17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві№ роботи: 1433
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 99
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.................... .............................. ...6
1.2 Класифікація та види інвестицій.................... .............................. ..........................16
1.3 Особливості формування та управління інвестиційним портфелем підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ......21
Висновки до першого розділу....................... .............................. .............................. ...34
2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ЮТІС”
2.1 Загальна характеристика ТОВ „Ютіс”........................ .............................. ............35
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства…................. .............................. ............39
2.3 Аналіз інвестиційної політики підприємства.................. .............................. ......58
Висновки до другого розділу....................... .............................. .............................. ....72
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
3.1 Удосконалення управління ризиків інвестиційної діяльності.................... ........73
3.2 Формування інвестиційної стратегії підприємства.................. ............................78
Висновки до третього розділу....................... .............................. .............................. ...87
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................. ...89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................94
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................99


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління інвестиційним процесом дозволяє зробити висновок про те, що багато аспектів інвестиційної діяльності і оцінки її ефективності досить повно відображені в роборах вітчизняних і зарубіжних учених. Її гносеологічними джерелами є положення економічної теорії, що розглядають взаємозв"язки ресурсних і результативних параметрів економічного розвитку: теорії накопичення, теорії відтворення, теорії економічної динаміки, теорії економічного зростання. Найбільш повно питання управління інвестиційним процесом розкриті в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Бланка І., Беляєва І., Е.Домара, Долгова З., Железова В., Ільіна М., Воропаєва В., Дж.М.Кейнса, Коссова В., Кондратьєва Н., Лапуста М., В.Леонтьева, Лівшица В., А.Маршалла, Смирнова А., П.Солоу, Тєлєгіна Е., Шеремета В., Фамінського І., Р.Харрода, Чибрікова Р., Й.Шумпетера, Щербапіна Ю. і ін. У більшості робіт основний акцент при розгляді інвестиційних процесів робиться на специфіку їх протікання на макрорівні. Тим часом вирішення проблем мікрорівня, пов"язаних безпосередньо з інвестиційним процесом на підприємствах, залишаються малодослідженими.
Недостатня теоретична опрацьованість цих проблем не дозволяє підприємствам ефективно вирішувати цілий ряд управлінських завдань. Тому проблеми зростання ефективності управління інвестиційним процесом необхідно розглядати і вирішувати в тісному взаємозв"язку між макро- і мікрорівнями, що вимагає створення ефективних механізмів управління інвестиційною діяльністю на транспортних підприємствах.
Сучасна система управління інвестиційною діяльністю в Україні, її функціонування вимагають моделювання як бізнес-процесів, так і бізнес-систем на основі досвіду практичної роботи по управлінню інвестиційною діяльністю, його наукового узагальнення, переходу від методу «проб і помилок» до стрункої методології аналізу і проектування процедур управління інвестиційною діяльністю.
Об’єктом дослідження дипломної роботи обрано Товариство з обмеженою відповідальністю „Ютіс”, предметом – інвестиційна діяльність підприємства.
ТОВ „Ютіс” за організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю, галузева приналежність – поліграфічна діяльність.
У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 2140,5 тис. грн, а у 2009 році його величина зросла до 3044,4 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 142,4%. У 2010 році обсяги реалізації продукції теж зростали і становили 3356,2 тис. грн.
Аналізуючи собівартість реалізованої продукції помітно, що вона має зростаючу динаміку. Слід відмітити, що зростання собівартості продукції має повільніші темпи ніж зростання виручки від реалізації продукції, це явище є позитивним. Але негативним є те, що собівартість реалізованої продукції у 2009 та 2010 роках перевищує обсяги реалізованої продукції.
Аналізуючи показники праці виникає така характеристика:
- за період з 2008 р. по 2010 рік чисельність ПВП зменшилась на 22 чоловіка. Взагалі ця тенденція є негативною. Але в даному випадку, ми вважаємо, дана ситуація є виправданою. Оскільки на підприємстві є надлишковий персонал, то скорочення його принесе підприємству додаткові кошти;
- виробіток за даний період зріс з 21102,20 грн до 53530,38 грн, тобто в 2,5 рази.
Методична база дослідження. В роботі використано методи техніко - економічного та фінансового аналізу, а також методи факторного аналізу, економіко-матиматичні методи, абстракції, індукції та дедукції.
Мета роботи – дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю господарюючих суб’єктів.
В дипломній роботі були поставлені наступні завдання:
- розкрити поняття інвестицій та інвестиційної діяльності;
- навести класифікацію та види інвестицій;
- дослідити особливості формування та управління інвестиційним портфелем підприємства;
- навести загальну характеристику ТОВ „Юніс”;
- здійснити аналіз фінансового стану підприємства;
- провести аналіз інвестиційної політики підприємства;
- запропонувати шляхи вдосконаленя управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел, додатків, викладена на 98 сторінках друкованого тексту.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, термін "інвестиція" походить від лат. "інвест", що означає "вкладати". Нині інвестиції — це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання відсотків від банківських вкладень капіталу.
У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні цей термін ідентифікується з терміном "капітальні вкладення". Інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Водночас інвестиції можуть спрямовуватись на поповнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).
Окремі автори, визначаючи термін "інвестиції", вважають, що останні існують тільки у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійснюватися також у будь-якій іншій майновій формі або у формі немайнових активів (досвіду роботи, пакетів програм, інших форм інтелектуальної власності); сукупності технічних, технологічних, комерційних та інших знань; виробничого досвіду; права використання землі, води, ресурсів, споруд, а також інших майнових прав.
У фінансовій теорії під інвестиціями розуміють придбання реальних чи фінансових активів, тобто здійснення сьогоднішніх витрат з метою отримання майбутніх доходів. У загальному випадку, з фінансової точки зору, інвестиції - це обмін визначеної нинішньої вартості на можливо невизначену (або ймовірну) майбутню вартість.
Згідно з ЗУ "Про інвестиційну діяльність", інвестиції визначаються як всі види майнових й інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об"єкти різних видів діяльності, в результаті якої утворюється дохід (прибуток) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна діяльність підприємства — це об"єктивний процес, що має свою логіку і розвивається відповідно до властивих йому закономірностей, відіграє важливу роль у господарській діяльності підприємства, оскільки за своєю економічною природою інвестиції являють собою відмову від сьогочасного споживання заради одержання прибутків у майбутньому.
Існує досить широка класифікація інвестицій. Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном), розрізняють внутрішні та зовнішні інвестиції.
Внутрішні інвестиції - це вкладення капіталу (грошей) однієї країни в підприємства цієї самої країни.
Зовнішні інвестиції — це вкладення в підприємства іноземного капіталу. Усі внутрішні та зовнішні інвестиції можуть бути приватними або державними. У свою чергу, зовнішні інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
За видами активів, що входять у інвестиційний портфель, інвестиції поділяються на фінансові, реальні та інтелектуальні.
За функціональною спрямованістю розрізняють валові і чисті капіталовкладення.
Види інвестицій прийнято поділяти на:
— кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
— рухоме і нерухоме майно;
— майнові права, пов"язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей;
— сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованого (ноу-хау);
— права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права;
— інші цінності.
В умовах розвитку фінансового ринку України, розвитку ринкових відносин у всіх сферах життя принципи формування напрямків інвестування для учасників цих процесів набувають особливої актуальності. Кожен суб"єкт господарювання формує свій портфель вкладень, який називатимемо інвестиційним портфелем підприємства. Інвестиційний портфель — це вибір різного виду та розміру інвестицій, що перебувають у розпорядженні інвестора.
Інвестиційний портфель — цілеспрямовано сформована сукупність об"єктів реального, інтелектуального та фінансового інвестування, призначена для реалізації інвестиційної політики підприємства в майбутньому періоді (у більш вузькому, але найбільш часто вживаному значенні — сукупність фондових інструментів, сформованих інвестором).
Базою дослідження було обрано ТОВ „Ютіс”. Товариство створене та діє у відповідності з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими актами чинного законодавства та статутом.
Предметом діяльності Товариства є :
- виготовлення зовнішньої реклами;
- виробництво поліетиленових пакетів;
- виготовлення прапорів, вимпелів;
- формування виробів, лайт-боксы на таксі, вакумформовка;
- розміщення зовнішньої реклами в Києві й інших регіонах України;
- розробка оригіналів-макетів, логотипів, фірмового стилю;
- надання по графічних послуг (єврофлаер, листівки, буклети, візитки, папки, календарі, плакати і т.п.);
- широкоформатний друк;
- виробництво сувенірної продукції;
- нанесення зображення і т. п.
У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 2140,5 тис. грн, а у 2009 році його величина зросла до 3044,4 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 142,4%. У 2010 році обсяги реалізації продукції теж зростали і становили 3356,2 тис. грн.
Аналізуючи собівартість реалізованої продукції помітно, що вона має зростаючу динаміку. Слід відмітити, що зростання собівартості продукції має повільніші темпи ніж зростання виручки від реалізації продукції, це явище є позитивним. Але негативним є те, що собівартість реалізованої продукції у 2009 та 2010 роках перевищує обсяги реалізованої продукції.
Аналізуючи показники праці виникає така характеристика:
- за період з 2008 р. по 2010 рік чисельність ПВП зменшилась на 22 чоловіка. Взагалі ця тенденція є негативною. Але в даному випадку, ми вважаємо, дана ситуація є виправданою. Оскільки на підприємстві є надлишковий персонал, то скорочення його принесе підприємству додаткові кошти;
- виробіток за даний період зріс з 21102,20 грн до 53530,38 грн, тобто в 2,5 рази.
Отже, проаналізувавши основні техніко-економічні показники, ми дійшли висновку, що дані показники хоч і мають позитивну тенденцію, але підприємство в цілому є економічно нестабільним.
Для розробки інвестиційної стратегії підприємства велике значення належить аналізу фінансового стану підприємства.
Структура балансу даного підприємства є незадовільною, про що свідчать розраховані показники. Але підприємство має реальну можливість відтворити свою платоспроможність.
Розрахував ши основні фінансові коефіцієнти ми бачимо, що більшість з них не відповідають нормативному значенню та мають негативні тенденції, що вказує на незадовільний фінансовий стан.
Аналізуючи фінансові результати підприємства можна зробити висновок, що підприємство у 2010 році значну частку своїх прибутків отримало не за рахунок основної діяльності, а за допомогою реалізації основних засобів та інших матеріальних цінностей.
Розрахувавши точку беззбитковості помітно, що підприємство вийшло на беззбитковий рівень виробництва, але запас фінансової міцності у нього дуже низький.
Оцінюючи показники використання основних фондів ми бачимо, що рівень фондовіддачі хоча і покращується в динаміці, але в загальному надзвичайно низький. Продукція потребує оновлення технології, яка в свою чергу вимагає розробки інвестиційної стратегії. Коефіцієнт оновлення мізерний – він складає третину відсотка. Як бачимо коефіцієнт вибуття надзвичайно зріс у 2009 році – він склав третину основних фондів. Усе це вказує на непродуману політику підприємства і вимагає розробки інвестиційної стратегії.
Для вдосконалення управління інвестиційною діяльністю ми запропонували впровадити систему управління ризиками інвестиційної діяльності та розробили стратегію інвестиційної діяльності.
Практичне використання запропонованих методичних рекомендацій з оцінювання ризиків підприємств, пов"язаних із здійсненням реальних інвестицій, сприятиме своєчасності та адекватності обрання оптимальних варіантів уникнення, зниження або ліквідації ризиків інвестиційної діяльності.
Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинне виходити насамперед із системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Ця мета може бути сформована у вигляді забезпечення приросту капіталу; росту рівня прибутковості інвестицій і суми доходу від інвестиційної діяльності; зміни пропорцій у формах реального і фінансового інвестування; зміна технологічної і відтворювальної структури капітальних вкладень; зміни галузевої і регіональної спрямованості інвестиційних програм і т.п. Для ТОВ „Ютіс” вибір стратегій виживання або стабілізації є об’єктивним і вимушеним процесом, бо відбувається катастрофічний занепад економічної діяльності, а також настання нестабільності у показниках фактичної реалізації продукції та отримуваного прибутку.
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження №1457-III від 17.02.2000.
5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
6. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” №2673-XII від 13.10.1992.
7. Указ президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2008 року "Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №659/2008 20.07.2008.
8. Постанова “Про віднесення Державної іпотечної установи до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій” №1140 від 19.09.2008.
9. Постанова “Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку” №424 від 07.03.2008.
10. Постанова “Про утворення Координаційно-моніторингового комітету з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу” №84 від 31.01.2008.
11. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К.: 3аповіт, 1996. – 423 с.
12. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992. – 217 с.
13. Р. Бланк "Інвестиційний менеджмент" К., 1995. – 567 с.
14. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента. – 320 с.
15. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
16. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.- 92с.
17. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие/ Отв.ред.А.Н.Альімов.-К.:ВИРА-Р ,1998.- 267с.
18. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
19. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999. – 137 с.
20. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990. – 420 с.
21. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.- 327с.
22. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.- 559с.
23. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
24. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
25. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції // Економіка.Фінанси.Право. – 2002 - №12 - с.10-15.
26. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
27. Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій // Фінанси України. – 2003. - №3 – с. 116-118.
28. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2004. - №6 – с. 115-121.
29. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2008. - №10 – с. 46-51.
30. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2007. - №8 – с.123-129.
31. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
32. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
33. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
34. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
35. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
36. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – с.5-19.
37. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
38. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
39. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
40. Лукінов І. Регіоналізація України та економічна наука // Регіональна економіка. – 2006. - №2. – с.20-27.
41. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
42. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.