14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Забезпечення політики управління якістю продукції№ роботи: 1406
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення політики управління якістю продукції..................... .............................. .............................. .............................. ........5
1.1. Економічний зміст та поняття якості продукції..................... ...........................5
1.2. Показники та методи оцінювання якості продукції..................... .....................6
1.3. Сучасні концепції управління якістю продукції..................... ........................11
Ро зділ 2. Аналіз політики управління якістю продукції на ТОВ „Подвір’я”......13
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ „Подвір’я”......13
2.2. Характеристика маркетингового середовища ТОВ „Подвір’я”.................... .21
2.3. Аналіз якості продукції..................... .............................. .............................. .....30
Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління якістю продукції..................... .............................. .............................. .............................. ......33
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..............35
Список використаних джерел........................ .............................. ............................38
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41

Вступ

Одним з найважливіших факторів росту ефективності виробництва є поліпшення якості продукції, що випускається. Підвищення якості продукції, що випускається, розцінюється в даний час, як вирішальна умова її конкурентноздатності.
Для споживачів наявність систем якості у виробників продукції є гарантією того, що їм буде поставлена продукція необхідної якості в повній відповідності з договорами (контрактами). Тому нерідко споживач при укладанні контрактів вимагає перевірки наявної у виробника системи забезпечення якості на відповідність її вимогам міжнародних стандартів. Таким чином, українським підприємствам без подібного роду систем забезпечення якості продукції не обійтися.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ТОВ „Подвір’я”, предметом – коло питань, що стосуються політики управління якістю продукції.
Метою даної роботи є дослідження забезпечення політики управління якістю продукції. Для реалізації поставленої мети автор вважає за необхідне поставити і вирішити цілий комплекс задач.
Серед них доцільно виділити наступні:
- дослідити сутність управління якістю продукції;
- оцінити застосування накопиченого вітчизняного і міжнародного досвіду;
- вивчити основні принципи сертифікації систем керування якістю продукції;
- оцінити вплив сертифікації системи керування якістю продукції на удосконалення системи керування якістю продукції;
- дати рекомендації з подальшому удосконалюванню системи керування якістю продукції.
Як теоретичну базу роботи були використані роботи ряду вітчизняних і закордонних авторів, а також використаний ряд нормативних актів України. Застосування робіт закордонних авторів здійснено з урахуванням специфіки розвитку нашої держави.

Висновки

Отже, як показав проведений аналіз, в літературі існує досить багато визначень якості продукції. Зокрема, найбільш поширеними є наступні визначення.
Якість продукції - це сукупність її споживчих властивостей, що здатні задовольняти потреби споживачів. Якісною вважається продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічних умов і задовольняє потреби споживачів.
На нашу думку, якість - це комплексне поняття, яке відображає сукупність властивостей товару, що зумовлюють його придатність задовольняти основні потреби споживачів у відповідності до його призначення.
Рівень якості – це кількісна характеристика міри придатності того чи того виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї як порівняти з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.
Для визначення рівня якості виробів, що виготовляються (освоюються) виробництвом, застосовують кілька методів:
• об "єктивний;
• органолептичний;
• диференційований;
• комплексний.
Об’єктом дослідження є ТОВ „Подвір’я”. Метою діяльності підприємства є виробництво хлібобулочних виробів, сприяння збільшенню виробництва круп, борошна, сільськогосподарської та іншої продукції, робіт та послуг з метою отримання максимального прибутку.
Аналізуючи виручку від реалізації продукції бачимо, що вона має нестабільну тенденцію. У 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 3700,3 тис. грн, а у 2009 році його величина зросла до 4031,2 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 108,9%. У 2010 році обсяги реалізації продукції спадали і становили 3318,2 тис. грн. Загалом, зростання обсягів реалізації продукції є позитивним явищем для підприємства.
Аналізуючи собівартість реалізованої продукції, помітно, що протягом усього періоду її величина спочатку зростає а потім спадає. У 2008 році собівартість реалізованої продукції становила 2683 тис. грн, а вже у 2009 її величина зросла до 3359,3 тис. грн.
Аналізуючи як рентабельність доходу, так і рентабельність витрат помітно, що дані показники мають нестійку динаміку. Позитивний рівень даних показників спостерігався у 2009 році.
Дослідження специфіки ринку дозволяє визначити індивідуальні особливості ринку конкретного товару. Найбільший інтерес представляють наступні показники:
- Сфера застосування товару і традиції його споживання, що визначають рівень споживання, а отже, рівень і структуру його виробництва. Так, у нашій країні хлібопекарська продукція характеризується постійним попитом.
- Тенденції розвитку ринку. Вони визначаються безліччю факторів. На ринку хлібопекарських продуктів відбувається поступове зростання сегменту брендового хліба.
- Ступінь насичення ринку і потенціал росту. На сьогоднішній день ринок хлібопродуктів характеризується незначним ростом.
Специфіка аналізу споживачів як найбільш важливого суб"єкта зовнішнього середовища визначається поставленими цілями: виявлення системи відносин споживачів до товару і його марці (імідж марки), до конкуруючих марок, з"ясування причин такого відношення. Найбільш значимим результатом аналізу споживачів є виділення цільових сегментів і ідентифікація важливих для кожного сегмента атрибутів товару.
Основним сегментом ринку підприємства з географічної точки зору є населення м. Хмельницького та Хмельницької області.
Щодо конкурентоспроможності, то ТОВ „Подвір’я” не є лідером в даному регіоні, оскільки поступається за багатьма критеріями своїм основним конкурентам.
Аналізуючи якість продукції на ТОВ „Подвір’я” та порівнюючи її з найближчими конкурентами слід відмітити, що серед своїх найближчих конкурентів по якості продукції підприємство поступається лише ТОВ „Стіомі-Холдінг”.
У період формування інноваційної економіки перед підприємствами постає проблема вдосконалювання механізмів упровадження інноваційних технологій у сфері управління якістю, серед яких основне місце займає загальне управління якістю (Total Qualiti Management). Загальне управління якістю (TQM) - це концепція, яка передбачає цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності - від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за участю співробітників усіх рівнів за умови раціонального використання технічних можливостей.
Отже, для даного підприємства необхідно застосувати нову систему управління якістю, більш вдосконалену, ситуація вимагає нової версії стандартів ISO-9001 на базі системи тотального управління якістю (TQM). Це дасть змогу удосконалити діяльність кожного підрозділу і підприємства в цілому.
   
Список літератури

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. С англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского, СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 416 с.
2. Академия рынка. Маркетинг. А.Дайан., Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. – М.:Экономика, 1993. – 572 с.
3. Л. Е. Басовский Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М. ИНФРА – М, 2003. – 260с.
4. О. С. Богачева Продажа рекламной площади в газете: Учеб. пособ. – М.: Аспект – Пресс, 2002. – 139с.
5. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов х успеху. - М.: Интерзксперт, Экономика, 1995. - 344 с.
6. А. В. Вовчак маркетингові дослідження: Навч. – метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
7. В. Г. Воронкова Кадровий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192с.
8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посібник. - К,: Лібра, 1996. - 384 с.
9. Герасимчук В.М. Маркетинг: теорія і практика: Навч, посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 327 с.
10. Герчикова И.И. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 1991. - 250с.
11. Дейан А. Реклама. / Пер. С франц. общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1993. - 122 с.
12. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К.: КНЕУ,2001. – 528с.
13. Економічний аналіз: Навч. пос. М. А. Болюх, В. З. Бурчевський – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
14. Экономика предприятия под ред. проф. Грузинова. - М.: Банки й биржи, 1998. -620 с.
15. Єванс Д.Р., Берман Б. Маркетинг./ Сокр. Пер. с англ. – М.: Єкономика, 1990. – 326 с.
16. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М.: Финансы и статистика. – 1994.- 256 с.
17. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха – маркетинг. 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Международные отношения, 1991. - 215 с.
18. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. -156с.
19. Картер Г. Эфективная реклама. Путиводитель для мелких предприятий. / Пер. с англ. Общ.ред. Е.М. Пеньковой.- М.: Прогресс, 1991. - 326 с.
20. Кий А. Маркетинг в сучасній Україні // Финансовая консультация, №9-12, 2005. -14-25с.
21. Кий А. Создание маркетинга на предприятиях // Финасовая консультация, №15-16, 2009.-18-19с.
22. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговий анализ. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 1996. - 176 с.
23. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. 9-е изд. СПб:ПитерКом, 1998. – 896 с.
24. Ламбен Ж. Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива / Пер. з фр. - Санкт - Петербург: Наука, 1996. - 589 с.
25. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ( Т1НГ) / Е.В.Савельєв, В.П.Дяченко, В.Е.Куриляк та ін.- К.:-НМКВО, 1993. - 71 с.
26. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
27. Маркетинг. / Под ред. акад.. А.Н. Романова. – М.: Машиностроение, 1995. – 239 с.
28. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.:Внешторгиздат, 1992. – 357 с.
29. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998. - 42-46 с.
30. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 128с.
31. А. О. Устинко Практикум з маркетингу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 224с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.