18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління фінансовими ризиками на підприємстві№ роботи: 1415
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 108
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......5
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РИЗИКОМ
1.1. Економічний зміст, поняття та класифікація фінансового ризику..................7
1.2 . Особливості управління фінансовим ризиком....................... ........................29
1. 3. Методика оцінки фінансового ризику........................ .............................. ........35
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ВАТ „ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. ...........44
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ..........52
2.3. Оцінка ризиків та ймовірності настання банкрутства................... .................72
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ВАТ „ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ”
3.1. Впровадження системи раннього попередження та реагування.................... 77
3.2. Шляхи покращення управління ризиком неплатоспроможності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..81
3.3. Розробка фінансової стратегії, як засіб зменшення фінансових ризиків підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..87
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .....99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........105
ДОДАТКИ......... .............................. .............................. .............................. .............108

ВСТУППодії, які сьогодні складаються в фінансовому житті, а саме світова фінансова криза, спонукають до прийняття нових рішень в діяльності суб’єктів господарювання. Хоча більшість видатних економістів, провідних і кваліфікованих спеціалістів стверджують, що зараз кризові явища мають тенденцію до спаду, все одно ми не повинні виключати можливість їх повторення. Таким чином, у майбутньому ми маємо бути готовими до виникнення нових криз в силу циклічності розвитку економіки. Тому ми маємо зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати такий хід розвитку подій в наступних роках. Усе це безпосередньо пов’язане із фінансовими ризиками, що не були враховані, реалізувалися в реальності і певною мірою призвели до розвитку світової фінансової кризи. Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому питання управління фінансовими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності.
Про необхідність управління фінансовими ризиками наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання фінансових ризиків та шляхів їх управління та нейтралізації досліджується у роботах І.Б. Чайкіна, В.В. Вітлінського, І.Т. Балабанова, М.С. Клапківа, В.В. Шахова Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Шимінової, В.С. Щербини, В. Янішена, Р. Дж. Хобарта, Б. Едвардса, Т. Райса, Б. Койлі, а також інших науковців, що торкалися даної проблематики.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є Відкрите акціонерне товариство „Термопластавтомат”, предметом дослідження – питання, що стосуються управління фінансовими ризиками на підприємстві.
Мета роботи – аналіз фінансових ризиків на підприємстві та розробка заходів по їх мінімізації.
Завдання роботи:
- з’ясувати економічний зміст, поняття та класифікація фінансового ризику;
- розглянути особливості управління фінансовим ризиком;
- дослідити методику оцінки фінансового ризику;
- навести організаційно-економічну характеристику підприємства;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- здійснити оцінку ризиків та ймовірності настання банкрутства;
- запропонувати заходи щодо мінізації фінансових ризиків на підприємстві;
- зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи техніко-економічного та фінансового аналізу, а також методи факторного аналізу, експертних оцінок, абстракції, індукції та дедукції.
Практичне значення одержаних результатів полягає у виробничій спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості зменшення фінансових ризиків у фінансово-господарській діяльності підприємств.

ВИСНОВКИ


В господарській та фінансово-економічній діяльності суб’єкта, як зазначено у Фінансовому словнику, під ризиком розуміють “усвідомлену можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами. Вимірюють частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня втрат.”
Якщо перевести поняття ризику в площину фінансових категорій, можна сказати, що ризик – це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом. З огляду на зазначене, важливо чітко визначитися в розуміння фінансового ризику.
У вітчизняній навчальній літературі фінансові ризики, як правило, лише згадуються, а в більшості підручників не згадуються взагалі. Особливість зазначених ризиків полягає в тому, що вони є наслідком взаємовідносин між суб’єктами ризику, тобто виникають через так званий людський фактор, не мають природних стабілізаторів рівня ризику.
В літературі зустрічаються різні підходи до побудови класифікаційної схеми ризиків. На практиці вказані ризики тісно переплітаються і представляють собою складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків.
Управління фінансовими ризиками є одним з найважливіших функціональних завдань фінансового менеджменту. На практиці цю сферу управління фінансами здебільшого виокремлюють у специфічний напрям діяльності фінансового менеджменту – ризик-менеджмент.
Під ризик-менеджментом слід розуміти систему управління ризиками на підприємстві, що передбачає використання методів та інструментів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, розрахунок ймовірності їх настання, їх оцінку (визначення можливого розміру фінансових втрат) та нейтралізацію (внутрішнє і зовнішнє їх страхування).
Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат.
Оцінка рівня ризику є найбільш складним і відповідальним моментом, оскільки саме від її результатів залежать подальші дії підприємства. В першу чергу необхідно встановити перелік ризиків, які є найбільш реальними. Зміст даної процедури поділяють на два основних етапи.
По-перше, необхідно визначити перелік тих ризиків, зниження яких залежить безпосередньо від підприємства (наприклад, ризик втрати майна через недотримання умов зберігання і умов виробництва). До них, передусім, відносяться внутрішні ризики, (ризики, рівень яких залежить від організаційної структури, професійного рівня працівників, системи управління і контролю), вплив яких можна послабити або, навіть, частково ліквідувати за рахунок підвищення ефективності менеджменту.
По-друге, необхідно визначити ризики зовнішні, рівень яких не залежить від особливостей функціонування підприємства (наприклад, ризик змін законодавства). Ці ризики не можуть бути усунені, проте вони піддаються мінімізації.
Об’єктом дослідженя дипломної роботи є Відкрите акціонерне товариство „Термопластавтомат”.
У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 2140,5 тис. грн., а у 2009 році його величина зросла до 3044,4 тис. грн.
Аналізуючи собівартість реалізованої продукції помітно, що вона має нестабільну динаміку. Так, у 2008 році величина цього падає, а у 2009 та 2010 роках зростає. Слід відмітити, що зростання собівартості продукції має повільніші темпи ніж зростання виручки від реалізації продукції, це явище є позитивним.
З 2008 р. по 2009 рік підприємство ВАТ „Термопластавтомат” працює збитково, тобто “проїдає” свій капітал. Найбільші збитки ВАТ „Термопластавтомат” мало у 2008 та 2009 роках. У 2009 році по відношенню до 2008 року збитки зменшились майже в 2 раза. Потрібно відмітити, що операційна діяльність ВАТ „Термопластавтомат” у 2010 році теж була збитковою. Підприємство отримало прибутки від іншої діяльності, а саме: продажу обладнання та здачі приміщень в оренду. Але така діялність не є перспективною.
В результаті фінансового аналізу нами було виявлено, що:
- структура балансі підприємства є незадовільною, але у підприємства є реальна можливість відтворити свою платоспроможність;
- більшість розрахованих фінансових коефіцієнтів є нижче нормативного значення та мають негативну тенденцію.
Для того щоб оцінити рівень ризику ми застосували експертний метод та двох факторну модель Альтмана. Отже, на думку експертів, найбільш небезпечним є ризик настання банкрутства. Відповідно до даної методики ймовірність настання банкрутства ВАТ „Термопластавтомат” є дуже високою.
Для зменшення рівня ризиків на ВАТ „Термопластавтомат” ми пропонуємо впровадити систему раннього попередження та реагування. Це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики та шанси, які можуть насуватися на підприємство як з боку зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Згідно з найновішими підходами до побудови системи контролінгу на підприємстві у СРПР інтегруються елементи як стратегічного, так і оперативного контролінгу. Сама ж СРПР повинна логічно вписуватися в систему планування та контролю.
Система раннього попередження і реагування виявляє та аналізує інформацію про приховані обставини, настання яких може призвести до виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів.
Процес створення системи раннього попередження і реагування може складатися з таких етапів:
1. Визначення сфер спостереження — встановлення об’єктів внутрішньої і зовнішньої діагностики. До основних сфер спостереження в рамках внутрішньої діагностики належать: фінансова, виробнича, збутова, організаційна. Зовнішня діагностика побудована на аналізі ситуації на ринку (клієнти, конкуренти, кон"юнктура), макроекономічної ситуації в країні та економіко-правових умов діяльності підприємства.
2. Вибір індикаторів раннього попередження, які можуть указувати на розвиток того чи іншого негативного процесу.
3. Розрахунок граничних значень індикаторів і безпечних інтервалів їх зміни. У ході даного етапу розраховується, наприклад, зона безпеки, тобто позитивна різниця між фактичною виручкою від реалізації та виручкою від реалізації, що відповідає точці беззбитковості; величина продуктивності праці, яка забезпечує конкурентоспроможність підприємства; рівень фінансових показників, достатній для підтримки стабільної ліквідності та платоспроможності суб"єкта господарювання; розрахунок частки ринку, необхідної для забезпечення планового рівня рентабельності, тощо.
4. Формування конкретних аналітичних завдань для аналітичних центрів. До таких завдань можуть належати прогнозування банкрутства підприємства, бенчмаркинг.
6. Узагальнення одержаних аналітичних висновків та підготовка пропозицій і рекомендації щодо розвитку сильних сторін та нейтралізації слабких, що є основою розробки проектів управлінських рішень.
Для ефективного управління фінансовими ризиками необхідно чітко визначити джерела їх утворення та розробити дієві заходи для запобігання негативним наслідкам та зниження несприятливого впливу фінансових ризиків.
Основними причинами виникнення вищезгаданого ризику є:
- відсутність послідовного довгострокового планування, що гальмує виробничо-господарські процеси підприємств;
- неритмічність і недостатність фінансування державних підприємств та відсутність і важко доступність фінансових ресурсів для приватних організацій, що не дає змоги виконувати заплановані обсяги робіт щодо виробничо-господарської діяльності та розвитку;
- неліквідність запасів і готової продукції, що зменшує обсяг його обігових коштів;
- відсутність кваліфікованого персоналу середнього рівня управління.
- високий рівень корупції;
- бюрократичність в управлінні;
- значний рівень дебіторської і кредиторської заборгованості між підприємствами;
- негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи для економіки країни;
- висока інфляція;
- низький рівень інноваційної активності підприємств, тощо.
Шляхи покращення управління ризиком неплатоспроможності підприємства ми вбачаємо в провадженні наступних заходів:
- аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є оцінка суми й рівня середнього залишку грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності підприємства, а також визначення ефективності їхнього використання;
- вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів;
- максімізація чистого грошового потоку;
- забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових активів;
- побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства;
- формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості;
- забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування поточної дебіторської заборгованості;
- побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією поточної дебіторської заборгованості.
Також, для вдосконалення управління фінансовими ризиками нами була розроблена фінансова стратегія ВАТ „Термопластавтомат”. Важливо підкреслити, що реалізація фінансової стратегії можлива, якщо кожний етап є відповідним й адекватним: поставленій меті – адекватний фінансовий механізм, фінансовому механізму – відповідна система органів управління.
На ВАТ „Термопластавтомат” розробка фінансової стратегії переважно носить формальний характер, тому ми пропонуємо запровадити наступну процедуру розроблення фінансової стратегії:
1. Визначення періоду, на який розробляють фінансову стратегію. Тривалість цього періоду залежить від терміну дії загальної стратегії розвитку підприємства, за межі якої не може виходити фінансова стратегія.
2. Вивчення факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку.
3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. Головна мета фінансової діяльності — підвищення рівня добробуту власників підприємства та максимізація його ринкової вартості.
4. Синхронізація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації. Завдання цього етапу розробки фінансової стратегії - забезпечити внутрішню та зовнішню синхронізацію нормативів фінансової діяльності в часі.
5. Розробка операційних фінансових стратегій. На відміну від загальної фінансової стратегії операційні стратегії формують лише за конкретними напрямами фінансової діяльності підприємства.
6. Розробка системи організаційно-економічних заходів із забезпечення реалізації фінансової стратегії.
Всі етапи реалізації фінансової стратегії взаємопов’язані і взаємообумовлені.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій.- Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с.
6. Васюренко О.В., Таран О.В. Ризик як складова економічних процесів // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 68 – 74.
7. Вербицька Г. До визначення поняття “ризик”// Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 83 – 87.
8. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т . — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 199с.
9. Гончарів, І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посібник / І. В. Гончарів; Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 108–112.
10. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. — 156с.
11. Дороніна М. С., Мартюшева Л. С., Горовий Д. А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т . — Х. : ХДЕУ, 2002. — 156с.
12. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл/ Тернопільська академія народного господарства . — Т. : Економічна думка, 2003.
13. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Видання 2-ге, доп. і перероб., Київ, 2004; 217с.
14. Комерційні банки та виробничо-фінансова діяльність підприємств / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія / В.Г. В'юн (ред.), В. О. Паламарчук (ред.) . — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2001. — 392с.
15. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т . — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 184с.
16. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія. — Вінниця, 2002. — С. 36.
17. Мних М.В., Мних Н.М. Визначення ризиків та їх страхування // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №10. – С. 37 – 39.
18. Новодворський Я. Сучасні тенденції діяльності хедж-фондів як лідерів глобального інвестиційного середовища // Економіка України. — 2006. — № 12. — С. 62—67.
19. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник. – 6.вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
20. Слюсарчук Л. Аудит фінансової звітності підприємств // Банківська справа – 2007, № 2.
21. Терещенко О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - C. 56-63
22. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
23. Управління фінансовими ризиками держави [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.viche.info/journal/ 921/
24. Фінансовий словник. Видавництво "Знання", 2002 - 566c.
25. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
26. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.
27. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
28. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
29. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
30. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
31. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
32. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
33. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
34. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
35. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
36. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
37. Формування власного фінансового капіталу підприємств / Воробйов Ю.М. // Фінанси підприємства. – 2006. – № 6. – 332 с.
38. Хрістіановський, В. У. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] / В. У. Хрістіановський, В. П. Щербина. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – С. 64–70.
39. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
40. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
41. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
42. Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
43. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и др. - М.: ИНФРА М., 2002.
44. Ильяшенко С.Н. Маркетинговые риски и методы их анализа //Справочник экономиста, 2004, №2, с. 34-41
45. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к из оценке //Актуальні проблеми економіки, 2003; №3(21), с. 12-19
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.