25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна суть податків і їх роль в економічній системі держави№ роботи: 1458
розділ: Податкова система
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ....................... .............................. .............................. .............................. ........5
1.1. Передумови виникнення та розвитку податків...................... .....................5
1.2. Економічна сутність податків...................... .............................. ...................9
1.3. Функції та види податків...................... .............................. .........................12
Р ОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ....................... ..............15
2.1. Податкова політика і податкова система України....................... .............15
2.2. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби........................ .............................. .............................. .............................. 20
2.3. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України....................... .............................. .............................. .............................. 25
РОЗДІЛ 3. НЕОБХІДНІСТЬ І НАПРЯМИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ....................... .............................. .............................. .............................. ........28
3.1. Реформування системи податкових пільг......................... .........................28
3 .2. Проблема заміни ПДВ податком з обігу......................... ...........................30

3.3. Проблемні аспекти податку на майно підприємств і громадян...............32
ВИС НОВКИ......................... .............................. .............................. .............................. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................39

ВСТУП


В умовах існування ринкових відносин та різних форм власності, коли державна власність не має домінуючого значення, основним методом формування доходів держави є податки, які в тій чи іншій країні складають податкову систему.
Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно-необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.
Дана тема є достаньо дослідженою в економічній науці науковцями. Даній темі присвятили ряд монографій і статей таких вчених, як А. Соколов, К. Шмельов. В. Андрущенко, В. Вишневський, І. Луніна, А. Соколовська, В. Федосова, Л. Шабліста та інші.
Об’єктом дослідженя роботи є податкова політика та податкова система, предметом – коло питань, що стосуються економічної суті податків і їх ролі в економічній системі держави.
Мета роботи дослідити економічну суть податків і їх роль в економічній системі держави. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути передумови виникнення та розвитку податків;
- з’ясувати економічну сутність податків;
- вивчити функції та види податків;
- дати оцінку податковій політиці і податковій системі України;
- дослідити організацію податкової роботи та діяльність державної податкової служби;
- проаналізувати динаміку податкових надходжень до Державного бюджету України;
- обґрунтувати необхідність і напрями податкової реформи в Україні.
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Практичне значеня курсової роботи полягає в систематизації та узагальнені наукових розробок.
Інформаційною базою даної роботи є чинне законодавство України, навчальні підручники та посібники, матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ


В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.
Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.
За економічною сутністю податки є обов’язковими платежами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами.
Як вважає більшість економістів, податки виконують такі основні функції:
- фіскальну;
- розподільчу;
- регулюючу.
За формою взаємовідносин між платником і державою податки поділяють на прямі і непрямі.
Прямі податки — це податки, що встановлюються безпосередньо щодо платника, який сплачує їх до бюджету держави. Обсяги таких податків залежать від податкової бази.
Непрямі податки — це податки, які справляються до бюджету за допомогою цінового механізму, причому конкретні платники податків не завжди є їхніми носіями.
Залежно від органу влади, який встановлює податки, тобто за рівнем запровадження, податки поділяють на загальнодержавні та місцеві.
Згідно Податкового кодексу в Україні на даний час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних та 5 місцевих. Хоча податковий тиск дещо зменшено, але на нашу думку, податкова система України і надалі залишається недосконалою та занадто обтяжливою.
Податкові надходження - це доходи, що акумулюються в формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та платежів і залучаються до складу державного бюджету.
В 2010 році у порівнянні із 2006р. доходи Державного бюджету збільшитися на 33399 млн. грн. або на 25,2 %, що забезпечено як економічними, так і адміністративними чинниками.
Зокрема, за рахунок зростання товарного імпорту надходження митних платежів зросли на суму понад 3275 млн. грн.
Зменшення обсягів виробництва підакцизної продукції, відповідно, призвело до зменшення надходження акцизного збору із вироблених в Україні товарів до державного бюджету на суму понад 593,6 млн. гривень. Натомість, надходження від акцизного збору із ввезених на територію України товарів зросли на 608 млн. грн. або на 68,5 %.
Аналіз стану надходжень податку на додану вартість засвідчив підвищення його бюджетоутворюючої ролі за рахунок імпортування. Водночас вкотре загострилися проблеми, пов"язані з відшкодуванням зазначеного податку.
Податку на прибуток підприємств у 2006 році становив 11668 млн. грн., а у 2010 році його значення зросло 33964 млн. грн. Порівння з 2009 роком значення даного показника зросло на 7919 млн. грн., що становить 30,4%.
На нашу думку, скасування ПДВ в Україні було б помилкою, оскільки всі розвинуті країни (в тому числі країни — члени ЄС) запровадили або запроваджують цей податок (або подібні до нього).
Новим елементом податкової системи України можуть стати податки на майно юридичних і фізичних осіб.
Щодо юридичних осіб, то запровадження оподаткування їхнього майна, як вважають деякі експерти, не дасть позитивних результатів для розв"язання наявних проблем у сфері виробництва і бізнесу, оскільки зросте податкове навантаження на підприємства, фірми, що вкрай небажано в наших умовах.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI, із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
2. Артус М. Бюджетна система України : навч. посібник / М. Артус. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220-224 с..
3. Борейко В. І. Оптимізація податкової системи України в контексті світового досвіду / В.І. Борейко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки "Економічні науки”. – 2008. – № 7. – С. 132-136.
4. Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень червень 2010 року / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинська І.В.]. Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К. : ІБСЕД. – C 54-64.
5. Буряк П.Ю. Актуальні проблеми формування загального фонду державного бюджету України Буряк П.Ю. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки "Економічні науки”. – 2010. – Випуск 7 (25)– C 4.-9
6. Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.В. Барановська, Т.А. Варварич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8(98). – 194-202 с.
7. Білостоцька В.О., Островецький В.І. Податкове навантаження в Україні// Фінанси України, 2002, №12
8. Корнус В. Податкове навантаження та купівельна спроможність населення в економіці України // Вісник НБУ. – 2005.- №7. – с.35-37
9. Іванов Ю. Податкова система: Підручник/ Юрій Іванов, Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; Міністерство освіти і науки України. - К.: Атіка, 2006. - 918 с.
10. Довгалюк В. І. Податкова система/ В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко; М-во освіти і науки України. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 315 с.
11. Крисоватий А. Податкова система: Навчальний посібник/ Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
12. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с.
13. Олійник О. Податкова система: Навчальний посібник/ Олександр Олійник, Ігор Філон,; М-во аграрної політики України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 452 с.
14. Онисько С. Податкова система: Підручник/ Стефанія Онисько, Іван Тофан, Оксана Грицина,. - 3-є вид., випр. і доп.. - Львів: Магнолія плюс: Видавець В. М. Піча, 2006. - 333 с.
15. Соколовська А. Податкова система держави: Теорія і практика становлення: Монографія/ Алла Соколовська,. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
16. Ярема Б.Податкова система: Навчальний посібник/ Богдана Ярема, Віктор Маринець,. - 3-є вид., перероб. і доп.. - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 271 с.
17. Офіційний сайтт ДПА України режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.