23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління соціально-економічним розвитком підприємства№ роботи: 1419
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 89
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств................... .............................. .............................. .............................. .....8
1.2. Фактори впливу на соціально-економічний розвиток підприємства…........13
1.3. Методичні підходи до діагностики соціально-економічного розвитку підприємства………………............ .............................. .............................. .........….15
РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМ РОЗИТКОМ ТОВ «ПОДВІР’Я»
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............29
2.2. Аналіз економічних показників розвитку підприємства…................. ...........36
2.3. Аналіз соціальних показників розвитку підприємства.................. .................45
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Планування та моделювання соціально-економічного розвитку підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..58
3.2. Впровадження мотиваційного механізму як засіб вдосконалення соціального-економічного потенціалу підприємства.................. ..........................68
3.3. Розробка системи моніторингу соціально-економічного розвитку підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..73
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .....78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........83
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................89

ВСТУППерехід України до якісно нового етапу розвитку економіки – економіки зростання – обумовив і нові вимоги до господарської діяльності підприємств. Їхня практична реалізація пов"язана з необхідністю створення методологічних і організаційних передумов для соціально-економічного розвитку господарської діяльності з метою підвищення її ефективності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках, формування внутрішньофірмових умов, що мотивують працівників на творчу ефективну працю. Про необхідність соціально-економічного розвитку господарської діяльності свідчать як наявні законодавчі акти, що відбивають вимоги ринкових відносин, так і не до кінця стабільна економічна ситуація на більшій частині промислових підприємств.
Слід відзначити, що багато вітчизняних промислових підприємств не підготовлено до роботи в сучасних умовах господарювання, тому що не мають відповідних концепцій соціально-економічного розвитку, методичних матеріалів, розроблених з урахуванням світового досвіду і специфіки сучасного етапу трансформації економіки.
Різні аспекти організації ефективної господарської діяльності підприємств та її соціально-економічного розвитку були і залишаються предметом дослідження багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених: Альберта М., Ансоффа І., Амоші О.І., Бєлопольського М.Г., Берсуцького Я.Г., Булєєва І.П., Лепи М.М., Мамутова В.К., Мельникової М.В., Поклонського Ф.Ю., Портера М., Синка Д.С., Скударя Г.М., Ткаченка В.А., Чумаченка М.Г. та ін.
Незважаючи на високий рівень професіоналізму названих авторів, залишаються ще недостатньо вирішеними багато теоретичних і науково-прикладних питань соціально-економічного розвитку господарської діяльності підприємства.
Стан теоретичних і прикладних розробок з названої проблеми, їхня практична значущість визначили вибір теми і спрямованість проведеного дослідження.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю «Подвір’я», предметом – питання, що стосуються соціально-економічного розвитку підприємства.
Мета роботи – дослідження соціально-економічного розвитку підприємства та розробка заходів з його вдосконалення. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
– розглянути сутнісно-змістовну характеристику процесів управління розвитком підприємств;
– визначити фактори впливу на соціально-економічний розвиток підприємства;
– дослідити методичні підходи до діагностики соціально-економічного розвитку підприємства;
– навести загальну характеристику підприємства ТОВ «одвір’я»
– проаналізувати економічні показники розвитку підприємства;
– провести аналіз соціальних показників розвитку підприємства;
– впровадити планування та моделювання соціально-економічного розвитку підприємства;
– розробити мотиваційний механізм як засіб вдосконалення соціального-економічного потенціалу підприємства;
– запровадити систему моніторингу соціально-економічного розвитку підприємства.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також фінансова та бухгалтерська звітність об’єкту дослідження.
Методологічна база: загальнонаукові методи, метод економічного аналізу, фінансового аналізу та інші.
Практичне значення дипломної роботи полягає у можливості використання теоретико-методологічних підходів та підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств.
Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 50 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи 89 сторінок.

ВИСНОВКИ

На основі проведеного формально-логічного аналізу категорії «розвиток» та поняття «розвиток підприємства», слід відзначити, що джерелом розвитку підприємства є об’єктивно існуюча невизначеність і внутрішні протиріччя економічних систем.
Отже, розвиток підприємства - це сукупність змін різної економічної природи, спрямованості, інтенсивності, що об’єктивно відбуваються у соціально-економічній системі підприємства під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, а також призводять до переходу та фіксації підприємства у різних організаційно-економічних станах (відносно стійкого характеру).
Теоретично визначено, що суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток підприємств має сукупність факторів макро-, мезо - та мікросередовища. Стосовно будь-якого підприємства вони відіграють неоднакову роль і можуть впливати на його діяльність позитивно, негативно або залишитися нейтральними. Комбінаційний склад чинників, їх варіації, вагомість та інтенсивність впливу залежать від цілей підприємства, організаційної структури, виробничих і комерційних зв’язків.
Соціально-економічн ий розвиток можна класифікувати за такими ознаками:
1. За можливістю керованості чинниками соціально-економічного розвитку;
2. За місцем виникнення;
3. За характером впливу на функціонування підприємств.
Така класифікація дозволяє виділити ті з них, які є найбільш важливими для оцінки соціально-економічного розвитку і які слід відібрати для аналітичних розрахунків.
Відзначимо, що в основу усіх прикладних методик аналізу та оцінки ефективності соціально-економічного розвитку підприємств покладено результативний критерій (ефективність підприємницької діяльності).
Однією з найбільш типових методик оцінки та аналізу соціально-економічного розвитку підприємств слід вважати працю Р.М. Петухова. Під інтенсивним соціально-економічним розвитком підприємства він розуміє такий спосіб змін, змістом яких є використання у виробництві найновіших досягнень науки і техніки, передового практичного досвіду тощо; це процес, особливий спосіб розвитку підприємства, що спирається на досягнення науково-технічного прогресу, метою та результатом якого є підвищення економічної ефективності виробництва і зростання на цій основі обсягів виготовлення продукції. Під екстенсивним типом розвитку підприємств розуміється нарощування обсягів виробництва, підвищення його ефективності за рахунок залучення у господарський оборот більшої кількості економічних ресурсів. Пріоритетним визнається інтенсивний тип розвитку підприємств, що забезпечує більш повне задоволення потреб суспільства без зростання обсягів необхідних ресурсів.
Базою дослідження дипломної роботи є ТОВ «Подвір’я». Підприємство є юридичною особою від дня його реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші, включаючи валютний, рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити.
Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту підприємства.
Організаційна структура підприємства будується на функціональному принципі.
Працюючи при такій структурі підприємство прагне створити іншу, яка найкраще б дозволила використати робочий потенціал підприємства і принести найбільший прибуток, структуру, яка б найкраще відповідала ринковим умовам.
Аналізуючи виручку від реалізації продукції бачимо, що вона має нестабільну тенденцію. У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 3700,3 тис. грн, а у 2009 році його величина зросла до 4031,2 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 108,9%. У 2010 році обсяги реалізації продукції спадали і становили 3318,2 тис. грн. Загалом, зростання обсягів реалізації продукції є позитивним явищем для підприємства.
Чисельність працівників на підприємстві за даний період зменшилась з 129 до 112 осіб. У 2010 році також спостерігається зменшення працівників до 98 осіб. Щодо робітників підприємства, то їх чисельність має також тенденцію до зменшення. Темпи падіння чисельності робітників у 2009 та 2010 роках відповідно становили 81% і 81,8%. Зменшення чисельності персоналу на підприємстві викликано його надлишковою чисельністю – з однієї сторони, а з іншої – великою плинністю кадрів через низьку заробітну плату.
Виробіток одного працівника на підприємстві 2008 рік становив 28,7 тис. грн, у 2009 та 2010 роках відповідно 36 тис. грн і 33,8 тис. грн. Аналогічна ситуація прослідковується і по продуктивності праці робітників, але темпи зростання виробітку тут дещо вищі. Зростання продуктивності праці є позитивним явищем у діяльності підприємства, але в даній ситуації даний показник в першу чергу зростав за рахунок зменшення чисельності персоналу.
Аналізуючи валовий прибуток підприємства відмітимо, що у 2008 році даний показник становив 400,6 тис. грн, у 2010 відбулося зменшення валового прибутку до 210,2 тис. грн, що є негативним явищем у діяльності підприємства.
Аналізуючи як рентабельність доходу, так і рентабельність витрат помітно, що дані показники мають нестійку динаміку. Позитивний рівень даних показників спостерігався у 2009 році.
У 2008 році середньорічна вартість основних фондів становила 538,2 тис. грн, а у 2010 році зросла до 2773,7 тис. грн. Темпи зростання показника у 2010 році до попереднього склали - 543,1%.
Щодо структури персоналу, то у 2010 р. найбільшу частку займали робітники (64,28%) та фахівці (12,24%), найменшу керівники (3,06%).
Щодо оплати праці, то на підприємстві використовується дві системи оплати праці: відрядно-преміальна та почасово-преміальна. За відрядно-преміальної системи заробіток працівника складається з відрядного заробітку та премії за досягнення певних результатів. У почасово-преміальній окрім тарифного заробітку працівник одержує премію за досягнення певних кількісних або якісних показників. Різновидом почасово-преміальної є система оплати за посадовими окладами. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.
Серед заходів вдосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємства нами запропоновано наступні:
– планування та моделювання соціально-економічного розвитку підприємства;
– впровадження мотиваційного механізму;
– розробка системи моніторингу соціально-економічного розвитку підприємства.
На основі чотирьохвимірної моделі соціально-економічного розвитку було встановлено, що ТОВ «Подвір’я» розвивається на основі оптимізації традиційних бізнес-процесів, що супроводжується незначним зростанням вартості бізнесу при незначному збільшенні чисельності працівників. Іншими словами, відбувається пропорційний розвиток на основі сформованих пропорцій між факторами виробництва. Тому, для досягнення високого рівня організації праці та ефективності використання трудового потенціалу, доцільним для підприємства є інвестування коштів в нові технології та засоби праці.
Мотиваційна стратегія, яку ми вибираємо, має ґрунтуватись на аналізі ситуації і бажаному стилі взаємодії керівників з підлеглими. Управління мотивацією здійснюється з використанням таких методів:
– використання грошей як міра нагороди і стимулів;
– застосування покарань;
– розвиток співучасті;
– мотивація через роботу;
– винагороди і визнання досягнень;
– залучення людей до управління;
– заохочення і винагороди групової роботи, обмеження лімітування негативних факторів.
Моніторинг соціально-економічного розвитку підприємств представляє собою процес постійного спостереження і оцінювання змін, що відбуваються у соціально-економічному розвитку підприємств з метою прийняття своєчасних і виважених управлінських рішень.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
6. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
7. Ансофф И.Х. Новая корпоративная стратегия / Ансофф И.Х. - Санкт-Петербург.: СПб: Издательство "Питер", 2004. - 416 с.
8. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні / Г. Білоус // Економіка України. - 2000. - №: 2. - С.34-40.
9. Богатирьов І.О. Ефективність розвитку підприємств / Богатирьов І.О. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип.7 - 8 (26 - 27). - К.: НДЕІ, 2003. - С.73-79.
10. Богатирьов І.О. Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств / Богатирьов І.О. // Економіка та право. - 2003. - № 2 (6). - С.42-49.
11. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємств (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) : дис... канд. Ек. Наук: 08.06.01: захищена 15.05.03: затв.27.09.03/Богатирьов І.О. - К., 2003. - 220 с.
12. Бойко М.Г. Методичні засади вибору оптимальної програми розвитку підприємств / М.Г. Бойко // Стратегія екон. розвитку України: Наук зб. - 2002. - №1 (8). - С.473-477.
13. Бойко М.Г. Сучасні аспекти та пріоритети розвитку підприємництва в Україні / Бойко М.Г. // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. - Вип.5. - К.: КНЕУ, 2004. - С.81-89.
14. Бочан І. Інституційна теорія розвитку приватного сектора економіки / І. Бочан // Економіка України. - 2001. - №.: 10. - С.59-62.
15. Вакуленко А.В. Створення системи менеджменту якості як засіб удосконалення підходів до управління підприємством / А.В. Вакуленко // Стратегія екон. розвитку України: Наук зб. - 2002. - №1 (8). - С.437-441.
16. Веклич О. Формування економічного механізму сталого розвитку України (Теоретико-конституційні засади) / О. Веклич // Вісн. Нац. банку України. - 2000. - №: 2. - С.3-16.
17. Галіцин В.К. Системи моніторингу / Галіцин В.К. - К.: КНЕУ, 2005. - 231 с.
18. Голдман М.А. Менеджмент и устойчивость экономический рост / М.А. Голдман // Пробл. теории и практики упр. - 2001. - №.: 4. - С.93-96.
19. Грюниг Р., Хекнер Ф., Цойс А. Методы идентификации стратегических факторов успеха / Грюниг Р., Хекнер Ф., Цойс А. // Проблемы теории и практики управления. - 1996. - № 6. - С.84-89.
20. Данько М. Проблеми прогнозування інноваційно-технологічного розвитку економіки / М. Данько // Економіка України. - 2004. - №: 5. - С.35-40.
21. Динкевич А. Закономерности экономического развития (проблемы методологии) / А. Динкевич // Економічний розвиток. - 2001. - №.: 11. - С.71
22. Д-р М. Кей Турбо-менеджмент: эволюция, управление, поведение в неоднородной среде / Д-р М. Кей. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 277
23. Каплан Роберт С., Нортон Девид П. Сбалансированная система показателей / Каплан Роберт С., Нортон Девид П. - М.: ЗАО ”Олимп-Бизнес", 2004. - 320 с.
24. Касич А.О. Моделювання розвитку виробничо-економічних систем / Касич А.О. // Регіональні перспективи. - 2006. - №2-3 (9-10). - С.141-143.
25. Козаченко А. Оценка стратегий развития предприятия / А. Козаченко // Бизнес информ. - 2004. - №: 3-4. - С.118-122.
26. Коренєв Є.И. Розвиток принципів корпоративного управління на українських підприємствах / Є.И. Коренєв // Регіональні перспективи. - 2000. - №: 2-3. - С.163-164.
27. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с анг. / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2006. - 576с.
28. Кравець І.М. Менеджмент організації в умовах економічної перебудови / І.М. Кравець // Регіональні перспективи. - 2000. - №: 2-3. - С.148
29. Краткий словарь по философии / Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.К. Пантина. - 3-е изд., доработ. и доп. - М.: Политиздат, 2001. - 413 с.
30. Кроуфорд Ф., Мэтьюс Р. Миф о совершенстве / Кроуфорд Ф., Мэтьюс Р. - М.: ЗАО Изд-во ”РОСМЭН-ПРЕСС", 2005. - 239 с.
31. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области / Лабскер Л.Г. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 224 с.
32. Лавінський Г.В. та ін. Моделювання економічної динаміки: Навч. посіб. / Лавінський Г.В. та ін. - К.: ЕКМО, 2003. - 128 с.
33. Лавінський Г.В. та ін. Моделювання системних характеристик в економіці: Навч. посіб. / Лавінський Г.В. та ін. - К.: УФЕІ, 2004. - 172с.
34. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Жан-Жак. - СПб.: Питер, 2005. - 800 с.
35. Мазур О. Центр розвитку бізнесу як перспективна форма підтримки малого підприємництва / О. Мазур // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - №: 4. - С.139-143.
36. Мерзляк А. Теоретичні аспекти та значення інвестицій у розвитку економіки / А. Мерзляк // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - №: 4. - С.143-155.
37. Мец В.О. Економічни аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. / Мец В.О. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с.
38. Ольве Н., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практ. руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. / Ольве Н., Рой Ж., Веттер М. - М.: Издательский дом ”Вильямс", 2004. - 304 с.
39. Осауленко О.Г. Інформаційне та управлінське забеспечення сталого розвитку / О.Г. Осауленко // Статистика України. - 2005. - №: 3. - С.4-9.
40. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства: (Методы и показатели) / Петухов Р.М. - М.: Экономика, 1990. - 95с.
41. Рюэгг-Штюрм Й. Системно-конструктивисткая "теория фирмы" и управление процессами глубоких изменений на предприятии / Рюэгг-Штюрм Й. // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - № 6. - С.87-91.
42. Стасюк В.П. Модели адаптивного управления предприятием / Стасюк В.П. - Донецк: ДонНУ, ООО ”Юго-Восток, Лтд”, 2003. - 224 с.
43. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / пер. с англ. под редакцией Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. - 576 с.
44. Тренев Н.Н. Стратегическое управление предприятием на основе самоорганизации / Тренев Н.Н. // Аудит и финансовый анализ. - 2005. - №1. - С.15-21.
45. Уайт Д., Багхай М., Коули С. Алхимия роста / Уайт Д., Багхай М., Коули С. // Вестник МакКинси. - 2002. - №3. - С.7-33.
46. Узунов В.М. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні / В.М. Узунов // Фінанси України. - 2001. - №: 8. - С.142-150.
47. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
48. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
49. Финансы предприятий: Учебн. для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. – 640 с.
50. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебн. пособие. / С.И. Рукина– М.: Финансы и статистика, 1998. – 80 с.
51. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
52. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
53. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
54. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
55. Фостер Р. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность / Фостер Р. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 378 с.
56. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / Хаммер М. - М.: ООО ”Изд-во ”Добрая книга", 2005. - 336 с.
57. Шіковець К.О. Економіко-математичне забезпечення виробничих систем, що прагнуть до ідеалу // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: Зб. наук. пр. - Вип.3. - К.: ДНДІІМЕ, 2003. - С.57-63.
58. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) / дис... канд. Ек. Наук: 08.06.01: захищена 4.02.06: затв.14.05.06/Шіковець К.О. - К., 2006. - 235 с.
59. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
60. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 344 с.
61. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
62. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.