21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління продуктивністю праці на підприємстві (на прикладі ВАТ “Термопластавтомат”)№ роботи: 1403
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........5
1 Теоретичні аспекти управління продуктивністю праці
1.1 Сучасні підходи до визначення продуктивності праці та управління нею на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. .....7
1.2 Фактори та резерви зростання продуктивності праці......................... ............17
1.3 Показники та методи вимірювання продуктивності праці......................... .....31
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......40
2 Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „Термопластавтомат”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. ............41
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ...........50
2.3 Аналіз кадрової політики та продуктивності праці на ВАТ „Термопластавтомат”........... .............................. .............................. .........................57
В исновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......68
3 Шляхи підвищення продуктивності праці на ВАТ „Термопластавтомат”
3.1 Розробка заходів підвищення мотивації персоналу підприємства як засіб підвищення продуктивності праці......................... .............................. ....................70
3.2 Впровадження системи професійного розвитку персоналу..................... ......80
3.3 Побудова лінійної економетричної моделі залежності продуктивності праці на ВАТ „Термопластавтомат”........... .............................. .............................. ...........87
Висновки....... .............................. .............................. .............................. ...................93
Перлік посилань...................... .............................. .............................. ......................97
Дода тки........................... .............................. .............................. .............................. 100

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота спеціаліста „Управління продуктивністю праці (на прикладі ВАТ „Термопластавтомат”)”.

Обся г – 100 с., 16 рис., 28 табл., 15 додатків, 34 джерела.
Мета дипломної роботи: розробка теоретико-методологічних основ і методичних рекомендацій стосовно системи управління продуктивністю персоналу підприємства.
Об’єкт дослідження: Відкрите акціонерне товариство „Термопластавтомат”.
У першому розділі визначено зміст категорії „продуктивність праці”, розглянуто фактори та резерви зростання продуктивності праці, проаналізовано показники та методи вимірювання продуктивності праці.
У другому розділі проаналізовано виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність ВАТ „Термопластавтомат”.
Охарактеризовано оргструктуру системи управління персоналом, проаналізовано показники оплати та стимулювання праці за ВАТ „Термопластавтомат” за 2008-2010 рр. Проведено аналіз продуктивності праці підприємства.
Третій розділ присвячено розробці та обгрунтуванню заходів з удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві. Оцінено вплив факторів на продуктивність праці працівників ВАТ „Термопластавтомат” за допомогою методу кореляційного аналізу.

ВСТУП


Формува ння ринкових відносин, зміна форм власності істотно перевернули зміст і форми внутрішніх економічних відносин на підприємствах. Зміна внутрішнього економічного механізму супроводжувалась формуванням нового мислення керівників і стилю управління. Перед керівниками вищого і середнього рівня постали високі вимоги щодо підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, які задіяні у виробничому процесі, підвищення якості продукції і зростання обсягу виробництва на одиницю ресурсів. Таким чином, назріла необхідність концентрації зусиль на проблемі підвищення продуктивності праці на рівні підприємства.
Сучасні підходи до управління продуктивністю на рівні підприємства відрізняються цілями, методами, об"єктами управління. Підсистема управління продуктивністю праці повинна органічно поєднуватись із системою управління підприємством в цілому. Цьому сприяє розробка гнучкого, всеохоплюючого механізму управління продуктивністю як складової системи управління підприємством. Вищенаведене визначає актуальність теми дослідження у теоретичному і практичному плані.
Питанням управління продуктивності праці присвячені наукові праці відомих українських і російських вчених Абалкіна Л.І., Адамчука В.В., Амосова А.М., Богині Д.П., Бондар І.К., Герчикової І.М., Гупалова В.К., Калини А.В., Лук"янченко Н.Д., Сороки І.В. та зарубіжних – Мескона М.Х., Сінка Д.С., Емерсона Г. Але вони недостатньо враховують особливості перехідного періоду, нових умов управління, вплив конкуренції.
Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ВАТ „Термопластавтомат”.
Предмето м дослідження є коло питань, що стосуються управління продуктивністю праці на підприємстві.

Метою роботи є аналіз особливостей управління та розробка шляхів підвищення продуктивністі праці на підприємстві.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань:
- розкрити сучасні підходи до визначення продуктивності праці та управління нею на підприємстві;
- розглянути фактори та резерви зростання продуктивності праці;
- вивчити показники та методи вимірювання продуктивності праці;
- навести організаційно-економічна характеристика підприємства;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- здійснити аналіз кадрової політики та оплати праці на ВАТ „Термопластавтомат”;
- проаналізувати показники продуктивності праці;
- розробити заходи по підвищенню продуктивності праці;
- зробити висновки та узагальнити матеріал.
Теоретичною та методологічною основою роботи є фундаментальні положення сучасної економічної науки, наукові розробки провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а також законодавчі та нормативні акти України з питань управління продуктивністю праці.
В процесі дослідження використано методи техніко-економічного та економіко-статистичного аналізу, кореляційного аналізу.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропоновані рекомендації можуть бути використані при розробці і удосконаленні системи управліннян продуктивністю праці, що в свою чергу, сприяє ефективному функціонуванню підприємств.
Дипломну роботу виконано у трьох розділах, осягом 100 сторінок, містить вступ, висновки, перелік посилань, додатки.

ВИСНОВКИ


Отже, розглянувши тему управління продуктивності праці ми досягнули основної мети розробили заходи по підвищенню продуктивності праці на ВАТ „Термопластавтомат”.
В ході роботи, ми виконали поставлені завдання, а саме: розглянули теоретичні аспекти управління продуктивністю праці. Зокрема, нами проведено огляд літературних джерел та у точнено поняття продуктивності праці.
На нашу думку, найбільш вдалим є наступне визначення: „продуктивність праці” - це показник, що характеризує ефективність праці і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.
Управління продуктивністю праці на підприємстві - це фактично частина загального процесу управління підприємством, що охоплює планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота грунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність, з іншого боку.
Також, в роботі ми визначили основні фактори, резерви та показники продуктивності праці.
Фактори зростання продуктивності праці - це вся сукупність рушійних сил і чинників, що ведуть до збільшення продуктивності праці. Оскільки, зростання продуктивності праці має надзвичайно велике значення і для кожного підприємства зокрема, і для суспільства в цілому, остільки вивчення факторів і пошук резервів цього зростання стає важливим завданням економічної теорії і практики.
Резерви зростання продуктивності праці - це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані.
Вимірювання продуктивності праці має грунтуватися на розумінні економічного її змісту, визначенні показників, які можуть характезувати рівень продуктивності праці у часі і просторі.
Об’єктом дослідження є ВАТ „Термопластавтомат”, підприємство, яке займається виробництвом термопласт-автоматів.
Аналізу ючи основні техніко-економічні показники виникає наступна характеристика:
- чистий дохід у 2008 році становив 6614,00 тис. грн., у 2010 році – 4509,00 тис. грн.;
- собівартість реалізованої продукції станом на 2008 рік була на рівні 9341,00 тис. грн., а у 2010 році - 5079,00 тис. грн. Потрібно звернути увагу на те, що рівень показника є дуже високим і перевищує обсяг виручки від реалізації продукції;
- витрати на 1 грн. реалізованої продукції значно вищі одиниці, що вказує на збиткову діяльність підприємства;
- чистий збиток підприємства у 2008 році становив 6723,00 тис. грн., а у 2009 та 2010 роках відповідно 5033 ,00 тис. грн та 4230,00 тис. грн.;
- показники ефективності використання основних засобів мають позитивні тенденції, але вони спричиненні переважно зменшенням вартості основних засобів.
Провівши фінансовий аналіз підприємства, ми можемо зробити висновок, що дане підприємство є фінансово нестабільним, оскільки за весь період, що аналізується підприємство є збитковим.
Аналізуючи кадрову політику ми можемо зробити наступні висновки:
- коефіцієнт з прийняття кадрів зріс з 0,01 (2008 р.) до 0,05 (2010 р.);
- коефіцієнт зі звільнення кадрів у 2009 році зріс до 0,42, а в 2010 році зменшився до 0,28;
- коефіцієнт загального обороту кадрів у 2008 році становив 0,27, а у 2009 та 2010 роках склав відповідно 0,44 та 0,32;
- щодо коефіцієнта плинності кадрів, то тут спостерігаються незначні коливання в межах 5%.
Провівши факторний аналіз ми виявили, що за рахунок зменшення чисельності працівників товарна продукція зменшилась на 246,0 тис. грн. За рахунок збільшення днів роботи товарна продукція зросла на 247,9 тис. грн.
Зменшення середнього динного виробітку призвело до зменшення товарної продукції на 141,6 тис. грн.
Таким чином, на підприємстві намітились ряд негативних тенденцій, які потребують негайного вирішення.
Для підвищення продуктивності праці на ВАТ „Термопластавтомат” нами запропоновано ряд заходів, а саме:
- підвищення мотивації працівників;
- підвищення професійного кваліфікаційного рівня працівників;
- використання економіко-матиматичних методів в управлінні продуктивності праці.
Для ефективного управління мотивацією необхідно:
- чітко усвідомити модель основного процесу мотивації: потреба - мета - дія - досвід - очікування;
- знати фактори, які впливають на мотивацію;
- набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені;
- знати, що мотивація - не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та інерції.
Засоби мотивації об’єднуються в п’ять відносно самостійних напрямків: матеріальне стимулювання, поліпшення якості робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення персоналу в процесі управління і негрошове стимулювання.
В нашій програмі підвищення мотивації передбачені два основних заходи:
- впровадження тарифної системи оплати праці;
- застосування бальної оцінки персоналу.
Ефективна система професійного розвитку персоналу – це система, яка спроможна досягати поставлених цілей огранізації та результати якої можна виміряти у відповідних одиницях. Відповідно, професійний розвиток – це засвоєння працівником нових знань, умінь та навичок, які вони використовуватимуть у своїй професійній діяльності.
З метою чіткого уявлення про предмет та завдання навчання та систематизації дій і процедур, націлених на професійний розвиток та навчання персоналу, нами розроблено послідовність, яка регламентує професійний розвиток персоналу на ВАТ „Термопластавтомат”.
Застосув ання економіко-математичних методів та моделей в умовах ринкової економіки дозволяє поліпшити використання виробничих потужностей, знизити рівень витрат ресурсів, підняти продуктивність праці та знизити собівартість продукції.
   
Список літератури

1. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-економічні відносини / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 440с.
2. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д. С. Синк - М.: Прогресс, 1989. - 528 с.
3. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
4. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
5. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.
6. Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посібник / В. М. Данюк, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
7. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
8. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / М. Б. Махсма.– 2-е вид.– К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– 188 с.
9. Гончаров В.М. Концептуальні проблеми ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 2. - С. 33-37.
10. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан та ін. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
11. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
12. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.
13. Кривошей В. В. Аналіз резервів скорочення витрат робочого часу та їх вплив на продуктивність праці робітників підприємств харчування// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 65830138:641.5) С. 245-252.
14. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.
15. Абрамов В. М. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко та ін. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 208 с.
16. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.
17. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч. посібник / А. М. Гриненко – К. : КНЕУ, 2004. – 309 с.
18. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2007. – 559 с.
19. Дієсперов В. Продуктивність праці - критерій стану і спроможності господарства // Україна: аспекти праці. - 2006. - №3. - С.41-45.
20. Бабицький А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 22-28.
21. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – 2 изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
22. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.
23. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
24. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.
25. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, – 2009. – 390 с.
26. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации Учеб.-практ. пособие. / С. В. Шекшня. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 345 с.
27. Глухов В. В. Основы менеджмента : учебн.-справочн. пособие / В. В. Глухов. – СПб. : Спец. лит-ра, 1995. – 328 с.
28. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2002 - С. 44-46.
29. Махсма М. Б. Економіка праці : посібник для розв’язування задач / М. Б. Махсма.– 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 72 с.
30. Генкин Б. М. Основы управления персоналом / под ред. проф. Б. М. Генкина. – М. : Высш. школа, 1996. – 240 с.
31. Кривошей В. В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях питания// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 966-7885-19-4) С. 357- 361.
32. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
33. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия : учеб. пособие / Е. В. Маслов ; под. ред. П. В. Шеметова. – М. : ИНФРА-М., 2000. – 312 с.
34. Адамчук В. В. Экономика труда : учебник / В. В. Адамчук, Ю. П. Кокин, Р. А. Яковлев. – М. : Финстатинформ, 1999. – 431 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.