22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування системи управління якістю на підприємстві№ роботи: 1443
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 56
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Сутність понять конкурентоспроможність та якість …………….6
1.2 Методи формування системи управління якістю………………15
РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ФАРМАК»
2.1 Коротка характеристика об"єкту дослідження .......27
2.2 Функціональний аналіз підприємства…………………………..30
2.3 Дослідження системи управління якістю на ВАТ «ФАРМАК»………………………………………………………… ..........41
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВАТ «ФАРМАК»……………………………………………….46

ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54
ДОДАТКИ 56

ВСТУП
В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості роботи підприємства - задача довгострокова і безперервна. Рівень якості не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість роботи і якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення.
З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.
Якість, реалізована у виробничих процесах, товарах і послугах, може забезпечити фірмі величезні конкурентні переваги на ринку. І навпаки: якщо споживач вирішить, що він може за нормальну ціну одержати кращу якість в іншому місці, то його гроші швидко відправляться саме туди. Незважаючи на гасла і заклики, якість не стала для нас першорядним завданням. Більшість керівників підприємств і акціонерних компаній не думають про проблеми якості постійно, щодня. В період входження до ринкових відносин, коли західний ринок перенасичено своїми товарами, якість виготовлюваних виробів відіграє найважливішу роль у завоюванні ринку. Якість має бути закладена до кожного проекту, до кожного технологічного процесу, до

кожного робітника, інженера, керівника, її не можна одержати шляхом тільки одного контролю. Управління якістю, що приділяє основну увагу виключно проведенню контролю - це старий метод управління.
Суть нового управління полягає в комплексному підході до справи. Необхідно усунути причину, першопричину, а не симптом. Коли вся продукція користується попитом, а споживачі говорять: «Ми відчуваємо довіру до цієї фірми та із задоволенням купуємо її продукцію»- то це і означає, що в цій фірмі комплексний підхід до управління якістю виробів працює результативно.
Значну роль в підвищенні якості продукції і роботи загалом відіграють стандарти, які є організаційно-технічною основою систем якості.
В останні десятиліття одним із важливих механізмів гарантії якості стала сертифікація, яка переросла в норму торгових відносин будь-якого рівня. Якщо на ранніх етапах появи і розвитку-сертифікації в її проведенні був зацікавлений головним чином виробник (з метою підвищення конкурентоспроможності своїх товарів) і споживач (з метою одержання гарантій відповідності певних характеристик виробів), то зараз до вирішення задач сертифікації залучені громадські і приватні виробники, споживачі та науково-технічні організації, уряди більшості країн і навіть міжурядові організації. При цьому сертифікація з продукції поширилась на системи якості.
Таким чином, проблема забезпечення якості є комплексною: науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні її повинні приймати участь висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами управління якістю, незалежно від того, в якому секторі вони працюють: державному чи приватному, на великих підприємствах чи в малому і середньому бізнесі, тому що загальні принципи організації і забезпечення високої якості продукції та послуг не залежать від розміру підприємства.

Метою даної курсової роботи є розгляд аспектів формування управління якістю на підприємстві, функціональний аналіз стану підприємства та представлення шляхів удосконалення системи управління якості ВАТ «ФАРМАК»
Основним завданням є оцінка роботи системи управління якістю підприємства та пошук шляхів для її удосконалення.
Об"єктом дослідження є діяльність підприємства ВАТ «ФАРМАК»,
Предметом дослідження є система управління якості роботи підприємства, аналіз формування та вибір шляхів удосконалення.

ВИСНОВКИ

Система управління якістю – це один із способів постійного вдосконалення підприємства за рахунок підвищення якості усіх видів його діяльності всіма співробітниками. Це сукупність всіх аспектів (ресурси, персонал, організаційна структура і т. ін.), що впливають на якість кінцевої продукції.
У словосполученні «система управління якістю» головний акцент ставиться не на слово “якість”, а на слово “управління”. Тому вона націлена не тільки на контроль якості продукції, а в першу чергу, на управління підприємством в цілому, на всі процеси, від яких залежить якість продукції чи послуг. Під управлінням якісттю мається на увазі, управління виробництвом продукції (надання послуг), тобто управління всіма процесами, що задіяні а створенні продукції (послуг) і впливають на її якість.
Системи управління якістю застосовуються на підприємствах, в організаціях та установах будь-якого напрямку діяльності та розміру і містять різні аспекти, включаючи маркетинг, збут, кадрову роботу і т. ін.
Впровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням організації. На розроблення і впровадження системи управління якістю в організації впливають зміна потреб, конкретні цілі, продукція, яку постачають, застосовувані процеси, а також розмір та структура організації. Державний стандарт ні в якому разі не передбачає однаковості структури систем управління якістю чи однаковості документації.
Вимоги до систем управління якістю, установлені в цьому державному стандарті, доповнюють вимоги до продукції. Інформація, позначена як "Примітка", призначена для кращого розуміння чи уточнення відповідної вимоги.
Цей державний стандарт можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, у тому числі органи з сертифікації, для оцінювання здатності організації дотримуватися вимог замовника, регламенту-вальних вимог і власних вимог організації.
Цей державний стандарт розроблено з урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в ISO 9000 та ISO 9004.
Система управління якістю будується на основі процесного підходу.
Цей державний стандарт сприяє прийняттю процесного підходу в розробленні, впровадженні та поліпшенні результативності системи управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог.
Для ефективного функціонування організація повинна визначити численні взаємопов"язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для перетворення входів на виходи, може вважатися процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо становить вхід наступного.
Під "процесним підходом" розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.
Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв"язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученням та взаємодією.
Якщо цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість:
а) розуміння та виконання вимог;
б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей;
в) вимірювання результатів функціонування процесу та його ефективності;
г) постійного поліпшення процесів на основі об"єктивних вимірювань.
Система вимагає постійної підтримки, доробки, вдосконалення, тому, що підприємство працює в постійно змінюваних внутрішніх і зовнішніх умовах. Постійне вдосконалення є прямою вимогою стандарту ISО 9001.
Розглянувши теоретичні основи формування системи управління якістю на основі проведеного аналізу підприємства ВАТ “Фармак” можемо зробити висновки.
Система менеджменту якості (СМЯ) ВАТ “Фармак” функціонує відповідно до прийнятих політики, місії, системи цінностей, що вкладена в посібнику з якості, що є основним документом системи якості підприємства, а також у стандартах підприємства, розроблених відповідно до вимог правил GMP і міжнародного стандарту ISQ 9001:2000.
Реалізація курсу нашої держави на вступ до Світової організації торгівлі та європейську інтеграцію вимагає прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, що може бути досягнуто тільки через застосування сучасних інструментів управління якістю.
Вже сьогодні національні виробники, котрі вийшли зі своєю продукцією на міжнародні ринки, пересвідчились, що без впровадження систем управління якістю неможливо знайти торгового партнера, а тим більше завоювати міжнародні ринки збуту і бути там конкурентоспроможними. Саме конкуренція передбачає жорстоку боротьбу за споживача і змушує керівників підприємств шукати нові підходи для виробництва продукції найвищої якості.
Функціонування системи якості відповідно до зазначених принципів сприяє:
- успішному управлінню підприємством, підвищенню його конкурентоспроможності, підвищенню рівня задоволеності споживачів;
- впевненості в тому, що встановлені вимоги до якості виконуються;
- забезпеченню якості і зниження відповідних витрат на забезпечення якості;
- чіткості і цілеспрямованості процесів управління;
- залученню і погодженості дій усіх підрозділів підприємства з питань забезпечення якості продукції і процесів.
   
Список літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України ..Про стандартизацію і сертифікацію.. Діло, 10.05.93р.
2. Якість в системі маркетинга. Переліна Н.С. – М.: Система,2005
3. Контроль якості продукції. Фейгенбаум А.К. Діло,2005
4. Менеджмент систем якості: Навч., посібн Сергеєв В.А., Таркашов С.К.;2004р.
5. Підходи до створення систем управління якості продукції. Альохін П.П – Економіка, №4, 2007
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України ..ПРО затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт та послуг) від 17.08.2002р. №447
7. Системи управління якістю. Вимоги. ISO 9001: 2000
8. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. ISO 9004:2000
9. Статистические методы, всеобщее управление качеством продукции. Мхитарян В.С. – М.: Финансы и статистика, 2004г.
10. Указ Президента України .. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції.. 23.02.2004р.
11. Фінансовий аналіз Алексеенко В.С. – К.: 2007р.
12. Фінанси підприємств. Підручник, Поддєрьогін А.М. КНЕУ 2000рік.- 460с.
13. Економіка підприємств: Байдаков М.В, Боровиков О.В. Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл.-К.2000.-57 1ст.
14. Фінансова діяльність підприємств: Бандурка О.М. Орлов П.І. Підручник;- 311ст.
15. Маркетингові дослідження : Войчак А.В. Навч.-метод. Посібник.-К 2006.- 120с.
16. Маркетинг: Гаркавенко С.С.-К,; Лібра,2006.-717с.
17. Фінанси підприємств: Гриньова В.М. Коюда В.О.: Навч посіб.-ХДЕУ,2005.- 227с
18. Маркетингова цінова політика: Дугіна С.І.- К.: КНЕУ,2005.-392с
19. Менеджмент: организация и технология: Ильяшов А.В.:Учеб.пособ.-2000- 319с.
20. Економіка підприємства: Каньйоса А.М.:- Камянець- Подільський: Абетка,2000-60с.
21. Основи маркетинга: Котлер Ф.А., Гарі С.Д. К-2006,-308с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.