16 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління витратами та прибутком підприємства на прикладі ПП «Діко-ПЛЮС»№ роботи: 1405
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .....6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................9
1.1. Економічний зміст, поняття та класифікація витрат підприємства...............9
1.2. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах........................ .....20
1.3. Шляхи оптимізації витрат та максимізації прибутку підприємства.............39
Р ОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП „ДІКО-ПЛЮС”................... .............................. .............................. ...........................45

2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності.................... .............................. .......................45
2.2 . Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ..........53
2.2.1. Аналіз структури балансу....................... .............................. ..........................53
2.2.2. Аналіз показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності................ .............................. .............................. .............................. .57
2.2.3. Аналіз фінансових результатів та точки беззбитковості................ .............69
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ НА ПП ”ДІКО-ПЛЮС”................... .............................. .............................. .............75
3.1. Впровадження системи раннього попередження і реагування на ПП «Діко-ПЛЮС»................... .............................. .............................. .............................. ..........75
3.2. Розширення асортименту продукції..................... .............................. ..............80
3.3. Застосування економіко-математичних методів в прогнозуванні прибутку підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..86
3.4 Зниження собівартості продукції..................... .............................. ....................90
ВИСНОВ КИ............................ .............................. .............................. .......................93
СПИ СОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........96
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ..............101

АНОТАЦІЯ

до магістерської дипломної роботи

Тема роботи: Управління витратами та прибутком підприємства на прикладі ПП«Діко-ПЛЮС»
Пояснювальна записка до роботи включає 101 сторінку, 24 таблиці, 7 рисунки, список використаних джерел з 51 найменувань, 1 додаток.
Ключові слова накладні витрати, прибуток підприємства, методи розподілу накладних витрат, фінансові результати, точка беззбитковості, маржинальний прибуток, адміністративні витрати, витрати на збут,загально виробничі витрати.

Предметом дослідження є система управління витратами та прибутком на ПП «Діко-ПЛЮС»
Підприємство – об’єкт дослідження ПП «Діко-ПЛЮС»
За результатами дослідження сформульовані рекомендації та пропозиції щодо підвищення прибутковості підприємства та удосконалення системи управління витратами і прибутком
Одержані результати можуть бути використані у процесі управління витратами та прибутком на підприємствах України


ВСТУП

Прийнятт я оптимальних управлінських рішень щодо використання економічних ресурсів в умовах їх обмеженості, забезпечення стабільності та розвитку в майбутньому - це основні завданнями, які вирішуються в процесі управління прибутком та витратами на макро- і мікрорівні. Досягнення вказаних цілей підприємством створює передумови для отримання максимально можливого прибутку, економічного зростання як в поточному періоді, так і в перспективі.
В умовах ринкової економіки невміння управляти витратами та прибутком може призвести, щонайменше, до втрати конкурентних переваг, а в гіршому випадку до банкрутства.
Питання ефективного управління витратами та прибутком особливо актуальне в умовах розвитку ринкових відносин.
На території України з моменту здобуття незалежності питаннями управління витратами та прибутком не приділялося належної уваги. Загальні теоретичні аспекти управління витратами та прибутком, розкрито в підручниках та посібниках з менеджменту, теорії фінансів та фінансового менеджменту. Зокрема дані проблеми висвітлювались такими науковцями, як: Орлов О.О., Бланк І.А., Бушуєва Ю.Г., Давидович І.Є., Євдокимова Н.М., Рясних Є.Г., Коваленко Л.О., Кривицький О.Р. та цілим рядом інших науковців.
Але в даних положеннях не конкретизовані підходи та практичні рекомендації щодо комплексного управління витратами та прибутком.
Об’єктом дослідження даної роботи є фінансово-господарська діяльність ПП „Діко-ПЛЮС”, предметом, коло питань, що стосуються управління витратами та прибутком підприємства.
Мета роботи – дослідження особливостей управління витратами та прибутком підприємства та розробка основних шляхів вдосконалення даних питань на ПП „Діко-ПЛЮС”. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити економічний зміст, поняття та класифікацію витрат підприємства;
- розглянути особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах;
- вивчити шляхи оптимізації витрат та максимізації прибутку підприємства;
- навести загальну характеристику підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності;
- провести аналіз структури балансу;
- проаналізувати показники ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності;
- здійснити аналіз фінансових результатів та точки беззбитковості;
- розглянути можливість впровадження системи раннього попередження і реагування на ПП «Діко-ПЛЮС»;
- запропонувати заходи по розширенню асортименту продукції;
- застосувати економіко-математичні методів в прогнозуванні прибутку підприємства;
- розробити комплекс заходів по зиженню собівартості продукції;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи техніко-економічного та фінансового аналізу, а також методи факторного аналізу, економіко-математичніметоди, загальнонаукові методи.
Інформаційна база роботи - нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
Практичне значення одержаних результатів полягає у виробничій спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел.
У розділі 1 «Теоретичні аспекти управління витратами та прибутком підприємства» наводиться понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, класифікація, основні принципи та методи.
У розділі 2 «Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП „Діко-ПЛЮС”» проведено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності досліджуваного підприємства, аналіз фінансового стану, здійснено розрахунок точки беззбитковості.
У розділі 3 «Шляхи зменшення витрат та збільшення прибутку ПП „Діко-ПЛЮС”» запропоновано конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності управління витратами та прибутком підприємства.
Висновки до дипломної роботи підсумовують проведене дослідження, містять практичні пропозиції.
Дипломна робота містить 29 таблиць, 7 рисунків, 51 позицій літературних джерел.


ВИСНОВКИ


Отж е, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідженя зробимо наступні висновки.
1. Можна виділити два основоположних підходи.
Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, яка передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці) з відповідною інтерпретацією поняття вартості, її складових і структури.
Даний підхід переважав у розумінні сутності економічного життя у вітчизняній науці та практиці, відповідно відбувався процес формування поглядів на поняття витрат виробництва і в бухгалтерській сфері. Типовим тлумаченням витрат виробництва за даного підходу є наступне: витрати - це затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції.
Другий підхід базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування. Даний підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається та розкривається у прикладному аспекті як складовий елемент ціни, яка формується в ринковій системі на основі зміни попиту та пропозиції.
2. В сучасній економічній літературі сутність прибутку тлумачиться по-різному.
Прибуток підприємства – це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків, він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару – його собівартістю. Саме таке розумінні прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку.
3. В сучасних ринкових умовах з поширеними кризовими явищами актуальною проблемою є задача прийняття рішень з зниження витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції.
До основних джерел зниження витрат виробництва і реалізації продукції підприємства можна віднести:
– зниження витрат сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції;
– зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю продукції ;
– зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції ;
– скорочення адміністративних витрат та накладних витрат при експорті та імпорті товарів;
– ліквідація непродуктивних витрат і втрат.
4. Існує майже необмежена кількість шляхів підвищення росту прибутку. Основними з них є:
а) збільшення обсягу реалізації товарної продукції;
б) ефективний маркетинг;
в) зниження собівартості продукції;
г) вдосконалення нормативів;
д) більш повне використання вторинних ресурсів;
е) підвищення продуктивності праці;
є) оновлення основних фондів;
ж) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;
з) підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку.
5. Об’єктом дослідження дипломної роботи є ПП „Діко-ПЛЮС”. Предметом діяльності Підприємства є виробництво трикотажних, швейних та виробів в широкому асортименті та інших споживчих товарів.
Основними постачальника для виробництва продукції для фабрики є підприємства: ЗАТ “Текстерно” м. Тернопіль, Вінницька текстильна фабрика.
Конкурентами на місцевому ринку є: ВАТ “Хмельницьклегкпром”, ВАТ “Хмельницька швейна фабрика”.
6. Проаналізувавши основні техніко-економічні показники, ми дійшли висновку, що дані показники хоч і мають позитивну тенденцію, але підприємство в цілому є економічно нестабільним.
7. Структура балансу даного підприємства є незадовільною, про що свідчать розраховані показники. Але підприємство має реальну можливість відтворити свою платоспроможність.
8. Розрахувавши основні фінансові коефіцієнти ми бачимо, що більшість з них не відповідають нормативному значенню та мають негативні тенденції, що вказує на незадовільний фінансовий стан.
9. Аналізуючи фінансові результати підприємства можна зробити висновок, що підприємство у 2010 році значну частку своїх прибутків отримало не за рахунок основної діяльності, а за допомогою реалізації основних засобів та інших матеріальних цінностей.
Розрахувавши точку беззбитковості помітно, що підприємство вийшло на беззбитковий рівень виробництва, але запас фінансової міцності у нього дуже низький.
10. Для вдосконалення фінансового стану підприємства нами було запропоновано ряд заходів, а саме:
- впровадження системи раннього попередження та реагування;
- розширення асортименту продукції;
- використання економіко-математичних методів у прогнозуванні прибутку;
- зниження витрат підприємства.
По запропонованих заходах розрахований економічний ефект.
Таким чином, запропоновані нами заходи цілком можуть бути використанні в діяльності даного підприємства.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р №996
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР // Бухгалтерія. – 2005. – №41. – С.83–152.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/32temd1.htm) .
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/49sc3.html).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 //(http://www.dtkt.com.ua/docu ments/dovidnyk/nsbo/50sc3.html ).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/51sc4.html).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/52sc3.html).
9. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України, від 31.12.1999р. №318.
10. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності, затверджено наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2010р. №145
11. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. „Фінансова діяльність підприємства”: Підручник – вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: Либідь, 2010 – 384с.
12. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Бердникова Т.Б. – М.: ИНФРА-М, 2001.
13. Бланк І.А. “Управління прибутком”.— К: Ніка-Центр, 2007.— 765 с.
14. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посіб. / Бойчик І.М. – К.: Атіка, 2004. – 480с
15. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві. / Автори: Буханцева М.В., Каменська Г.О., Церетелі Л.Г. – К.: Ред. журнал “Вісник податкової служби України”, 2005. – 80с.
16. Бушуєва Ю.Г. Управління прибутком підприємства / Ю.Г. Бушуєва, Б.В. Бурлуцький // Ч.1. 2006. 209 с.
17. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416с.
18. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. “Стратегічне управління підприємством” К: ЦНП, 2003.— 396 с.
19. Гончаров А.Б. „Фінансовий менеджмент”: Навчальний посібник. – Х.: ВД”ІНЖЕК”, 2003. – 240с.
20. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320с.
21. Данілюк М.О., Савіч В.І. “Фінансовий менеджмент” Н. посібник.— К: ЦНП, 2004.— 204 с.
22. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001. - 540 с.
23. Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко – К.: КНЕУ, 2003. - с. 520.
24. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. / Єріна А.М. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
25. Захарін С.В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій // Проблеми науки. - 2007. - №7. - С. 10-19.
26. Кірейцев Г. Г. „Фінансовий менеджмент” : Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2010. – 496с.
27. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485с. – (Вища освіта ХХІ століття)
28. Коробов М.Я. „Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства”: Навч. посіб. - 2-ге вид. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2009.- 378 с.
29. Круш П.В., Тульчинська С.О. “Внутрішньоекономічний механізм підприємства” К: ЦУЛ, 2008.- 206 c.
30. Кривицький О.Р. Планування прибутку підприємства при визначення стратегії його розвитку / О.Р. Кривицький // Фінанси України: Науково-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фін. України. К.: Міністерство фінансів України (Україна). 2005. № 3.
31. Кизим М.О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства / М.О. Кизим, В.А. Забродський. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003.
32. Мачулна О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект// Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний журнал/Видавець: ТОВ «Екаунтинг». – 2010. - №10 – С.30-34.
33. Марюта О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства / О.М.Марюта, О.К.Єлисєєва // Фінанси України: Науково-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фін. України. К: Міністерство фінансів України (Україна). 2004. № 3.
34. Матюшенко І.Ю. “Основи фінансового менеджменту” Н. посібник.— К: ЦНП, 2003.— 220 с.
35. Немцов В.Д., Довгань Л.Д. “Стратегічний менеджмент” К: 2001, 559 с.
36. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Куліш В.В. „Економіка підприємства” – Львів: „Магнолія плюс”, - 2004. - 680с.
37. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 155 с.
38. Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства” К: КНЕУ,2001.— 457 с.
39. Русанов Д.Є. Формування прибутку підприємства / Д.Є. Русанов, А.О. Тищенко // Ч.2. 2005. 232с. С.116-117.
40. Савицька Г.В. „Економічний аналіз діяльності підприємства”: Навч. посіб.- К.: Знання, 2004. - 654с.
41. Савицька “Аналіз господарської діяльності підприємства” Мінськ ООО “Нове знання”.— 2000.— 686 с.
42. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464с. (Альма-матер).
43. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120с.
44. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : монографія/ Орлов О.О., Рясних Є.Г., Рудніченко Є.М. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 223 с.
45. Філімоненко О.С. „Фінанси підприємства”: Навч. посіб.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. - 360с.
46. Чумаченко М.Г. „Економічний аналіз”: Навч. посіб.- К.: - К.: КНЕУ, 2009. - 540 с.
47. Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції//Бухгалтерський облік і аудит: науково-практичний журнал./ ТОВ «Екаунтинг». – 2010. - №10. – С.3-7.
48. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів, 3-є вид. - К.: Каравела, 2008. - 584с.
49. http://www.nbuv.gov.ua/ard/20 07/07bsmptp.zip
Автор: С.М. Баранцева, авт. реф. дисерт. "Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства".
50. http://www.nbuv.gov.ua/ard/20 07/07hvvptp.zip
Автор: В.В. Худа, авт. реф. дисерт. "Управління прибутком торговельних підприємств".
51. http://www.nbuv.gov.ua/ard/20 05/05oomupp.zip
Автор: О.М. Отпущєннікова, авт. реф. дисерт. "Формування механізму управління прибутком підприємства".
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.