14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Земельний податок та орендна плата: економічний зміст та загальні засади оподаткування№ роботи: 1459
розділ: Податкова система
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ТА СПРАВЛЯННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ....................... .............................. .............................. .............................. .......5
1.1. Економічна суть земельного податку....................... .............................. ................5
1.2. Поняття орендної плати......................... .............................. .............................. ......7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ....................... .......................13
2.1 . Нормативно-правова база для визначення розмірів плати за землю.................13
2.2. Надходження платежів за землю та їх використання.................. .......................18
2.3 . Орендна плата за землю та земельний податок як джерело бюджетних надходжень.................... .............................. .............................. .............................. .......23
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ..................... .............................. .............................. .............................. ..29
3.1. Проблеми оподаткування земельним податком...................... ............................29
3.2. Шляхи вдосконалення земельного оподаткування................. ............................31
ВИСНОВКИ.................... .............................. .............................. .............................. .....34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................36

ВСТУП


Формування ринкового середовища в Україні передбачає посилення ролі земельних ресурсів у системі економічних відносин.
Відповідно до Конституції України, земля є об’єктом права власності українського народу та основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Використання землі в Україні є платним.
Земля як об’єкт ринкових відносин має ключове значення при здійсненні підприємницької діяльності в аграрній сфері у якості основного засобу виробництва.
Тенденції сучасного розвитку земельних відносин характеризуються недосконалістю організаційно-економічного забезпечення землекористування та землеволодіння. А тому, невід’ємною складовою механізму економічного регулювання земельних відносин є плата за землю, яка є системою обов’язкових земельних рентних платежів.
За допомогою механізму плати за землю держава впливає на економічні інтереси землевласників і землекористувачів, спонукаючи їх підвищувати ефективність використання землі, що знаходиться у їх розпорядженні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання плати за землю висвітлені в наукових працях таких відомих вчених як: М.П. Кучерявенка, І.Є. Криницького, А.А. Ялбулганова, В.В. Хохуляка, О.О. Дмитрика та ін. Однак прийняття Податкового кодексу в Україні вимагає поглиблення досліджень з метою вдосконалення теоретичних підвалин функціонування економічних регуляторів земельних відносин, ключовим з яких є плата за землю.
Метою роботи є узагальнення теоретико-методичних плати за землю.
Завдання роботи:
- обґрунтувати актуальність теми дослідження;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати нормативно-правова база для визначення розмірів плати за землю та земельного податку;
- висвітлити особливості надходження платежів за землю та їх використання;
- дослідити орендну плата за землю та земельний податок як джерело бюджетних надходжень;
- визначити проблеми оподаткування земельним податком;
- розглянути можливі шляхи вдосконалення земельного оподаткування.
Об’єкт роботи – відносини з приводу порядку плати за землю, предмет – земельний податок та орендна плата.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становить сукупність загальнонаукових методів, зокрема: методи індукції та дедукції, синтезу та аналізу, узагальнення та порівняння.

ВИСНОВКИ

Еко номічна природа земельного оподаткування реалізується через виконання таких функцій:
- стимулювання раціонального використання землі (стимулююча функція);
- вирівнювання умов господарювання для підприємств, що функціонують у різних умовах (регулююча функція);
- акумулювання коштів на фінансування землеохоронних потреб і розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад, яким належать сільськогосподарські угіддя (фіскальна функція).
В Україні, відповідно до Податкового кодексу, плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів, які є обов"язковими до сплати на усій території України, і в повному обсязі зараховується до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.
Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати залежно від того, є громадянин власником землі або орендує її. Розмір земельної плати визначається залежно від нормативної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, а також від площі земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Вона була запроваджена з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.
Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Об"єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Серед заходів вдосконалення плати за землю слід зробити наступні дії:
- переглянути розмір усереднених ставок плати за землю;
- відмінити верхню межу обмеження річної орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, яка згідно з вимогами діючого законодавства України не може перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки;
- застосувати особливий порядок сплати земельного податку за землі природоохоронного, рекреаційного, культурно-історичного, оздоровчого призначення, які передані у власність або надані у постійне користування суб"єктам господарювання;
- врегулювати проблему оподаткування земель лісового фонду, як в межах населених пунктів, так і за їх межами;
- для земель, зайнятих дорожніми господарствами, від наданої їм пільги врахувати розмір ділянок, за які податок не нараховується;
- забезпечити звільнення від сплати земельного податку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, незалежно від їх підпорядкованості.
- упорядкування системи пільг з оподаткування, що не мають соціальної спрямованості та економічного ефекту. Наприклад, скасовано пільги, надані за галузевою ознакою;
- уточнення порядку індексації нормативної грошової оцінки земель в залежності від рівня інфляції;
- удосконалення податкового законодавства в частині орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI // http://zakon.rada.gov.ua
2. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III// http://zakon.rada.gov.ua
3. Закон України „Про оренду землі” вiд 06.10.1998 № 161-XIV// http://zakon.rada.gov.ua
4. Антіпова Л.І. Залучення зарубіжного досвіду організації земельно-орендних відносин. [ Текст ] / Л.І. Антіпова // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 147-153.
5. Боровик П.М. Напрямки розвитку земельного оподаткування // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. – Економічні науки. – 2010. – №2. – С.152 - 157.
6. Гузар Б.С. Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях [ Текст ] / Б.С. Гузар, Н.І. Загребельна, Л.Л. Головко // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 133-137.
7. Данкевич А.Є. Світовий досвід оренди земель [ Текст ] / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 138-144.
8. Дема Д.1. Удосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування їх власності. //Економіка АПК, 2000,№9, с. 66-67
9. Дем'яненко М.Я. Реформування податкових відносин в аграрному секторі АПК. //Економіка АПК, 1999,№6, с.78- 8^2
10. Ібрагімов М.Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні // Вісник Харківського економічного університету. – 2009. - №9. – С. 17 – 23.
11. Москаленко Д. Землеоподаткування: історія, методологія, практика //Регіональна економіка.-1999, №4, с.246-254
12. Мороз 3., Савченко О. Все про єдиний податок. //Вісник
податкової служби України.-2001,№6 лютий, с.47-52
13. Мироненко Т. Плата за землю з погляду нового
податкового законодавствам/Сільський реформатор.- 1998, №4, с.З
14. Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2009.
15. Підшибний М.М. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах реформування аграрного сектора економіки. //Економіка АПК.-2000,№5, с.57-63
16. Харкавенко О.О. Стан та перспективи земельного оподаткування // Економічні відносини. – 2010. - №5(28). – С. 27 – 31.
17. Хохуляк В.В. Правовое регулирование земельного налога в Украине. – Черновцы: Рута, 2004. – 280 с.
18. Фінансове право України [Текст] : підручник / [Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький]; за ред. М. П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.
19. Шуліченко Т.В. Надходження майнових податків до місцевих бюджетів України // Вісник Одеського державного економічного університету. – 2009 . -№15. – С. 1 – 8.
20. Ялбулганов А.А. Плата за землю : Земел. налог, аренд. плата, норматив. цена земли / 94 с. М. Информ.-изд. дом "Филинъ" 1998 .
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.