17 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роздрібна купівля-продаж№ роботи: 1454
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Нормативно-правове забезпечення договору роздрібної купівлі-продажу.......5
2. Поняття договору роздрібної купівлі-продажу............... .............................. .....10
3. Зміст договору роздрібної купівлі-продажу............... .............................. ..........12
4. Види договору роздрібної купівлі-продажу............... .............................. ..........22
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..................29
Список використаних джерел........................ .............................. ............................31

Вступ

Товарообіг у роздрібній торгівлі забезпечується за допомогою договору роздрібної купівлі-продажу, укладення якого відбувається на підставі загальних правил про купівлю-продаж та спеціальних правил про захист прав споживачів, застосування яких має значні особливості.
Роздрібна купівля-продаж є найпоширенішим видом договору купівлі-продажу, оскільки має на меті задоволення споживчих потреб населення. Неоднозначна правова природа договірних відносин договору роздрібної купівлі-продажу вимагає ретельного з’ясування його змісту, перш за все його предмета, інших істотних умов.
Актуальним є те, що наукові і практичні джерела, що стосуються основних аспектів договору роздрібної купвлі-продажу – це, в основному, роботи вітчизняних авторів, що копіюють досвід країн ближнього зарубіжжя, зокрема Російської Федерації.
Об’єктом курсової роботи виступає законодавча база, якою регулюються питання пов’язані з правовим регулюванням відносин за договором роздрібної купівлі-продажу, права та обов’язки сторін.
Предметом дослідження є суспільні відносини з приводу укладення договору роздрібної купівлі-продажу, закріплення та гарантування прав та обов’язків сторін, інших суттєвих умов договору, а також відносини щодо їх виконання.
Метою даної роботи є з’ясування змісту та особливостей цивільно-правових відносин за договором роздрібної купівлі-продажу. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- дослідити нормативно-правове забезпечення договору роздрібної купівлі-продажу;
- навести поняття договору роздрібної купівлі-продажу;
- з’ясувати зміст договору роздрібної купівлі-продажу;
- класифікувати договори роздрібної купівлі-продажу;
- узагальнити матерал та зробити висновки.
Методологічна основа роботи грунтується на використанні таких методів, як діалектичний метод пізнання соціально-правових явищ. Із спеціальних методів дослідження в роботі застосовано метод порівняння Конкретними методами дослідження були аналіз та синтез.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також Інтернет-ресурси.

Висновки


Роздрібна купівля-продаж є найпоширенішим видом договору купівлі-продажу, оскільки має на меті задоволення споживчих потреб населення.
Спеціальне правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу здійснює § 2 гл. 54 ЦК, а відносини за участю покупця — фізичної особи, крім ЦК, застосовується законодавство про захист прав споживачів.
Серед інших нормативних актів, які регламентують окремі відносини у сфері роздрібної купівлі-продажу можна виділити наступні:
- Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затв. Постановою КМУ N 833 від 15 червня 2006 р.
- Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затв. Постановою КМУ №383 від 30.03.2011 р.
- Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв"язків України № 37 від 13.03.1995
- Правила роботи дрібнороздрібної торгівельної мережі, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв"язків України №369 від 08.07.1996 р.
- та інші.
У ст.698 ЦК дається легальне визначення договору роздрібної купівлі-продажу. Воно містить ряд критеріїв, сукупність яких дозволяє відокремити роздрібну купівлю-продаж від інших різновидів купівлі-продажу: характеристика продавця як сторони договору, предмета його діяльності і товару, що підлягає переданню за договором.
Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.
Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом є товар, призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов"язаного з підприємницькою діяльністю. У разі продажу товарів у кредит значення істотної умови набуває строк повернення кредиту.
Форма договору: усна (на підтвердження укладення договору видається відповідний документ) або письмова.
До специфічних обов"язків продавця за цим договором законодавець відносить обов"язок:
1) надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар; у разі невиконання цього обов"язку покупець має право вимагати відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, — в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди (ст. 700 ЦК);
2) передати товар покупцеві належної якості; у разі виявлення покупцем недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача: а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення; б) заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні; в) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни; г) відмовитися від договору та вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми (ст. 708 ЦК).
ЦК виділяє такі види договору роздрібної купівлі-продажу:
• договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк;
• договір про продаж товарів за зразками;
• договір про продаж товарів з використанням автоматів;
• договір з умовою про доставку товару покупцеві;
• договір найму-продажу.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України ― Офіц. вид. – 2003.
2. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12.05.1991 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1991. № 30. Ст. 379
3. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затв. Постановою КМУ N 833 від 15 червня 2006 р.
4. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затв. Постановою КМУ №383 від 30.03.2011 р.
5. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України № 37 від 13.03.1995 р.
6. Правила роботи дрібнороздрібної торгівельної мережі, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України №369 від 08.07.1996 р.
7. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства Економіки та з питань європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003р.
8. Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного походження та напівдорогоцінного каміння, затверджені постановою КМУ №460 від 25.03.1999 р.
9. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджені постановою КМУ №1209 від 04.11.1997 р.
10. Постанова Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" від 12.04.1996 р. №5

11. Азімов Ч.Н. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2004. - 378 с.
12. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору / С. Бервено // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 5. - с. 11.
13. Брагинский М.И. Договорное право: Учебник / М.И. Брагинский. - М.: Статут, 2003. - 734 с.
14. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Україн / О. Дзера, Н. Кузнєцова, В. Луць. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. І. — 832 с.
15. Дзера О.В. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Підручник / О.В. Дзера. - К.: Кондор, 2005. - 115 с.
16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 383 с.
17. Цивільне право України: Підручник / Я.М. Шевченко. - Т. 2. - К.: Концерн, 2003. - 208 с.
18. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник / Є. О.Харитонов - К.: Істина, 2003. – 773 с.
19. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 248 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.