14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингові стратегії виробничого підприємства№ роботи: 1455
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Загальнотеоретичні напрями формування маркетингової стратегії підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ....5
2. Організаційно-економічна характеристика ПП „Оптім”....................... ............15
3. Аналіз маркетингового середовища ПП „Оптім”....................... ......................24
4. Розробка маркетингової стратегії ПП „Оптім”....................... ...........................34

Висновки..................... .............................. .............................. .............................. .........39
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. ..42
Додатки................. .............................. .............................. .............................. ................44

Висновки

На сьогодні існує багато визначень маркетингової стратегії: маркетингова стратегія як основа дій підприємства в конкурентних умовах, що визначає способи застосування маркетингу для розширення цільових ринків і досягнення ефективних результатів (Шершньова З., Оборська С., Багієва Г., Мойсеева Н., Ламбен Ж-Ж.); маркетингова стратегія – маркетингові заходи компанії зі сталого просування товарів на ринок, включаючи визначення цілей, аналіз, планування маркетингових заходів, моніторинг (Пастухова В., Дмитрук М., Еткінсон Дж., Уілсон Й., Крилова Г., Соколова М.); стратегія маркетингу – раціональна, логічна побудова, керуючись якою організаційна одиниця розраховує вирішити маркетингові задачі. Вона включає конкретні стратегії цільових ринків, комплексу маркетингу та рівня витрат на маркетинг (Дея Дж, Шкардун В., Ахтямов Т., Куденко Н., Ернашвілі Н., Ховард К., Ципкін Ю.).
Пропонуються наступні види стратегій маркетингу: продуктово-товарна стратегія; стратегія просування товару (стимулювання збуту); цінова стратегія; об’єднані стратегії.
Деякі автори, виділяють і такі стратегії:
- закріплення на ринку;
- розширення меж ринку;
- удосконалення продукції;
- диверсифікація.
Вдало сформована маркетингова стратегія дозволить приймати підприємству ефективні управлінські рішення в сфері маркетингу, які пов"язані з його розвитком у перспективі, адже це інструмент зростання підприємства, що дозволяє підтримувати потенційні можливості на високому рівні.
Приватне підприємство „Оптім” є юридичною особою від дня його реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші, включаючи валютний, рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити.
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники слід зробити наступні висновки:
- обсяги реалізованої продукції на початок періоду складали 4368,1 тис. грн., на кінець періоду значення даного показника зросло до 4601,1 тис. грн.;
- щодо собівартості реалізованої продукції, то вона має подібну тенденцію до обсягів реалізованої продукції, відмінність лише в тому, що на початку періоду собівартість зростає швидшими темпами ніж виручка від реалізації, а в кінці періоду зменшується нижчими темпами;
- чистий прибуток у 2008 році склав 143,0 тис. грн., в 2009 році він зменшився на даному підприємстві до 125,0 тис. грн., і в 2010 році відбулося знову зростання прибутку (154,3 тис. грн.).
Галузь в якій знаходиться ПП „Оптім” знаходиться на стадії зрілості. Основними факторами ринкового успіху є удосконалення продукту та розширення асортименту.
На ринку верхнього одягу діють як великі вітчизняні виробники (“Дана”, “Маяк”, “Ластівка”, “НТОН”, “Україна”, “Селена”), що спеціалізуються на масовому виробництві, так і фірми середнього розміру (АТЗТ “Роксолана”, КП “Мрія”), які у своєму асортименті мають поряд з іншими групами і верхній одяг. Значну частину ринку займають іноземні виробники (близько 70%).
ПП „Оптім” не є лідером в даному регіоні, оскільки поступається за багатьма критеріями своїм конкурентам.
Найбiльшу цiннiсть для пiдприємства мають сегменти групи «А» (одяг з вовняних тканин для чоловiкiв у вiцi 25-40 рокiв та одяг з вовни для жiнок у вiцi вiд 16 до 25 рокiв), якi забезпечують значну масу прибутку та обсяг реалiзацiї.
Сегменти групи «В 1» (одяг з синтетичних тканин для молодих жiнок у вiцi 16-25 рокiв та одяг з вовняних тканин для жiнок у вiцi 25-40 рокiв) також є важливими для пiдприємства, оскільки будь-якi змiни обсягiв збуту в них (як і в гругii («А») тягнутимуть за собою вiдповiднi, бiльш масштабнi змiни маси прибутку ПП „Оптім”. Саме через це маркетинговi заходи (ретельне дослiдження потреб споживачiв, ефективне цiноутворення та просування) мають спрямовуватись на iнтенсивнiсть збуту продукцiї, яка розробляється для даних сегментiв.
Отже, на основi рiзнобiчно аналiтичної iнформацi можна визначити головнi напрямки дiй у кожному з обраних цiльових сегментiв. Головними стратегiчними заходами, спрямованими на покращення конкурентної пропозицiї в сегментах, виступатимуть: посилення маркетингової функцiї на пiдприємствi (у тому числi опрацювання адекватної полiтики щодо торгової марки фiрми), розвиток мережi фiрмових магазинiв.
   
Список літератури

1. Академия рынка: маркетинг / Пер. с фр. / А. Дастан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. Науч.ред. А. Г. Худокормов. — М.: Экономика, 1993.
2. Балабанова Л. В. Оптовая торговля (маркетинг и коммерция). — М.: Экономика, 2004.
3. Волкова Л.А., Косакина Е.А., Чуваков И.В. Маркетинг: проблемы и решения // Акционерный и банковский весник. — 1991. — №1.
4. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. — М.: Экономика, 2008.
5. Керов М.С. Реклама в системе маркетинга: Учеб.пособие — М.: МШИ «Контингент-Норд», 2007.
6. Корольков И.И. и др. Маркетинг: Учеб. пособие — К.: КТЭИ, 1990.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.
8. Котлер Ф. Управление маркетингом / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1980.
9. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных товаров. — М.: Внешторгиздат, 1989.
10. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Пер. с французского. — СПб: Наука, 1996.
11. Маркетинг: Сборник /Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Д. И. Костюхина. — М.: Прогресс, 1974.
12. Новиков Д.Т. и др. Теория и практика маркетинга. — Ташкент: Мехнат, 1990.
13. Орлов А.В. Рынок товаров народного потребления: социально-экономический аспект. — М.: Знание, 1988.
14. Порядок проведения маркетинговых исследований: Метод. руководство. — М.: Знание, 2004.
15. Рынок товаров: формирование и управление. — М.: Экономика, 1986.
16. Є. В. Савельєв, В. П. Дяченко, В. Є. Куриляк, Л. В. Фаріна. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник.— К.: НМК ВО, 1993.—72с.
17. Современный маркетинг/ Под ред. В. Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991.
18. Соловьев Б.А. Потребности, рынок, спрос. — М.: Экономика, 1982.
19. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг — М.: Финансы и статистика, 1991.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.