22 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг№ роботи: 1434
розділ: Статистика
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг........................ .............................. .............................. .............................. ......3
2. Статистика основних виробничих фондів........................ .............................. 10
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 14
Чисельність населення населеного пункту становить 45 тис. чол. Протягом року народилося 120 чол., померло 40 чол., прибуло 50 чол., вибуло 12 чол.
Визначити чисельність через 5 років, умовно приймаючи, що всі коефіцієнти динаміки чисельності населення залишаються незмінними.

4. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 15
Відомі такі дані по підприємству:
Показник Рік
базовий звітний
Обсяг продукції у порівняних цінах, тис. грн. 5000 8000
Середньорічна повна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 1200 1600

Визначити абсолютний приріст валової продукції у звітному році порівняно з базовим за рахунок зміни:
а) обсягу основних фондів;
б) фондовіддачі

5. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 17
У звітному періоді заводом (у фактично діючих цінах) в основних цехах було вироблено готових виробів на суму 4200 тис. грн., з них відвантажено покупцям і сплачено ними 3800 тис. грн., вироблено напівфабрикатів на суму 2350 тис. грн., фактично спожито у своєму виробництві – на 1200 тис. грн., призначено до реалізації – на 900 тис. грн., реалізовано – на 800 тис. грн., виконано робіт промислового характеру за замовленням зі сторони (роботи оплачені) – на 380 тис. грн.
Виконано ремонт заводського виробничого устаткування: капітальний на суму 340 тис. грн., поточний – на 120 тис. грн.; залишки незавершеного виробництва на початок року – 300 тис. грн., на кінець року – 210 тис. грн. Крім того, надійшли платежі на суму 760 тис. грн. за продукцію, відвантажену в кінці попереднього періоду.
Визначити валовий оборот, обсяг валової, товарної й реалізованої продукції.

6. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 18
Обчислити загальний індекс собівартості продукції, а також абсолютну суму економії (перевитрат) від зміни собівартості за такими даними:
Виріб Фактично вироблено у звітному періоді, тис. шт. Фактична собівартість одиниці продукції, грн.
Базовий період Звітний період
№1 1200 120 110
№2 900 210 180
№3 600 180 200

7. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 19
На промисловому підприємстві за рік всього прийнято 350 чол., всього вибуло 180 чол.
У числі тих, що вибули: чол.
переведені на інші підприємства, будови організації 8
вибули у зв’язку з закінченням робіт і строку угоди 12
вибули у зв’язку з переходом на навчання, призовом до армії, виходом на пенсію та з інших причин, передбачених законом 90
звільнені за власним бажанням 30
звільнені за прогули та інші порушення трудової дисципліни 10

Визначити відносні показники обороту працівників з прийняття, вибуття і показники плинності робочої сили.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Статистика: Підручник за ред. С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Еріна, З.О. Пальян. - К: КНЕУ, 2000.
2. Статистика підприємництва: Навч. посібник / За ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука. - К.: “Слобожанщина” 1999.
3. Теорія статистики: Практикум / А.М. Еріна, З. Опальян - К.: Знання, 1997.
4. Соціально-економічна статистика: Навч. посібник / А.В. Головач, С.С. Герасименко, Н.М. Атаманчук. – К.: НМК ВО, 1992.
5. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф.М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.