18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка конкурентних переваг підприємства на прикладі Приватного підприємства «Іменс»№ роботи: 1448
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 99
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .............................. 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .............................5
1.1 Сутність та види конкурентних переваг....................... .............................. ..........................5
1 .2 Основні методи оцінки конкурентних переваг....................... .............................. ..............14
1.3 Конкурентні стратегії підприємства.................. .............................. .............................. ........21
Висновки до першого розділу....................... .............................. .............................. ......................36
РОЗД ІЛ 2 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПП „ІМЕНС”....................... ........................37
2. 1 Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .............................. ......37
2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.................. .............................. ....47
2.3 Аналіз конкурентних переваг підприємства.................. .............................. ............................63
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПП «ІМЕНС»........74
3.1 Розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства.................. ..........74
3.2 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.................. .............................. .............................. ..........83
3.3 Ситуаційна задача........................ .............................. .............................. .............................. ....85
Висновки до третього розділу....................... .............................. .............................. ......................93
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. .............................. ..................94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .............................. ....97
ДОДАТКИ............... .............................. .............................. .............................. .............................. ..99

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідженя зробимо наступні висновки.
1. Проблемі визначення і формування конкурентних переваг присвятили свої праці багато учених, а також практиків ведення бізнесу. Найбільш значними в 90-і роки були дослідження професора Гарвардської школи бізнесу М. Портера, дослідженням конкурентних переваг займалися також Холл В.К., Хессіг К., Азоєв Г. Л., Коупленд Т. та ін.
2. Для оцінки й аналізу конкурентного положення підприємства було розроблено ряд методів, до яких належить: модель Бостонської консультативної групи, модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», ситуаційний аналіз (SWOT-аналіз), метод експертного оцінювання, модель Хофера-Шенделя, фінансово-економічні методи та інші.
Узагальнюючи дані методи, можна зробити такі висновки:
1) методика проведення досліджень різна, частіше від інших використовується складання матриць, порівняльних таблиць, проведення експертних оцінок;
2) у багатьох методах автори, залишають право вибору досліджуваних змінних на розсуд дослідника, що дає можливість ураховувати галузеві, технічні й інші специфічні особливості;
3) кожний з перерахованих методів має свої переваги й недоліки, отже, дослідникові необхідно порівнювати вигоди, які він може одержати, використовуючи той або інший метод дослідження з тими небезпечними моментами, які можуть вплинути на його результат.
3. Для того, щоб ефективно планувати і здійснювати виробничо-фінансову діяльність у сучасних умовах, підприємству необхідно з"ясувати всю можливу інформацію про своїх конкурентів. Вона повинна постійно відстежувати і порівнювати свої маркетингові стратегії і тактику в галузі товарної політики, ціноутворення, каналів розподілу продукції і заходів щодо її просування з подібними діями конкурентів. Це дасть компанії змогу визначити потенційні сфери своїх конкурентних переваг і недоліків.
4. Об’єктом дослідження стало приватне підприємство „Іменс”. На сьогоднішній день підприємство займається роздрібною та оптовою торгівлею одягу торгової марки Nike.
5. В результаті SWOT-аналізу встановлено, що значний негативний вплив на діяльність підприємства справляють фактори зовнішнього середовища, а наявність слабких сторін послаблює конкурентні позиції, проте підприємство все ж має сильні сторони, які забезпечують йому конкурентні переваги.
6. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Іменс” було визначено, що в цілому за аналізований період з 2008 по 2010 рр. підприємство покращило результати своєї діяльності. Проте у ході аналізу були виявлені, на нашу думку, і певні недоліки, зокрема:
- зниження рівня комерційного доходу на 43% у 2009р. та на 28% у 2010 р. є безумовно негативною тенденцією;
- точка ліквідації зросла у 2009 р. на 162%, а у 2010 на 54 і становила 87807,32; точка беззбитковості збільшилася у 2009р на 159,6%, та на 59% наступного, 2010р.; точка мінімального рівня рентабельності збільшилася у 2009р на 143%, а у 2010 р. - на 66%;
- ЗФМ у 2009 році становив 24 742,11 тис. грн. або 0,29%, зменшився порівняно з попереднім періодом на 53%, а у 2010р. набув від’ємного значення - -0,3% що свідчить про неможливість підприємства покривати власні витрати;
- фактична виручка від реалізації більша, ніж точка беззбитковості, точка мінімальної рентабельності та поріг безпеки протягом 2008 та 2009рр. Це свідчить про те, що підприємство отримує прибуток, достатній для здійснення ефективної господарської діяльності. У 2010р. позитивна тенденція змінюється на негативну.
7. На основі експертних оцінок було визначено, що основними конкурентами ПП „Іменс” у Київському регіоні є 3 підприємства, які здійснюють торговельну діяльність подібного масштабу товарами аналогічного асортименту: ДП „Adidas Group”, ТОВ „Драйв-спорт” та ПП „Спорт-лайф”.
8. Незважаючи на доволі високий рівень конкурентних загроз на ринку спортивного одягу, прибутковість діяльності підприємства ПП „Іменс” щороку зростає, що свідчить про його конкурентоспроможність. Досліджуване підприємство має ряд переваг, серед яких:
- позитивний імідж компанії, який був створений за 7 років діяльності підприємства на ринку;
- вигідне місце розташування – поблизу потенційних клієнтів ПП „Іменс”;
- існування налагоджених довгострокових договорів з контрагентами підприємства, отримувані значні знижки у постачальників;
- давно створені та налагоджені зв’язки з постійними покупцями підприємства;
- широкий асортимент товарів, який був сформований відповідно до вподобань українських споживачів та постійно розширюється і вдосконалюється;
- давно спрацьована команда управлінського персоналу, яка працює більше 10 років у сфері торгівлі.
9. Серед шляхів вдосконалення конкурентоспроможності ПП „Іменс” нами запропоновано загальний алгоритм підвищення конкурентоспроможності торгівельного підприємства. Окремими заходами щодо підвищення конкурентоспроможності ПП „Іменс” є:
- Проведення рекламної кампанії. Використання реклами має призвести до збільшення попиту на товари підприємства, що в свою чергу сприятиме збільшенню доходу від реалізації товарів і отриманню додаткового прибутку підприємства.
- Підвищення мотивації праці. Запропонований захід призведе до підвищення продуктивності праці, скорочення величини заборгованості і дозволить підприємству досягти сталої конкурентоспроможності.
- Вдосконалення цінової політики. Отже, на основі проведених маркетингових досліджень підприємству необхідно зменшити ціну на даний товар до 850 грн за одиницю, тобто при даній ціні прибуток від продажу буде найбільшим. Зниження ціни на даний вид товару приведе до збільшення товарообороту і як наслідок зростання прибутку.
   
Список літератури

1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО „Типография „НОВОСТИ”, 2007. - 256 с.
1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Монографія. – К.: НІСД, 2005. – 132 с.
2. Барабась Д.О. Аналіз “п’яти сил” конкуренції в українській швейній галузі // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 12-14.
3. Буркинский Б.В., Стрелец А.А. Экономическая оценка конкурентоспособности. – К.: НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико–экологических исследований, 2008. – 53 с.
4. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Гузь Н.Г. и др. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 307 с.
5. Войчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 2. – С. 50-53.
6. Гельвановский М. Что такое конкурентоспособность? // Вопросы экономики переходного периода. - 2005. -№ 6. – С. 8-17.
7. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П.Градова. - 3-е изд., испр. - СПб.: Спец-Лит, 2007. - 588 с.
8. Клименко Т. Час як фактор успіху в банківській діяльності // Економіка України. – 2009. – №5. – С. 86-88.
9. Кравченко Н.А. Проблеми формування інвестиційний ринків: регіональний аспект. – К.: ІЕП НАНУ, 2005.– 216с.
10. Котов В. Экономические принципы-научная форма управления экономикой в условиях рынка// Маркетинг.– 2009. – №5. – С. 109-112.
11. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятием / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк: ООО „Юго-Восток Лтд”, 2002. - 186 с.
12. Лепа Н.Н. Управление конкурентными преимуществами предприятия / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк: ООО „Юго-Восток Лтд”, 2003. - 296 с.
13. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. - М.: Юрайт, 2001. - 224 с.
14. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800с.
15. Михайлик Г.В. Конкурентні переваги та шляхи їх формування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 11 . – С. 130-136.
16. Олексієнко А.І. Дослідження механізму формування конкурентоспроможності економіки. – К.: Наукова думка, 2002. – 63с.
17. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Междунар. отношения, 2003. –896с.
18. Полтавская Е.А. Исследование процессов формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия // Регіональні перспективи, - №1 (26). Кременчук: Асоціація „Перспектива”, 2003. - С. 39-41.
19. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
20. РубінЮ.Б. Портфель конкуренції та управління справами. – К.: Укрминтек, 2006. – 734с.
21. Смолейчук І.М. Конкурентоспроможність галузей промисловості: методологія та досвід. – Дніпропетровськ: Вид-во УВСІК, 2002. – 260с.
22. Теслюк Н.П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг // Економіка, фінанси, право. – 2005. - № 11. – С. 17-20.
23. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник/ За ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака. – К.: ЦНЛ, 2006. – 456 с.
24. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. – М.: ЗАО “Олімп–Бизнес”, 2002. – 228 с.
25. Черненко С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні: Монографія. – К.: – Бібліогр, 2006. –171 с.
26. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 2009. – 384 с.
27. Фатхундинов Р.А. Стратегический маркетинг. 2-е издание, переработанное и дополненное. - СПб.: Питер, 2002. - 448 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.