22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комерційна концесія в сфері господарювання№ роботи: 1402
розділ: Господарське право
тип: Дипломна робота
об'єм: 78
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..................... .............................. ................3
ВСТУП...... .............................. .............................. .............................. .........................4
РО ЗДІЛ 1
КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ (ФРАНЧАЙЗИНГ): ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ...............7
1.1. Історія виникнення та поняття франчайзингу.................. .............................. ...7
1.2. Договір франчайзингу у зарубіжному законодавстві................. ....................15
1.3. Правова оцінка договору комерційної концесії в Україні та його відмінності від договору франчайзингу.................. .............................. .............................. .........19
РОЗДІЛ 2
ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА................ .............................. .............................. ..................23
2.1. Поняття договору комерційної концесії...................... .............................. .......23
2.2. Зміст договору комерційної концесії...................... .............................. ............27
2.3. Класифікація договорів комерційної концесії...................... ...........................38

2.4. Порівняльно-правова характеристика договору комерційної концесії та суміжних договорів..................... .............................. .............................. ..................43
РОЗДІЛ 3
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ...................... .............................. .............................5 7
3.1. Порядок укладення договору комерційної концесії...................... .................57
3.2. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії...................... .............................. .............................. .............................. .......61
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. .........70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......73
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ...........79

ВСТУП

Акту альність теми дослідження. Складна правова природа договірних відносин договору концесії (франчайзингу) вимагає ретельного з’ясування змісту даного договору, перш за все його предмета, інших істотних умов. Важливою проблемою є чітка регламентація всіх сторін і наслідків передачі прав інтелектуальної власності. Зокрема, відкритим питанням є відокремлення договору комерційної концесії від ліцензійних (передусім комплексних) та інших договорів, заснованих на передачі права інтелектуальної власності, що врегульовані в ЦКУ недостатньо чітко. Приділяється недостатньо уваги питанням про відповідальність сторін у договорі (обставинам, що виключають відповідальність), охорону та захист об’єктів інтелектуальної власності. Залишається невирішеним питання щодо необхідності державної реєстрації договору.
Неоднозначним і невирішеним у юридичній літературі є питання відносно самого терміна „франчайзинг”.
Актуальним є те, що наукові і практичні джерела, що стосуються основних аспектів пільгового підприємництва (франчайзингу), опосередкованого в Україні договором комерційної концесії – це, в основному, роботи вітчизняних авторів, що здійснюють аналіз міжнародного досвіду, роз’яснюючи специфіку і законодавче регулювання такого способу підприємницької діяльності в зарубіжних країнах.
Теоретичною основою дипломної роботи стали праці вчених-цивілістів: М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, О.Г. Воронкова О.А. Городова, В. Денисюка, В.В. Довганя, В.Н. Євдокимової, І.І. Килимник, В.М. Крижної, В.Д. Рудашевського, Г.В. Цірат та інших.
Об’єктом дипломної роботи виступає законодавча база, якою регулюються питання пов’язані з правовим регулюванням відносин за договором комерційної концесії, права та обов’язки сторін, порядок його укладення та розірвання.
Предметом дослідження є суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу), закріплення та гарантування прав та обов’язків сторін, інших суттєвих умов договору, а також відносини щодо їх виконання.
Метою даної роботи є з’ясування змісту та особливостей цивільно-правових та господарських відносин за договором комерційної концесії (франчайзингу). Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- розглянути понятійно-термінологічний апарат теми дослідженя;
- навести історію розвитку франчайзингових відносин;
- дослідити договір франчайзингу у світовому законодавстві;
- дати правову оцінку договору комерційної концесії в Україні та навести його відмінності від договору франчайзингу;
- визначити поняття договору концесії у чинному законодавстві України;
- розкрити зміст договору комерційної концесії;
- класифікувати договори комерційної концесії;
- розмежувати договір комерційної концесії від суміжних договорів;
- вивчити порядок укладення договору комерційної концесії;
- проаналізувати підстави та особливості припинення договору комерційної концесії;
- узагальнити матеріал та навести власні висновки та пропозиції з досліджуваної проблеми.
Методологічна основа роботи грунтується на використанні таких методів, як діалектичний метод пізнання соціально-правових явищ. Із спеціальних методів дослідження в роботі застосовано метод порівняння (використовувався для зіставлення поняття „комерційна концесія” та „франчайзинг”). Завдяки порівняльно-правовому методу визначено рівень врегульованості у законодавстві України та інших держав інституту франчайзингу. Конкретними методами дослідження були аналіз та синтез, що використовувалисть у роботі для дослідження правовідносин щодо порядку укладення та розірвання договору франчайзингу.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також Інтернет-ресурси.
Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 60 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи 73 сторінки.
   
Список літератури

1. Бедринець М.Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. - № 02. – С. 96-104.
2. Килимник И.И. Договор франчайзинга: анализ содержания / И.И. Килимник // Предпринимательство, хозяйство и право. − 2000.− №9. – С. 21 – 23.
3. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 383 с.
4. Гражданское право: Учебник / [под ред. Е.А. Суханова]. - М.: Проспект, 2004. - 191 с.
5. Килимник І.І. Правове регулювання франчайзингу в Україні. / І.І. Килимник // Вісник Унів. внутр. справ. – Х.: Унів. внутр. справ. – 1999. №6. – С. 211 – 214.
6. Гражданское право: Учебник / [Под ред. Е.О. Харитонова, Н.А. Саниахметовой]. - К.: Юринком Интер, 2004. - 261 с.
7. Цивільне право України: Підручник / Я.М. Шевченко. - Т. 2. - К.: Концерн, 2003. - 208 с.
8. Цират А.В. «Сравнительно-правовой анализ регулирования франчайзинга в различных юрисдикциях». Глава 22. «Очерки международного частого права» // За редакцією проф. А. Довгерта. - X.: ТОВ «Одісей», 2007, с. 557 – 604.
9. Рыкова И.В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры / И.В. Рыкова. – М.: Современная экономика и право, 2000. – 224 с.
10. Килимник И.И. Франчайзинг в системе предпринимательских услуг. // Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доп. та наук повідом. наук. конф. молодих учених та аспірантів / [за ред. М.І. Панова]. – Х.: Нац. юрид. акад.. України. – 2000. С.38-40.
11. Гражданское право. Учебник. Часть ІІ. / [под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого]. – М.: Проспект, 2001. – С. 647.
12. Килимник И.И. Лицензионные и франчайзинговые соглашения: общие черты и различия. / И.И. Килимник // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1999. – вип. 39. – С. 77 – 86.
13. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ [Електронний ресурс] — Режим доступу http://www.gzkodeks.ru/
14. Килимник И.И. Аболмасов Н.П. Вопросы правового регулирования франчайзинга в Украине. // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства: Прогр. и тез. докл. / Отв. за вып. проф. М.С. Золотов. – Х.: ХГАГХ. - 1998. – С. 86 – 87.
15. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України ― Офіц. вид. – 2003. №40-44. Ст. 356.
16. Конституція України // Відомості Верховної Ради України ― Офіц. вид. – 1996. № 30. Ст. 141.
17. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України ― Офіц. вид. – 2003. №18, №19-20, №21-22.
18. Про авторське право і суміжні права: Закон України вiд 23.12.1993 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1994. № 13. Ст. 64.
19. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України вiд 15.12.1993 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1994. № 7. Ст. 32.
20. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України вiд 15.12.1993 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1994. № 7. Ст. 36.
21. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України вiд 15.12.1993 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1994. № 7. Ст. 34.
22. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України вiд 07.06.1996 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1996. № 36. Ст. 164.
23. Про охорону прав та топографії інтегральних мікросхем: Закон України вiд 05.11.1997 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1998. № 8. Ст. 28.
24. Про міжнародне приватне право: Закон України вiд 23.06.2005 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 2005. № 32. Ст. 422.
25. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України вiд 14.09.2006 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 2006. № 45. Ст. 434.
26. Бородовський С. Проблема відповідальності сторін за договором комерційної концесії / С. Бородовський // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 10. - с. 115.
27. Жук Л.А. Господарське право України / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Корчак Н.М., Гелич Ю.О., Гелич А.О. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 434 с.
28. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Україн / О. Дзера, Н. Кузнєцова, В. Луць. У 2 т. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. І. — 832 с.
29. Дзера О.В. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Підручник / О.В. Дзера. - К.: Кондор, 2005. - 115 с.
30. Азімов Ч.Н. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2004. - 378 с.
31. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник / Є. О.Харитонов - К.: Істина, 2003. – 773 с.
32. Корчак Н.М. Господарське право. Навчальний посібник у схемах. - К.: Видавництво „КУТЕП”, 2007. - 358 с.
33. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — Т. 2: авторське право і суміжні права / С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. Г.І. Миронюка, В.С. Дроб'язка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 460 с.
34. Килимник И.И. Вопросы правового регулирования франчайзинга в Украине. // Становлення правової системи демократичної України та юридична наука: Короткі тези доп. та наук. повідом. наук. конф. молодих учених та аспірантів/ За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1998. С. – 34 – 35.
35. Щербина В.С. Господарське право України. / В.С. Щербина Підручник. 4-е видання. К., 2009. – 625 с.
36. Шевченко Я.М. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
37. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 383 с.
38. Красавчикова Л.О. Институт коммерческой концессии в гражданском законодальстве РФ / Л.О. Красавчикова // Цивилистические записки: Меж вуз.сб.научн.трудов. Выпуск 2. – М.: Статут, 2002. – С. 107.
39. Цірат. Г.В. Франчайзинг і франчайзинговий договір: Навчально-практичний посібник / А.В. Цірат. - К.: Ін Юре, 2005. - 140 с.
40. Цірат Г.В. Сучасні зовнішньоекономічні договори. / Г.В. Цірат // Юридичний журнал, № 2, 2004. – 128 с.
41. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 248 с.
42. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності / В.М. Крижна // Інтелектуальний капітал. – 2004. - №4. – С.36
43. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності / Коссак В.М., Якубівський І.Є.. — Київ: Видавництво «Істина», 2007. - 542 с.
44. Цірат Г.В. Порівняльно-правовий аналіз регулювання франчайзингу // Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми. К.: Український центр правничих студій, 2001. С-201-223.
45. Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг /М.И.Брагинский, В.В.Витрянский.– М.: Статут ”, 2002. – 1038 с.
46. Воронков О.Г. Экономические отношения в практике хозяйствования. Уч.-методич. пособие / Воронков О.Г. – К.: Межрегиональная академия управления персоналом. – 1996.– 111 с.
47. Вачевський М.В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підр. / За ред. М. В. Вачевського. — К.: ВД Професіонал, 2005. - 448с.
48. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12.05.1991 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1991. № 30. Ст. 379.
49. Багач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умов цивільно-правового договору / Е. Багач. // Підприємництво, господарство і право - 2005. - № 1. - с. 26.
50. Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования: дис. доктора юрид. наук: 12.00.04 / Городов Олег Александрович.– СПб., 1999. – 364 с.
51. Рудашевский В.Д. Инвестиции и франчайзинг / В.Д. Рудашевский, М.А. Фурщик // Инвестиции в России. – 1997. – № 9/10. – С. 39 –43.
52. Авилов Г.Е. Коммерческая концессия (глава 54) / Гражданский кодекс РФ. Часть 2. Текст, комментарии, алф.–предметн. указатель / Г.Е. Авилов [под ред.О.М. Козырь]. – М, 1996. – 597 с.
53. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору / С. Бервено // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 5. - с. 11.
54. Гражданское право Украины: Учебник / [Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко]. - Харьков: ТОВ «Одіссей», 2003. - 321 с.
55. Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1999. № 41. Ст. 372.
56. Система договоров в Гражданском праве России: Учебник / Ю.В. Романец. - М.: Юрист, 2005. - 210 с.
57. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В.М. Крижна // Право України. – 2004. №.9 – С. 70.
58. Андрейцев В.І. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. / Андрейцев В.І., Ашурков О.О., Беляневич В.Е. та ін. [За ред. Знаменського Г.Л.] 2-е вид. К.: Юрінком Інтер, 2008. — 720 с.
59. Брагинский М.И. Договорное право: Учебник / М.И. Брагинский. - М.: Статут, 2003. - 734 с.
60. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. ― Офіц. вид. – 1992. № 31. Ст. 440.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.