22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація комерційної роботи на товарних біржах№ роботи: 1396
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Організація комерційної діяльності на товарному ринку......................... ......5
2. Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку......................... ..............9
3. Аналіз динаміки показників біржової торгівлі в Україні....................... .......14
4. Організація комерційної роботи на Південно-західній універсальній товарній біржі......................... .............................. .............................. ...................18
5. Шляхи вдосконалення організації комерційної роботи на товарній біржі......................... .............................. .............................. .............................. .....27
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........29
Список використаних джерел........................ .............................. ........................32
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 34

Вступ

Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України обумовлюють підвищення ролі та значення комерційної діяльності підприємств. Від рівня її організації залежать своєчасне забезпечення виробництва необхідними матеріалами, реалізація продукції та швидкість обігу оборотних коштів підприємства. Організація комерційної діяльності підприємств значною мірою визначається рівнем розвитку ринкової інфраструктури, суб"єкти якої сприяють налагодженню зв"язків між виробниками та кінцевими споживачами продукції з метою прискорення й полегшення руху сировини і матеріалів, готової продукції, інформації та ін. Серед організацій ринкової інфраструктури важливе місце належить товарній біржі.
Товарна біржа - класичний інститут ринкової економіки, що формує оптовий ринок товарів шляхом організації та регулювання біржової торгівлі. Сучасні товарні біржі в країнах із розвиненою ринковою інфраструктурою є складним, але водночас надійним інструментом регулювання та самонастроювання економіки, механізмом ціноутворення на товарному ринку. Біржові ціни не тільки відбивають рух ринку того чи іншого товару, але й служать індикатором стану економіки країни. Товарні біржі, що є консультаційними й інформаційними центрами, впливають на галузі, у яких функціонують, та дозволяють стежити за станом кон"юнктури товарних ринків.
Особливості української економіки на етапі переходу до загальновизнаних ринкових форм господарювання не сприяли створенню умов для становлення і функціонування товарних бірж і, відповідно, масового звертання уваги на них підприємств із метою купівлі-продажу товарів. Більшість товарних бірж виявилася неспроможною задовольняти потреби підприємств у встановленні нових господарських зв"язків, в активізації комерційної діяльності на основі використання біржового механізму.
Питання створення біржового механізму, адекватного умовам комерційної діяльності вітчизняних підприємств, є важливими для забезпечення її ефективності. Наукові та практичні результати дослідження цього питання відображені в наукових працях українських учених, у яких розглядаються функції товарних бірж, біржові технології, біржові операції, особливості функціонування ф"ючерсних та опціонних ринків. Проте недостатньо дослідженими залишаються питання взаємодії підприємств-клієнтів товарної біржі та самої товарної біржі, що пов"язано з багатьма видами біржових ризиків. Подальшого вивчення потребують питання раціоналізації розрахункових операцій підприємств на біржі, форм і способів їхньої участі в біржовій торгівлі, створення системи гарантій виконання зобов"язань учасниками біржових угод.
Об’єктом дослідженя роботи є комерційна діяльність ринкових суб’єктів господарювання, предметом – питання, що стосуються організації комерційної роботи на товарній біржі.
Мета роботи – дослідити особливості комерційної роботи на товарних біржах.
В роботі були поставлені наступні завдання:
- вивчити організацію комерційної діяльності на товарному ринку;
- дати характеристику товарній біржі як інфраструктурному елементу ринку;
- проаналізувати динаміку показників біржової торгівлі в Україні;
- дослідити організацію комерційної роботи на Південно-західній універсальній товарній біржі;
- запропонувати шляхи вдосконалення організації комерційної роботи на товарній біржі.

Висновки та пропозиції

Ефективна діяльність суб’єктів господарювання на товарному ринку базується на перетворенні інформації, яку можна визначити як цілеспрямований обмін упорядкованими даними (отримання і передавання відомостей) між ними або іншими структурами і фізичними особами. Рівень інформаційного забезпечення можна вважати мірою впорядкованості та сталості всієї економічної системи.
Під організаційно-комерційною діяльністю розуміють сукупність дій з інформування та ознайомлення наявних та потенційних споживачів (покупців) із товарами та послугами, що виробляються та продаються, а також із виробниками (продавцями) з метою встановлення комерційних зв’язків та укладання торгових угод. У процесі організаційно-комерційної діяльності розв’язують такі завдання:
- своєчасне забезпечення товаровиробників інформацією про вимоги ринку щодо якості, сучасного дизайну та нових технологій;
- розвиток прямих особистих контактів товаровиробників (продавців) із новими партнерами;
- маркетингові дослідження ринку та конкурентів;
- оцінювання відповідності виготовленої продукції до вимог ринку;
- прогнозування дій конкурентів та винахідливість у створенні нових цінностей;
- активний розвиток маркетингу, особливо в системі просування товару на ринок (реклама, особистий продаж на виставках та ярмарках, презентації, семінари, демонстрації, дегустації тощо);
- систематичний аналіз умов конкуренції, якісне поліпшення комерційних пропозицій, зміна виробничої орієнтації.
В Україні біржа є організованим ринком, тобто являє собою форму організації торгівлі товарами за заздалегідь встановленими правилами. Для неї характерні регулярність торгівлі у строго визначеному місці, уніфікація основних вимог до якості товару, умов і термінів поставки, ведення торгівлі на основі зустрічних пропозицій покупців і продавців, укладення угод з поставкою товару як зі складу, так і в майбутньому. Товарні біржі організаційно оформлені у вигляді асоціацій приватних осіб, об"єднаних скоріш за все в корпорації, і переслідують мету не отримання прибутку, а полегшення і здешевлення торгівлі.
Не власне прибуток є метою діяльності товарних бірж, а надання можливості своїм членам отримувати цей прибуток за рахунок торгівлі або виконання наказів клієнтів - ось головна мета біржі. Членство на ній дає можливість отримувати прибутки, тому індивідуальні особи й організації погоджуються платити за статус члена товарної біржі.
Біржова діяльність поширена на усі регіони України, разом з тим, на біржах, що діють у трьох регіонах України, було укладено майже 82% усіх біржових угод. Найбільша частка угод припадала на біржі м.Києва (53,2%), Дніпропетровської (14,8%) та Київської (13,8%) областей.
Південно-західна універсальна товарна біржа була заснована у жовтні 2002 року.
Південно-західна універсальної товарна біржа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
за останні три роки кількість укладених угод на біржі значно скоротилася. Якщо у 2008 році було укладено 358 угод, то у 2010 лише 294 угоди, що на 45 угод менше. Основними причинами такої ситуації є посилення конкуренції та зростання вартості послуг біржі.
У 2010 році найбільша частка припадає на операції з нерухомістю (23,11%) та земельними ділянками (22,60%), найменша на операції з цінними паперами та надання послуг.
Система управління комерційною діяльністю не може бути удосконалена шляхом зміни окремих елементів, а потребує кардинальних перетворень всіх її складових. При цьому необхідно враховувати, що всі елементи комерційної діяльності потрібно розглядати не окремо, а у їх взаємозв"язку і взаємообумовленості.
Щодо даної товарної біржі, то ми пропонуємо, крім перерахованих заходів, впровадження хеджування, ф’ючерсних та форвардних угод.
   
Список літератури

1. Закон України „Про товарну біржу” вiд 10.12.1991 № 1956-XII //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.139
2. Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. У 2-х ч., Ч.2: Брокерська діяльність. - К.: КНТЕУ, 2006. – 154 с.
3. Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 200 с.
4. Бралатан В.П. Розвиток біржового ринку в Україні / В. П. Бралатан// Економіка АПК. – 2006. - № 2.- С.126-129.
5. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Підр. для вищ. навч. закл. Київ: Грамота, 2009, 448 с.
6. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. - К.: Українські технології, 2001. – 184 с.
7. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге вид., доп. - Л.; К.: Новий світ-2000; Магнолія плюс, 2003. – 360 с.
8. Економіка та організація біржової торгівлі: Опорний конспект лекцій / Уклад.: О.П.Бевз, М.М.Скотнікова, Ч.2. - К.: КНТЕУ, 2003. – 73 с.
9. Іванова А.Т., Праткова В.П. Комерційна діяльність підприємницьких структур К.: «Економіка», 2010. – 205 с.
10. Комерційна діяльність: підручник/ За ред. В.В. Апопія.- 2-ге вид., перероб., доп.- К.: Знання, 2008. - 558с.
11. Комерційна діяльність. Підручник Ф.П.Половцева. М.: «Инфра-М», 2008. - 248с.
12. Крамаренко В.І., Холод Б.І., Воробйов Ю.Н., Дудар А.П. Біржова діяльність: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2003. – 261 с.
13. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. - Х.: ХДУХТ; Консум, 2003. – 216 с.
14. Л.В. Лазоренко Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах. Києво-Могилянська Академія, м. Київ, 2009
15. Осипова Л.В., Синяєва І.М. Основи комерційної діяльності. - М.: 2002.
16. Синецький Б.І. Основи комерційної діяльності: Підручник. – К.: Юрист, 2000. - 145 с.
17. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - К.: Джерела М, 2002. – 336 с.
18. Сохацька О.М. Зарубіжні фінансові ринки / О.М.Сохацька // Фінанси України. – 2000. - №4. – С.59-66.
19. Циганов О.Р. Використання біржового механізму в комерційної діяльності підприємств: Автореф.дис...канд.екон.наук / О.Р. Циганов; Донецький державний університет управління МОН України. – Донецьк, 2004. – С.3-21.
20. Циганов О.Р. Закордонний досвід державного регулювання діяльності товарних бірж та напрями його використання в Україні / О.Р. Циганов, С.М.Повний // Менеджер. – 2004. - №4(30). – С.119-124.
21. Ф’ючерсні торги в Україні: перспективи проглядаються // Цінні папери України. – 2008. - № 13. с.
22. http://www.ukrstat.gov.ua/ Сайт Державного комітету статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.