28 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування читацької компетенції учнів на уроках української літератури№ роботи: 1393
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .............................. .........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .............................. ..................5
1.1. Сучасні вимоги до вмінь та навичок читання....................... .............................. .............................. .5
1.2. Психолого-педагогічні умови застосування творчих завдань у методиці вивчення української літератури.................... .............................. .............................. .............................. .............................. .......12
1.3. Компетентнісно спрямований підхід вивчення літератури.................... .............................. ..........16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРАКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .............................. .............................. ...21
2.1. Система методів та засобів формування читацьких умінь і навичок у учнів середніх класів на уроках української літератури.................... .............................. .............................. .............................. ....21
2.2. Розвиток творчих здібностей та читацьких інтересів на уроках української літератури.................... .............................. .............................. .............................. .............................. .......26
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. .............................. ............29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .............................. ..............30

ВСТУП

З добуття Україною статусу незалежності зумовило ґрунтовну реорганізацію системи освіти, спрямовану на виховання національно свідомої, всебічно розвиненої особистості з високими моральними цінностями. Соціальні зміни, зорієнтовані на національне відродження українського суспільства, ставлять нові вимоги до викладання літератури в школі. Формування особистості засобом виховання кваліфікованого читача є головним завданням учителя-словесника. У Національній доктрині розвитку освіти особлива увага звертається на формування світогляду, розвиток творчих здібностей, читацьких умінь і навичок учнів з метою самореалізації особистості. Цей процес має відбуватися неперервно, утворюючи певну систему протягом усього шкільного вивчення літератури. З огляду на це виникає необхідність удосконалення методики викладання української літератури в цілому, зокрема формування читацьких умінь в учнів, спрямоване на досягнення цілісності сприймання систематичного курсу літератури, побудови системи уроків, що допомагає простежити зростання учня-читача у процесі вивчення предмета „українська література”.
Синтетичний за своїм характером феномен читацьких якостей, умінь і навичок розглядається в них з різних позицій, розкриває окремі сторони проблеми – від первинного сприйняття твору до розуміння естетичної функції мистецтва літератури.
Критичний аналіз науково-методичної літератури і шкільної практики свідчить про низький рівень сформованості у старшокласників системних, узагальнених спеціальних читацьких умінь, урахування психолого-педагогічних умов їх формування у процесі навчання, недостатньо розроблену методику формування читацьких умінь вивчення української літератури в школі. Отже, актуальність і недостатня теоретико-методична розробленість проблеми зумовили вибір теми дослідження „Формування читацької компетенції учнів на уроках української літератури”.
Об’єктом дослідження є процес вивчення української літератури в середніх класах загальноосвітньої школи, а предметом – методика формування в учнів 5-6 класів читацької компетенції з метою глибшого сприймання і розуміння творів художньої літератури, розвитку в них інтересу до читання.
Мета роботи полягає у дослідженні формування читацької компетенції учнів на уроках української літератури.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити сучасні вимоги до вмінь та навичок читання;
- розглянути психолого-педагогічні умови застосування творчих завдань у методиці вивчення української літератури;
- вивчити компетентнісно спрямований підхід вивчення літератури;
- проаналізувати систему методів та засобів формування читацьких умінь і навичок у учнів середніх класів на уроках української літератури;
- дати характеристику розвитку творчих здібностей та читацьких інтересів на уроках української літератури;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

ВИСНОВКИ

Отже, в даній роботі ми розкрили проблему формування читацької компетенції учнів на уроках української літератури, висвітлили психолого-педагогічні умови використання творчих завдань у сучасній методиці вивчення літератури, а також теоретично обґрунтувати шляхи формування читацьких навичок і умінь учнів.
Важко уявити людину, яка б не послуговувалася читанням у повсякденному житті (читання газет, журналів, програми телепередач, розклад руху певного виду транспорту, керівництва з експлуатації будь-якого побутового приладу, кулінарних рецептів та ін.). Більшість сучасних професій передбачають читання інструкцій, факсів, угод, поштової кореспонденції, ділових паперів. Читання – це дуже важкий процес, який вимагає уваги, напруження, фізичних та розумових сил. Важливою умовою підвищення якості уроків літератури є урізноманітнення методів і прийомів навчання, видів роботи, які виконують учні. Всяка одноманітність зрештою породжує в дітей відчуття перевантаження. Воно виникає не стільки від великої кількості завдань, їх складності, скільки від одноманітності, сірості і буденності уроків літератури.
Читацька компетентність є результатом виховання й освіти. Читання є основою багатьох видів діяльності людини та впливає на загальний рівень культури, освіти й моральності в суспільстві, на стан економіки. Відповідальними за формування читача насамперед є родина і школа
Читацька компетентність як індивідуальне володіння читацькою компетенцією може вважатися результатом компетентнісного навчання, тому доцільно визначити її місце в загальній психолого-педагогічній системі людських компетентностей. Питання про кількість компетентностей та про наявність певної системи компетентностей залишається відкритим у вітчизняній та західній психолого-педагогічній науці. Досить поширеною є точка зору, що всі знання, вміння, навички особистості консолідуються в гіпотетичну загальну компетентність
   
Список літератури

1. Івасюк Л. Формування самоосвітньої компетенції на уроках мови та літератури: проект // Школа. – 2008. - № 7. – С.35-40
2. Компетенція і компетентність: проблеми, пошуки, рішення// Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія “Педагогічні та історичні науки”. – 2006. – № 61. – С.173-184.
3. Луцишина О.Г. Формування активної читацької особистості засобами інтерактивних форм навчання на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 6. – С.2-11
4. Максименко С.Д. Общая психология. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1999. – 528 с. Методичні засади формування читацької компетенції// Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №7. – С.10-14.
5. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх закладах. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
6. Педагогіка вищої школи Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 486 с
7. Півнюк Н. Проблема дитячого читання в національному вимірі / Н. Півнюк // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. - 2008. - № 7/8. - С. 20-21.
8. Сафарян С. Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти / С. Сафарян // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. - 2008. - № 10. - С. 4-6.
9. Ситченко А. Формувати читацьку компетентність : про науково-педагогічні засади цієї роботи / А. Ситченко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. - 2007. - № 10. - С. 49-53.
10. Формування читацької компетенції в контексті сучасної методичної парадигми// Науковий вісник Чернівецького національного університету “Серія педагогіка і психологія”. – 2006. – Вип. 300. – С.184-194.
11. Читацька компетенція як різновид загальної компетенції учнів// Наука і освіта. –2005. – №3-4. – С.66-68.
12. Читацька компетенція в загальній системі компетентностей// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. – 2006. – № 1. – С.62-72.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.