16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вдосконалення організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності української держави№ роботи: 1475
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
І. Об’єктивна необхідність та сутність антимонопольної діяльності сучасної держави....................... .............................. .............................. .............................. ........6
1.1. Організаційно-правове забезпечення механізму антимонопольної діяльності: аналіз світової практики...................... .............................. ......................9
ІІ. Особливості та характерні риси організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності в Україні....................... .............................. ...............15
2.1. Нормативно-правові засади антимонопольної діяльності в Україні.............15
2.2. Функції та повноваження Антимонопольного комітету України.................18
2. 3. Вплив розвитку національної економіки на антимонопольну діяльність.................... .............................. .............................. .............................. ......22
ІІІ. Основні проблеми організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності та шляхи їх вирішення..................... .............................. .........................31
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. ...37
Список використаних джерел........................ .............................. ............................40

Вступ

Розвиток сучасної України неможливий без вільного підприємництва, вільної конкуренції й вільної торгівлі, для державного захисту яких і створення необхідних для цього інститутів присвячена антимонопольна діяльність держави. У країнах з нерозвинутою ринковою економікою вирішуються специфічні антимонопольні завдання й проводиться постійне зіставлення її цілей з реаліями господарського життя. У міру придбання економічною системою ринкових рис змінюються концепція захисту конкуренції й характер антимонопольного впливу на економіку. У динамічному процесі взаємин суспільства – конкуренції та суспільства – монополії формуються концептуальні основи антимонопольної діяльності.
Держава в рамках антимонопольної діяльності запобігає обмеженню конкуренції, що створює невигоди споживачам, і встановлює належні правила гри й норми поводження для конкуруючих суб"єктів ринку. Антимонопольна діяльність націлюється на обмеження приватної влади монополій, яку вони можуть використати для отримання вигід зі свого положення на ринку шляхом здійснення дій, що наносять шкоду суспільству.
Значимість антимонопольної діяльності залежить від того, наскільки суспільство цінує ринкове господарювання в порівнянні з іншими економічними системами й дорожить його непорушним атрибутом - конкуренцією. Держава, здійснюючи розумну антимонопольну діяльність, спонукує суб"єктів господарювання, незалежно від їхніх розмірів, до енергійної участі в конкуренції. З іншого боку, не допускає, щоб суб"єкти, що володіють владою на ринку, використали будь-які тактики в торговельній війні проти інших, що не володіють такою владою, усували конкурентів, консолідували свої монополістичні наміри й концентрували владу над ринком. Тому антимонопольна діяльність служить потребам суспільства тим, що захищає його від руйнівних наслідків неконтрольованої ринкової влади.
Зважаючи на вищевказане дана тема набуває особливої актуальності в умовах сьогодення.
Об’єктом дослідження роботи є антимонопольна діяльність держави, предметом коло питань, що стосуються організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності України.
Мета роботи провести дослідження антимонопольного регулювання і визначити напрями вдосконалення організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності української держави. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було висвітлити низку завдань, а саме:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити аналіз світової практики організаційно-правового забезпечення механізму антимонопольної діяльності.
- визначити нормативно-правові засади антимонопольної діяльності української держави;
- проаналізувати функції та повноваження Антимонопольного комітету України;
- дати оцінку вплив розвитку національної економіки на антимонопольну діяльність;
- з’ясувати основні проблеми організаційно-правового забезпечення антимонопольної діяльності та запропонувати шляхи їх вирішення;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При дослідженні використовуються такі методи:
- загальнонауковаі методи (абстракції, синтезу, індукції, дедукції та інші);
- метод соціально-історичного аналізу;
- метод правового аналізу;
- метод порівняльного аналізу.
Інформаційна база роботи:
- Закони України, Постанови КМУ, Укази президента України, інші нормативно-правові акти;
- навчальні посібники та підручники;
- періодичні видання та статистичні матеріали;
- матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.

Висновки


Антимонопольна діяльність – це особлива форма державного регулювання економіки у вигляді системи заходів контролюючого та регулюючого характеру, спрямованих на реалізацію завдань антимонопольної політики.
Основні напрями антимонопольної діяльності:
- контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;
- аналіз конкурентного середовища;
- недопущення та запобігання монополізації товарних ринків;
- регулювання діяльності підприємницьких та природних монополій;
- захист та заохочення добросовісної конкуренції;
- забезпечення прогресивних тенденцій розвитку економіки.
Створення правової бази конкурентної політики в Україні відбувалося у складних умовах, оскільки були відсутні фахівці, а досвід розвинених країн неможливо механічно перенести в умовах перехідної економіки. Однак, за порівняно короткий строк в Україні були розроблені та прийняті відповідні закони.
Правовою базою конкурентної політики є конкурентне законодавство, або сукупність законів, нормативних та інструктивних документів, якi визначають правові засади підтримки i захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в пiдприємницькiй діяльності.
Важливе місце в антимонопольній діяльності України займає Закон "Про Антимонопольний комітет України". Правові норми щодо конкурентного регулювання містяться також у Законах України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (1996), "Про природні монополії" (2000), "Про захист економічної конкуренції" та інші нормативно-правові акти.
До основних функцій Антимонопольного комітету входять:
2. Контроль за дотриманням антимонопольного законодавства при створенні, реорганізації, ліквідації господарюючих суб"єктів; при перетворенні органів управління в об"єднання підприємців, придбанні часток (акцій, паїв), активів господарських товариств та підприємств; при здійсненні господарської діяльності підприємцями та при реалізації повноважень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування щодо підприємців.
2. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень;
3. Звернення до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у зв"язку з порушеннями антимонопольного законодавства
Ринкові перетворення в Україні, що супроводжувалися роздержавленням власності та появою нових структурних одиниць, мали привести до підвищення рівня конкуренції між суб"єктами національної економіки, що сприяло б покращенню формування та використання структури капіталу. Однак, ці процеси відбувались повільними темпами, бо не мали чіткого вектору розвитку та послідовних виконавців, що й до цього часу не дозволило створити в багатьох галузях вітчизняної економіки рівноцінних конкурентних умов.
Серед найбільш гострих проблем антимонопольного регулювання слід виділити посилення системи захисту прав власності, створення ефективної системи управління об’єктами державної власності, запровадження системи державного контролю щодо здійснення узгоджених дій і концентрації суб’єктів господарювання (у т.ч. встановлення порядку надання відповідних дозволів на рівні єдиного центрального органу виконавчої влади). У цьому напрямі відповідних доопрацювань вимагають Закони України “Про господарські товариства”, “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; потребують узгодження норми Цивільного кодексу України, що регулює майнові відносини учасників товариств і загальні засади їх діяльності, та Господарського кодексу України, яким встановлені правила щодо створення, здійснення господарської діяльності і припинення господарських товариств.
Можливість виконання Комітетом покладених на нього завдань повинна забезпечуватися його незалежністю від впливу будь-яких політичних і ділових інтересів, правом брати участь у прийнятті урядових рішень, що стосуються питань економічної конкуренції, достатнім обсягом повноважень і рівнем забезпеченості відповідними ресурсами. Водночас доцільно визначити можливість розширення функцій Антимонопольного комітету за рахунок впровадження заходів щодо поглибленої демонополізації ринків та їх перспектив, насамперед, у сферах природних монополій, а також у ході приватизації державного майна тощо.
   
Список літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Закон України „Про природні монополії” вiд 20.04.2000 № 1682-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238
3. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” вiд 26.11.1993 № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.472
4. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” вiд 18.12.2008 № 689-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.204
5. Закон України „Про захист економічної конкуренції” вiд 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64
6. Абалкін Л. Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. -// Питання економіки. -1997. - № 6. - С. 3 – 12
7. Баклінська О. Захист економічної конкуренції: окремі питання правового регулювання// Юридичний журнал. – 2005. - № 11. – С. 11-15.
8. Дідківська Л.І. Проблеми гармонізації антимонопольно-конкурентної політики з іншими напрямами економічної політики держави: методологічні та практичні аспекти// Конкуренція: вісник антимонопольного комітету України. – 2005. - № 3 (18). – С. 17-20.
9. Дьячкова А.В. Антимонопольна політика держави. Дис. канд. економ. наук. Челябінськ, 2004.169 с.
10. Жидков О. Антитрестівське законодавство США. М.: ДіпІздат, 1963. 45с
11. Кілієвич.О. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика. – В кн : Україна на шляху європейської інтеграції: Наук.-практ. зб. матеріалів / Товариство Карла Дуйсбурга; Міністерство економіки України. - К., 2000. - 219 с.
12. Костусєв О.О. Конкурентна політика в Україні. – К.: КНЕУ, 2005. – 314 с.
13. Конкуренція в Україні: Аналітична доповідь щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної конкуренції в Україні у 2000 ─ 2005 роках/ http://amc.gov.ua/amc/control/
14. Мамутов В.К. Антимонопольное регулирование за рубежом// Экономико-правовые проблемы состязательности. – Киев, 1994 с.43 – 53.
15. Розанова Н.М. Еволюція антимонопольної політики Росії: проблеми і перспективи / / Питання економіки. 2005. № 5. С.117-131.
16. Річний звіт Антимонопольного комітету України за 2010 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amc/cont rol/uk/ publish/article?art_id=178067& amp;cat_id=161760
17. Офіційни сайт антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.amc.gov.u a/amc/control/uk/publish/artic le%3fshowHidden=1&art_id=1 09661
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.