17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Необхідність і суть оподаткування№ роботи: 1457
розділ: Податкова система
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ..........4
1.1. Історія виникнення податків...................... .............................. .....................4
1.2. Податки: суть, функції та методичні основи класифікації.................. .....13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ....................... ..............18
2.1. Історія формування податкової системи України....................... ..............18
2.2. Основні риси податкової системи України на сучасному етапі..............22
2.3. Динаміка податкових надходжень до бюджету України....................... ..25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ....................... .............................. .............................. .............................. ........28
3.1. Проблеми розвитку податкової системи України....................... ..............28
3.2. Переваги та недоліки податкового кодексу України....................... .........30
3.3. Напрями вдосконалення податкової політики України....................... .....33
ВИСНОВКИ............. .............................. .............................. .............................. ............35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................38

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування, вдосконалення та побудови „цивілізованої” податкової системи України.
Реформування податкової системи потребує чіткого усвідомлення філософії оподаткування, ролі самого платника податку та правового врегулювання податкової системи України.
В даний час оподаткування в Україні здійснюється за відсутності єдиної загальнодержавної програми (концепції), що обумовлює її безсистемний та непослідовний характер. Наслідком цього є складність та суперечливість податкового законодавства, надмірне податкове навантаження на платників податків, зниження ділової активності суб’єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків, значні масштаби переведення економіки в тіньовий сектор тощо.
Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові здобутки таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як О.Д. Василик, О.М. Десятнюк, Л.М. Демиденко, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В.Карпова, М.П. Кучерявенко, І.О. Лютий, С.О. Булгакова, М.В. Романюк, П.В.Мельник, Л.Л.Тарангул, З.С. Варналій, Ф.О.Ярошенко, В.Л. Андрущенко та інших.
Об’єктом дослідження виступає система оподаткування, предметом – принципи, функції, порядок оподаткування.
Мета роботи – дослідити значення оподаткування та його сутність.
В роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
- розглянуто історію виникнення податків;
- досліджено суть, функції та методичні основи класифікації податків
- з’ясовано історію формування податкової системи України;
- охарактеризовано основні риси податкової системи України на сучасному етапі;
- проаналізовано динаміку податкових надходжень до бюджету України;
- узагальнено проблеми розвитку податкової системи України;
- наведено переваги та недоліки податкового кодексу України;
- розглянуто напрями вдосконалення податкової політики України.
Практичне значення роботи полянгає в узагальненні теоретичних та методичних напрацювань.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України. - К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2010. - 336 с.
2. Василик О. Д. Податкова система України: Навчальний посібник. –К.:ВАТ „Поліграф книга”.-2004.-47
3. Десятнюк О.М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування // Фінанси України. – 2009. -№2. – С. 51-59.
4. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навчальний посібник. –К.: ЦУЛ.-2007.-180 с.
5. Демиденко Л.М. Мито і митна політика в умовах глобалізації//Фінанси України №1.-2004.- С.30-37.- 0,4 д.а.
6. Демиденко Л.М. Окремі питання майнового оподаткування Вісник КНУ імені Тараса Шевченка вип.. 2005,-с.78-82.- 0.4 д.а.
7. Демиденко Л.М. Оподаткування доходів громадян: досвід США та України // Фінанси України №9.-2005.- С.30-34.- 0,4 д.а.
8. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу// Фінанси України №5.-2004.- С.40-45.- 0,4 д.а.
9. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: Підручник.- К.: Знання, 2008.-525 с.
10. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.-701 с.
11. Лютий І.О. та інш. Податки на споживання в економіці України.- К.: Знання, 2004.- 16,5 д.а.
12. "Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі" // Економіка, фінанси, право - 2000. № 4.
13. Податки в зарубіжних країнах : Конспект лекції / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / Світлана Олексіївна Булгакова (уклад.). - К., 1997. - 22с. - На обкл.: автор - Булгакова С.О.

14. Податкова система: навч. посібник / Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.; за ред. І.О. Лютого. - К.: ЦУЛ, 2009.-с.445.
15. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи.: монографія / П.В.Мельник, Л.Л.Тарангул, З.С. Варналій / за ред. д.е.н. З.С.Варналія. –К.: Знання України, 2008. – 675 с.
16. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення.- К: НДФІ, 2004.- 372 с.
17. Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Андрущенко В.Л., Мельник В.М. Історія оподаткування. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.
18. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України http://www.sta.gov.ua/control/ uk/index
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.