22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління власним капіталом підприємства№ роботи: 1404
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 86
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ……………………………………………………… …………...……6
1.1 Економічна сутність власного капіталу……………………………….……6
1.2 Порядок формування та структура власного капіталу………………………15
1.3 Джерела формування власного капіталу підприємства………………...……20
РОЗ ДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВ „ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ”…………………… …………………………………………...….29
2.1 Характеристика підприємства та аналіз балансу…………………………….29
2.2 Аналіз формування прибутку та фінансових ресурсів діяльності підприємства……………………………………………… ………………......……42
2.3 Аналіз руху власного капіталу та ефективність його використання.………49
РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ”…………………… ….56
3.1 Удосконалення складу і структури капіталу…………………………………56
3.2 Оптимізація процесу управління власним капіталом………………………..70
ВИСНОВ КИ…………………………………………………………………….. ….77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…..81
ДОДАТКИ…………………………………………………………… ………….….86

ВСТУП

Статус країни з ринковою економікою потребує від українських підприємств розробки стратегічних планів та самостійного визначення напрямів розвитку. Актуальним у цьому питанні є вирішення проблем управління власним капіталом як основним джерелом, що сприяє підвищенню економічних конкурентних переваг підприємства.
Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції.
Питання управління власним капіталом висвітлені в роботах багатьох українських та зарубіжних вчених. Яскравими представниками є У. Кяран., С. Росе, І. О. Бланк, А. М. Поддерьогін, Д. В. Ванькович, Н. М. Давиденко, В. Михайлов, Ю. Пилипко, В. Бірюченко, А. Б. Гончаров, М. М. Александрова, І. Т. Валабанов, М. Г. Лапуста та ін. Однак, не зважаючи на те, що, методичні підходи до управління капіталом підприємства висвітлені у роботах багатьох учених-економістів, слід відмітити, що у більшості робіт розглядаються лише окремі його аспекти, зокрема деякі з них (Т. В. Теплова, У. Кяран, Дж. Ван Хорн) розглядають управління капіталом на етапах його розподілу, використовуючи математичні методи та стратегії формування оптимального інвестиційного портфеля. З іншого боку розглядаються питання ефективності формування та функціонування капіталу (І. О. Бланк, Н. І. Іванов, А. М. Поддерьогін, Є. В. Левін), що полягають в оцінці фінансового стану підприємства, та визначенні оптимальної структури його активів. Питання щодо джерел формування власного капіталу комплексно майже не досліджувалось. Зважаючи, на вище, вказане дана є актуальную та потребує подальших досліджень.
Об’єкт дослідження дипломної роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав-Молпродукт».
Предм ет дослідження – коло питань, що стосуються управління власним капіталом підприємства.
Мета дипломної роботи – дослідити особливості управління власним капіталом підприємства та запропонувати шляхи по його вдосконаленню. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- з’ясувати економічну сутність власного капіталу;
- розглянути порядок формування та структура власного капіталу;
- дослідити джерела формування власного капіталу підприємства;
- навести характеристику підприємства та аналіз балансу;
- проаналізувати формування прибутку та фінансових ресурсів діяльності підприємства;
- провести аналіз руху власного капіталу та ефективність його використання;
- розробити заходи по удосконаленню складу і структури капіталу;
- запропонувати шляхи оптимізації процесу управління власним капіталом;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також фінансова та бухгалтерська звітність об’єкту дослідження.
Методологічна база: загальнонаукові методи, метод економічного аналізу, фінансового аналізу та інші.

Практичне значення дипломної роботи полягає у можливості використання теоретико-методологічних підходів та підвищення ефективності управління власним капіталом підприємств.
Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 40 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи 87 сторінок.

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
Під власним капіталом розуміють сукупність економічних відносин, що дозволяють включити в господарський оборот фінансові ресурси, які належать або власникам, або самому господарюючому суб"єкту.
Сутність власного капіталу підприємства проявляється через його функції:
- функція заснування та введення в дію підприємства;
- функція відповідальності та гарантії;
- захисна функція;
- функція фінансування та забезпечення ліквідності;
- база для нарахування дивідендів і розподілу майна;
- функція управління та контролю.
Основними складовими власного капіталу є статутний (пайовий) капітал,резервний капітал, нерозподілений прибуток. Іншими складовими, які можуть коригувати власний капітал у бік збільшення чи зменшення, є додатковий, неоплачений та вилучений капітал. Деякі суб"єкти господарювання також можуть мати в складі власних ресурсів кошти цільового фінансування, отримані в безстрокове й безоплатне користування з бюджету або інших джерел, благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється спеціальна фінансова політика.
До зовнішніх джерел формування власного капіталу належать, по перше, кошти, що формуються як за рахунок особистих внесків, так і за рахунок можливостей фінансового ринку; по-друге, кошти, що формуються у порядку розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави.
До внутрішніх джерел формування власного капіталу належать фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства. До них належать:
- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;
- амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів;
- інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів.
Об’єктом дослідження дипломної роботи стало ТОВ «Переяслав-Молпродукт». ТОВ «Переяслав-Молпродукт» - сучасне підприємство з переробки молока, одне з найпопулярніших не тільки Київщини, а й в Україні. Його продукція - тільки натуральна, вироблена із екологічно чистої сировини, користується популярністю у споживачів.
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, виникає наступна характеристика:
- у 2008 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 18070 тис. грн., у 2009 році його величина зросла на 4127,0 тис. грн. та становила 22197,0 тис. грн. У 2010 році обсяги реалізації зросли майже вдвічі і склали 44009 тис. грн.;
- повна собівартість реалізованої продукції зросла з 18579 тис. грн. (2008 р.) до 43035 тис. грн. (2010 р.). Зростання даного показника пов’язане із нарощуванням обсягів виробництва підприємством. Потрібно також звернути увагу на те, що у 2010 році повна собівартість є меншою за обсяг реалізованої продукції, що є позитивною тенденцією;
- прибуток від операційної діяльності у 2008 та 2009 роках на ТОВ „Переяслав-Молпродукт” був від’ємним, і лише у 2010 році підприємство отримало прибуток у розмірі 974,0 тис. грн.
Проаналізувавши структуру балансу, ми бачимо, що співвідношення необоротних активів та оборотних коштів за 2009-2010 роки суттєво не змінилося. У 2009 році питома вага необоротних активів становила – 56,17%, у 2010 році – 56,32%. Частка оборотних коштів за даний період становила відповідно 43,83% та 43,68%.
В пасиві балансу більшу частку займають власні кошти: у 2009 році – 82,68%, 2010 рік – 79,99%. Довгострокові зобов’язання були відсутні. Поточні зобов’язання відповідно склали у 2009 році – 17,32%, у 2010 році – 20,01%.
Відповідно до розрахованих коефіцієнтів, структура балансу ТОВ „Переяслав-Молпродукт” є задовільною.
Розрахувавши „точку беззбитковості” ми бачимо, що при обсягу реалізації 32126,7 тис. грн. підприємство виходить на беззбитковий рівень виробництва.
Аналізуючи склад власного капіталу ми бачимо, що по статтях „статутний капітал”, „додатковий капітал” та „резервний капітал” змін протягом аналізованого періоду не відбулося. Зміни у власному капіталі відбуваються за рахунок нерозподіленого прибутку.
Аналізуючи показники власного капіталу, ми бачимо, що тривалість оберту власного капіталу протягом даного періоду зменшилась на 58 днів, а за рахунок збільшення власного оборотного капіталу тривалість оберту власного оборотного капіталу зросла на 22 дні.
Розрахунки показують, що вплив на дохідність капіталу мають додатні зміни рентабельності продажу.
Одним із заходів вдосконалення управління капіталом є оптимізація структури капіталу.
Здійснення розрахунків з використанням механізму фінансового важеля дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу у співвідношенні 26 / 74, яка призводить до максимізації рівня фінансової рентабельності.
Відповідно до мінімальної величина середньозваженої вартості капіталу досягається при співвідношенні між власним та позиковим капіталом, рівним 1,0 (50% / 50%). Така структура капіталу дозволяє максимізувати ринкову вартість підприємства.
Також, в даній роботі нами запропонована система управління власним капіталом.
Система управління капіталом підприємства, на думку І. О. Бланка, складається із двох функціональних підсистем: управління формуванням капіталу та управління використанням капіталу. Проте в умовах динамічності ринку до проблем раціонального формування та використання власних коштів підприємства додалися інші, не менш значимі, а саме:
1. Оцінка реальної ринкової вартості підприємства та дієвості його фінансово-господарської діяльності.
2. Визначення оптимальної частки власного капіталу у структурі капіталу підприємства.
3. Створення ефективної концепції збереження власного капіталу.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
4. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/32temd1.htm) .
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/49sc3.html).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 //(http://www.dtkt.com.ua/docu ments/dovidnyk/nsbo/50sc3.html ).
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/51sc4.html).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/52sc3.html).
11. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства, № 6, 2002
12. Аналіз фінансового стану підприємств: Навчально-методичний
посібник . - Житомир: ІПСТ, 2003. - 84 с.
13. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств.
Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-
господарського стану неплатоспроможних підприємств та
організацій // Галицькі контракти. -1997. - №40.
14. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовьій анализ: Учебное
пособие. - М.:Издательство «ДИС», НГАЗиУ, 1997. - 128с.
15. Баканов І.Т.,Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності, підручник, 4-те видання.-М.: "Фінанси і статистика",1997.
16. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій.- Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с.
17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с.
18. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т . — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 199с.
19. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. — 156с.
20. Дороніна М. С., Мартюшева Л. С., Горовий Д. А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т . — Х. : ХДЕУ, 2002. — 156с.
21. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл/ Тернопільська академія народного господарства . — Т. : Економічна думка, 2003.
22. Комерційні банки та виробничо-фінансова діяльність підприємств / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія / В.Г. В'юн (ред.), В. О. Паламарчук (ред.) . — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2001. — 392с.
23. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т . — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 184с.
24. Слюсарчук Л. Аудит фінансової звітності підприємств // Банківська справа – 2007, № 2.
25. Терещенко О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - C. 56-63
26. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
27. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
28. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.
29. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
30. Фінансовий менеджмент. Підручник .К.: КНЕУ, 2005. Керівник авторського колективу авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. — 536 с.
31. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
32. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
33. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
34. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
35. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
36. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
37. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
38. Финансы предприятий: Учебн. для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. – 640 с.
39. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебн. пособие. / С.И. Рукина– М.: Финансы и статистика, 1998. – 80 с.
40. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
41. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
42. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
43. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
44. Формування власного фінансового капіталу підприємств / Воробйов Ю.М. // Фінанси підприємства. – 2006. – № 6. – 332 с.
45. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
46. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 344 с.
47. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
48. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
49. Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
50. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и др. - М.: ИНФРА М., 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.