24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка праці та мотивація персоналу підприємства№ роботи: 1442
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 68
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ........5
1.1. Мотивація персоналу та мотиваційний процес........................ .............................. ...5
1.2. Розвиток систем мотивації та принципи їх побудови...................... .......................13
1.3 . Необхідність, значення та особливості оцінки персоналу..................... ................15
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОТИВАЦІЇ ТА ОЦІНА ПРАЦІ НА КП „СПЕЦКОМУНТРАНС”.............. .............................. ...........................24

2.1. Організаційно-економічна характеристика КП „Спецкомунтранс”.............. ........24
2.2. Аналіз показників праці на КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. ....27
2.3. Аналіз мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. .............................. .....41
2.4. Дослідження впливу оплати праці на продуктивність праці з використанням ЕОМ........................... .............................. .............................. .............................. ...............49
2.5. Основні напрямки удосконалення оцінки результатів праці та преміювання персоналу КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ..........55
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................. ........62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ....................64
ДОДАТК И............................. .............................. .............................. .............................. ...68

ВСТУП


Актуальніс ть теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації персоналу підприємства та оцінки праціо набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів мотивації, які б сприяли високій результативності її роботи.
На сьогодні оцінка праці та мотивація працівників підприємств перейняли здебільшого риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання.
Відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну систему мотивації персоналу підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше - впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.
Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-обгрунтованого оцінки праці та механізму мотивації персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці.
Сутність розробки проблеми вказує на те, що процес мотивації широко висвітлено в працях зарубіжних авторів: Б. Адамса, М. Армстронга, В. Бовикіна, В. Білоцерковського, Ю. Булигіна, В. Волковського, В. Вилюнаса, Ю. Грибіна, Л. Дякова, Б. Карлоффа, М. Круглова, Л. Латишева та ін.
У наукових колах України окремі питання цiєї проблеми знайшли своє висвітлення в роботах Д. Богині, Г. Головченка, В. Гриньової, М. Дороніної, В. Шпалинського, Г.Дмитренка, Є. Глухачова, Г. Назарової, Т. Хомуленко, С. Клімова, А. Колота, О. Куценка, С. Лисенка, Л. Лутай, М. Салун, О. Ястремської та ін.
Об’єктом дослідження даної роботи є комунальне підприємство „Спецкомунтранс”.
Предметом дослідження є коло питань, що стосуються оцінки праці та мотивації персоналу підприємства.
Метою роботи є визначення сучасних підходів до оцінки праці і мотивації персоналу підприємства та розробки комплексу заходів по їх вдосконаленню.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, саме:
- розглянути понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити розвиток систем мотивації та принципи їх побудови;
- визначити необхідність, значення та особливості оцінки персоналу;
- навести організаційно-економічну характеристику КП „Спецкомунтранс”;
провести аналіз показників праці на КП „Спецкомунтранс”;
- проаналізувати мотиваційний механізм трудової діяльності персоналу на КП „Спецкомунтранс”;
- дослідити вплив оплати праці на продуктивність праці звикористанням ЕОМ;
- запропонувати основні напрямки удосконалення оцінки результатів праці та преміювання персоналу КП „Спецкомунтранс”.
Інформаційн у базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти, праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених з питань мотивації персоналу та індивідуальних мотивів праці, матеріали наукових конференцій, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, звітно-статистичні дані ВАТ «Галактон».
Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та рекомендацій, списку використаної літератури та додатків.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Отже, узагальнючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація - це сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведінку людини.
2. Під оцінкою персоналу звичайно розуміють цілеспрямоване порівняння певних характеристик (професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) працівників з відповідними параметрами, вимогами, еталонами.
3. Комунальне пiдприємство «Спецкомунтранс» є комунальним унiтарним пiдприємством, створеним вiдповiдно до рiшення дванадцятої сесiї Чернігівської мiської ради вiд 24.06.2007 року №47 на базi вiдокремленої частини комунальної власностi територiальної громади м. Чернігова.
4. Протягом 2008-2009р. спостерігається зменшення: валового доходу від реалізації 5643 тис. грн., чистого доходу від реалізації на 5664,8 тис. грн.. Фінансовий дохід у 2008 році зріс на 45,7 тис. грн., що є позитивним фактором діяльності підприємства а у 2009р. він зменшився 47,9 тис. грн.. Також у 2008р. збільшився дохід від реалізації на 7197,32 тис. грн.. Податок на прибуток у 2008р. збільшився на 4,1тис. грн., а у 2009р. зменшився на 1,6 тис. грн..
5. Протягом 2007- 2009р. відбулось скорочення персоналу підприємства. Так, в 2008р. порівняно із 2007р. персонал зменшився на 9 чоловік або на 11,1% а у 2009р. в порівняні із 2008р. персонал підприємства збільшився на 8,33%. Незначні зміни в чисельності і відбулися по інших категоріях персоналу. В загальній структурі персоналу підприємства суттєвих змін не відбулось.
6. На Комунальному пiдприємстві «Спецкомунтранс» діє декілька положень щодо питань матеріального стимулювання праці працівників. Це положення „Про матеріальне заохочення в зв’язку з ювілеєм та виходом на пенсію”, “Про виплату персональних надбавок працюючим основного виробництва”, “Про надбавки за вислугу років на Комунальному пiдприємстві «Спецкомунтранс». Деякі з положень входять до Колективного договору, інші виходять як окремі розпорядження по підприємству.
7. Аналізуючи діяльність підприємства, бачимо, що ефективність використання трудових ресурсів не на досить високому рівні. Це спричинено недостатньою мотивацією та рядом інших об’єктивних факторів. Тому пропоную застосувати нову комплексну оцінку персоналу, що дозволить вирішити дану проблему.
Головна ідея оцінки – кількісно виразити за допомогою балів характеристики як самого працівника, так і роботи, що він виконує.
Отже, дана методика дасть змогу провести оцінку якості персоналу та більш об’єктивно преміювати персонал.
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163.
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
6. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - М., 1986. – 312 с.
7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
8. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
9. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
10. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
11. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия – М.: Инфа, 2000г. 357с.
13. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
14. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
15. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
20. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
21. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
22. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
23. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
24. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
25. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.: ГАУ, 1996. - 303 с.
26. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
27. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
28. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
29. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
30. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.

31. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
32. Мескон М., Альбер М, Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1992г. 360с.
33. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
34. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
35. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
36. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
37. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
38. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
39. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
40. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
41. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
42. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
43. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
44. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.
45. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ.зкон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999. – 302 с.
46. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.