22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закордонний досвід антикризового управління підприємствами№ роботи: 1474
розділ: Антикризове управління
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Закордонний досвід антикризового управління підприємствами................ ..3
2. Задачі
Задача 4............................. .............................. .............................. ...........................6
Розрахувати об"ємні показники виробництва та реалізації продукції:
1) об"єм реалізованої продукції (по собівартості);
2) об"єм відвантаженої продукції (по собівартості);
3) об"єм товарної продукції (по собівартості і у відпускних цінах);
4) об"єм валової продукції (по собівартості).
Зробити висновки про наявність або відсутність виробничої діяльності на підприємстві.
Вихідні дані. Об"єм реалізованої продукції в відпускних цінах (без ПДВ) - 5100 тис.грн., виробнича собівартість – 3110 тис.грн.; адміністративні витрати - 340 тис.грн., витрати на збут та інші витрати – 300 тис.грн.
Дані про залишки відвантаженої, готової продукції, незавершеного виробництва на початок та кінець розрахункового періоду визначаються по балансу підприємства (форма 1): СВІДВ.Ппоч = 11,976 тис.грн., СВІДВ.Пкін = 121,539 тис.грн.; СГПпоч = 13,253 тис.грн., СГПкін = 217,504 тис.грн.; СНЗВпоч = 7,540 тис.грн., СНЗВкін =29,154 тис.грн.

Задача 15............................ .............................. .............................. ..........................8
Р озподілити майно збанкрутілого приватного підприємства “Атлантис” між кредиторами, дотримуючись установленої чинним законодавством черговості здійснення цієї операції. Чи вистачить оціненого експертами майна підприємства для задоволення всіх вимог кредиторів? Якою має бути ухвала арбітражного суду в разі повного чи неповного задоволення вимог кредиторів.
Основні показники господарської діяльності ПП “Атлантис” наведено у його балансі за звітний рік (табл. 12).
Таблиця 12 – Основні показники господарської діяльності ПП “Атлантис”
Актив Сума тис. грн. Пасив Сума тис. грн.
І. Необоротні активи 4100 І. Власний капітал: 2000
ІІ. Оборотні активи 1200 Статутний фонд
Виробничі запаси 280 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Незавершене виробництво 320 ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Готова продукція 1200 ІV. Поточні зобов’язання 3040
Дебітори 555 Короткострокові кредити банку 50
Аванси видані 5 Розрахунки з кредиторами 1640
Грошові кошти 90 - за товари, роботи, послуги 50
ІІІ. Витрати майбутніх періодів - з оплати праці 40
- із соціального страхування 1550
- з бюджетом
- з позабюджетних виплат
- інші кредитори
Баланс 7750 Баланс 7750

Арбітражний суд м. Хмельницького за заявою ДПА у Південно-західному районі м. Хмельницького порушив справу про банкрутство приватного підприємства “Атлантис”. Незалежні експерти дали оцінку вартості майна підприємства “Атлантис” (табл.13). Витрати, пов’язані з веденням справи про банкрутство цього підприємства, складають 2300 грн. Банківська позика забезпечена заставою виробничих запасів підприємства.
Таблиця 13 – Результати оцінки вартості майна підприємства
Елементи майна Сума, тис. грн.
Необоротні активи 3400
Виробничі запаси 800
Незавершене виробництво 56
Готова продукція 210
Дебітори 850
Аванси видані 170
Грошові кошти 50
Разом 5536

3. Індивідуальне завдання...................... .............................. .............................. ...11
Список використаних джерел........................ .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Антикризове фінансове управління підприємством/ С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька; Мін-во освіти і науки України, Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -203 с
2. Масенко Б. Антикризове управління : Навчально-методичний посібник/ Борис Масенко, Тетяна Афонченкова,; Європейський ун-т. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -263 с.
3. Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві/ Олег Терещенко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т . -К.: КНЕУ, 2004. -268 с.
4. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецький та ін.; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -273 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.