25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами КП "Київпастранс"№ роботи: 1456
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3

1. Загальна характеристика КП «Київпастранс»…………………………...... ....5

2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства КП «Київпастранс»…….............. .............................. .............................. ....................12

2.1.Ан аліз збутової діяльності КП «Київпастранс»………………………....... 12

2.2.Аналіз трудових ресурсів КП «Київпастранс»………………………….....1 4

2.3.Аналіз майнових ресурсів (активів) КП «Київпастранс»………………....21

2. 4.Аналіз капіталу КП «Київпастранс»…………………………………….. …26

2.5.Аналіз фінансових результатів діяльності КП «Київпастранс»……..……28

2.6.Ан аліз фінансово – майнового стану КП «Київпастранс»…............... .......31

2.7.Оцінка конкурентоспроможності КП «Київпастранс»……………........... .33

3. Пропозиції щодо удосконалення діяльності КП «Київпастранс»…………39

4. Список використаних джерел………………………………………………..43
Додатки....................... .............................. .............................. .............................. ..45

ВСТУП

Дана робота є результатом проходження виробничого тренінгу на КП «Київпастранс», що знаходиться за адресою м. Київ, Набережне шосе, 2. Дане підприємство займається наданням послуг з перевезення пасажирів. Аналіз діяльності підприємства проводився за 2008-2010 роки.

Мета роботи - є узагальнення інформації по підприємству в усіх напрямах діяльності, формування та обґрунтування висновків та пропозицій, демонстрування навичок та творчих здібностей отриманих в процесі проходження практики.

Завдання роботи:

- навести загальну характеристику КП «Київпастранс»;

- здійснити аналіз збутової діяльності підприємства;

- провести аналіз трудових ресурсів підприємства;

- проаналізувати активи та капітал підприємства;

- навести аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

- проаналізувати фінансово–майновий стан підприємства;

- оцінити конкурентоспроможність підприємства.

- запропонувати пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства.

Результатом проходження практики на КП «Київпастранс» було успішне закріплення знань отриманих під час роботи в навчальному центрі, а також отримання ґрунтовних знань про практичну сторону ведення господарської діяльності. В процесі проходження практики було засвоєно професійні уміння і навички щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблено та закріплено теоретичні знання; розглянуто сучасні прийоми та методи ведення господарської діяльності.

Проходження практики відбувалося відповідно до календарного плану, зафіксованим у щоденнику і затвердженим керівником практики, всі етапи виконувалися згідно нього.
   
Список літератури

1. Аналіз фінансового стану підприємства// Дебет – Кредит. Нова бухгалтерія 3. – 2000 – с.212 – 224.

2. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 1998.

3. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – 2-е изд., испр. – М.: Дело и Сервис, 2000.

4. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001.

5. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996

6. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст – 2001 - №11, с. 40-42.

7. Горицкая М. Расчет показателей рентабельности предприятий, продукции (работ, услуг) и их анализ на основе финансовой отчетности // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2000 - №2, с. 26-31.

8. Дарманская Г.А. Компьютерный анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Г.А. Дарманская, А.В. Бармак, Ю.А. Осипов – Хмельницкий: Подилля – 2001.

9. Дарманська Г. О., Осадчий В.П. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі „Хмельницькмолоко”). – Хмельницький: Поділля – 2000.

10. Джулій Л.В. Розробка моделей та методів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. спец. 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – К.: Між нар. науково-навч. центр інформаційних технологій і систем, 2001.

11. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник /В.І. Іващенко, М.А. Болюх. – К.: „НІЧЛАВА”, 1999.

12. Карлин Т.П. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник/ Т.П. Карлин, А.Р. Макмин; Перевод четвертого англ. издания. – М.: ИНФРА –М, 1998.

13. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. Кн. 4(13) / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

14. Конторщиковва О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством// Економіка. Фінанси. Право. – 2002 - №6, с. 3-5.

15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000.

16. Коропецький Б. Діагностика фінансової стійкості суб’єктів господарювання на основі коефіцієнтного аналізу // Наукові записки. – 2003. - №1, вип. 12. – с. 175 – 180.

17. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.

18. Мартищук В. Фінансовий аналіз як необхідна складова ефективного управління підприємством/ В. Мартищук, А. Дубівка // Наукові записки. – 2003. - №2, вип. 12. – с. 89-91.

19. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств // Галицькі контракти – 1997 - №40.

20. Некрасова Н. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право. – 2001 - №8, с. 13-18.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.