25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація процесів управління на підприємстві№ роботи: 1441
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 116
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.................. .............................. ..........5
1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови.................5
1. 2. Фактори вибору організаційної структури управління.................... ..................13
1.3. Особливості процесу управління організацією.................. .............................. ...23
Висновки до першого розділу…...................... .............................. .............................. 32
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНИЙ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ДП „КУРЕНІ”...................... .............................. .............................. ...34
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства.................. .................34
2.2. Аналіз організаційної структури управління ДП «Курені»...................... .........45
2.3. Аналіз впливу характеру діяльності на розмір і внутрішню культуру підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ......57
2.4. Основні аспекти організаційного процесу....................... .............................. .....62
2.5. Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління ДП «Курені»...................... .............................. .............................. .............................. ..........72
РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛЯННЯ ДП „КУРЕНІ”...................... ...80
3.1. Заходи по вдосконаленню організаційної структури управління ДП „Курені”...................... .............................. .............................. .............................. ..........80
3.2. Впровадження комплексної інформаційної системи управління.................... ..89
Висновки до третього розділу....................... .............................. .............................. .102
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................. .104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .............111
ДОДАТКИ..... .............................. .............................. .............................. .....................116

ВС ТУП

Організаційна структура служить матеріальною основою системи управління підприємством і багато в чому визначає ефективність його діяльності. Вона впливає на ефективність функціонування як малих підприємств, так і великих корпорацій.
Особливу актуальність організаційна структура як чинник, що впливає на ефективність роботи підприємства, набуває в країнах з перехідною економікою.
Враховуючи посилення впливу даного чинника на роботу підприємств, виникає необхідність в аналізі розвитку та трансформацій організаційних структур управління підприємством.
За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організаційних структур, їх види, значна увага приділена новим формам адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління.
Найбільш фундаментально досліджено це питання та викладено в працях П. Драксра, У. Ойхи, І. Ансоффа, X. Мінцберга, Дж. Р. Гелбрейта, А. Тоффлера, Л. Нельсона, Ф. Бернса, С. Хенді., С. Глазьева, С. Леонтьева, А. Курочкіна, В. Хицеяко, А. Семенова, С. Кузнецова й інших.
Об’єктом дослідження є ДП «Курені», предметом – коло питань, що стосуються формування організаційних структур управління підприємства.
Мета роботи полягає у дослідженні та аналізі організаційних структур управління підприємства та розробці шляхів її вдосконалення. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було висвітлити наступні завдання:
- розглянути суть організаційних структур управління та принципи їх побудови;
- визначити фактори вибору організаційної структури управління;
- дослідити особливості процесу управління організацією;
- навести характеристику господарської діяльності підприємства;
- провести аналіз організаційної структури управління ДП «Курені»;
- проаналізувати вплив характеру діяльності на розмір і внутрішню культуру підприємства;
- вивчити основні аспекти організаційного процесу;
- дослідити вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління ДП «Курені»;
- запропонувати заходи по вдосконаленню організаційної структури управління ДП «Курені»;
Дипломна робота має три розділи, які в свою чергу поділяються на підрозділи, у яких поступово та логічно розкривається тема, тобто вона починається з розглядання теоретичних питань структури управління організацією, далі іде дослідження організаційної структури управління ДП «Курені»та запровадження заходів по її вдосконаленню.
При дослідженні застосовувалися методи індукції та дедукції, синтезу та узагальнення, техніко-економічного аналізу, графічний метод та інші.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні підручники та посібники, періодична преса, а також практичні данні з підприємства ДП «Курені».

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. При розгляді теоретичних питань розкрито сутність організаційних структур управління. Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов"язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого.
Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв"язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні зв"язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв"язки - це зв"язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв"язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв"язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто. особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв"язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.
Таким чином, структура управління включає в себе всі цілі, розподілені між різноманітними ланками, зв"язки між якими забезпечують координацію окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотну сторону характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних зв"язків системи управління). Зв"язок структури управління з ключовими поняттями менеджменту - його метою, функціями, процесом, механізмом функціонування, людьми і їх повноваженнями, - свідчить про її величезний вплив на всі сторони управління. Тому менеджери всіх рівнів приділяють величезну увагу принципам і засобам формування структур, вибору типу або комбінації виглядів структур, вивченню тенденцій в їх побудові і оцінці їхньої відповідності меті, що вирішуються і задачами
2. Дослідження організаційних структур управління, та дослідження організаційних структур управління ДП «Курені», слід відмітити, що існують наступні типи організаційних структур: ієрархічний та органічний.
Органічна структура, більш проста, має широку інформаційну мережу, менш формалізована. Управління в органічних структурах децентралізоване.
3. Управлінський процес — це комплекс взаємопов"язаних операцій, що виконуються в певній послідовності і спрямовані на розв"язання конкретних проблем та досягнення поставлених цілей.
Центр цієї діяльності налічує три елементи процесу управління: проблема, її вирішення та люди, що беруть участь у процесі на всіх його етапах.
Проблема — це розрив між бажаним станом (насамперед цілями) об"єкта управління і Його фактичним станом. Вирішення проблеми — засіб подолання такого розриву, вибір одного з багатьох напрямів дій, що дають змогу перейти від фактичного стану до бажаного.
Важливим елементом процесу управління є люди, які беруть у ньому участь і приймають найрізноманітніші за змістом, значенням і характером рішення. Характер основних рішень менеджера залежить від його місця в системі ієрархічних відносин організації, а також від предметного кола функцій, які закріплюються за ним у цій організації. Причому, чим вищим є ієрархічний рівень менеджера, тим більшою мірою в його діяльності наявні функції стратегічного планування, а чим нижчим — тим більше управлінські функції стосуються безпосереднього виконання роботи. Зокрема, керівники вищого рівня визначають загальні напрями діяльності підприємства, приймають ключові рішення щодо поточних справ, розробляють стратегію, формують політику організації.
4. Об’єктом дослідження стало ДП „Курені”. Діяльність ДП «Курені» охоплює Київську область в цілому, а особливо м. Київ, м. Біла Церква.
Основними напрямами діяльності підприємства є:
- організація оптово-роздрібної мережи;
- продаж товарів народного споживання та іншої продукції, при наявності на окремі види товарів сертифікатів та ліцензій, згідно чинного законодавства;
- здійснення комерційно - посередницької діяльності за угодами;
- укладання угод з виробниками та постачальниками;
- вчасне і повне забезпечення підприємства та його філій достатньою кількістю товару народного споживання та іншою продукцією;
- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню підприємства та його філій;
- впровадження у торгівельні процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду щодо розповсюдження товару, складських робіт, операцій по розрахунках з виробниками, постачальниками та підприємствами;
- проведення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, санітарії;
- здійснення контролю та проведення документаційних ревізій та перевірок у структурних підрозділах;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством при одержанні відповідних ліцензій.
Провівши аналіз основних техніко-економічних показників слід зробити наступні висновки:
- аналізуючи виручку (дохід від реалізованої продукції без ПДВ та акцизу) бачимо, що вона має нестабільну тенденцію. У 2006 році обсяг чистого доходу становив 2859,90 тис. грн, у 2007 році величина показника зменшилась до 1731,30 тис. грн., а у 2008 та 2009 роках значення показника відповідно становило 2128,30 та 1706,80 тис. грн. Загалом, за період, що аналізується доход підприємства зменшився на 1153,1 тис. грн. Зменшення обсягу виручки від реалізації спричинено, в першу чергу, несприятливою кон’юнктурою ринку та світовою фінансовою кризою;
- середньооблікова чисельність працівників у 2007 році порівняно з 2006 роком зменшилась на 3 особи, і лише в 2009 році зросла на 1 особу;
- виробіток одного працівника на початку періоду становив 136,19 тис. грн. а в кінці періоду – 94,82 тис. грн., що на 41,37 тис. грн. менше. Найбільша продуктивність спостерігалась у 2006 році (136,19 тис. грн.), найменша у 2009 році (94,82 тис. грн.). Дана ситуація вказує на те, що ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві знижується;
- аналізуючи показники рентабельності ДП „Курені” виникає наступна характеристика: у 2006 році збитковість витрат та збитковість доходу становила 0,33%; 2007 році рентабельність доходу склала 18,82%, а витрат – 23,19%; у 2008 році значення показників зменшилось відповідно до 3,82% та 3,90%; у 2009 році показники рентабельності є від’ємними. Від’ємний рівень рентабельності в 2009 р. був викликаний, головним чином, з-за того що фонд оплати праці, інші операційні витрати та непрямі податки й інші відрахування залишились на незмінному рівні при зменшенні рівня доходу від реалізації майже на 20%. Цей факт підтверджується “ABC”-аналізом. Його результати вказують на необхідність звернення уваги на оплату праці та інші матеріальні витрати.
5. ДП «Курені» сполучає в собі елементи функціональної та дивізіональної форми структури організації. Функціональний компонент тут звернений на проблеми раціонального управління постачанням товарів народного споживання, а також управління запасами, дивізіональний компонент сконцентрований на сервісі і ринках.
Характер бізнесу організації впливає на її структуру розмір та внутрішню культуру. ДП «Курені» займається торгівлею і тому має в своїй структурі розгалужену оптово-роздрібно-торгівельну мережу в м. Київ, м. Б.Церква, що вимагає існування торгового відділу. Так як ДП «Курені» торгує товарами народного споживання, то необхідне їх постачання та складування, в цьому й полягають функції відділу експедитування. Наявність бухгалтерії, відділу кадрів та адміністративно – господарчого відділу необхідна кожній організації, особливо якщо вона займається комерційною діяльністю.
6. Підводячи підсумок по впливу характеру діяльності на розмір і внутрішню культуру підприємства, можна зробити певні висновки, що:
- умови праці, оплати, а також мотивації різняться для адміністративного і виробничого персоналу. Це викликано не розумінням керівництва, що від виробничого персоналу успішна діяльність організації залежить не менше ніж від адміністрації, а може навіть і більше;
- найбільш слабкими місцями або вузькими в складі соціокультури ДП «Курені» є робота, відношення працівників до своєї трудової діяльності і до робочого місця, а також мотивація.
7. Стосовно дослідження організаційної структури управління ДП «Курені» то, була сформована організаційна структура бюрократичного типу. По-перше, ієрархія управління для такої невеликої організації є досить розгалуженою, її ієрархічність визначається одним принципів побудови структури організації - визначенням ліній влади. При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управління, які детально розглядаються в третій частині роботи. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями де передбачені функціональні обов"язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування. Кожна посадова особа приймає рішення в межах своєї компетенції і функціональних обов"язків, але вона може проявити ініціативу, хоча напрямок ініціативи теж визначений посадовою інструкцією.
8. На основі даних висновків автором було запропоновано вдосконалення організаційної структури управління ДП «Курені» за рахунок її спрощення. Його необхідно проводити шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні:
- в торговому відділі посаду інструктора по експлуатації, виробничо технічним та організаційним питанням;
- в дільниці експедирування товарів необхідно скороти посаду інкасатора;
- скорочення групи технології та якості, до якої входить два організатора оптово-роздрібної торгівлі які виконують такі ж функції ревізорів по місту Київ, як і організатори, що належать до торгового відділу;
- необхідно скоротити робітників адміністративно - господарчого відділу, які зайняті на ремонтно будівельних роботах.
Оскільки начальник торгового відділу не може ефективно одночасно виконувати покладені на нього завдання, які пов’язані з логістикою, то для для ефективної роботи необхідно впровадити посаду менеджера з логістики.
9. Одним із напрямів, що має практичне значення в удосконаленні організаційних структур, має розвиток та запровадження комплексних інформаційних систем.
Проаналізувавши цілий ряд автоматизованих систем управління підприємством ми вирішили, що найкращою буде система „1С: Підприємство 8 Управління торгівлею”.
Система дозволяє автоматизувати наступні завдання:
- управління продажами;
- управління постачаннями;
- планування продаж і закупок;
- управління складськими запасами;
- управління замовленнями;
- управління взаємовідносинами з контрагентами;
- аналіз товарообігу підприємства;
- аналіз цін і управління ціновою політикою;
- моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.
Використання різноманітних форм автоматизації управлінської праці змінює основні компоненти системи управління та забезпечує якісно нові функціональні можливості роботи адміністративно-управлінського персоналу. Однак важливо не переоцінювати роль управлінсько-інформаційної техніки. Вона виконує лише функції забезпечення процесу прийняття рішення на підставі деякої інформації. Головні напрямки робіт в галузі автоматизації менеджменту виявляються в організаційній, соціальній, кадровій перебудові управлінської діяльності.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
6. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
7. Класифікатор професій ДК 003-95. — К.: Держстандарт України, 1995
8. Ансофф И.Х. Новая корпоративная стратегия / Ансофф И.Х. - Санкт-Петербург.: СПб: Издательство "Питер", 2004. - 416 с.
9. Богатирьов І.О. Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств / Богатирьов І.О. // Економіка та право. - 2003. - № 2 (6). - С.42-49.
10. Борисова Е.П. Управление персоналом для современных руководителей. — СПб.: Питер, 2003.
11. Вакуленко А.В. Створення системи менеджменту якості як засіб удосконалення підходів до управління підприємством / А.В. Вакуленко // Стратегія екон. розвитку України: Наук зб. - 2002. - №1 (8). - С.437-441.
12. Галіцин В.К. Системи моніторингу / Галіцин В.К. - К.: КНЕУ, 2005. - 231 с.
13. Голдман М.А. Менеджмент и устойчивость экономический рост / М.А. Голдман // Пробл. теории и практики упр. - 2001. - №.: 4. - С.93-96.
14. Грюниг Р., Хекнер Ф., Цойс А. Методы идентификации стратегических факторов успеха / Грюниг Р., Хекнер Ф., Цойс А. // Проблемы теории и практики управления. - 1996. - № 6. - С.84-89.
15. Дяченко Т.О. Основи менеджменту. К.: Кондор.2010.-176 с.
16. Д-р М. Кей Турбо-менеджмент: эволюция, управление, поведение в неоднородной среде / Д-р М. Кей. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 277
17. Каплан Роберт С., Нортон Девид П. Сбалансированная система показателей / Каплан Роберт С., Нортон Девид П. - М.: ЗАО ”Олимп-Бизнес", 2004. - 320 с.
18. Козаченко А. Оценка стратегий развития предприятия / А. Козаченко // Бизнес информ. - 2004. - №: 3-4. - С.118-122.
19. Коренєв Є.И. Розвиток принципів корпоративного управління на українських підприємствах / Є.И. Коренєв // Регіональні перспективи. - 2000. - №: 2-3. - С.163-164.
20. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с анг. / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2006. - 576с.
21. Кравець І.М. Менеджмент організації в умовах економічної перебудови / І.М. Кравець // Регіональні перспективи. - 2000. - №: 2-3. - С.148
22. КузьмінО.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
23. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Жан-Жак. - СПб.: Питер, 2005. - 800 с.
24. Мазур О. Центр розвитку бізнесу як перспективна форма підтримки малого підприємництва / О. Мазур // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - №: 4. - С.139-143.
25. Мазаракі A.A. та ін. Менеджмент: теорія і практика. — X.: TOB "Атіка ЛТД", 2007. — 584 с.
26. Мальцева А. Менеджмент, стратеги с которыми побеждают. — К.: Максимум, 2006. — 320 с.
27. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие / Под ред. П.В. Шеметова. — М.: ИНФРА-М: НГАЭиУ; Новосибирск, 2000. — 312 с.
28. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
29. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под общ. ред. О. А. Страховой. — СПб.: Питер, 2000.— 144 с.
30. Мец В.О. Економічни аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. / Мец В.О. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с.
31. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. — К.: Знання, 2002. — 311 с.
32. Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Луцький М.Г., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 411с.
33. Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2002. – 236 с.
34. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. - Навчальний посібник, К.: Кондор, 2006 - 462с.
35. Ольве Н., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практ. руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. / Ольве Н., Рой Ж., Веттер М. - М.: Издательский дом ”Вильямс", 2004. - 304 с.
36. Осовська ГЛ. Основи менеджменту: Навч. посіб. — К.: Знання, 2003. — 556 с.
37. Пилипенко СМ., Пилипенко АЛ.. Отенко BJ. Менеджмент: Навч. посіб. — X.: ХДЕУ, 2002. — 208 с.
38. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга перша: Організація бізнесу. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 820 с.
39. Скібіцька Л. І., Дяченко Т. О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства. Навчальний посібник.- К.: Освіта України, 2010, 333 с.
40. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент. Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2007. – 416 с.
41. Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2006. — 176 с.
42. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. — СПб.: Питер, 2000. — 416с.
43. Стасюк В.П. Модели адаптивного управления предприятием / Стасюк В.П. - Донецк: ДонНУ, ООО ”Юго-Восток, Лтд”, 2003. - 224 с.
44. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / пер. с англ. под редакцией Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. - 576 с.
45. Тренев Н.Н. Стратегическое управление предприятием на основе самоорганизации / Тренев Н.Н. // Аудит и финансовый анализ. - 2005. - №1. - С.15-21.
46. Уайт Д., Багхай М., Коули С. Алхимия роста / Уайт Д., Багхай М., Коули С. // Вестник МакКинси. - 2002. - №3. - С.7-33.
47. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
48. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
49. Финансы предприятий: Учебн. для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. – 640 с.
50. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебн. пособие. / С.И. Рукина– М.: Финансы и статистика, 1998. – 80 с.
51. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
52. Фостер Р. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность / Фостер Р. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 378 с.
53. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / Хаммер М. - М.: ООО ”Изд-во ”Добрая книга", 2005. - 336 с.
54. Шіковець К.О. Економіко-математичне забезпечення виробничих систем, що прагнуть до ідеалу // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: Зб. наук. пр. - Вип.3. - К.: ДНДІІМЕ, 2003. - С.57-63.
55. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) / дис... канд. Ек. Наук: 08.06.01: захищена 4.02.06: затв.14.05.06/Шіковець К.О. - К., 2006. - 235 с.
56. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
57. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 344 с.
58. Шегда A.B. Менеджмент: Навч. посіб. — К. Знання, 2002. – 354 с.
59. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
60. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.