22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

У чому сутність функціонально-вартісного аналізу і з якою метою він застосовується№ роботи: 1466
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. У чому сутність функціонально-вартісного аналізу і з якою метою він застосовується у процесі розроблення нового продукту? Наведіть приклади...................... .............................. .............................. .............................. ...3
2. Охарактеризуйте методи оперативно-календарного планування інноваційної діяльності. У чому полягає сутність управління реалізацією інновацій за методом збалансованих показників?................... ............................6

Задача 1............................. .............................. .............................. ..........................10
Визначити економічну ефективність, строк окупності та річний економічний ефект модернізації устаткування, маючи наступні дані:
№ Показник До модернізації Після модернізації
1. Вартість устаткування, грн. 22400 37500
2. Трудомісткість виробничої програми, годин 10000 7000
3. Годинна тарифна ставка основних виробничих робітників, грн. 0,7 0,75
4. Вартість електроенергії, грн. 12000 9500
5. Вартість матеріалів, грн. 23000 19000
6. Вартість ремонтних робіт, грн. 8000 2500
7. Амортизаційні відрахування, % 15 15

Задача 2............................. .............................. .............................. ..........................11
Внесок у сумі 3,5 тис. грн. прийнятий 1 березня під 16% річних. Яку суму одержить вкладник 16 вересня того ж року?
Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
2. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
3. Ілляшенко С. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник/ Сергій Ілляшенко,. - Суми: Університетська книга, 2003. - 278 с.
4. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник/ Олег Волков, Микола Денисенко, Алла Гречан та ін.; Під ред. Олега Волкова, Миколи Денисенко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: ВД "Професіонал, 2004. - 959 с.
5. Йохна М. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник/ Микола Йохна, Валентина Стадник,. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 399 с.
6. Микитюк П. Інноваційний менеджмент/ Петро Микитюк; М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 399 с.
7. Стадник В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. - К.: Академвидав, 2006. - 463 с.
8. Харів П. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія/ Петро Харів,; Тернопільська акад. народного госп.. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 323 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.