19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік та аудит витрат операційної діяльності на прикладі МКП „Хмельницьктеплокомуненерго”№ роботи: 1401
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 96
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП…........................ .............................. .............................. ...................... 5

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Економічна сутність та класифікація витрат операційної діяльності 7

1.2 Порядок визнання та оцінки витрат операційної діяльності 29

1.3 Теоретичні основи аудиту обліку витрат операційної діяльності…… 34

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ МКП „ХМЕЛЬНИЦЬК-ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”… ……………………………………………….

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства..... 39

2.2 Первинний облік витрат операційної діяльності.................... ............... 53

2.3 Синтетичний та аналітичний облік та аудит витрат операційної діяльності.................... .............................. .............................. .........................

56

3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Шляхи вдосконалення обліку та аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві…................. .............................. ..........................

70

3.2 Шляхи вдосконалення аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві…................. .............................. .............................. ....................

76

ВИСНОВКИ…............... .............................. .............................. ...................... 88

СПИСОК ПОСИЛАНЬ 91

ДОДАТОК А Фінансова звітність за 2009 р............................. .................... 97

ДОДАТОК Б Фінансова звітність за 2010 р............................. ..................... 102

ДОДАТОК В Посадова інструкція головного бухгалтера.................... ...... 107АНОТАЦІЯ
Тема дипломної роботи: Облік та аудит витрат операційної діяльності на прикладі МКП „Хмельницьктеплокомуненерго”, м. Хмельницький.
Робота написана на 96 сторінках комп’ютерного тексту, містить 3 додатки, 17 таблиць, 10 рисунків.


Тема дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів та висновків. Список літератури складається із 56 літературних джерел.


Мета дослідження полягає у розробці теоретико-методологічних засад обліку та аудиту витрат операційної діяльності, рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діючої методики обліку та аудиту витрат операційної діяльності із застосуванням сучасних облікових систем, форм і методик на технічній базі комп"ютеризації з урахуванням міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку з метою її спрямування на більш ефективне використання ресурсів, забезпечення ефективної діяльності підприємства.


У першому розділі "Теоретичні основи обліку та аудиту витрат операційної діяльності” визначені економічна сутність та класифікація витрат операційної діяльності, розглянуті питання, щодо порядку визнання та оцінки витрат операційної діяльності, а також питання, що стосується теоретичних основ аудиту витрат операційної діяльності.


Другий розділ "Організація обліку і аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві МКП „Хмельницьктеплокомуненерго” вміщує характеристику діяльності підприємства, порядок проведення первинного, синтетичного і аналітичного обліку витрат операційної діяльності.


У третьому розділі "Шляхи вдосконалення обліку та аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві" запропоновані шляхи вдосконалення обліку витрат операційної діяльності на підприємстві, напрями удосконалення адміністративних витрат та шляхи вдосконалення аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві.


Висновки узагальнюють викладене та містять пропозиції щодо розглянутих питань.
ВСТУП

Становле ння і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.


Будь яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинно бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції, а також цін на продукцію, (роботи, послуги).


Основний фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку.


Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв"язано зі зниженням витрат.


Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє досягнути росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це стосується галузі теплоенергетики підприємств.


Управління витратами є доцільним у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми дипломної роботи.


Метою написання роботи є виявлення сучасної природи операційних витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних, методичних і практичних положень, щодо удосконалення системи їх обліку і аудиту, а також розроблення рекомендацій щодо забезпечення їх ефективності.


Для розкриття поставленої мети в дипломній роботі передбачається вирішити такі завдання :


– вивчити теоретичні аспекти формування і розподілу операційних витрат;


– дослідити діючу практику ведення первинної документації, методику ведення бухгалтерського обліку і аудиту витрат операційної діяльності підприємства, що досліджується;


– на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту операційних витрат підприємства.


Об"єктом дослідження є витрати операційної діяльності МКП „Хмельницьктеплокомуненерго”.


Предметом дослідження є організація обліку і аудиту витрат операційної діяльності підприємства.


У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури дипломної роботи); метод економічного аналізу (при оцінці динаміки та структури витрат операційної діяльності); метод групувань (при дослідженні питання класифікації витрат операційної діяльності); різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.


Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні нормативних актів, літературних джерел, матеріалів періодичних видань, електронних ресурсів.

ВИСНОВКИ

Отже, бажаним результатом діяльності суб’єктів господарювання є отримання прибутку. На його формування впливають реально одержані доходи та правильно сформовані витрати.


Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах контролю.


Облік виробничих витрат є лише однією з частин структури управління будь-якого підприємства, і повинен бути організований таким чином, щоб відповідати потребам ефективного прийняття управлінських рішень.


Колишній підхід з акцентом на стандартизовані процедури поступився місцем більш гнучким системам обліку, які орієнтовані на використання можливостей підприємства.


Умови ринкової економіки вимагають дотримання оптимізації витрат (використання мінімальної їх кількості для випуску максильно якісної продукції) при здійсненні діяльності господарювання. Для вдалої оптимізації витрат необхідно проводити їх аналіз на основі фактичних облікових даних.


На формування облікової інформації впливає методологія бухгалтерського обліку. Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку визначають такі методологічні принципи, як рахунки та подвійний запис, баланс та інші.


У першому розділі, що в основному, зосереджується на теоретичних аспектах даної теми, наводиться економічна сутність та класифікація витрат, зокрема розглядається поняття витрат підприємства з позицій трудової теорії вартості та концепції альтернативних витрат. Далі, подається загальна характеристика витрат відповідно до П(С)БО 16 „Витрати”. Другий розділ даної роботи був посвячений практичній організації обліку та аудиту, методикам організації та провадження бухгалтерського обліку операційних витрат на підприємстві. Як об’єкт вивчення було обрано підприємство МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”.


Підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” відноситься до галузі комунального господарства, підгалузі теплопостачання. Питання, які стосуються теплопостачання, вирішуються у Державному комітеті України з будівництва, архітектури та житлової політики.


Головною метою діяльності підприємства є забезпечення м. Хмельницького необхідною кількістю теплової енергії на опалення та підігрів води для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об’єктів теплопостачання, як власних так і інших власників на договірних умовах.


Для забезпечення стабільного теплопостачання в 2010 році виконано робіт на суму 1,9 млн. грн., в тому числі роботи, які включено в програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Хмельницького, а саме:


а) капітальним ремонтом замінено 2,92 км. теплових мереж у двотрубному вимірі від запланованих 2,8 км. Вартість виконаних робіт – 94820,6 грн.;


б) на підприємстві виконуються заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів - проведено режимно-екологічну наладку 23 котлів власними силами на суму 122,7 тис. грн., а також режимну наладку теплових мереж - налагодження систем опалення житлових будинків на розрахункову температуру. Проведено комплекс заходів по усуненню витоків в теплових мережах.


Внаслідок проведення вище перерахованих робіт та заходів по підприємству за 2010 рік виробіток теплової енергії становив 652,2 тис. Гкал, зменшився порівняно з планом на 151 тис. Гкал або на 19,8%.


Досліджено облік витрат в розрізі статей калькуляції, за місцями їх виникнення та за видами виробництв. В даній дипломній роботі наведено етапи перевірки зовнішнього аудиту витрат операційної діяльності на підприємстві МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”.


При вивченні даної теми, автором дипломної роботи були виявлені такі недоліки:


– відсутні методологічні засади формування інформації про дебіторську заборгованість;


– документи МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” складені для внутрішнього користування не відповідають вимогам передбаченим Законодавством;


– не розроблено робочий план рахунків;


– слабкий рівень внутрішнього контролю за витратами.


Для покращення організації обліку на підприємстві МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та вирішення виявлених проблем нами запропоновано визначити порядок списання дебіторської заборгованості та порядок створення резерву сумнівних боргів, внести окремим додатком до наказу перелік і склад статей калькулювання собівартості послуг. Для покращення облікового процесу застосовувати в роботі розроблений робочий план рахунків, запропонувати нову форму посадової інструкції головного бухгалтера, застосовувати для розрахунку собівартості послуг нову форму первинного документа. Для відображення результатів фактичної собівартості та відхилень від планових показників використовувати зведену відомість.


З метою спрощення процесу аналізу і виявлення відхилень результатів господарської діяльності до існуючої класифікації витрат впровадити структуру субрахунків до рахунку 231 „Виробництво”.


Організацію контролю за дотриманням раціонального витрачення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання законності господарських операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень здійснювати за допомогою служби внутрішнього аудиту.
   
Список літератури

1. Балакшина, О. М. Облік виробничих запасів [Електронний ресурс] /О. М. Балакшина. – Режим доступа:http://www/rusnauka. com/12_EN_2008/Economics/31224 /doc/htm – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


2. Білик, М. Д. Основи аудиту [Текст] :навчальний посібник /М. Д. Білик, Л. І. Полятикіна. – Суми: Видавництво «Слобожанщина », 1999. – 296 с. – ISBN 966 535 082 Х.


3. Білуха, М. Т. Курс аудиту [Текст] :підручник /М. Т. Білуха. – К.: Вища школа. – Знання, 1998. – 574 с. – ISBN 5 11 004719 7.


4. Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. /Ф. Ф. Бутинець; Мін – во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2002. – 592 с. – ISBN 966 8059 10 7.


5. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець; Мін –во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2002. – 592 с. – ISBN 966 8059 107.


6. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік [Текст]: навч. посіб. /Ф. Ф. Бутинець; Мін –во освіти і науки України, Житомир. – Житомир :ПП «Рута » , 2000. – 448 с. – ISBN 966 7570 11 8.


7. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]:підручник. / Ф. Ф. Бутинець; Мін во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2001. – 672 с. – ISBN 966 7570 67 3.


8. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] /П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. /– К. :Знання, 2007. – 314 c. – ISBN 966 346 258 2.


9. Гольцова, С. М. Бухгалтерський облік [Текст] :навчальний відділ / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. —Університетська книга :Суми, 2007. — 254 с. — ISBN 978 966 680 360 6.


10. Гуйда, . Як правильно налагодити документообіг на підприємстві [Текст] /. Гуйда //Дебет Кредит. – 2000. – №41. – С. 26 –33.


11. Гуйда, . Як:підготувати наказ про облікову політику підприємства [Текст] /. Гуйда //Дебет Кредит. – 2001. – №3. – С. 17 –35.


12. Дорош, Н. І. Аудит :теорія і практика [Текст]:навч. посіб. /Н. І. Дорош; Навчальне видання. – К. :Знання, 2006. – 495 с. – ISBN 966 346 192 6.


13. Житний, П. Принципи формування облікової політики [Текст] / П. Житний /Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. – N 4. – С. 4 5.


14. Житний, П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення [Текст] /П. Житний //Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 19 22


15. Заболотна, С. Порядок складання посадових інструкцій [Текст] / С. Заболотна //Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 43. – С. 4 –5.


16. Ефимова, О. В. Финансовый анализ [Текст] /О. В. Ефимова. – М. : Бухгалтерский учет, 1996. – 208 с. – ISBN 5 85428 067 1.


17. Івченко, . В. Економічна сутність витрат підприемства [Текст] /. В. Івченко /Бухгалтерский учет и аудит. – 2007. – N 11. – С. 12 –17.


18. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій :наказ Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 [Текст] //Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – C. 27 –34.


19. Кізима, Т. О. Аналіз «витрати – обсяг – прибуток » у діяльності спільних підприємств [Текст] /Т. О. Кізима //Фінанси України (укр. ). – 2000. – № 4. – C. 37 –42.


20. Контроль в управлінні, його суть та види [Електронний ресурс] : Режим доступу:http://ebk. net. ua/Book/Admpravo/085 087. htm – Електронна бібліотека Князєва.


21. Колапс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст]:учебное пособие /Б. Коласс. – М. :Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с. – ISBN 5 85177 014 7.


22. Кондраков Н. П. Основы финансового анализа [Текст] :учебное пособие /Н. П. Кондратов. – М. :Инфра М, 1998. – 322 с. – ISBN 5 86225 212 6.


23. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] :навчальний посібник /М. Я. Коробов. – К. :Знання; КОО, 2002. – 294 c. – ISBN 966 620 115 1.


24. Король, В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств [Текст] /В. Король //Економіка. Фінанси. Право (укр. ). – 2003. – № 5. – C. 22 –26.


25. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] :навчальний посібник /Г. А. Крамаренко. – Дніпропетровськ:ДАУБП, 2001. – 224 c. – ISBN 966 7479 56 0.


26. Крейнина М. Н. Платежеспособность предприятия:оценка и принятие решений [Текст] /М. Н. Крейнина //Финансовый менеджмент (рус. ). – 2001. – № 1. – C. 3 – 13.


27. Крейнина, М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки [Текст] /М. Н. Крейнина. – М. :ДИС, 1997. – 224 с. – ISBN 5 86509 042 9.


28. Лагун М. І. Послідовність проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства [Текст] /М. І.Лагун //Формування ринкових відносин в Україні (укр. ). – 2006. – № 6. – C. 31 – 36.


29. Лахтіонова, Л. А. Поняття категорії „витрати „ відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міждународних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / . А. ахтіонова //Фінанси України. – 2006. – № 8. – C. 68 –75.


30. Лень, В. С. Управлінський облік [Текст] :Навчальний посібник /В. С. Лень. – К. :Знання Прес, 2006. – 317 с. – ISBN 966 311 028 7.


31. Юбушин, Н. П. Анализ финансово экономической деятельности предприятия [Текст] /Н. П.Юбушин, В. Б. ещева, В. Г. Дьякова. – М. :ЮНИТИ, 1999. – 471 с. – ISBN 5 238 00105 3.


32. Макеєва, О. Питання обліку на поліпшення основних засобів [Текст] /О. Макеєва //Вісник ТАНГ. – 2005. – № 1. – C. 31 –41


33. Мельнік, . Г. Економіка підприємства [Текст] :підручник. /. Г. Мельнік; Мін – во освіти і науки України. – Суми, 2004. – 648 с. – ISBN 966 680 156 6.


34. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст]:навчальний посібник /В. О. Мец – К. : Вища школа, 2003. – 278 с. – ISBN 966 574 286 8.


35. Панасюк В. М. Витрати виробництва:управлінський аспект: Монография [Текст] /В. М. Панасик. – Тернопіль. :Астон, 2005. – 288 с. – ISBN 966 308 113 9.


36. Про аудиторську діяльність :Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 XII [Електронний ресурс] :/Режим доступу :http://zakon. rada. gov. ua. – Законодавство України.


37. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996 14 //ВВР. – 1999. – № 40. – С. 8.


38. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність » [Електронний ресурс]:Закон України від 14 вересня 2006 р. №140 –V. – Режим доступу:http://zakon. rada. gov. ua. Назва з домашньої сторінки Інтернету.


39. Прийма, . Складання калькуляції та визначення ціни [Текст] /. Прийма //Дебет Кредит. – 2006. – № 5. – C. 21 –27.


40. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати » [Електронний ресурс]:Наказ Міністерства Фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. – Режим доступу:http://zakon. rada. gov. ua. – Законодавство України


41. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби » [Електронний ресурс]:Наказ Міністерства Фінансів України від 27 березня 2000р. №92. – Режим доступу:http://zakon. rada.gov.ua. – Законодавство України


42. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи » [Електронний ресурс]:Наказ Міністерства Фінансів України від 18 жовтня 1999р. №242. Режим доступу:http:// zakon. rada. gov. ua. – Законодавство України


43. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси » [Електронний ресурс] :Наказ Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246. – Режим доступу:http://zakon. rada. gov. ua. – Законодавство України


44. Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 16 «Витрати » [Електронний ресурс]:Наказ Міністерства Фінансів України від 31 грудня 1999р. №318. – Режим доступу:http:// zakon. rada. gov. ua. Законодавство України


45. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності [Електронний ресурс] :Наказ від 14 вересня 2006 р. №140 –V. – Режим доступу :http://zakon. rada. gov. ua. – Законодавство України.


46. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] /М. С. Пункар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Ж. :Карт – Бланш, 2003. – 223 c. – ISBN 966 7952 22 3


47. Савчук, В. П. Управление финансами предприятия [Текст] /В. П. Савчук. – М. :БИНОМ, 2005. – 480 c. – ISBN 5 94774 201 2.


48. Савченко, В. Я. Аудит [Текст] /В. Я. Савченко. – К. :КНЕУ, 2005. – 322 c. – ISBN 966 574 423 2.


49. Сазерленд, К. Посібник з внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]:/ Колін Сазерленд, Джон Берд. – Режим доступу:http://ebk. net. ua/Book – Електронна бібліотека Князєва.


50. Сопко, В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу [Текст] /В. В. Сопко, В. П. Завгородній. Підручник. –К. :КНЕУ, 2004. – 412с. – ISBN 966 574 730 4.


51. Сенченко, О. В. Проблеми обліку і контролю витрат на хлібоприймальних заготівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Сенченко . – Режим доступа :http://www. rusnauka. com/NPM _2006/Economics/7_senchenko %20 ov. doc. htm – Одеський державний економічний університет.


52. Фінансовий аналіз [Текст] /М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. :КНЕУ, 2007. – 592с. – ISBN 966 574 7991.


53. Фінансовий менеджмент [Текст]:навчальний посібник //За ред. . Г. Г. Кірейцева. – 3 є вид. , перероб. і доп. Київ:„Центр навчальної літератури ”, 2004. – 531 c. – ISBN 966 8253 96 5.


54. Фінансовий менеджмент [Текст] :підручник /Керівник кол. авт. і наук. ред. професор А. М. Поддєрьогін. – К. :КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966 574 671 5.


55. Цал – Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст]:навчальний посібник /Ю. С. Цал – Цалко. – К. :ЦУ , 2002. – 360 c. – ISBN 966 7938 80 8.


56. Цал – Цалко Ю. С. Витрати підприємства [Текст] :навчальний посібник /Ю. С. Цал – Цалко. – К. :ЦУ , 2002. – 656 c. – ISBN 966 7938 89 1.


57. Юдина . Н. Бухгалтерская отчетность организации как источник информации для финансового анализа [Текст] /. Н. Юдина // Финансовый менеджмент (рус. ). – 2005. – № 3. – C. 104 – 113.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.