10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Торгово-промислова палата – суб’єкт комерційної діяльності№ роботи: 1409
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Місце яке займає торгово-промислова палата на ринку товарів і послуг в ринкових умовах........................ .............................. .............................. ......................5
1.1. Поняття „Торгово-промислової палати” як суб’єкта комерційної діяльності, її функції....................... .............................. .............................. .............................. ......5
1.2. Динаміка розвитку діяльності Торгово-промислової палати на сучасному етапі......................... .............................. .............................. .............................. ............8
1.3. Організаційно правове регулювання діяльності Торгово-промислової палати........................ .............................. .............................. .............................. ..........9
2. Організація діяльності Торгово-промислової палати на оптовому ринку......................... .............................. .............................. .............................. ........15
2.1. Структурні підрозділи Хмельницької Торгово-промислової палати........................ .............................. .............................. .............................. ........15
2.2. Характеристика торговельно-посередницької діяльності.................... .......20
2.3. Оцінка ринкової можливості та стратегія Торгово-промислової палати........................ .............................. .............................. .............................. ........23
2.4. Процес організації та комерційна забезпеченість послуг, які надає Торгово-промислова палата суб’єктам комерційної діяльності.................... .......26
3. Шляхи підвищення соціально-економічної ефективності діяльності Торгово-промислової палати на її сучасному етапі......................... .............................. .......29
Висновки і пропозиції.................... .............................. .............................. ...............31
Список використаних джерел........................ .............................. ............................35

Вступ

У сучасній діловій сфері, яка характеризується формуванням ринкових сил і приватного підприємництва, існує зростаюча потреба активного залучення більш сильного приватного сектору до національної економіки, що розвивається. Тому у ділових організацій, що представляють приватний сектор, виникає необхідність відстоювати потребу приватного підприємництва шляхом діалогу з урядом, очікуючи від нього позитивного сприяння в сфері розвитку бізнесу, що відповідало би зростаючим потребам сфери послуг ділового суспільства. Особливу роль у підтримці приватного бізнесу покликані виконувати торгово-промислові палати.
Торгово-промислові палати являють собою одну з форм об"єднання торгово-промислових кіл, яка працює в системі «бізнес для бізнесу» і націлена на з"ясування становища в торгівлі та промисловості, пошук ринків збуту, розробку комплексу послуг для підтримки бізнесу, сприяння налагодженню та розвитку міжнародних зв"язків. У світовій практиці державні та приватні торгово-промислові палати набули значного розвитку.
В Україні не зважаючи на вже сформовані ринкові передумови рівень раціонального використання торгово-промислових палат залишається низьким.
Актуальність і особливе значення управління торгово-промисловими палатами, відсутність концептуальних і системних розробок з їх управління визначили вибір теми курсової роботи, її мету і задачі.
Мета роботи – визначити місце торгово-промислова палата як суб’єкта комерційної діяльності.
Завдання роботи:
- розглянути поняття „Торгово-промислової палати” як суб’єкта комерційної діяльності, її функції;
- дослідити динаміку розвитку діяльності Торгово-промислової палати на сучасному етапі;
- розглянути організаційно правове регулювання діяльності Торгово-промислової палати;
- проаналізувати структурні підрозділи Хмельницької Торгово-промислової палати;
- охарактеризувати торговельно-посередницьку діяльність Хмельницької Торгово-промислової палати;
- оцінити ринкові можливості та стратегія Торгово-промислової палати;
- проаналізувати процес організації та комерційну забезпеченість послуг, які надає Торгово-промислова палата суб’єктам комерційної діяльності;
- запропонувати шляхи підвищення соціально-економічної ефективності діяльності Торгово-промислової палати на її сучасному етапі.
Інформаційною базою дослідження були закони та нормативні акти України, що регламентують функціонування торгово-промислових палат, вітчизняні та зарубіжні публікації, які відображають теоретичні і методичні розробки з управління цими організаціями, результати наукових досліджень.

Висновки і пропозиції

Торгово-промисло ві палати існують в усіх розвинених країнах. Саме поняття „торгова палата” виникло на Заході (у Франції) ще в XVI столітті і було пов"язане із зародженням некомерційних об"єднань, зборів представників ділового світу з метою розробки єдиних правил у торгівлі та виробництві.
Торгово-промислові палати є інструментом ринкової економіки.
Торгові палати мають досить широке коло функцій, які визначаються в основному двома критеріями: по-перше, характером членства в палаті (обов"язкове або добровільне), по-друге, положенням торгової палати у економіці регіону, в якому вона функціонує (центральне або локальне).
З прийняттям Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» ситуація в палатівській системі стабілізувалась. В Україні стали діяти 27 регіональних палат, які мали чималий досвід надання учасникам зовнішньоекономічної діяльності різноманітних послуг.
Розвиток ринкових відносин в Україні, інтеграція її до СОТ та Євросоюзу обумовив новітній етап в розвитку торгово-промислових. Тому, на сьогодні, одним з головних напрямків діяльності ТПП України є налагодження ділового співробітництва із міжнародними суб’єктами.
Другим напрямком діяльності ТПП України є інформаційне забезпечення діяльності дійсних членів палати.
Загальні правові, економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в Україні, організаційно-правові форми і напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємовідносин з державою встановлює ГК України, Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні»1 від 2 грудня 1997 р.
Хмельницька торгово-промислова палата заснована в квiтні 1995 року на базi фiрми "Хмельницькзовнiшсервіс", є незалежною органiзацiєю, регiональним представником ТПП України i входить до iї складу. Розташована у м.Хмельницькому - обласному центрi одного з найбiльш розвинених аграрно-промислових регiонiв України, який має вигiдне географiчне положення.
Стратегія Хмельницької торгово-промислової палати витікає з висновку про необхідність стати провідною організацією, яка представляє інтереси підприємств області, підсилити роль і свій вплив не тільки в межах області, а і на економіку України.
Палата об"єднує сьогодні 270 дiйсних членів Палати - суб"єктiв пiдприємницької дiяльностi. Палата - некомерцiйна органiзацiя. Її головна мета - сприяти розвитку нацiональної економiки, гармонiзацiї вiдносин мiж пiдприємцями, всебiчному змiцненню мiжнародних промислових,науково-технiчних торговельних зв"язкiв.
Аналізуючи обсяги надавання послуг Хмельницької торгово-промислової палати можна зробити наступні висновки:
- у 2008 році Хмельницькою торгово-промисловою палатою було послуг з товарної експертизи суму 235,6 тис. грн., а у 2010 році на 80,50 тис. грн., що на 155,1 тис. грн. менше;
- вартість послуг з експертизи зовнішньоекономічних контрактів у 2008 році склала 10,0 тис. грн., тоді як у 2010 році від даного виду послуг торгово-проислова палата взагалі не отримала доходу;
- у 2008 році доходи від виставкової діяльності становили 235,60 тис. грн, у 2010 році відбулося зменшення показника до 80,50 тис. грн;
- також зменшилась і вартість наданих послуг реклам из 12,9 тис. грн. (2008 р.) до 2,50 тис. грн. (2010 р.);
- послуги по реєстрації товарних знаків у 2008 році становили 523,6 тис. грн., у 2010 році 123,5 тис. грн., темпи падіння показника у 2009 та 2010 роках відповідно становили 62,61% та 37,68%;
- послуги по видачі сертифікатів та інші види послуг також мають тенденцію спаду і у 2010 році дані показники відповідно становили 30,20 тис. грн., та 92,60 тис. грн.
Отже, за період, що аналізується обсяги реалізації послуг Хмельницької торгово-промислової палати суттєво скоротились. Перш за все, це спричинено світовою фінансово-економічної кризою.
Основними напрямками вдосконалення функціонування діяльності торгово-промислових палат є:
1) проведення за підтримки обласної державної адміністрації конкурсів і тендерів щодо надання різноманітних послуг для державних та комунальних потреб;
2) приймати участь у формуванні разом з Міністерством освіти і науки України ринку об’єктів інтелектуальної власності, створення в системі Палати служби захисту цих об’єктів досудового розгляду спорів з питань інтелектуальної власності;
3) здійснювати участь ТПП за підтримки Державної податкової служби і Держкомкордону в комплексі заходів з прискорення митної обробки вантажів в пунктах пропуску через Державний Кордон України з метою спрощення оформлення необхідних документів і скорочення часу, який витрачається на кордонний та митний догляд, розширення діяльності регіональних палат, як митних брокерів;
4) здійснювати підготовку разом з Державною податковою службою, зацікавленими Міністерствами та відомствами нормативно-правових актів щодо приєднання України до конвенцій про тимчасовий ввіз майна, що у відповідності зі світовою практикою здійснюється торгово-промисловими палатами.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон України від 24.01.1995 „Про торгово-промислові палати в Україні” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 13, ст.52
3. Положення від 24.02.1994 № 4002-XII „Про міжнародний комерційний арбітраж. Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України”
4. Ухвала Кабінету Міністрів України. від 25.02.2003 № 255 „Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом по видачі сертифікатів про походження товару”
5. Ухвала Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 № 529 „Про підтримку діяльності Торгово-промислових палат”
6. Апопій В.В. та інші. Комерційна діяльність на ринку товарі та послуг. Підручник. К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
7. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, - 5-те видання.: Пер з англ..: Навч. посіб. - М.: Видавничий дім „Вільямс", 2001. - 608 с.
8. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
9. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
10. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
11. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
12. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
13. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. -К: КНЕУ, 2000.-380с.
14. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 250 с.
15. Маркетинг. Підручник / В.Руделіус О.М.Азарян Н.О.Бабенко та ін. Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова. - 3-тє вид. - К: 2008.-648 с.
16. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 976 с.
17. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В Маркетинг Підручник — К. КНЕУ, 2003. — 246 с
19. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
20. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств – М.: ІОЦ «Маркетинг», 2007.
21. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
22. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.