23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вдосконалення системи управління витратами підприємства№ роботи: 1445
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 167
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …………5
РОЗДІЛ 1. Теоретико – методичні основи формування та вдосконалення системи управління витратами (СУВ) підприємства …...………......................8
1.1. Система управління витратами: елементи, взаємозв"язки, аспекти та організація ………………………………………………..………………8
1 .2. Методичні підходи до нормування витрат в рамках СУВ …….……..31
1.3. Особливості підсистеми та організація управління витратами за відхиленнями……………………………………………… ……………………..40
РОЗДІЛ 2. Фінансово – економічна діагностика ПП «Білоцерківська агропромислова група» та оцінка її СУВ………….. ……………….………50
2.1. Загальна характеристика ПП «Білоцерківська агропромислова група»…………….……..…………………………………… ………………....50
2.2. Аналіз зовнішнього середовища об"єкта дослідження…………….……54
2.3. Характеристика внутрішнього середовища підприємст………………..70
2.4. Оцінка діючої системи управління витратами ПП «Білоцерківська агропромислова група»…………………………………….………………….9 3
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування заходів з вдосконалення системи управління витратами ПП «Білоцерківська агропромислова група» …………………107
3.1 Розробка та оцінка альтернатив вдосконалення СУВ підприємства ….107
3.2. Обчислення стандартної собівартості та обґрунтування заходів з вдосконалення СУВ …. ………………………….……………...……………126
3 .3. Модель управління проектом реалізації запропонованих заходів ……143
ВИСНОВКИ……………………………………… ……………………………160
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….164
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………… .168

РЕФЕРАТ
Робота містить 167 сторінок, 29 таблиць, 24 рисунки, список використаних джерел з 47 найменувань, 7 додатків.
Ключові слова: управління витратами, система управління витратами, управлінсько-функціональний контур СУВ, економіко-функціональний контур СУВ, планування витрат, регулювання витрат, контроль витрат, місце витрат, центр відповідальності, калькулювання, директ-костинг, стандарт-костинг, облік витрат по фактичному використанню, нормативний метод обліку витрат, позамовний облік виробничих витрат, попроцесна калькуляція.
Об"єкт дослідження: система управління витратами підприємства.
Предмет дослідження: функціонування та вдосконалення системи управління витратами підприємства.
Мета роботи: розробити та обґрунтувати заходи з вдосконалення системи управління витратами підприємства.
Завдання:
- вивчити економічну літературу з питань формування, розподілу, аналізу, обліку й та контролю витрат підприємства та систем управління ними;
- з’ясувати підходи до побудови системи управління витратами;
- дослідити сутність складових системи управління витратами;
- провести стратегічну діагностику підприємства з аналізом його зовнішнього та внутрішнього середовища;
- дослідити діючу практику обліку, контролю й аналізу витрат підприємства, що досліджується;
- вивчити специфіку системи управління витратами підприємства-бази практики, особливості її побудови, функціонування та проблемні місця;
- на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню системи управління витратами підприємства та сформулювати їх у вигляді робочої гіпотези;
- обґрунтувати стратегічну та економічну доцільність запропонованих заходів з вдосконалення системи управління витратами;
- розробити заходи з вдосконалення СУВ підприємства.
Інформаційна база дослідження: система управління витратами підприємства.
За результатами дослідження сформульовані пропозиції: Вдосконалення СУВ ПП «Білоцерківська агропромислова група» має відбуватись шляхом заміни системи обліку фактичних витрат підприємства калькулюванням неповних витрат за системою стандарт-костинг з визначенням вартості жиро – та білко одиниці на кожному етапі виробничого процесу, що надасть можливість планувати, регулювати, аналізувати та контролювати витрати для забезпечення реалізації завдань підприємства частині зменшення і стабілізації собівартості та забезпечення керівництва управлінською інформацією.
Одержані результати можуть бути використані на підприємстві-об"єкті дослідження з метою реалізації заходів з вдосконалення СУВ.
   
Список літератури

1. Айкер Д.А. Стратегическое рыночное управление. - СПб: Питер, 2002.
2. Агеев А.Б., Агеев Ю.Б., Экономический словарь, М., 2003.
3. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика. - М.:Финансы и статистика, 2002.-443с.
4. Атамас П. Й. Управлінський облік: Навч. Посіб. – Дн-ськ. – К.: Центр навч. Літ-ри, 2006.
5. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
6. Белоусова И. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік й аудит. - 2006. - № 9. - с. 3-5.
7. Вахрушина М.А., Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов, 2003 – 528 с.
8. Врублевский Н.Д. Учёт затрат на производствах. Бухгалтерский учёт. Журнал. М.: - №5, 2000.
9. Голов С. Ф. Управлінський облік. [текст]: Підручник для вищих навчальних закладів / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 703 с.
10. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. –К.: КНЕУ, 2006. – 132 с.
11. Денисова И.Т Управление издержками: Учеб. Пособие. - 1998. С.179.
12. Директ-костинг. Правдивая себестоимость. С. А. Рассказова-Николаева М.: Книжный мир, 2009. - 256 с.
13. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов/Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. Безруких. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 783 с.
14. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.-284с.6
15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-XIV.
16. Закон України ”Про господарські товариства”, Постанова Верховної Ради №1577-12 від 19.09.91р. зі змінами.
17. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 № 334/94-ВР
18. Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. - №25. - 2000.-59с.
19. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
20. Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности . – М.,Финансы и статистика, 1988. 165 с.
21. Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю. Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК. - Ростов н/Д: МарТ, 2000., 354с.
22. Лысенко В. А. Управление текущими затратами предприятия // БИЗНЕС ИНФОРМ. - 2000. – N21-2. - С.105-110.
23. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент, 2002, изд-во АСТ.
24. Мишин Ю. А. Управление затратами производственной деятельности [текст]: Монография. / Мишин Ю. А. – М.: Дело и сервис с 2002.
25. Мэтьюс М.Р. Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета Аудит Москва 1999. 663 ст.
26. Пашигорева Г. І. Системы управленчкского учета и анализа [текст]: Учебное пособие/ Г. І. Пашигорева; О. С. Савченко. – СПП.: Питер 2002.
27. Писаревський І.М., Тіщенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. (2008) Стратегічний менеджмент. Підручник. (Неопубликований), [Електронний ресурс] /Режим доступу до книги: /http://eprints.ksame.kharkov. ua/view/subjects/plan2009_604. html.
28. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: КНЕУ – Київ 2005. – 528с.
29. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.01.99р. №318.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87.
32. Пушкар М. С., Пушкар Р. М. Контролінг –інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль, 2004. - 370 с.
33. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29.
34. Річна фінансово - статистична звітність ПП «Білоцерківська агропромислова група».
35. Стратегический менеджмент / [Петров А. Н., Демидова Л. Г., Буренина Г. А. и др.]. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.
36. Серебренников, Г.Г. Управление затратами на предприятии : учебное пособие / Г.Г. Серебренников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2007. – 80 с.
37. Тринька Л. – Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо// Бухгалтерський облікі аудит. – 2004. - №11, с. 32-37. Режим доступу до статті:
http://buklib.net/component/ option,com_jbook/task,view/Ite mid,36/catid,120/id,321.
38. Турило А. М, Кравчук Ю. Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 120 с.
39. Управління витратами: Навч. Посіб./ М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін.; За аг. Ред.. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
40. Управление затратами на предприятии [текст]: Учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев идр.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресса", 2000. 277 с.
41. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.
42. Хоргрен И. Т. , Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий1 аспект: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
43. Шеремет А.Д., Управленческий учет: учебное пособие, М., 2001 – 512 с.14. Все налоги России - 2000. Издание второе, дополненное.
44. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
45. Эффективное управление затратами. Больше прибыли от Вашего бизнеса: [Електронний ресурс] / Александр Пронишин, "Агентство Бизнес Решений". Дата: 30.10.2009. Режим доступу до статті: http://www.management.com.ua/f inance/fin162.html.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.