21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні форми безготівкових розрахунків№ роботи: 1453
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ 3
1. Нормативно-правові акти, що регулюють безготівкові розрахунки 5
2. Поняття форм (видів) безготівкових розрахунків 11
3. Основні підходи до класифікації безготівкових розрахунків 16
4. Характеристика форм безготівкових розрахунків 18
Висновки 28
Список використаних джерел 30
Вступ
Безготівкові розрахунки в своїй цілісності формують певну систему. Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого об’єкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження їх в юридичній науки.
Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійсненні народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю іх проходження, то дана є тема є актуальною в сьогоднішніх умовах.
Дане питання достаньо досліджено в юридичній літературі. Зокрема, даними питаннями займались такі науковці: Л. Г. Єфімова, І. А. Шкарінов, Д. А. медведєв, В. Ф. Кузьмін, Л. А. Новосьолова, В. А. Бєлов, Н. І. Солов"яненко О. П. Подцерковний, І. А. Безклубий, М. Л. Коган та ряд інших.
Мета роботи – є поглиблення знань про юридичну природу безготівкових розрахунків, їх зміст та форми.
Завдання роботи:
- вивчити нормативно-правові акти, що регулюють безготівкові розрахунки;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- узагальнити основні підходи до класифікації безготівкових розрахунків;
- охарактеризувати основні форм безготівкових розрахунків.
Об’єктом курсової роботи виступають нормативно-правові акти, що регламентують коло питань які стосуються регулювання цивільно-правових відносин щодо безготівкових розрахунків.
Предметом дослідження є цивільно-правові відносини з приводу застосування окремих форм безготівкових розрахунків.
При дослідженні використовуються такі методи:
- метод соціально-історичного аналізу;
- метод правового аналізу;
- метод порівняльного аналізу.
Інформаційною базою даною роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, наукові праці, та періодична література.

Висновки
Отже, узагальнючи проведені дослідженя зробимо наступні висновки.
1. Основними законодавчими актами, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків є:
- Цивільний та Господарський кодекси України
- Закони України: “Про Національний банк України”“Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”“Про банки і банківську діяльність”“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
- інші нормативно-правові акти.
2. Визначення поняття форм або видів безготівкових розрахунків відсутнє на рівні законодавства України. Тому поняття вказаної категорії ми можемо вивести лише із змісту чинного законодавства, в якому «форми безготівкових розрахунків» вживаються в досить різних значеннях. В юридичній літературі, під формою безготівкових розрахунків розуміють установлені законодавством і банківською практикою способи належного виконання грошових зобов"язань у порядку безготівкового переказу коштів.
В. Ф. Кузьмін вбачав у формах розрахунків сукупність норм, які визначають зовнішні ознаки і реквізити розрахункових документів, порядок і прийоми їх заповнення, операційної обробки, руху за встановленою схемою документообігу, способи пересилки, реєстрації, обліку тощо.
Таке визначення, на нашу думку, більше наближене до правової природи видів безготівкових розрахунків, однак не є бездоганним, зважаючи на те, що воно не враховує існуючі на сьогодні положення законодавства.
3. У сучасних умовах застосовують такі основні форми платіжних інструментів, а, відповідно, і форми розрахунків:
— платіжними дорученнями;
— платіжними вимогами-дорученнями;
— чеками;
— акредитивами;
— векселями;
— платіжними вимогами;
— меморіальними ордерами;
— банківськими платіжними картками.
4. У правовій науці виділяють досить велику кількість критеріїв для класифікації безготівкових розрахунків на види.
Усі розрахункові операції, що здійснюються комерційними банками, можна класифікувати за різними ознаками:
— за складом учасників розрізняють операції: міжбанківські; клієнтські; внутрішньобанківські;
— за видом платіжних документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; векселями; картками;
— за формою проведення: перекази; акредитивні; інкасові; клірингові.
За міжнародною класифікацією безготівкові розрахунки поділяються на кредитовий переказ та дебетовий переказ.
   
Список літератури

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV
4. Закон України від 05.04.2001 № 2346 “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”
5. Закон України від 07.12.2000 № 2121 “Про банки і банківську діяльність”
6. Закон України від 28.11.2002 № 249 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
7. Постанова Правління Національного банку України від 06.12.2010 № 527 “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА)
8. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516
9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492
10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22)
11. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (Затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508)
12. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216)
13. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12. 2000 № 520)
14. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (затверджене постановою правління національного банку України від 15.12.2004 р. № 639)
15. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями (затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514)
16. Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. Банківське право України. Навчальний посібник. К: - 2007.
17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
18. Цивільне право України / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: наукова думка, 2004. – 448с.
19. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
20. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.