – № 4. – С. 2–7.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.