14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління затратами і прибутком на ВАТ «Хмельницькзалізобетон»



№ роботи: 1407
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 130
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

Вступ


Розділ 1 Теоретико-методологічні основи механізму управління накладними витратами та прибутком


1.1 Історичні аспекти розвитку категорії «витрати» та «прибуток»


1.2 Механізм управління накладними затратами та їх зв"язок з прибутком


1.3 Проблема розподілу накладних витрат підприємства


Розділ 2 Аналітична оцінка діяльності та аналіз витрат ВАТ «Хмельницькзалізобетон»


2.1 Загальна характеристика ВАТ «Хмельницькзалізобетон»


2.2 Аналіз наявності та використання ресурсів підприємства


2.2.1 Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів


2.2.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів


2.2.3 Аналіз використання трудових ресурсів


2.3 Аналіз обсягів діяльності, асортиментної політики підприємства


2.4 Аналіз витрат підприємства


2.5 Фінансовий аналіз діяльності підприємства


2.5.1 Аналіз балансу підприємства


2.5.2Аналіз оборотності фінансових коштів


2.5.3 Аналіз показників фінансового стану підприємства


2.5.4 Аналіз фінансових результатів підприємства


Розділ 3 Розробка та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення системи управління витратами і прибутком


3.1 Гнучке управління затратами і прибутком на ВАТ «Хмельницькзалізобетон»


3.2 Аналіз різних методів розподілу накладних витрат


3.3 Бюджетування накладних витрат ВАТ«Хмельницькзалізобетон»


3. 4 Загальні рекомендації щодо підвищення ефективності управління витратами та прибутком на підприємстві


Висновки


Список використаних джерел


Додаток А Організаційна структура ВАТ «Хмельницькзалізобетон»





ВСТУП








В умовах ринкової економіки основою діяльності кожного товаровиробника є досягнення максимального прибутку, що є основою для забезпечення розвитку підприємства, поліпшення показників його діяльності, технічного переозброєння та модернізації виробництва, досягнення стійких конкурентних переваг підприємства на ринку. Все це обумовлює важливість аналізу прибутку та управління витратами на підприємстві, особливо в період коли в Україні відбуваються глибокі економічні перетворення.

Ефективність функціонування підприємства багато в чому залежить від економічно-грамотного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної системи управління витратами. Перевагами впровадження такої системи є: забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок більш низьких витрат та цін; наявність якісної та достовірної інформації про собівартість окремих видів продукції та їх позиції на ринку в порівнянні з продукцією інших виробників; можливість використання гнучкого ціноутворення; надання об'єктивних даних для упорядкування бюджету підприємства; можливість оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства з фінансової точки зору; прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень.

Сучасні умови господарювання вимагають розробки та впровадження адекватних систем і управління виробництвом мотиваційних механізмів, які б спонукали всіх учасників виробничих процесів до досягнення успіху і процвітання підприємств у ринковому середовищі. Основними показниками і критеріями успішності роботи підприємницьких структур є наявність прибутків, зростання обсягів виробництва, забезпечення конкурентноздатності продукції. Витрати виробництва є внутрішнім фактором досягнення успіху функціонування підприємства в ринковому середовищі. Від величини виробництва залежить рівень ефективності господарювання будь-якої виробничо-господарської структури. Тому, питанням зниження витрат виробництва а також вибору гнучкої системи управління витратами та прибутком в практиці господарювання підприємств, надається велика увага.

Негативні фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання є наслідком впливу не тільки багатьох об'єктивних зовнішніх економічних чинників, пов'язаних зі структурною перебудовою економіки, реструктуризацією, зміною виробничих і коопераційних зв'язків та форм власності тощо. Зростання витрат, зниження рентабельності виробництва зумовлені також прорахунками в управлінні підприємствами, відсутністю чітко визначеної стратегії розвитку, нестачею необхідної управлінської інформації, обмеженістю знань і досвіду управління витратами у нестабільному ринковому середовищі.

Витрати були і залишаються важливою економічною категорією, яка характеризує ефективність використання ресурсів (економічних факторів) виробництва і визначає рентабельність діяльності суб'єктів господарювання. Багато організаційних, функціональних та фінансових аспектів проблеми управління витратами суб'єктів господарювання досліджувалися у працях таких вітчизняних і зарубіжних економістів, як: Е. Аткінсон, О.О. Орлов, Р. Банкер, Р. Каплан, М. Янг, І.О. Бланк, К. Друрі, О.М. Данилюк, В.Р. Лещій, С.А. Котлярів.

Незважаючи на чималу кількість наукових праць, що розглядають проблему управління витратами та її значну практичну актуальність, концептуальні засади і методичні принципи та теоретичні і практичні аспекти організації ефективної системи управління витратами суб'єктів господарювання, зокрема за основними видами їхньої діяльності, потребують подальших досліджень.

Актуальність проблеми посилюється тим, що оперативний вибір дій у сфері управління потребує повсякденного відстеження і зіставлення витрат не лише за окремими елементами, продуктами, ринками, клієнтами, але і за всіма бізнес-процесами підприємства, операціями і замовленнями, що знижує придатність традиційних методів обліку витрат і обумовлює їх невідповідність потребам керівництва в управлінській інформації. У зв’язку з цим необхідність створення і постійного вдосконалення механізму управління витратами потребує пошуку наукових підходів до вибору методів і способів цілеспрямованої дії на процес формування цих витрат у ході діяльності вітчизняних підприємств.

Мета даної роботи – розгляд існуючих теоретико-методологічних підходів до функціонування системи управління накладними витратами, проведення аналітичної оцінки діяльності досліджуваного підприємства та розробка і обґрунтування пропозицій щодо удосконалення процесу гнучкого управління прибутком і витратами ВАТ «Хмельницькзалізобетон»

Слід також відмітити необхідність з’ясування механізму управління витратами, принципів формування собівартості продукції та інших особливостей діяльності підприємства, які допоможуть зрозуміти, як покращити його діяльність, перетворюючи підприємство на лідера в галузі не лише в межах регіону, але й в межах країни.

Предметом нашого дослідження є гнучка система управління витратами та прибутком на ВАТ «Хмельницькзалізобетон».

Пров едене дослідження і запропоновані нижче заходи будуть корисними для підприємств будь-якої форми власності чи організаційно-правової форми, основою функціонування яких є процес виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).



ВИСНОВКИ



<Практика господарювання засвідчує, що для того, щоб діяльність підприємства приносила прибуток, який би задовольняв його власників, необхідно розробити ефективну систему управління витратами, тому що розмір прибутку значною мірою залежить від величини витрат.

Перехід до ринкових відносин призвів до радикального переосмислення змісту, методів та інструментарію управління витратами. Сьогодні все більшого поширення набув новий підхід вітчизняних підприємств до управління витратами, тобто спостерігається об’єктивна інтеграція окремих методів управління (планування, обліку, калькулювання, аналізу та контролю витрат) в єдину систему управління витратами.

Для практичної оцінки та аналізу методів управління витратами та прибутком було проаналізовано діяльність ВАТ «Хмельницькзалізобетон», а саме:

- досліджено теоретико-методологічні засади системи управління витратами і прибутком

- проаналізовано діяльність ВАТ «Хмельницькзалізобетон» за 2007-2009 роки;

- надано пропозиції щодо гнучкості управління прибутком та витратами підприємства.

Даний аналіз діяльності ВАТ «Хмельницькзалізобетон» проведений у розділі 2 роботи. Так, було визначено основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «Хмельницькзалізобетон». Велика увага була приділена аналізу фінансового стану підприємства, так ми відмітили проблему зниження доходу від реалізації у 2009 році в порівнянні зі стрімким зростанням у 2007-2008 роках, причиною чого стало загальне зниженням активності підприємств в період кризових явищ в економіці країни.

Одночасно спостерігалося і зниженням витрат діяльності ВАТ «Хмельницькзалізобетон», але висока частка постійних витрат спричинила падіння рівня прибутку як від операційної діяльності, так і від звичайної діяльності до оподаткування. Відповідно чистий прибуток підприємства скоротився з 10116 тис. грн у 2008 році до 1783 тис. грн. у 2009 році.

Також важливе місце у роботі займає аналіз витрат. Так рівень витратомісткості ВАТ «Хмельницькзалізобетон» зріс з 0,85 грн/грн до 0,95 грн/грн; рівень операційних витрат на 1 грн чистого доходу – з 879,03 грн у 2007 до 956,43 грн у 2009 році; операційний аналіз діяльності показав зниження рівня маржинального прибутку, і відповідно, коефіцієнту маржинального прибутку, при цьому знизився запас фінансової міцності та зросла сила впливу операційного важеля, що підтвердило зростання рівня підприємницького ризику.

Попри погіршення основних показників діяльності, ВАТ «Хмельницькзалізобетон» показало життєствердну якість прибутковості та допустимий рівень коефіцієнта прибутковості. Тобто негативні економічні процеси похитнули звичайну діяльність підприємства, проте не призвели до втрати ним своїх позицій відомого виробника якісної продукції.

Так як підприємство займає значну частку ринку на якому представлена досить велика кількість конкурентів, виникає питання захисту існуючих позицій. Для цього необхідно сформувати принципи для утримання ринкових позицій. Такими принципами є:

активна інноваційна політика;

ВАТ «Хмельницьзалізобетон» має орієнтуватися не на найвищий прибуток, а на утримання позицій на даному сегменті;

орієнтація на довгострокові перспективи розвитку, а не на швидке отримання прибутку;

спрямованість на високу якість товару;

активна рекламна діяльність;

ефективне сервісне обслуговування.

Звичайно причиною погіршення загального становища на підприємстві є кризові явища в економіці країни загалом, і області зокрема. Проте підприємству слід звернути увагу на собівартість продукції і для її зниження слід виробити механізми управління витратами:

1) виділити найбільш вагомі статті собівартості і дослідити можливості їх зниження;

2) провести розподіл витрат на постійну і змінну складову і розрахувати точку беззбитковості по кожному виробу;

3) проаналізувати прибутковість окремих видів продукції на основі внеску на покриття, вивчити необхідність і можливість зміни номенклатури продукції, що випускається.

3 розділ нашої роботи присвячений дослідженню управління витратами та прибутками, а саме ефективному розподілу накладних витрат, так нами було запропоновано застосування методу розподілу накладних витрат пропорційно маржинального придутку, а також напровадження бюджетування накладних витрат на підприємстві, що дасть змогу більш адекватно планувати та контролювати дані затрати.

Запропоновані вище заходи будуть доцільними не лише на аналізованому підприємстві. Їх впровадження в практичне використання допоможе управлінцям поліпшити систему координації та регулювання у повсякденній діяльності на будь-якому підприємстві, яке займається виробництвом та реалізацією продукції.

Як показує досвід передових вітчизняних підприємств, товаровиробник повинен прагнути до скорочення витрат виробництва постійно, а не лише тоді, коли потрапляє у складне фінансово-економічне становище. Адже низька індивідуальна собівартість забезпечуватиме підприємству додатковий прибуток, розміри якого будуть тим більшими, чим меншою буде індивідуальна собівартість продукції порівняно із суспільною. Ринок, віддаючи більше грошей покупців виробникам, які ефективніше господарюють, ніби виносить їм матеріальну подяку від суспільства за низький рівень витрат операційної діяльності.
   
Список літератури

1) Артеменко В.Б., Списак В.Т. Методи оцінки та розподілу непрямих витрат у системі управління підприємством: традиційний та функціональний підходи / В.Б. Артеменко, В.Т. Списак //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2007. – №2 (577). – С. 8 – 14.



2) Андрущенко. Н. С. Суть і значення витрат: історичний аспект / H. С. Андрущенко //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 3 – 7.



3) Амоша О.Проблеми удосконалення управління промисловив виробництвом / О.Амоша // Схід. – 2011. – №6. – С. 12-15.



4) Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / [ Франц Францович Бутинець та ін.]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.



5) Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: ученик / М.И. Бухалков. – М.: Инфра-М, 1999. – 392с.



6) Власюк Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г. Власюк // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2006. – №6. – С. 76 – 79.



7) Ворст И.Экономика фирмы / И.Ворст, П.Ревентлоу. – М.: Высш.шк., 1994. – 272с.



8) Гальперин В.М. Микроэколномика / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов. – в 2-х т.; общ. ред. В.М.Гальперина. – 2-е изд. Испр. – СПб.: Экономическая шк., 1996. – Т.1 – 349 с.



9) Грещак М.Г. Внутрішній економічни механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С.Коцюба; за ред..М.Г.Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.



10) Долан Э.Дж. Рынок: микроэкономическая модель Э.Дж.Долан, Д.Линдсей: пер. С англ.. В.Лукашевича и др.; под общ. Ред.. Б.Лисовика и В.Лукашевича. – СПб., 1992. – 496с.



11) Друри К. Управленческий и производственный учёт: учебник; / К.Друри; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2002. – 1074с.



12) Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.



13) Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320с.



14) Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.



15) Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Аналіз використання сучасних методів управління витратами виробництва / Г.В Козаченко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 14 – 18



16) Кміть В.М.Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах в сучасних умовах / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2001. – №9. – С.71-79.



17) Крушельницька О.В. Управління витрами: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Крушельницька. – Житомир: ЖДТУ. – 2005. – 196 с.



18) Лабзунов П. Организация управления затратами в условиях риночной экономики России / П. Лабзунов // Экономист. – 2002. – № 9. – С. 82–85.



19) Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.



20) Нападовська Л.В Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / Л.В.Нападовська – К.: Книга, 2004. – 544с.



21) Несторишен І.В. Проблеми плануваня та розподілу накладних затарт в системі гнучкого планування підприємства / І.В.Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 138 – 142.



22) Орлов О.О. Планирование деятельности промишленного предприятия: учебник / О.О. Орлов. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: Скарбы, 2006. – 419с.



23) Орлов О.О Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О.Орлов, Е.Рясных, Е.Рудніченко // Економіст. – 2005. – №7. – С. 69-73.



24) Орлов О.О. Все традиционные методы распределения накладных



затрат не только бесполезны, но и вредны / О.О.Орлов// Економіст. – 2007. – №1. – С. 56-61.



25) Орлов О.А. Метод ABC. Мифы и реальность. Альтернатива / О.О.Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2008. – №2,Т.1. – С. 7-17.



26) Орлов О.О. Маржинальная прибиль в экономических расчетаз на промышленных предприятиях / О.О.Орлов, Е.Г.Рясных. – К.Скарбы, – 2003. – 132с.



27) Орлов О.О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств: монографія / О.О.Орлов, Є.Г.Рясних, Є.М. Рудніченко; за ред.О.О.Орлова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 223с.



28) П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.33-40.



29) П(С)БО 9 “Запаси” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.83-92.



30) П(С)БО 16 “Витрати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.148-160.



31) Пухальська Г.В., Скалюк Р.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств / Г.В. Пухальська, Р.В. Скалюк //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134 – 137.



32) Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.



33) Рясних Є.Г. Бюджетування як засіб об’єктивізації умовно-постійних витрат / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. - №23. – С. 63 – 66



34) Рясних Є.Г. Необхідність та проблеми впровадженя бюджектування накладних витрат на сучасних підприємствах / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №5. – Ч.2. – Т.1 – С.29 – 31



35) Сейш А. Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів / А. Сейш // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 19-22.



36) Сержант О.Ю. Традиційні та нові підходи до розподілу непрямих витрат підприємства/ О.Ю.Сержант, В.В.Лук’янова // Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління за 2009-2010 н.р. – Том 1. – С. 107 – 110.



37) Скляренко В.К. Экономика предприятия: учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 528 с.



38) Скригун, Н. Економічна сутність категорії витрат виробництва / Н. Скригун// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4. – С. 11-16



39) Тринька Л.Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо / Л.Тринька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С.32 – 37



40) Хорнгрен Ч.Т Управленческий учет. 10-е изд.: пер. с англ. / Ч.Т. Хорнгрен, Фостер Дж. Датар Ш. – СПБ: Питер, 2005. – 1008 с.



41) Хорнгрен Ч. Г. Бухгалтерський учет: управленческий аспект / Ч. Г. Хорнгрен, Фостер Дж. – М. : Финансы и статистика, 1995. -415 с.



42) Череп А. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах / А. Череп // Економіка та держава. – 2006. – №5. – С. 50 – 52.



43) Швець Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінки витрат підприємства / Л.П.Швець, О.І.Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72 – 75.



44) Шим Дж. К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Дж.К. Шим, Дж.Г. Сигел. – М.: Филынь, 1996. – 341 с.



45) Юхименко П.І. Історія економічних учень: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К.: Знання-Прес, 2002. –514 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.