12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Культура і якість торговельного обслуговування населення№ роботи: 1408
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Соціально-економічне значення культури торгівлі в умовах ринкових відносин...................... .............................. .............................. .............................. ....5
1.1. Характеристика складових культури торгівлі...................... ...............5
1.2. Характеристика елементів культури обслуговування................ ........8
2. Характеристика культури і якості торговельного обслуговування населення на прикладі супермаркету „Фуршет”...................... ..........................13
2.1. Показники рівня культури торговельного обслуговування.............13

2.2. Оцінка культури та якості обслуговування................ .......................18
3. Заходи щодо підвищення культури та якості торговельного обслуговування населення..................... .............................. .............................. ...27
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........30
Список використаних джерел........................ .............................. ........................32
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 34

Висновки та пропозиції

Культура праці робітників торгівлі — обов"язкова частина культури торгівлі. Торговельно-технологічне обладнання магазину, гарне освітлення, відсутність шумів, чисте повітря, нормальна температура, наявність зручних підсобних та побутових приміщень - все це сприяє раціональній організації праці, а, значить, забезпечує можливість для високої працездатності.
З культурою праці безпосередньо пов"язана етична культура тих, хто обслуговує покупців. Вона передбачає ввічливе, уважне відношення робітників магазинів до покупців. Пасивність, черствість, неувага, байдужість - якості, протипоказані робітнику торгівлі.
Отже, найбільш важливими елементами культури торгового обслуговування покупців є:
наявність широкого асортименту товарів;
відповідність режиму роботи магазину умовам праці та побуту обслуговуючого населення;
використання прогресивних методів торгівлі;
відсутність в магазині черг;
надання покупцям додаткових послуг;
належний санітарний стан магазину;
вміння продавця повно і швидко відповісти на запитання покупців;
ввічливе, уважне ставлення персоналу магазину до покупців;
акуратний зовнішній вигляд продавців, наявність спеціального форменого одягу.
Основною умовою високої культури торгівлі є постійна наявність в продажу високоякісних товарів у широкому асортименті. Виконання цієї вимоги потребує вивчення попиту покупців працівниками торгівлі, знання кон"юнктури ринку, постійне спостереження і вивчення ситуації на ринку.
На основі ретельного аналізу стану якості обслуговування покупців, порівняння досягнутих показників зі стандартом обслуговування, які слід розробляти суб"єктам господарювання, необхідно виявити слабкі сторони, недоліки, встановити причини їх виникнення і визначити шляхи удосконалення товаропостачання, підвищення ефективності взаємодії з виробниками та оптовими посередниками, удосконалення організації процесу продажу товарів і обслуговування покупців.
Отже, висока культура торгівлі - це і відповідні попиту якісні товари, і розвинута матеріально-технічна база, і налагоджений механізм комерційних зв"язків торгівлі і виробництва, і висока культура безпосереднього обслуговування покупців у магазині. Далеко не на всі з перелічених факторів можуть вплинути працівники торгівлі. Можна встановити режим роботи магазину, який найбільшою мірою відповідає потребам обслуговуючого населення, можна використати найсучасніше торгове обладнання, можна утримувати всі приміщення в зразковій чистоті, можна оформити магазин відповідно до останніх вимог дизайну, але відсутність в торговому залі товарів, за своєю якістю і асортиментом, що відповідають вимогам покупців, зведе нанівець всі зусилля працівників торгівлі.
Розраховані показнки культури обслуговування дають змогу зробити висновок про покращення культури обслуговування населення у супермаркеті „Фуршет”.
Атмосферу магазину створює торговий персонал. Оптимальна чисельність персоналу, раціональна організація праці, високий професіоналізм, ввічливість, охайний вигляд — усе це невід"ємні елементи високоякісного обслуговування покупців.
   
Список літератури

1. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. / за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2003. – 520 с.
3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли: Учеб. для вузов. – М.: Информ.- внедр. центр "Маркетинг", 1999
4. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В.В., проф.. Гончарука Я. А.). – Львів, Видавництво ЛКА, 2001. – 450 с.
5. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. – СПб: изд-во "Питер", 1999.-448с.
6. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н.М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
7. Организация и технология торговых процессов: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Э.А. Арустамов, П.Ю. Балабан и др.; Рук. авт. колл. Ф.Г. Панкратов. – М.: Экономика, 1990. – 304с.
8. Осипова Л.В., Синеева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000.
9. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
10. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
11. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
12. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
13. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
14. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
15. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.: ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
16. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
17. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007.
18. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.