22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виставкова діяльність як складова комунікаційної підтримки продажу товарів та послуг№ роботи: 1417
розділ: Маркетинг
тип: Реферат
об'єм: 30
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Виставкова діяльність як засіб привернення уваги споживачів до своєї продукції та створення позитивного іміджу самого підприємства.................. ..5
2. Виставки у контексті комунікативного впливу. Практика виставкового маркетингу.................... .............................. .............................. .............................1 0
3. Віртуальні виставки...................... .............................. .............................. ........15
4. Розвиток виставкової діяльності в Україні....................... .............................. 20
Висновки.................. .............................. .............................. .............................. ....27
Список використаної літератури.................... .............................. ........................29

Вступ

Світовий досвід та практика сьогодення засвідчують, що занепад спадщини призводить до великих втрат у всіх сферах суспільного життя – економічній, політичній і соціальній. Аналіз формування та розвитку промисловості наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. доводить, що під впливом розвитку міжнародних економічних, науково-технічних і культурних зв"язків, зумовлених формуванням світового ринку, виникає необхідність організації міжнародних виставок. Усесвітнім виставкам належить велика заслуга у встановленні широких міжнародних економічних та наукових контактів цього часу. Демонстрація промислової продукції і предметів мистецтва відображала загальну картину стану економіки та культури. Нове суспільно-історичне явище, яким стали перші виставки, породило й нову архітектурну форму у вигляді виставкових будівель і споруд, у яких історики мистецтв убачають початок сучасної архітектури. Виставки завжди проводилися з метою демонстрування досягнень у різних сферах життєдіяльності. На них встановлювалися ділові контакти, деякі завершувалися реальним результатом – угодами, договорами чи довготривалим співробітництвом.
Проблеми розвитку та діяльності виставок досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені в різні часи. Першими дослідниками були Стів Міллер, Джинні Грехем Скотт, Я. Г. Крітсотакіс, А. Б. Крутік, Є. А. Базарова, М. В. Ренетова, В. Г. Петелін, Л. Є. Островський, Л. Д. Фролова, Ф. І. Шарков та ін.
Метою статті є дослідження виставкової діяльності як складової комунікаційної підтримки продажу товарів та послуг.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути виставкову діяльність як засіб привернення уваги споживачів до своєї продукції та створення позитивного іміджу самого підприємства;
- дослідити виставки у контексті комунікативного впливу. Практика виставкового маркетингу;
- проаналізувати особливості віртуальних виставок;
- вивчити розвиток виставкової діяльності в Україні;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки

Виста вка – це заздалегідь запланована демонстрація експонатів, які представляють собою єдине ціле. Її дієвість заснована на приверненні уваги і візуальному способі інформування та переконання.
Виставки є центром зустрічей і контактів виробника та споживача, інформації і маркетингу, комерції, продажу й обміну товарів і технологій, активною формою їх просування на внутрішні та зовнішні ринки. Отже, виставки являють собою систему комунікацій, що об"єднує різні елементи виставкового комплексу багатьма каналами комунікації як між собою, так і з компонентами зовнішнього суспільного (економічного, політичного, соціального та культурно-духовного) середовища.
Виставкові заходи займають особливе місце в комплексі сучасних маркетингових заходів. Вони надають фірмі широкі можливості по розповсюдженню і отриманню економічної, організаційної, технічної та комерційної інформації при відносно доступній вартості.
Інтернет-виставка (віртуальна виставка) – це умовно не обмежений у часі та просторі захід, який реалізується опосередковано через Інтернет-ресурс, у рамках якого його організатор надає можливість його учасникам на безоплатній або платній основі розмістити в мережі Інтернет на сайті виставки текстову інформацію і графічне, аудіо- або відеозображення експонатів, яке розповідає про учасника Інтернет-виставки, його діяльність, його товари, послуги і технології, а відвідувачам виставки – на безоплатній основі ознайомитися з інформацією і експонатами, представленими учасниками виставки
Віртуальні виставки є ефективним інструментом підтримки господарської діяльності підприємств, який дозволяє економити на витратах, стимулює збутову діяльність, зменшує навантаження на персонал, сприяє підвищенню престижу підприємства та взнаваності бренду.
В Україні виставкова діяльність має давні традиції. Ще з XVI ст. значного поширення набула ярмаркова діяльність. Початковою формою виставок в Україні були невеликі, локальні конкурси, на яких разом із сільськогосподарською продукцією були представлені й вироби місцевого ремісничо-кустарного виробництва.
Відродження виставкової діяльності на ринкових засадах в Україні, як і в інших пострадянських державах , припадає на середину 90-х років. Вона сконцентрована головним чином у Києві, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Одесі. Можна виділити дві стадії її розвитку – початкового становлення та нарощування активності.
1. Стадія початкового становлення (1992-2003 рр.) На данному етапі виставкова діяльність в Україні набула сучасних розвинених форм, стала важливим чинником економічного розвитку.
2. Стадія активного розвитку (з 2003 року) характеризується стрибкоподібним зростанням кількості виставок та площ окремих виставкових заходів, підвищенням якісних стандартів.
   
Список літератури

1. Апопій В.В. Міщук І.П. Організація торгівлі: підручник; 2-е вид., перероб. та доп. / за редакцією В. В. Апопія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 632с.
2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2002. – 256с.
3. Гольман И.А. Рекламная деятельность: планирование, технологии, организация. – М.: Гелла-принт, 2002. – 400с.
4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999. – 427с.
5. Картер Г.И. Особенности реализации товаров в торговом зале. – К.: Студцентр, 2007. – 180 с.
6. Лукашова Л.В. Організація виставкової діяльності: навч. посіб. К.: КНТЕУ, 2009. - 372 с.
7. Меньшиков А.П. Современный супермаркет; 2-е изд. – М.: ООО «Современные розничные и ресторанные технологии», 2002. – 336с.
8. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. К.: МАУП, 2003. – 120с.
9. Пекар В. Основи виставкової діяльності вид. "Евроиндекс" К. 2009
10. Пекар В. Выставочный бізнес в 2009 году // Маркетинг и реклама. – № 1 (149), 2009. – С.38–40.
11. Рожков И.Я., Кисмеришкин В.Г. От брендинга к брендбилдингу. – М.: Гелла-принт, 2008. – 320с.
12. Ромат Е.В. Реклама: уч. – К., Х.: НВФ «Студцентр», 1999. – 480с.
13. Саюшев А. 50 золотых правил организации и проведения выставок и ярмарок // А. Саюшев. – М.: Издательский центр «Музей человека», 2004. –180 с.
14. Стровский А. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности / А. Е. Стровский. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 287 с.
15. Слупский С. Как обогатятся на кризисе ивенторы и их клиенты // Маркетинг и реклама. – 2009. №2. – С.51–53.
16. Федько Н.Г., Федько В.П. Маркетинговые коммуникации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 384с.
17. Шарков Ф. И. Выставочный коммуникационный менеджмент. Управление выставочными коммуникациями / Ф. И. Шарков. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 254 с.
18. Шарков Ф. И. Интегрированные бренд-коммуникации / Ф. И. Шарков. – М.: РИП-Холдинг, 2004. – 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.