18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Доцільність комерційної служби суб’єктів оптового ринку№ роботи: 1414
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
1. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ........................ .............................. ..........5
1.1. Поняття, зміст та цілі комерційної діяльності.................... .............................. .5
1.2. Склад та структура комерційних служб суб’єктів оптового ринку...............10
1.3. Функції комерційних служб......................... .............................. .......................12
2. АНАЛІЗ РОБОТИ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ „ЕПІЦЕНТР К”)........................... .......16
2.1. Загальна характеристика ТОВ „Епіцентр К”............................ .......................16
2.2 . Аналіз організації комерційної служби ТОВ „Епіцентр К”...........................1 8
2.3. Показники, що характеризують ефективність комерційних служб ТОВ «Епіцентр К»............................ .............................. .............................. ......................24
3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ ТОВ „ЕПІЦЕНТР К”............................ .............................. .............................. ..................30
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................3 5
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........37
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................39

ВСТУП


Актуальність тема зумовлена інтенсивним розвитком ринкових відносин, зміни в інституціональній структурі економіки України, які створили нове середовище для здійснення комерційних процесів сучасних підприємств.
Проблемою комерційної діяльності у наш час постає розширення сфер діяльності підприємства на ринку, створення ефективної комерційної служби підприємства, їх відповідність ринковим умовам.
Багато авторів присвятили свої дослідження комерційній діяльності підприємств та, зокрема, комерційній службі підприємства. Серед них: Апопій В.С., Коротко І. В, Іванова А.Т., Праткова В.П., Мочерний С.В., Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н.
У широкому значенні комерційна робота підприємства являє собою сукупність відділів, які займаються комерційною діяльністю.
Комерційні служби забезпечують повноту і своєчасність виконання тісно пов"язаних між собою операцій: приймання, складування, внутрішньоскладське переміщення, викладка, продаж товару.
Склад та структура комерційних служб підприємств і організацій, інших господарських формувань, що функціонують на оптовому ринку, визначаються самими суб"єктами оптової діяльності, функціонального рівня, зони обслуговування, характеру комерційних зв"язків із постачальниками і оптовими покупцями. Отже, зважаючи на вище вказане, дана тема потребує детального дослідження та опрацювання.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ТОВ „Епіцентр К”, предмето – процес організації та функціонування комерційної служби підприємства.
Мета роботи – аналіз доцільності комерційної служби суб’єктів оптового ринку.
Завдання роботи:
- з’ясувати поняття, зміст та цілі комерційної діяльності;
- уточнити склад та структура комерційних служб суб’єктів оптового ринку;
- навести функції комерційних служб;
- провести загальну характеристика ТОВ „Епіцентр К”;
- проаналізувати організацію комерційної служби ТОВ „Епіцентр К”;
- розрахувати показники, що характеризують ефективність комерційних служб ТОВ «Епіцентр К»;
- запропонувати шляхи удосконалення роботи комерційних служб ТОВ „Епіцентр К”.
Методологічна база: загально наукові методи, метод економічного аналізу, метод експертних оцінок та інші.
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, монографії, публікації періодичної преси, а також фінансова звітність підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Комерційна діяльність являє собою частину підприємницької діяльності на товарному ринку і відрізняється від її по великому рахунку лише тим, що не охоплює сам процес виготовлення товару чи надання послуги. У широкому змісті будь-яка організація, що пропонує на ринку продукти праці своїх працівників, а, виходить, що бере участь у процесі обміну, може бути віднесена до категорії суб"єктів продажу.
Комерційні служби забезпечують повноту і своєчасність виконання тісно пов"язаних між собою операцій: приймання, складування, внутрішньоскладське переміщення, викладка, продаж товару.
Склад та структура комерційних служб підприємств і організацій, інших господарських формувань, що функціонують на оптовому ринку, визначаються самими суб"єктами оптової діяльності, функціонального рівня, зони обслуговування, характеру комерційних зв"язків із постачальниками і оптовими покупцями.
Комерційні служби забезпечують також повноту і своєчасність виконання оптових операцій: приймання, складування, внутрішньоскладське переміщення, формування замовлень, відпуск і експедування товарів оптовому покупцеві.
Компанія „Епіцентр К” являє собою потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під одним дахом» та за прийнятними цінами.
Комерційну службу на ТОВ „Епіцентр К” очолює комерційний директор.
До комерційної служби підприємства даного підприємства входять наступні відділи:
- відділ координації закупівель і продаж;
- відділ транспорту і митних операцій;
- відділ цін;
- відділ реклами;
- відділ роботи з посередниками.
З усіх показників, які рекомендуються для комплексної оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства, основними є прибуток та товарообіг. Виручка від реалізації продукції у ТОВ «Епіцентр К»має нестабільну тенденцію. У 2009 році відбулося зменшення показника, а у 2010 році зростання до 3502,1 тис. грн.
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації демонструє, скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки протягом трьох років коливався від 0,048 у 2008 р. до 0,093 у 2010 р. При цьому, саме низьке значення показника було у 2009 р. і становило 0,03.
Як показав проведений аналіз комерційна служба даного підприємства є недостатньо збалансованою, частина функцій дублюються різними працівниками, тому ми пропонуємо дещо змінити структуру управління підприємством
В нашому випадку ми пропонуємо створити два нові відділи: відділ логістики та комерційний відділ та ліквідувати відділ транспорту та митних операцій та відділ реклами.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. С англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского, СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 416 с.
3. Академия рынка. Маркетинг. А.Дайан., Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. – М.:Экономика, 1993. – 572 с.
4. Апопій В.В. та інші. Комерційна діяльність на ринку товарі та послуг. Підручник. К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
5. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
6. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
7. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
8. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
9. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
10. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
11. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
12. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
13. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
14. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
15. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
16. Л. Е. Басовский Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М. ИНФРА – М, 2003. – 260с.
17. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
18. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
19. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
20. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.