17 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив зовнiшнього середовища на маркетингову дiяльнiсть пiдприемства№ роботи: 1449
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 47
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теоретичнi аспекти оцiнки зовнiшнього середовища та його впливу на маркетингову дiяльнiсть підприємства.................. .............................. .....................5
2. Аналіз господарської та маркетингової діяльності ПАТ „Староконстянтинівський хлібокомбінат”................ .............................. ................16
3. Дослідження впливу зовнішнього середовища на маркетингову діяльність ПАТ „Староконстянтинівський хлібокомбінат”................ .............................. ......30
4. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності ПАТ „Староконстянтинівський хлібокомбінат”................ .............................. ................35
Висновки.. .............................. .............................. .............................. ........................42
Сп исок використаних джерел........................ .............................. ............................45
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........47
ВИСНОВКИ

Отже, зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституційних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють у глобальному оточенні.
Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами:
1. Економічні — фактори, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії.
2. Політичні — фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.
3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.
4. Технологічні — фактори, що пов’язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також know-how.
5. Конкуренція — фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конку-рентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів.
6. Географічні — фактори, пов’язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема, корисними копалинами).
Об’єктом дослідженя курсової роботи є ПАТ „Староконстнянтинівський хлібокомбінат”.
Аналізуючи виручку від реалізації продукції бачимо, що вона має нестабільну тенденцію. У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 3700,3 тис. грн, а у 2009 році його величина зросла до 4031,2 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 108,9%.
Аналізуючи валовий прибуток підприємства відмітимо, що у 2008 році даний показник становив 400,6 тис. грн, у 2010 відбулося зменшення валового прибутку до 210,2 тис. грн, що є негативним явищем у діяльності підприємства.
Чисельність працівників на підприємстві за даний період зменшилась з 129 до 112 осіб. У 2010 році також спостерігається зменшення працівників до 98 осіб. Щодо робітників підприємства, то їх чисельність має також тенденцію до зменшення.
Фонд заробітної плати у 2009 році як працівників, так і робітників зростає і становить відповідно 826 тис. грн та 614,6 тис. грн. У 2010 фонд заробітної становив 868,5 тис. грн.
Найвищу оцінку серед сильних сторін отримали такі: високий технологічний потенціал та вміння уникати тиску з боку конкурентів. Серед найслабших сторін слід виділити низьку прибутковість підприємства. Також помітно те, що кількісна оцінка слабких сторін значно перевищує оцінку сильних сторін.
Щодо загроз та можливостей, то найбільшою загрозою для підприємства є зростання вимог до якості продукції, однією з потенційних можливостей є збільшення долі ринку за рахунок послаблення позицій конкурентів. Але і тут загрози переважають можливості.
В результаті проведення аналізу за допомогою матриці БКГ ми отримали наступні результати: СОБ – виробництво хлібобулочних виробів потрапила до квадрату "дійні корови", що дозволяє їй зайняти домінантну позицію. До квадрату "знаки запитання" потрапила СОБ – виробництво круп, СОБ – виробництво борошна розташувалася у квадраті матриці БКГ "собаки".
Обґрунтувати вибір стратегій для видів бізнесу ПАТ „Староконстнянтинівський хлібокомбінат” ми зможемо за допомогою моделі ADL/LC.
Проведений аналіз показує, що такий вид продукції як хлібобулочні вироби має сильну конкурентну позицію виду бізнесу та стадію життєвого циклу – зрілість.
Такі види хлібопекарської продукції – як крупи і борошно опинилися у клітинці, яка характеризує сприятливу конкурентну позицію видів бізнесу та їх стадію життєвого циклу – розвиток. Сприятлива позиція на даній стадії є мінімально прибутковою. Звичайний розвиток можна реалізувати за допомогою стратегій “спроба поліпшити становище – лідерство у ціноутворенні на найважливішому ринку”. Дані види продукції доцільно вибірково інвестувати для поліпшення становища.
   
Список літератури

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. С англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского, СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 416 с.
2. Академия рынка. Маркетинг. А.Дайан., Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. – М.:Экономика, 1993. – 572 с.
3. Л. Е. Басовский Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М. ИНФРА – М, 2003. – 260с.
4. О. С. Богачева Продажа рекламной площади в газете: Учеб. пособ. – М.: Аспект – Пресс, 2002. – 139с.
5. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов х успеху. - М.: Интерзксперт, Экономика, 1995. - 344 с.
6. А. В. Вовчак маркетингові дослідження: Навч. – метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посібник. - К,: Лібра, 1996. - 384 с.
8. Герасимчук В.М. Маркетинг: теорія і практика: Навч, посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 327 с.
9. Економічний аналіз: Навч. пос. М. А. Болюх, В. З. Бурчевський – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
10. Єванс Д.Р., Берман Б. Маркетинг./ Сокр. Пер. с англ. – М.: Єкономика, 1990. – 326 с.
11. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М.: Финансы и статистика. – 1994.- 256 с.
12. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. -156с.
13. Картер Г. Эфективная реклама. Путиводитель для мелких предприятий. / Пер. с англ. Общ.ред. Е.М. Пеньковой.- М.: Прогресс, 1991. - 326 с.
14. Кий А. Маркетинг в сучасній Україні // Финансовая консультация, №9-12, 2005. -14-25с.
15. Кий А. Создание маркетинга на предприятиях // Финасовая консультация, №15-16, 2007.-18-19с.
16. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговий анализ. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 1996. - 176 с.
17. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. 9-е изд. СПб:ПитерКом, 1998. – 896 с.
18. Ламбен Ж. Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива / Пер. з фр. - Санкт - Петербург: Наука, 1996. - 589 с.
19. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ( Т1НГ) / Е.В.Савельєв, В.П.Дяченко, В.Е.Куриляк та ін.- К.:-НМКВО, 1993. - 71 с.
20. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
21. Маркетинг. / Под ред. акад.. А.Н. Романова. – М.: Машиностроение, 1995. – 239 с.
22. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.:Внешторгиздат, 1992. – 357 с.
23. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998. - 42-46 с.
24. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 128с.
25. А. О. Устинко Практикум з маркетингу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 224с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.