23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічне обгрунтування проекту реструктуризації підприємства№ роботи: 1438
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 125
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП……….……………………………………………………… ……3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Теоретико-методологічні аспекти реструктуризації підприємств................... .............................. .............................. ........................6
1.2 Сутність та форми реструктуризації підприємств…….......18
1.3 Оцінка доцільності та ефективність реструктуризації підприємства.................. .............................. .............................. ......................26
РОЗД ІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»
2.1 Діагностика фінансового стану підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» та дослідження ринку його діяльності.................... ................41
2.2 Аналіз існуючих заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»........... .............................. ......................67
2.3 План розвитку підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» та його аналіз........................ .............................. .............................. .............................. .....72
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»
3.1 Результати проведення маркетингу та можливі варіанти реструктуризації підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»........... .......................82
3.2 Фінансовий механізм реструктуризації підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» та послідовність заходів....................... .............................. ......95
3.3 Економічне обґрунтування доцільності та ефективність проведення реструктуризації підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»........... ..99
3.4 Оцінка впливу реструктуризації на результати діяльності підприємства «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД»........... .............................. ....................108
ВИСНО ВКИ........................... .............................. .............................. ......115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .......................120
ДО ДАТКИ......................... .............................. .............................. ...........125

ВСТУП

Умо ви сучасного українського бізнесу, що характеризуються високою динамічністю зовнішнього середовища, підвищенням вимогливості споживачів, посиленням конкурентної боротьби, висунули на перший план проблеми ефективного управління організацією, найважливішою з яких є збереження конкурентоспроможності в умовах безперервно змінних чинників мікро- та макросередовища. Адаптація до нових умов припускає проведення змін усередині організації. Необхідність у цьому виникає у зв’язку з тим, що існуюча система управління не завжди відповідає поточним цілям організації. Центральними чинниками успіху стають процеси переосмислення діяльності підприємства, що веде до реструктуризації. Саме розробці проекту реструктуризації та його економічному обґрунтуванню присвячена дана дипломна робота.
Актуальність обраного напрямку дослідження полягає в наступному: ринково спрямовані трансформації в економіці України спричинили радикальні зміни в середовищі функціонування вітчизняних організацій та підприємств, що спонукає їх до пошуку адекватних шляхів реструктуризації. Для підприємств що є збитковими чи які працюють на межі збитковості, реструктуризація є одним із шляхів виживання та подальшого розвитку. Для інших підприємств, які працюють ефективно, реструктуризація також є актуальним питанням, тому що дозволяє шляхом комплексного реформування всіх сторін власної діяльності постійно та гнучко пристосовуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції на вітчизняному та світових ринках.
ВАТ «ПіСіБі-Радіозавод» працює в умовах жорсткої конкуренції та насиченості ринку, що вимагає від підприємства підвищення ефективності діяльності. Для цього необхідно провести ряд організаційно-економічних, правових та виробничо-технічних заходів, що спрямовані на зміну структури активів підприємства, виробництва, а також управління підприємством, тобто, реструктуризацію.
Мета роботи: поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад, пов’язаних з реструктуризацією підприємства та обґрунтування проекту його реструктуризації.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
- на основі вивчення спеціальної літератури розкрити стан теоретичних напрацювань по темі «Реструктуризація підприємств», у тому числі: теоретико-методологічні аспекти реструктуризації підприємств; сутність та форми реструктуризації підприємств; оцінка доцільності та ефективність реструктуризації підприємства;
- використовуючи необхідний практичний матеріал, дати аналітичну оцінку фінансового стану підприємства, виконати моніторинг основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2006-2009 р.р.
- зробити оцінку конкурентного середовища підприємства ВАТ «ПіСіБі-Радіозавод»;
- проаналізувати план розвитку підприємства та заходи по підвищенню конкурентоспроможності підприємства;
Для обґрунтування проекту реструктуризації підприємства ВАТ «ПіСіБі-Радіозавод»:
- розробити, виходячи з результатів проведення маркетингу, можливі варіанти реструктуризації підприємства;
- обґрунтувати послідовність заходів та фінансовий механізм реструктуризації підприємства;
- економічно обґрунтувати доцільність та ефективність проведення реструктуризації підприємства;
- дати оцінку впливу реструктуризації на результати діяльності підприємства.
Об’єкт дослідження: процеси реструктуризації підприємства.
Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з реструктуризацією підприємств.
Під час проведення дослідження використовуються такі методи наукового дослідження: ідеалізації, системного аналізу, дедукції, абстрагування, порівняння, моделювання, фінансово-економічна діагностика, методи горизонтального та вертикального аналізу балансової звітності, інструментарій стратегічного аналізу.
Інформаційною базою дослідження є ВАТ «ПіСіБі-Радіозавод».

ВИСНОВ КИ

Реструктуризація підприємства – це взаємопов’язаний в єдину систему інтеграційний комплекс організаційних, технологічних, інженерних, економічних, фінансових та управлінських заходів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а також збереження її стійкого положення на конкурентному ринку в довгостроковій перспективі.
Реструктуризація підприємства передбачає:
- реорганізацію системи управління підприємством;
- оптимізацію бізнес-процесів;
- удосконалення організаційної структури управління підприємством;
- реорганізацію системи управління капіталом і фінансами;
- виявлення «точок зростання», тобто найефективніших та швидкоокуповуючих напрямів розвитку підприємства з можливою подальшою реорганізацією і диверсифікацією бізнесу.
З огляду на різне фінансово-економічне становище, специфіку діяльності, стратегічні цілі та завдання всі проекти з реструктуризації є унікальними і призначені для реалізації лише на конкретному підприємстві.
Реструктуризаці я – це процес, два перших етапи якого передбачають проведення повної діагностики підприємства та розробку концепції його реструктуризації. Здобуті дані є основою для прийняття рішень на третьому етапі, який передбачає розробку програми реструктуризації. Четвертий етап безпосередньо пов"язаний з реалізацією програми
Виділяють дві форми реструктуризації: оперативна та стратегічна.
Оцінку ефективності реструктуризації можливо проводити за декількома концепціями: максимальний прибуток, як головний критерій ефективності; концепція грошових потоків; оцінка на основі вартості; часова модель ефективності.
ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» виробляє наступну продукцію: ОДП (одношарові друковані плати); ДДП (двошарові друковані плати); БДП (багатошарові друковані плати). Протягом 2006-2009 років на ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» відбувалася поступова зміна у обсягах виробленої підприємством продукції: у грошовому виразі відбувається зниження на 40,2 %; у натуральному виразі на 45,7 %.
У 2009 році основна частина виробленої продукції на підприємстві у грошовому виразі припадала на ДДП (74%), за ними БДП (19,6%), ОДП (6,4%) та інші (0,5 %). Що стосується зміни структури протягом 2006-2009 років, то протягом даного періоду структура продукції у грошовому виразі практично не змінилася.
Фінансово-економіч ний стан ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» характеризується, як задовільний із наявністю негативних та невизначених тенденцій в розрізі ліквідності активів підприємства та показників прибутковості діяльності. При цьому, рівень ризику неплатоспроможності та банкрутства поки що не перевищує середній рівень, однак наявні негативні тенденції при їх подальшому розвитку можуть суттєво погіршити фінансово-економічний стан підприємства. Особливе занепокоєння викликає низька ефективність діяльності ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД».
Український ринок друкованих плат є сприятливим та перспективним для розвитку виробництва на ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД», за умови реалізації заходів направлених на зниження відпускних цін та підвищення технічних характеристик та класності продукції.
На ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» впроваджується ряд заходів по підвищенню конкурентоспроможності, до яких належать:
1) Повний цикл виробничого процесу;
2) Асортимент продукції;
3) Кваліфіковані працівники;
4) Інвестиції в розвиток виробництва;
5) Високоточне обладнання;
6) Високоякісні матеріали та передові технології.
На ВАТ «ПіСіБі-Радіозавод» існує три основні проблеми в процесі здійснення виробничої і господарської діяльності:
1) значний надлишок виробничих площ, а відповідно і розмір витрат на їх утримання, призводить до невиправдано високої собівартості, що не дозволяє забезпечувати належний рівень рентабельності;
2) основне обладнання має значний фізичний та моральний знос;
3) існуюча технологія виробництва дозволяє забезпечити лише 4-ий клас точності друкованих плат, в той час як ринок все більше вимагає пропозицію друкованих плат 5-го класу.
Отже, для розв’язання зазначених проблем, необхідно в найкоротший термін усунути невиправдане навантаження на собівартість основного виробництва шляхом відокремлення його від зайвих виробничих площ, залучити фінансові ресурси та провести модернізацію виробничих потужностей задіяних у виробництві друкованих плат та впровадити сучасні технології, що нададуть змогу виготовляти продукцію 5-го класу точності. В противному випадку вже в найближчі 1-2 роки підприємство повністю втратить свої позиції на ринку збуту.
Реструктуризація повинна проводитись у тих сферах, які зараз не є ефективними або потребують вдосконалення, тобто необхідно провести: реструктуризацію виробництва, необоротних та оборотних активів, маркетингово-збутову та організаційно-структурну реструктуризацію.
Реструктури зація основного виробництва друкованих плат передбачає вдосконалення організаційної і виробничо-господарської сфер підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності. Вона повинна здійснюватися за такими напрямками:
- модернізації виробництва та впровадження сучасних технологій виробництва друкованих плат 5-го класу точності;
- якісна зміна структури продукції в сторону збільшення частки багатошарових та більш технологічно складних плат.
- зміна організаційної структури відповідно до впроваджуваних технологій, а саме структура основного виробництва зазнає таких змін: 1.Розформування Дільниці свердління плат на дві – дільницю свердління ББД та дільницю свердління ОДП, ДДП; 2. Введення дільниці електричного контролю.
Реструктуризація оборотних та необоротних активів: на підприємстві наявні необоротні активи, фізичний і технічний стан яких не дозволяє використовувати їх у виробничому процесі. Ці активи доцільно списати. Також на підприємстві наявна значна кількість необоротних активів, що не використовуються у виробничому процесі і подальше використання їх є недоцільним. Ці активи необхідно продати.
Маркетингово-збутова реструктуризація містить такі напрямки:
- здійснення постійного моніторингу ринку;
- систематичне проведення порівняльного аналізу цін виробників;
- формування ефективного маркетингово-збутового підрозділу.
Організаційно-стр уктурна реструктуризація буде впроваджуватись через організацію спільно з інвесторами нових виробництв. в залежності від економічного ефекту це буде здійснюватись на базі майна ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД», шляхом створення господарських товариств із часткою ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» більше 50%, укладання договорів про спільну діяльність або передачі виробничих потужностей в оренду.
Для більш ефективної роботи у цьому напрямку буде створено Дочірнє підприємство, обов’язками якого буде:
- підготовка виробничих площ для здачі в оренду;
- пошук орендаторів;
- підписання договорів з орендаторами;
- інші питання, що пов’язані зі здачею виробничих площ та обладнання в оренду.
Фінансування заходів по модернізації виробництва та впровадженню сучасних технологій можливо провести за рахунок позикового капіталу, а саме отримання кредиту в рамках програми співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку у розмірі 4088 тис. грн. Крім цього, на вільних площах будуть створені нові виробництва (склотекстоліт, радіоапаратура, системи телекомунікацій тощо), організація яких буде профінансована інвесторами. Що стосується безпосередньої реалізації заходів реструктуризації, то їх фінансування в обсязі 1869 тис.грн. можливо здійснити за рахунок власних коштів ВАТ «ПіСіБі-РАДІОЗАВОД» та мобілізації внутрішніх резервів підприємства шляхом реалізації частини майна (яке не використовується зараз і є безперспективним для залучення у господарську діяльність в подальшому). Від реалізації частини майна, передбаченої проектом реструктуризації, планується отримати кошти в розмірі 500-550 тис. при залишковій балансовій вартості цього майна 489 тис.грн.
За допомогою методів дисконтування доведено ефективність реструктуризації підприємства. Даний проект має досить високий рівень прибутковості, запас фінансової міцності та адекватний термін окупності.
Завдяки збільшенню обсягів виробництва та позитивного якісного зсуву структури товарної продукції за підвидами в бік збільшення шаровості друкованих плат чиста виручка від реалізації зросте до 20600 тис.грн. проти 6905 тис.грн у 2009 році або на 198 %.
Реструктуризація призведе до значного покращення показників ефективності діяльності підприємства, а саме: загальна рентабельність зросте на 268 %, виробіток збільшиться на 296,8 %, трудомісткість знизиться на 74,72 %, фондовіддача збільшиться, а фондомісткість відповідно зменшиться, у 3 рази.
Реалізація поставлених реструктуризацією завдань приведе до зміцнення фінансового стану підприємства, залучення інвестицій в модернізацію виробничої бази та освоєння сучасних технологій, значного збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, зменшення її собівартості і, відповідно, ціни реалізації, підвищення ефективності виробництва, суттєвого зменшення імовірності банкрутства підприємства.
   
Список літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ.
3. Закон України ”Про господарські товариства”, Постанова Верховної Ради №1577-12 від 19.09.91р. зі змінами.
4. Наказ Агентства з питань запобіганню банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження методики розробки планів реструктуризації державних підприємств» від 2 червня 1997 року, №73.
5. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних вказівок щодо проведення реструктуризації державних підприємств» від 23 січня 1998 року, № 9.
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. – К.: КНТ, 2007. – 148 с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87.
8. Положення про порядок реструктуризації підприємств: Затверджено Наказом Фонду державного майна України № 667 від 12.04.2002 р.
9. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления, стратегии, координация структурних парамтров, снижение сопротивления изменениям. – М.: Альпина Паблишер. 2002. – 287 с.
10. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства:Навч.посібник. – К.: Вид-во Європ.ун-ту фінансів, інформ.систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 72с.
11. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
12. Батенко Л.П. Філософія і методологія реструктуризації. Програма реструктуризації.
13. Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М.Іваненко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 325 с.
14. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.посібник. – Вид. 2-ге, доп. / С.Ф. Прокопивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. – К.:КНЕУ, 2002. – 379 с.
15. Білик М. Сутність та класифікація реструктуризації державних підприємств // Економіст. - № 1. – 2000 – с. 96-99.
16. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учебн.пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. 380 с.
17. Воротіна Л. Реструктурування як шлях відновлення платоспроможності підприємства // Бюлетень з корпоративного управління. - № 2(22). – 2001. – с.27-31.
18. Гарафонова О.І. Підходи до детермінізації категорії «Реструктуризація підприємств» // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наук.праць. Вип.19, К.:КНЕУ– с. 126-133.
19. Гарафонова О.І. Реструктуризація вітчизняних підприємств у сучасних умовах. // Соціально-економічний розвиток України на межі тисячоліть. Збірник доповідей. – К.:КНЕУ, 2001 – с. 30-32.
20. Гарофонова О.І. Організаційні аспекти процесів реструктуризації // Економіка та підприємництво: Збір.наук.праць молодих учених та аспірантів – Вип.11, К.:КНЕУ – с. 58-65.
21. Гриненко О.В. Нормативно-правове забезпечення реструктуризації підприємств України. – 2007. - № 2(3). – с.29-35.
22. Грищенко Н. В. Світовий досвід реструктуризації підприємств / Н.В. Грищенко //Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 70–75.
23. Ігнатенко А.В., Кабанов В.Г. Реструктуризація як комплексна система кардинальних перетворень бізнесу. // Формуванн ринкової економіки. Вип. 21, 2009 – с.76-90.
24. Каплан Р., Купер Р. Функционально-стоимостной анализ: практическое применение: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 352 с.
25. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
26. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний: Учебн.пособие для вузов. – М.: Экономика, 2001. – 456 с.
27. Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб.пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 589 с.
28. Мендрул О.Г. Реструктуризація підприємств на основі вартості. // Стратегія економічного розвитку підприємств. Наук.збірник. Вип. 4(11), К.:КНЕУ, 2002 – с. 149-154.
29. Микитин В. Стратегия реоргонизации организации. // Управление проектами. – 2007. - № 7. – с. 11-15.
30. Міхов Л.І, Каліна Л.М. Реструктуризація підприємств: шляхи підвищення їх конкурентоспроможності. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. - № 2(10). – с. 57-60.
31. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280с. (Альма-матер).
32. Пасічник В.Г., Акініна О.В. Планування змін та реструктуризація підприємств: Конспект лекцій. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003 – 150 с.
33. Патрик А. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризація бизнеса: Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 741 с.
34. Писаревський І.М., Тіщенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. (2008) Стратегічний менеджмент. Підручник. (Неопубликований), [Електронний ресурс] /Режим доступу до книги: /http://eprints.ksame.kharkov. ua/view/subjects/plan2009_604. html.
35. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: К.:КНЕУ, 2005. – 528с.
36. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29.
37. Румянцева З.П. Общее управление организацией (теория и практика): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с.
38. Селина И.Н. Реструктуризация предприятий – одно из реальных направлений финансового оздоровления и повышения конкурентоспособности предприятий. // Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці. 2002. с. 68-70.
39. Стратегический менеджмент / [Петров А. Н., Демидова Л. Г., Буренина Г. А. и др.]. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.
40. Терещинко О.О. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств. // http://biglibrary.ru
41. Тоцький В.І., Лавриненко В.В. Організаційний розвиток підприємства: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 247 с.
42. Тренев В.Н. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 320 с.
43. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 316 с.
44. Шапуров Д. Комплексная реструктуризация корпорацій / Слияния и поглощения. – 2008. - № 2. – с.6-13.
45. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. — 191 с.
46. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч.посіб. – К.:КНЕУ, 2007. – 440 с.
47. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. – Київ: КНЕУ, 2004. – 330 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.