21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Контроль дебіторської заборгованості№ роботи: 1398
розділ: Фінанси
тип: Реферат
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Завдання і джерела інформації для контролю дебіторської заборгованості................ .............................. .............................. .............................. 4
2. Організація та методика контролю дебіторської заборгованості підприємств................... .............................. .............................. .............................. .8
3. Етапи проведення контролю дебіторської заборгованості і прийняття рішень за його результатами.................. .............................. .............................. ..14
4. Підвищення ефективності та якості контролю дебіторської заборгованості................ .............................. .............................. ............................19
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ..22
Список використаних джерел........................ .............................. ........................24

Вступ

У зміцненні фінансового стану і платоспроможності підприємств значна роль належить контролю за станом розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості. Завдання контролю полягає в перевірці дотримання нормативно-правового регулювання розрахункових операцій і стану розрахунково-платіжної дисципліни.
Організація розрахунків багато в чому залежить від стану обліку і документального забезпечення розрахунків. Несвоєчасне виявлення помилок у розрахунково-платіжних документах призводить до виникнення різних суперечок під час розрахунків, виникнення конфліктних ситуацій. Особливо це стосується претензійної заборгованості, пов’язаної з нестачами цінностей при їх відпуску, транспортуванні і прийманні. Тому завдання контролю полягає не тільки в перевірці нормативно-правового забезпечення під час здійснення розрахунків, але й їх документального обґрунтування. Особливу увагу необхідно звернути на законність розрахунків, їх доцільність, документальну обґрунтованість і правильність відображення розрахункових операцій у бухгалтерському обліку.
Мета роботи – дослідити особливості контролю дебіторської заборгованості. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- визначити завдання і джерела інформації для контролю дебіторської заборгованості;
- вивчити організацію та методика контролю дебіторської заборгованості підприємств;
- розглянути етапи проведення контролю дебіторської заборгованості і прийняття рішень за його результатами;
- запропонувати шляхи підвищення ефективності та якості контролю дебіторської заборгованості;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.


Висновки

Зав дання контролю дебіторської заборгованості:
- установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості (за якою минув строк позовної давності);
- перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув;
- перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації;
- перевірка правильності та обгрунтованості списання заборгованості;
- дослідження правильності оформлення і відображення в обліку заборгованості за виданими авансами, пред"явленими претензіями.
Джерела інформації для перевірки дебіторської заборгованості:
- Реєстри синтетичного обліку і звітність (Баланс Ф-1, Головна книга).
- Реєстри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків (журнал № 3 від 3.1-3.6 відповідних машинограм за автоматизованого обліку).
- Первинні документи з обліку розрахунків.
Ревізор зобов"язаний з"ясувати:
1) причини утворення такої заборгованості і з чиєї вини вона утворена;
2) реальність її одержання (наявність листів, актів звірки, розрахунків, де дебітори визнають свою заборгованість);
3) дотримання строків позовної давності;
4) заходи, що вживалися до її погашення;
5) дотримання вимог проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Всі виявлені факти простроченої заборгованості та порушення розрахункової дисципліни щодо синтетичних рахунків необхідно узагальнити у спеціальній відомості.
Існують певні рекомендації, що дозволяють управляти дебіторською заборгованістю:
- Необхідно контролювати стан розрахунків.
- За можливістю орієнтуватися на більшу кількість споживачів з метою зменшення ризику несплати одним з них чи декількома.
- Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості: значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування.
- В розвинутих країнах інколи використовують систему знижок при достроковій оплаті.
- Визначати термін прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівнювати цей термін з нормами в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років.
- Періодично переглядати граничну суму комерційного кредиту, виходячи з наявного фінансового стану клієнтів.
- Якщо виникають проблеми з отриманням грошей, доцільно отримувати заставу на суму не меншу, ніж сума на рахунку дебітора.
- Залучати установи, які стягують борги, при наявності документальних підтверджень.
- Продавати рахунки дебіторів факторинговій компанії, банку.
   
Список літератури

1. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України. від 8 жовтня 1999 р. N 237.
2. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. - 1219 с.
3. Р. Хом'як, В. Лемішовський, В. Воськало, В. Мохняк. Бухгалтерський облік в Україні. - Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. - 439 с.
4. Усач Б.Ф Контроль і ревізія: підручник : [для студ. вузів]. – К.: Знання-Прес, 2009.- 263с.
5. Суха О.Р. Організація і методика аудиту. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. - 73 с.
6. Організація і методика аудиту: навч. посібник / Є. Ю. Кузькін,
Н. О. Бондаренко, М. М. Коваленко, В. Д. Понікаров – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 232 с.
7. Гончарук С. М. Аудит. Практикум : навч. посібник / С. М. Гончарук. – Львів: ЛДФА, 2010. – 164 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.