15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка й аналіз комерційного ризику торговельного підприємства№ роботи: 1411
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти управління комерційним ризиком на торговельному підприємстві 5
1.1. Економічний зміст та поняття комерційного ризику 5
1.2. Причини виникнення комерційного ризику 8
1.3. Класифікація комерційного ризику 9
2. Аналіз та оцінка комерційного ризику підприємства (на прикладі Супермаркету „Фуршет”) 13
2.1. Визначення зон ризику 13
2.2. Методи аналізу ризиків 16
2.3. Оцінка комерційного ризику 20
3. Пропозиції щодо зниження ризиків у комерційній діяльності підприємства 25
Висновки 28
Список використаних джерел 31
Додатки 33

Висновки

Під "ризиком" прийнято розуміти імовірність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності. Ризики бувають чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість одержання збитку чи нульового результату. Спекулятивні ризики виражаються в можливості одержання як позитивного, так і негативного результату. Форсуючи розвиток бізнесу чи приступаючи до реалізації великого, стратегічно важливого для розвитку фірми проекту, необхідно враховувати як внутрішні, так і зовнішні впливи, здатні зробити вирішальний вплив на кінцевий результат. Центральною діючою особою ризик-менеджменту є суб"єкти ризику. У практиці суб"єктами ризику називають тих, хто приймає ризик на себе і(чи) управляє зміною імовірності реалізації чи розміром можливого збитку. Будь-який бізнес завжди функціонує в умовах певного навколишнього середовища. При цьому під навколишнім середовищем варто розуміти не тільки природні ресурси, але і правове поле, фінансове середовище, нормативну базу і т.д. Невизначеність є як джерелом прибутку для бізнесу, так і джерелом ризику для підприємства, насамперед ризику банкрутства.
Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.
Загальний процес управління ризиком можна представити:
Перший (початковий) етап управління ризиками передбачає аналіз ризику. Мета цього етапу — одержання необхідної інформації про структуру та властивості об"єкта, виявлення і опис всіх істотних ризиків та їх оцінювання. Під оцінюванням ризиків слід розуміти їх кількісний опис, який включає формування набору сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій та визначення ймовірності і розміру можливого збитку.
Виявлення й оцінювання тісно пов"язані між собою, і не завжди є можливість поділити їх на самостійні частини загального процесу. Часто аналіз відбувається у двох протилежних напрямках — від оцінки до виявлення і навпаки. У першому випадку вже є зафіксовані збитки і необхідно виявити причини. У другому — на основі аналізу системи виявляються ризики і можливі наслідки.
Другий етап — вибір методів впливу на ризики з метою мінімізації можливих збитків у майбутньому. Як правило, кожен вид ризику допускає кілька традиційних способів його зменшення. Тому виникає проблема оцінювання порівняльної ефективності методів впливу на ризик для вибору найкращого з них. Порівняння може відбуватися на основі різних критеріїв — екологічних, соціальних, економічних тощо.
Третій етап — прийняття рішень, коли визначаються необхідні фінансові і трудові ресурси, відбувається постановка і розподіл завдань серед менеджерів, здійснюється аналіз ринку відповідних послуг, проводяться консультації з фахівцями.
Враховуючи специфіку діяльності підприємства, ми можемо виділити такі основні ризики, які виникають в комерційній діяльності Супермаркету „Фуршет”.
- ризик неплатежу або несвоєчасного платежу контрагентів за надані послуги
- ризик неплатоспроможності підприємства та його банкрутства (як наслідок неплатоспроможності)
- ризик пошкодження майна підприємства.
Зазначимо, що зараз на підприємстві не здійснюється оцінка та управління жодним з ризиків. У той же час, на наш погляд, на підприємстві існує об’єктивна необхідність в розробці системи їх оцінці та запобігання. Зазначимо, що найпростіша ситуація з ризиком пошкодження майна підприємства, оскільки цей ризик може бути досить легко усунений шляхом його страхування. З іншими ризиками ситуація складніша і для ефективного управління цими ризиками необхідна побудова певних моделей управління.
Існують наступні групи методів зниження ризиків:
- технічні методи, які засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.
- правові методи, такі як страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, завдаток тощо.
- організаційно-економічні методи включають комплекс заходів, направлених на попередження втрат від ризику в випадках виникнення несприятливих обставин, а також на їх компенсацію в випадках виникнення втрат.
   
Список літератури

1. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
2. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни За ред. Вітлінський В.В., Верчено П.І. К: 2000
3. Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т “Откpытое о-во”; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998.
4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М.:Финансы и статистика, 1996.- 187 с.
5. Бернар Коллас. Управление финансовой деятельностью предприятия./Пер. с франц. М.: Финансы, 1997.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. — К.: МП «ИТЕМ лтд»: СП «АДЕФ-Украина», 1996. — 534 с.: ил., табл.
7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996.
8. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. - К.: ІЗМН, 1996. - 400 с.
9. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
10. Зятковський І. В. Фінанси підпpиємства в pозpахунках. — Теpнопіль: Т-во »Полігpафіст», 1998. — 151 с.: табл.
11. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського К. 2002
12. Економічні ризики: Навчальний посібник Івченко І.Ю. К. 2004
13. Лапуста М.Г., Шаpшукова Л.Г. Риски в пpедпpинимательской деятельности: [Учеб. пособие.- М.: ИHФРА-М, 1998.- 223 с.
14. Райс,Тони, Койли,Бpайн. Финансовые pиски: Сокp. пеp. с англ./ Общ. pед. М.А. Гольцбеpга, Л.М. Хасан-Бек.- К.: Тоpг.-изд. бюpо BHV, 1997.- 590 с.
15. Рэдхэд,Кейт, Хьюс,Стюаpт. Упpавление финансовыми pисками/ Пеp.с англ.А.В.Доpошенко.- М.: ИHФРА-М, 1996.- 287 ñ.:
16. Устенко О.Л. Теоpия экономического pиска/ Межpегион. акад. упp. пеpсоналом; Ред. Л.О. Бельская.- К., 1997.- 164 с.
17. Финансовый менеджмент: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Поляк Г. Б., Акодис И. А., Кpаева Т. А. и дp.; Под pед. Г. Б. Поляка. — М.: Финансы: Изд. об-ние »ЮHИТИ», 1997. — 517.
18. Чеpкасов В.В. Деловой pиск в пpедпpинимательской деятельности: Пpакт. пособие.- К.: ЛИБРА, 1996.- 153 с.
19. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992.
20. Ястремський О.І.Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів – К.: Артек, 1997.
21. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 367 с.
22. Фридман А.М. Экономика торговой деятельности потребительского общества: Учебное пособие. - М: Экономика, 1999. - 352 с.
23. Экономика торговли: Учебник для вузов / авторский коллектив, руководитель Б. А. Соловьев. - М.: Экономика, 2002. - 308 с.
24. Экономика торгового предприятия: Учебник для торговых вузов - М: Экономика, 2001. - 365 с..
25. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Ростов-на-Дону: «Феникс» 2001. - 294 с..
26. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 371 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.