18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарознавство непродовольчих товарів№ роботи: 14
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НЕППРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ ПП «МЕДІА-ТРЕЙД»
2.1. Загальна характеристика ПП “МЕДІА-ТРЕЙД”
2.2. Організація торгового процесу
2.3. Аналіз товарообороту підприємства
2.4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
РОЗДІЛ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОРГОВОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МАГАЗИНУ
3.1. Запровадження технології штрихового кодування товарів
3.2. Вивчення попиту на продукції магазину
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Товарозн авство , як наукова дисципліна, поділяється на теоретичні основи товарознавства та товарознавство. Товарознавство, в свою чергу, поділяється на товарознавство продовольчих товарів та товарознавство непродовольчих товарів. Перше розглядає за торговельною класифікацією 11 товарних груп. Товарознавство непродовольчих товарів – 16 товарних груп.
На сьогоднішній день ПП “МЕДІА-ТРЕЙД” – це підприємство, яке займається оптовою та роздрібною торгівлею непродовольчих товарів, а саме: текстильні вироби, вироби з хутра та взуття.
Підприємство утворене з метою одержання прибутку на підставі задоволенння потреб фізичних та юридичних осіб в непродовольчих товарах.
Відділи підприємства розташовані на першому поверсі Торгівельного центру. Загальна площа становить –105 м 2 , торговельна площа – 88 м2.
Аналізуючи структуру товарообороту на підприємстві потрібно відмітити наступні моменти:
• питома вага верхнього одягу має стійку тенденцію росту, за період який аналізується їх питома вага зросла 2,8%;
• аналогічна ситуація простежується і по виробах з хутра, їх питома вага збільшилась з 24,6% (2010 р.) до 28,3% (2012 р.), тобто на 3,7%;
• дещо повільнішими темпами зростає частка взуття, зростання становить 1,6%;
У 2012 році дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) зменшився на 1,8 тис. грн., але одночасно і зріс прибуток на 3,8 тис. грн. Дана ситуація зумовлена досить великим зменшенням витрат на 5,6 тис. грн.
Щодо показників рентабельності, то всі вони у 2012 році збільшились, що є позитивним явищем.
Для вдосконалення торгового процесу нами були запропоновані наступні заходи: запровадження технологій штрихового кодування та вивчення попиту на продукцію магазину.
   
Список літератури

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами затверджені відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” та постанови КМУ від 15.06.06 р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”. 12.11.2007.
2. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
3. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
4. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
5. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
6. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
7. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
8. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
9. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
10. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
11. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
12. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
13. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
14. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
15. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
18. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
19. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
20. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
21. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
22. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
23. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.