25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка вартості підприємства як об’єкту купівлі-продажу№ роботи: 1476
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 92
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ І ТОЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.........6
1.1 Сутність та види вартості підприємства.................. .............................. .................6
1.2 Методичний інструментарій оцінки вартості підприємства.................. .............13
1.3 Фактори, що обумовлюють вартість підприємства.................. ...........................26

РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕНЯ БАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПП „ТЕМП”........................ .............................. .............................. .............................. ........37
2.1 Аналіз обсягу та складу майна ПП „ТЕМП”........................ .............................. ..37
2.2 Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності ПП „ТЕМП”..............51
2.3 Систематизація ризиків господарсько-фінансової діяльності ПП „ТЕМП”........................ .............................. .............................. .............................. ........55
РОЗДІЛ ІІІ ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПП „ТЕМП”........................ .............................. .............................. .............................. ........68
3.1 Оцінка ринкової вартості ПП „ТЕМП” витратним підходом...................... .......68
3.2 Оцінка ринкової вартості ПП „ТЕМП” доходним підходом...................... .......71
3.3 Узгодження результатів оцінки ринкової вартості ПП „ТЕМП”........................ .............................. .............................. .............................. ........78
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. ...............83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................87
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................93


В ході виконання консультаційного проекту зроблено ряд висновків, зміст яких полягає у наступному:
1. Вартість це еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
2. Ринкова вартість, що визначається в ході оцінки, по своєму внутрішньому змісту істотно відрізняється від ринкової вартості, що визначається на відкритому ринку і що легко впізнається в практичній діяльності. Ринкова вартість у відповідності до національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” це розрахункова величина, рівна грошовій сумі, за яку передбачається перехід майна з рук у руки на дату оцінки в результаті комерційної угоди між добровільним покупцем і добровільним продавцем після адекватного маркетингу, при цьому вважається, що кожна з сторін діяла компетентно, розсудливо і без примусу.
3. У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінки вартості майна використовуються наступні методичні підходи до оцінки вартості підприємства: доходний (заснований на оцінці потенційних доходів підприємства), майновий (витратний), ринковий. В літературі, присвяченій питанням оцінки вартості підприємств, згадується значна кількість методів і способів такої оцінки. Окремі методи мають ряд модифікацій і різновидів, що створює додаткові складності при їх ідентифікації та використанні. Звідси — необхідність чіткої класифікації методів оцінки вартості майна підприємств.
4. Ефективність управління вартістю досягається при правильній побудові процесу управління, де всі цілі підприємства, методи і прийоми спрямовані до однієї загальної мети: максимізувати вартість, будуючи при цьому процес прийняття управлінських рішень на ключових факторах вартості.
Створення і впровадження процесу управління вартістю засновано на виявленні головних факторів вартості, доборі тих з них, на які може бути зроблені вплив і стосовно яких, чутливість вартості підприємства найбільш максимальна.
Фактори, що створюють вартість між собою тісно переплітаються і взаємозалежні. Розглядати вплив факторів на вартість окремо один від одного не доцільно, це може привести до неправильних кінцевих результатів.
5. Використання витратного підходу при оцінці вартості підприємства передбачає наявність інформації про вартість, структуру та динамічні зміни його майна. З цією метою доцільним є проведення аналізу обсягу та складу активів, який дає можливість визначити структуру майна підприємства, що досліджується, динаміку змін обсягу його активів тощо.
Інформаційною базою дослідження динаміки обсягу та структури активів є інформація, представлена в формі №1 фінансової звітності "Баланс підприємства". Дослідження здійснено на матеріалах реального підприємства ПП «ТЕМП».
На досліджуваному підприємстві за результатами розрахунку показників динаміки загального обсягу активів підприємства можна твердити про високий рівень динамічності зміни цього показники з наявністю чітко виражених тенденцій.
6. Результати вертикального та горизонтального аналізу активів ПП «ТЕМП» дозволяють твердити про: поступове зростання обсягу активів в досліджуваному періоді (з 7707,3 тис.грн. на 1.01.2009р. до 20673,7 тис.грн. на 1.01.2011р.); зростання вартості основних засобів, що є свідченням їх постійного оновлення; переважання у структурі активів підприємства необоротної складової (56,17% на 1.01.2011р.); позитивної динаміки частки дебіторської заборгованості товарного характеру в структурі оборотних активів підприємства (25,4% на кінець 2010р.); негативної динаміки зниження показників ефективності використання основних засобів (зниження показника фондовіддача до 2,16 в 2010р.)
Зростання обсягу активів при відповідному збільшенні обсягів діяльності потенційно позитивним чином вплине на ринкова вартість підприємства. Це обумовлює доцільність аналізу фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства з метою оцінки їх динамічних змін.
7. За результатами аналізу фінансових результатів ПП «ТЕМП» спостерігається позитивна динаміка обсягу чистого прибутку в досліджуваному періоді, яка забезпечується позитивною динамікою зниження витрат на фоні зростання доходів від операційної та фінансової діяльності. Зростання обсягу чистого прибутку досліджуваного підприємства в 2010р. забезпечена перевищенням темпів зниження собівартості реалізації продукції над темпами зниження обсягі доходу від її реалізації. В цілому, збільшення обсягу чистого прибутку є позитивним фактором та потенційно, за інших рівних умов, обумовлює збільшення ринкової вартості, що оцінюється за доходним підходом.
8. За результатами дослідження ризиків діяльності ПП «ТЕМП» виявлено низький ризик платоспроможності, якості прийняття управлінських рішень керівництвом. В той же час, зниження фінансової стійкості досліджуваного підприємства обумовлює підвищення ризику залежності від зовнішніх джерел фінансування; погіршення показників ділової активності обумовлює ризик зниження обсягів діяльності в майбутньому, а отже й зменшення розміру чистого прибутку, що має прямий вплив на ринкову вартість підприємства. Відповідно до експертного методу було проранжовано фінансові ризику в порядку їх впливу на діяльність підприємства. В результаті чого найбільш небезпечним є ризик настання банкрутства.
9. В межах використання витратного підходу було використано метод чистих активів. Відповідно до запропонованого методу вартість підприємства становить 2579,19 тис. грн. До основних недоліків методу слід віднести те, що на практиці балансова вартість активів майже ніколи не відповідає їх ринковій вартості. Достовірність оцінки підвищується, якщо отриману вартість скоригувати на приховані прибутки чи збитки підприємства.
10. Оцінка ринкової вартості ПП «ТЕМП» була проведена з застосуванням доходного підходу, зокрема методу дисконтування грошових потоків (непрямої капіталізації). Вибір даного методу обумовлений значною історією господарської діяльності, а також тим, що підприємство знаходиться на стадії стабільного економічного розвитку.
Даний метод оцінки вважається найбільш прийнятним з погляду інвестиційних мотивів, оскільки будь-який інвестор, що вкладає гроші в діюче підприємство, у кінцевому результаті купує не набір активів, що складається з будинків, споруд, машин, устаткування, нематеріальних цінностей, а потік майбутніх доходів, що дозволяє йому повернути вкладені кошти, отримати прибуток та підвищити свій добробут.
Розрахована вартість оцінки ПП «ТЕМП» за даним методом складає 1362,65 тис. грн.
11. Для підвищення точності оцінки підприємств у практиці зарубіжних країн підприємство оцінюється принаймні двома методами, один із яких базується на витратах, а інші - на порівнянні ринкових продаж і на прибутках підприємства.
Потім шляхом порівняння отриманих оцінок визначається найбільш ймовірна ціну даного підприємства. Результат розрахунку підсумкової величини ринкової вартості ПП «ТЕМП» за допомогою методу математичного зважування становить 8633,2 тис.грн.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.
4. Закон України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003року №1378
5. Постанова Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”
6. Постанова Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1442 Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”
7. Постанова Кабінету міністрів України від 29 листопада 2004 року №1655 Національний стандарт №3 „Оцінка цілісних майнових комплексів”
8. Постанова Кабінету міністрів України №1891 від 10 грудня 2003 р. „Про затвердження Методики оцінки майна”
9. Постанова Кабінету міністрів України №1531 від 11 жовтня 2002 року „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”
10. МСО №1 “Ринкова вартість, як база оцінки”, затверджений Міжнародним комітетом по Стандартам оцінки 24.03.1994р.
11. МСО №2 “Бази оцінки, що відрізняються від ринкової вартості”, затверджений Міжнародним комітетом по Стандартам оцінки 24.03.1994р.
12. МСО №3 “Оцінка в цілях фінансової звітності та суміжної документації”, затверджений Міжнародним комітетом по Стандартам оцінки 24.03.1994р.
13. МСО №4 “Оцінка позичкового забезпечення, залогу та забезпечення боргових зобов’язань”, затверджений Міжнародним комітетом по Стандартам оцінки 24.03.1994р.
14. Норми професійної діяльності оцінювачів, затверджених Протоколом №7 від 11.04.1995р. Ради УТО (в редакції від 18.08.99 р.)
15. Абдулаева А., Колайко Н. А.. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие Под ред. Н.. – М.: Изд-во «ЭКМОС», 2000. – 352 с.
16. Азгальдов Г.Г. Проблемы согласования оценок и ее возможное решение / Российское общество оценщиков // Вопросы оценки. – 1999. – № 4. – С. 32 - 38.
17. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 250 с.
18. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В. Мозенкова. – Х.: ВД “Інжек”, 2003. – 272 с.
19. Баранов П.Ю. О проблемах применения затратного подхода при оценке недвижимости // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2003. – № 8. – С. 41 – 45.
20. Бешорнер Т. Управление предприятием: еще один взгляд на стоимостную ориентацию // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 98-103.
21. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. М.: Информ. – издат. дом «Филинъ», 1997. – 336 с.
22. Варфаламеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум, учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
23. Волошин Д.А. Нематериальные активы и капитализация компании / Д.А.Волошин // Аудиторские ведомости. - 2009. - №8.
24. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
25. Головач А.В. та ін. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. / А.В. Головач, Б.В. Захлжай, Н.А. Головач, Г.Ф. Шепітко. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
26. Головач В. Пропозиції щодо методики оцінки майна у вільно конвертованій валюті Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - Вип. 1. - С. 20 - 23.
27. Грибовский С.В., Сивец С.А., Левикина И.А. Новые возможности сравнительного подхода при решении старых проблем // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2003. – № 4. – С. 43 - 48.
28. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий. Имущественный подход: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998. – 224 с.
29. Григорьев В.В., Григорьева Г.В., Федотова М.А. Оценка предприятий: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 305 с.
30. Диксон Дж. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие. – Женева: Междунар. Бюро труда, 1992. – 222 с.
31. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика: Учебник для вузов/ Под ред. д.э.н. проф. В.В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 392 с.
32. Економіка нерухомості / д.е.н., проф. А.М. Асаул, д.е.н., проф. В.І. Павлов, д.е.н., проф. Пилипенко, к.е.н., доц. І.В. Кривов’язюк: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 350 с.
33. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.
34. Клоченок Л.В. „Оцінка бізнесу та майна” / Опорний конспект. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008., 100 с.
35. Комплексна оцінка вартості підприємства: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Тертична; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 189 с.
36. Король В.А. Ценность или стоимость? // Магазин готового бизнеса & франчайзинг. – 2006. – август-сентябрь – С. 43-44.
37. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
38. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
39. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. - К.: Каравела, 2006. - 320 с.
40. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 199 с.
41. Мендрул О.Г. Методологічні особливості оцінки вартості підприємств в умовах економічної трансформації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. - №9. – С.56-59.
42. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. - Київ: “ Центр навчальної літератури”, 2004. - 336 с.
43. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. - 2-ге вид. - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. - 244 с.
44. Оценка бизнеса / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2004. –С. 105-213.
45. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев, С. Скрынько, Н. Жиленко, В. Пашков/ Под ред. Н. Лебедь. – К.: ООО “Информационно-издательская фирма “Принт-Экспресс”, 2002. – 688 с.
46. Оценка недвижимости: Учебник / Под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 496 с.
47. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 176 с.
48. Попов В.Е. Рыночный потенциал предприятия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 559 с.
49. Посібник для оцінки бізнесу в Україні /під загальною ред. Я.І. Маркуса. – К.: Українське товариство оцінювачів, 2002. – 342 с.
50. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. – М.: Перспектива, 1997. – 317с.
51. Рудель Л.П. Современное понимание и границы употребления дефиниций, отражающих динамику капитализации промышленных предприятий / Л.П. Рудель // Вестник Челябинского государственного университета. - 2001. - № 3.
52. Сытник В.Ф., Карагодова Е.А. Математические модели в планировании и управлении предприятиями. – К.: Вища школа, 1985. – 214 с.
53. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие. – М.: РИО Мосполиграфиздата, 1994. – 480с.
54. Хикс Дж. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс, 1993. – 488 с.
55. Фінансовий словник. Видавництво "Знання", 2002 - 566c.
56. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
57. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.
58. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
59. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
60. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
61. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
62. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
63. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
64. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
65. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
66. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
67. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
68. Формування власного фінансового капіталу підприємств / Воробйов Ю.М. // Фінанси підприємства. – 2006. – № 6. – 332 с.
69. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.
70. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
71. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
72. Офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
73 . http://www.creditdeposit.com.u a/Inflation/2010/all
74. www.ufc-capital.com/.../2011/ .../20110126-fixed_income_week ly-uf...
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.