14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності продукції підприємства№ роботи: 1451
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 56
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. ............5
1.1 Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу....................... .............5
1.2 Формування та розподіл прибутку підприємства.................. ........................6
1.3 Сутність і методи обчислення рентабельності................ .............................1 6
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ АК „АДВІС”....................... .............................. .............................. .............................. 19
2.1 Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .........19
2.2 Аналіз витрат підприємства.................. .............................. ...........................26

2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.................. ..........30
2.4 Аналіз рентабельності та платоспроможності підприємства.................. ....34
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ АК „АДВІС”....................... .............................. .............................. .............................. 37
3.1 Вдосконалення цінової політики підприємства.................. .........................37
3 .2 Впровадження оновленої серії стандартів системи якості........................ ..41
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......53
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. .......56

ВСТУП

Тема фінансових результатів завжди буде актуальною, адже в діяльності будь-якого підприємства прибуток відіграє головну роль. Він є основним джерелом інтенсивного і інноваційного розвитку підприємства, реконструкції виробництва, модернізації його матеріально-технічної бази, покращення соціальних стандартів, рушійною силою розвитку підприємств, регіонів, держави тощо.
Роль прибутку як фінансового ресурсу характеризується саме його використанням на розширення підприємництва. В умовах ринку стабільні позиції мають тільки ті підприємства, що постійно розвиваються.
Значимість прибутку у діяльності підприємств і в цілому в розвитку економіки країни викликає великий інтерес. Науковці і практики пропонують різні терміни, категорії і показники. Однак досить часто ці дефініції використовуються без відповідного пояснення і обґрунтування. Це стосується, передусім, термінів і категорій, які характеризують фінансовий аспект визначення сутності прибутку підприємства.
Питанням, пов’язаним з визначенням категорії «прибуток підприємства», присвячено значну кількість праць вітчизняних і зарубіжних економістів.
Прибуток - це позитивна форма фінансових результатів, яка е рушійною силою, метою підприємницької діяльності та показником її ефективності. Він визначається як перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів.
Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку прибуток підприємства формується за фінансовими результатами його операційної та фінансово-інвестиційної діяльності. Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства складається з двох етапів: на першому обчислюють прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому — від фінансової та інвестиційної.
Визначення чистого прибутку підприємства передбачає такі послідовні обрахування: обчислення доходу (виручки) від реалізації продукції; обчислення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); обчислення валового прибутку; обчислення прибутку (збитків) від операційної діяльності; обчислення прибутку від звичайної діяльності; обчислення чистого прибутку підприємства.
Об"єктом дослідження даної роботи є ВАТ АК „АДВІС”, предметом – коло питань, що стосуються формування та аналізу фінансових результатів і рентабельності промислового підприємства.
Мета роботи - аналіз фінансових результатів та рентабельності промислового підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати низку завдань:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити актуальність даної проблеми;
- охарактеризувати методологічні підходи до аналізу прибутку підприємства;
- проаналізувати фінансово-господарську діяльність ДП „Оріон”;
- визначити можливі шляхи та резерви підвищення прибутку на даному підприємстві.
При вивченні даної теми і для глибокого та всеохоплюючого аналізу скористалися методикою аналізу динаміки та структури, методикою методикою планування прибутку, тощо.

ВИСНОВКИ

Прибуток – один з основних показників ефективності роботи підприємства (об’єднання).
Обов’язковою умовою для одержання прибутку від ділової активності в умовах ринку є функціонування підприємства. Його життєдіяльність багато в чому залежить від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача авансових коштів та наскільки досягнутий рівень прибутковості створює економічне стимулювання подальшого зростання виробництва.
Функціональна роль, відведена прибутку в сучасних умовах господарського механізму, визначає аналітичні аспекти дослідження цієї економічної категорії.
Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства по всіх напрямках його діяльності: виробничої, постачальної, збутової, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення фінансових відносин з іншими учасниками комерційної справи.
Об’єктом дослідження даної роботи обрано ВАТ АК „АДВІС”.
Проведений аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “АК АДВІС” виявив, що:
– кількість основних фондів підприємства постійно зменшується. Так початкова вартість основних фондів за 2009р. зменшилася на 1435 тис. грн., а залишкова вартість – на 1666 тис. грн. Це призвело до підвищення зношеності і зменшення ступеня придатності (залишкова вартість/початкова вартість) основних фондів на 0,02 (0,39-0,41), проте ефективність використання основних виробничих фондів зрослає;
– чисельність персоналу підприємства має тенденцію до зниження. Так, у 2010р. порівняно з 2008р. чисельність скоротилась на 174 чоловіки. Зменшення чисельності персоналу негативно впливає на обсяг реалізованої продукції. Результати факторного аналізу показують, що за рахунок цього фактора обсяг реалізованої продукції зменшився на 2428,08 тис. грн. у 2009р. порівняно з 2008р. і на 8094,87 тис. грн. у 2010р. в порівняні з 2009р.;
– середньорічна заробітна плата робітника постійно зростає, при чому темпи росту цього показника випереджають темпи росту продуктивності праці;
– виробництво продукції на підприємстві є матеріаломістким: питома вага матеріальних витрат у 2009р становила 63,73%, а у 2010р. значення цього показника склало 60,38%, що на 3,34% менше порівняно з 2009р. Витрати на оплату праці збільшились у 2010р. порівняно з 2009р. на 3,15% і становили 8952 тис. грн. Зменшення частки матеріальних витрат зумовлено більш раціональним використанням сировини і матеріалів, а підвищення питомої ваги витрат на оплату праці на 3,15% викликано зростанням ставок оплати праці;
– підприємство напротязі всього досліджуваного періоду отримує збитки. Так у 2008р. підприємство мало збитку на 831 тис. грн, а в 2009р. – на 610 тис.грн. Збиток від реалізації продукції у 2008р. становив 727 тис. грн., проте у 2009р. ВАТ АК “АДВІС” отримало прибуток у розмірі 693 тис. грн.;
– у 2010р. порівняно з 2009р. зменшилась дебіторська заборгованість, що позитивно характеризує підприємство;
– негативною тенденцією є зростання обсягу виробничих запасів на 2009 тис. грн., оскільки це свідчить про уповільнення обігу коштів;
– фінансові інвестиції залишились незмінними у 2010р. порівняно з 2009р., що вказує на зупинення розвитку підприємства;
– зростання тривалості обороту з 123 до 137 днів свідчить про погіршення вивільненя оборотних коштів, що недає змогу підприємству без додаткового залучення фінансових ресурсів збільшувати обсяги виробництва. Крім того, за рахунок скорочення оборотності капіталу відбувається зменшення суми прибутку.
Серед заходів підвищення прибутковості даного підприємства нами запропоновано:
- вдосконалити цінову політику підприємства;
- підвищити якість продукції за рахунок впровадження оновленої системи якості ISO 9001.
   
Список літератури

1) П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.33-40.
2) П(С)БО 9 “Запаси” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.83-92.
3) П(С)БО 16 “Витрати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.148-160.
4) Амоша О.Проблеми удосконалення управління промисловим виробництвом / О.Амоша // Схід. – 2011. – №6. – С. 12-15.
5) Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / [ Франц Францович Бутинець та ін.]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
6) Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: ученик / М.И. Бухалков. – М.: Инфра-М, 1999. – 392с.
7) Власюк Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г. Власюк // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2006. – №6. – С. 76 – 79.
8) Ворст И.Экономика фирмы / И.Ворст, П.Ревентлоу. – М.: Высш.шк., 1994. – 272с.
9) Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С.Коцюба; за ред..М.Г.Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
10) Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
11) Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320с.
12) Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.
13) Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.
14) Нападовська Л.В Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / Л.В.Нападовська – К.: Книга, 2004. – 544с.
15) Орлов О.О. Планирование деятельности промишленного предприятия: учебник / О.О. Орлов. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: Скарбы, 2006. – 419с.
16) Орлов О.О. Маржинальная прибиль в экономических расчетаз на промышленных предприятиях / О.О.Орлов, Е.Г.Рясных. – К.Скарбы, – 2003. – 132с.
17) Пухальська Г.В., Скалюк Р.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств / Г.В. Пухальська, Р.В. Скалюк //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134 – 137.
18) Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.
19) Рясних Є.Г. Бюджетування як засіб об’єктивізації умовно-постійних витрат / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. - №23. – С. 63 – 66
20) Сейш А. Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів / А. Сейш // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 19-22.
21) Скляренко В.К. Экономика предприятия: учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 528 с.
22) Скригун, Н. Економічна сутність категорії витрат виробництва / Н. Скригун// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4. – С. 11-16
23) Тринька Л.Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо / Л.Тринька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С.32 – 37
24) Швець Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінки витрат підприємства / Л.П.Швець, О.І.Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72 – 75.
25) Шим Дж. К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Дж.К. Шим, Дж.Г. Сигел. – М.: Филынь, 1996. – 341 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.