20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка програми стимулювання працівників організації на прикладі КП№ роботи: 1473
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 89
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ................... .............................. .............................. .............................. .....5
1.1. Сутність та принципи стимулювання праці......................... .............................. ....5
1.2. Особливості матеріального та нематеріального стимулювання працівників................... .............................. .............................. .............................. ........11
1.3. Вибір стратегії стимулювання праці......................... .............................. .............15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА КП „КИЇВПАСТРАНС”................ .............................. .............................. ...........................31


2.1. Аналіз фінансового стану КП „Київпастранс”................ .............................. ......31
2.2. Оцінка мотиваційного механізму КП „Київпастранс”................ ......................47
РОЗД ІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА КП „КИЇВПАСТРАНС”................ .............................. .............................. ...........................59


3.1. Розробка програми стимулювання працівників підприємства та впровадження бальної методики оцінки персоналу..................... .............................. .........................59
3 .2. Застосування сучасних тарифних систем оплати праці персоналу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ......71
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .............79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................84
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................89ВСТУП


Шлях до ефективної професійної діяльності людини лежить через розуміння її мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукає ії до діяльності, які мотиви лежать в основі ії дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління. Для цього потрібно знати, як виникають або викликаються ті або інші мотиви, як і якими способами мотиви можуть бути приведені в дію, як здійснюється мотивування людей. Сьогодні є колосальна кількість способів дії на мотивацію конкретної людини, причому діапазон їх постійно росте.
Тому розробка ефективних заходів зі стимулювання творчого персоналу на підприємстві є однією з необхідних умов підвищення продуктивності праці та підвищення прибутку на підприємстві, що обумовлює актуальність теми дослідження.
Велика кількість літератури з проблем стимулювання супроводжується різноманіттям точок зору на їх природу. Що, поза сумнівом, зумовлює великий інтерес до проблем мотивації і стимулювання людини до діяльності. Питання мотивації та стимулювання трудової діяльності широко висвітлювалися в науковій літературі вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них: А.С. Афонін, Т.Ф. Вітєвська, А.Г. Здравомислов, В.І. Ковальов, А.М. Колот, А.В. Нельга, А. Маслоу, А. Маршал, Г. Беккер, Дж. Грейсон, К. О’Дейл, П. Друкер, М. Портер, Й. Шумпетер, Т. Шульц та ін.
Об’єктом дослідження даної роботи є КП „Київпастранс”.
«Київпастранс »— комунальне підприємство призначене для перевезень пасажирів. Створене рішенням Київської міської ради від 30.11.00 № 101/1078 та від 02.10.01 № 61/1495 і проведене шляхом реорганізації Комунального підприємства «Київелектротранс» і Київського міського територіально — виробничого об"єднання автомобільного транспорту.
Предметом дослідженя виступають коло питань, що стосуються розробки програми стимулювання працівників організації.
Мета роботи проаналізувати теоретико-методологічні аспекти стимулювання праці та розробити програму стимулювання працівників на прикладі КП „Київпастранс”. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження та її актуальність;
- визначити принципи стимулювання праці;
- розглянути особливості матеріального та нематеріального стимулювання працівників;
- вивчит особливості вибору стратегії стимулювання праці;
- провести аналіз фінансового стану КП „Київпастранс”;
- здійснити оцінку мотиваційного механізму КП „Київпастранс”;
- запропонувати шляхи підвищення стимулювання праці на КП „Київпастранс”;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи техніко - економічного та фінансового аналізу, а також методи соціологічного опитування, абстракції, індукції та дедукції.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел, додатків, викладена на 89 сторінках друкованого тексту. Список використаних джерел містить 62 найменування.

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
Поняття "стимулювання праці" в економічній літературі вживається як у широкому, так і в вузькому розумінні. У широкому значенні цього поняття воно охоплює всі, шо використовуються в управлінні, методи мотивації, впливу, винагороди, зокрема адміністративні, економічні (матеріальні), соціально-регулятивні. У вузькому розумінні стимулювання праці фактично збігається з соціальною регуляцією праці — соціальною мотивацією трудової поведінки, коли спонукання до діяльності здійснюється через задоволення різноманітних потреб особистості, соціальної групи чи трудового колективу.
Теорія і практика управління виробила цілий ряд принципів, правил організації стимулювання:
- принцип вигідності;
- принципу шансу;
- принцип зрозумілості;
- принцип розрахунків;
- принцип своєчасності;
- принцип інформованості;
- принцип економії стимулу.
Серед стимулювання виділяють наступні:
- методи матеріального стимулювання;
- цільові методи;
- методи індивідуального збагачення праці;
- методи співучасті.
З урахуванням досвіду зарубіжних моделей стимулювання праці у вітчизняній науці починаються спроби вироблення моделі стимулювання для перехідної економіки. Так, аналізуючи зміни в суспільному виробництві, В. І. Герчиков виокремлює чотири напрями стратегії стимулювання.
1. Товарно-продуктивна — через оплату й винагороду за результати праці. Вона найпоширеніша на наших підприємствах, але її можливості стимулювання знижуються у зв"язку з інфляційними процесами і дефіцитністю матеріальних благ.
2. Патерналістська, або "турбота про людину" — адміністрація, керівництво роблять усе можливе для працівників, аби вони добре працювали.
3. Стимулювання самою працею — поліпшенням змісту та умов праці. Але відставання у використанні досягнень науково-технічного прогресу не сприяє застосуванню цієї стратегії.
4. Стимулювання почуття господаря — створення умов, за яких це почуття схвалюється й реалізується. Для здійснення цієї стратегії необхідні зміни у ставленні працівника до власності на засоби виробництва (співвласник) і демократизація виробничих відносин (суб"єкт самоврядування).
Об’єктом дослідження обрано КП «Київпастранс».
«Київпастранс »— комунальне підприємство призначене для перевезень пасажирів. Створене рішенням Київської міської ради від 30.11.00 № 101/1078 та від 02.10.01 № 61/1495 і проведене шляхом реорганізації Комунального підприємства «Київелектротранс» і Київського міського територіально — виробничого об"єднання автомобільного транспорту.
Провівши аналіз основних техніко-економічних показників, слід відмітити наступне:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% в 2009р. порівняно з 2008р, проте у 2010р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньоспискова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи росту цього показника в 2010р. склали 82,25% порівняно з 2009р;
– середньорічна заробітна плата робітника постійно зростає, при чому темпи росту цього показника випереджають темпи росту продуктивності праці;
– в 2008р. та 2010р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2009р. в кожній гривні наданих послуг є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
– ефективність використання основних фондів з кожним роком зростає. Так, у 2009р. на кожну гривню вартості основних фондів обсяг наданих послуг збільшився на 0,125 грн.
Фінансовий стан підприємства характеризується наступними показниками:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що підприємство на 0,7% у 2009р. і на 3,8% у 2010р. може погасити негайно всі свої борги;
- коефіцієнт термінової ліквідності показує, що у 2009р. 33%, а в 2010р 28% поточних зобов’язань можна погасити не лише за рахунок готівки, але й за рахунок нетривалих цінних паперів і дебіторської заборгованості;
- коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у 0,98 рази в 2009р. і у 0,95 рази в 2010р. поточні активи покривають короткострокові зобов’язаня;
- частка обігових коштів в активах у 2010р. склала 34%, що на 6% більше порівняно з 2009р., а частка виробничих запасів в поточних активах зросла з 66,4% у 2009р. до 70,95% у 2010р, що може свідчити як про зростання виробничого потенціалу підприємства, так і про прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити кошти від знецінення під час інфляції.
На формування мотиваційних комплексів колективу підприємства вирішальний вплив мали:
а) висока загальногрупова оцінка внутрішніх мотивів ,,суспільна корисність праці” і ,,задоволеність від добре виконаної роботи”;
б) низька загальногрупова оцінка ряду зовнішніх позитивних мотивів: ,,можливість одержання житла”, ,,престижність професії”, ,,можливість фахового росту”;
в) висока оцінка зовнішніх негативних мотивів ,,прагнення уникнути доган за порушення трудової дисципліни, перекладу на некваліфіковані роботи” і ,,прагнення уникнути покарання зниженням або позбавленням премії, переведення на низькооплачувану роботу”.
Зауважимо, що для керівників оцінка внутрішніх мотивів порівняно вище ніж у фахівців, а оцінка зовнішніх негативних мотивів нижче, що обумовлює більш високу працездатність керівників.
Стимулювання є вирішальним фактором в управлінні персоналом.
Для ефективного управління стимулюванням необхідно:
- чітко усвідомити модель процесу стимулювання;
- знати фактори, які впливають на стимулювання;
- мати уяву про набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені.
Для вдосконалення стимулювання КП „Київпастранс” нами розроблена модель (програма) стимулювання праці.
Першим етапом у даній моделі є аналіз діючої системи стимулювання. Якщо в ході аналізу були виявлені недоліки в системі стимулювання, тоді розробляються заходи на основі засобів стимулювання.
В нашому випадку, ми запропонували наступні заходи:
- впровадження бальної методики оцінки персоналу;
- вдосконалення тарифної системи оплати праці.
Головна ідея оцінки – кількісно виразити за допомогою балів характеристики як самого працівника, так і роботи, що він виконує. Для характеристики працівника кількісній оцінці підлягають його професійно-кваліфікаційний рівень і ділові якості, що створюють необхідні передумови для виконання відповідних функціональних обов’язків.
За допомогою комплексної оцінки робітників можна розподілити фонд премії.
З метою посилення стимулюючої функції тарифної оплати важливо змінити підходи і до тарифікації робіт, оскільки вона поки не сприяє перетворенню тарифної оплати в стимул високоякісної праці. Важливо з"ясувати причини цього і виявити шляхи усунення цих причин. Запропонована тарифна сітка, на нашу думку, значно підвищить зацікавленість працівників до праці.
Після впровадження даного алгоритму в результаті ми отримаємо підвищення стимулювання працівників.
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
6. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - М., 1986. – 312 с.
7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
8. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
9. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
10. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
11. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
13. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
14. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
16. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
18. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
19. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
20. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
21. Кривошей В. В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях питания// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 966-7885-19-4) С. 357- 361.
22. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2002 - С. 44-46.
23. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
24. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
25. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.: ГАУ, 1996. - 303 с.
26. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
27. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
28. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
29. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
30. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
31. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
32. Мескон М., Альбер М, Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1992г. 360с.
33. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
34. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
35. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
36. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
37. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
38. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
39. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
40. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
41. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
42. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
43. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
44. Упраление персоналом в условиях социальной рыночной економики / Науч. ред Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1997. – 325с.
45. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
46. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.
47. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ.зкон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999. – 302 с.
48. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
49. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 1: Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 423 с.
50. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 2; Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 375 с.
51. Х. Хекхаузен. Психология мотивации достижения / Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.
52. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебн. пособие. / С.И. Рукина– М.: Финансы и статистика, 1998. – 80 с.
53. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
54. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
55. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
56. Фостер Р. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность / Фостер Р. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 378 с.
57. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2000.- 270 с.
58. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ.пособие. - 3-є изд. перераб. и доп. - М: Біізнес-школа «Интел-Синтез», 1998. - 406 с.
59. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) / дис... канд. Ек. Наук: 08.06.01: захищена 4.02.06: затв.14.05.06/Шіковець К.О. - К., 2006. - 235 с.
60. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М: НОРМА -ИНФРА. М, 1998. – 302 с.
61. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-є изд;, перераб. и доп.-К: МАУП, 1999. – 347 с.
62. Ясинский В.Л. Нетрадиционные системы материального стимулирования труда. – Одесса: 1992. – 308 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.