25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування купівельного попиту на торговельному підприємстві№ роботи: 1410
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Соціально-економічне значення вивчення попиту на товари і послуги на торгівельному підприємстві в ринковій економіці..................... ....................5
1.1. Поняття попиту та купівельний попит......................... .............................5
1.2. Характеристика видів попиту........................ .............................. ..............7
1.3. Чинники які впливають на формування попиту населення..................... ....9
2. Аналіз вивчення купівельного попиту на ПП „Соломія”..................... .........12
2.1. Методи вивчення купівельного попиту на підприємстві їх переваги і недоліки...................... .............................. .............................. .............................. ..12
2.2. Використання матеріалів вивчення попиту в оперативній роботі підприємства.................. .............................. .............................. ............................18
2.3. Оцінка купівельного попиту на торговельному підприємстві ПП “Соломія”..................... .............................. .............................. .............................. 23
3. Пропозиції щодо удосконалення методів вивчення купівельного попиту на підприємствах................. .............................. .............................. ...........................27

Висновки..................... .............................. .............................. .............................. .29
Список використаних джерел........................ .............................. ........................31

Висновки

Попит — це побажання споживачів з урахуванням їхньої купівельної спроможності. По суті, саме з цим поняттям повсякденно має справу підприємець, виконуючи тактичні та операційні комерційні завдання.
Купівельний попит — це форма виявлення потреб людей у товарах і послугах. Він відображає потребу людей у конкретній кількості товарів певного споживчого призначення, але не всю потребу. А тільки ту, що забезпечена грошовими коштами.
Існує досить широка класифікація попиту за різними критеріями. Розглянемо найбільш поширені з них.
За ставленням споживачів до товару розрізняють попит прихований, негативний, надмірний, повноцінний, нерегулярний, нераціональний або відсутність будь-якого попиту.
Чинники, що впливають на формування платоспроможного попиту, можна класифікувати за трьома основними групами: економічні, соціальні, демографічні.
Методи вивчення попиту — це сукупність засобів, прийомів, за допомогою яких проводять збір, обробку й аналіз інформації про попит населення, визначають його кількісні розміри і якісні характеристики.
Вивчати попит у магазині можна різними методами: відбірковим обліком надходження та продажу товарів, аналізом товарних запасів, веденням журналів зауважень та побажань покупців, журналу незадоволеного попиту, організацією виставок-продажів та дегустацій, проведенням конференцій, опитувань населення.
Об’єктом дослідженя курсової роботи є Приватне підприємство „Соломія”. Дане підприємство займається реалізацію чаю.
Для дослідження попиту на продукції ПП „Соломія” ми розробили анкету.
Під час анкетування було опитано 30 респондентів. Одинадцять респондентів дали відповідь, що не знають де знаходиться даний магазин і лише четверо опитуваних сказали, що купували чай в даному магазині. Отже на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що посиливши інформаційну діяльність дане підприємство зможе значно підвищити попит на свою продукцію.
Для ринку чаю властива певна закономірна зміна обсягів реалізації в залежності від пори року, що дозволяє стверджувати про сезонні коливання попиту на досліджуваному ринку.
В даній роботі нами розраховані індекси сезонності попиту на продукцію ПП „Соломія”. Практична значимість розрахованих індексів полягає в можливості визначити прогнозні (планові) обсяги реалізації чаю по місяцях, коли відомий певний прогноз (план) на рік.
Щодо пропозицій, то нами запропоновано використовувати математичні моделі у вивчені попиту.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
4. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
5. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и комерция. –М.: Экономика, 1990.-334 с.
6. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
7. Бланк И.А. Торговый менеджмент. –К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.-24 с.
8. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
10. Герасимчук В.Г. Маркетинг. –К.: Вища школа, 1994.-184 с.
11. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. –М.: Экономика, 1993.-116 с.
12. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. –М.: Прогресс, 1990.-225 с.
14. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
15. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика.- СПб.: Санкт-Петербург. Университет экономики и финансов, 1995.—110с.
16. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.-—320 с.
18. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
19. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.