18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молочних продуктів№ роботи: 1390
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку молочних продуктів.........5
1.1 Аналіз світового ринку молочних продуктів..................... .............................5
1.2 Аналіз українського ринку молочних продуктів..................... .......................8
РОЗД ІЛ 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди......................... .............................. .........................16
2 .1 Законодавча база.......................... .............................. .............................. ........16
2.2 Нормативно-правові умови здійснення даного проекту....................... ......18
РОЗДІЛ 3. Зовнішньоекономічний контракт...................... .............................. ..21
РОЗДІЛ 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту....................... .......25
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. ......28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......29
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........32

ВСТУП

Молочна галузь займає вагоме місце в структурі харчової промисловості України, є провідною ланкою у вирішенні продовольчої проблеми країни.
Адже, молоко, як один з головних базових продуктів харчування (характерна особливість якого – легка засвоюваність організмом) є важливою складовою здорового раціону.
На сучасному етапі функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу, поставлені високі вимоги щодо безпечності, ефективності та прибутковості виробництва молока і молокопродуктів належної якості, що вимагає від переробних підприємств постійного удосконалення матеріальної бази, своєчасної заміни та модернізації морально застарілого та фізично спрацьованого обладнання, впровадження нових технологій, інтеграції виробничих процесів, підвищення рівня кваліфікації працівників тощо.
Метою написання роботи є визначення стану та основних тенденцій розвитку ринку молока та молокопродуктів в Україні, виокремлення можливих шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.
Значна увага дослідженню проблемних питань ринку молока і молочної продукції приділялась у працях вітчизняних науковців та практиків: П.С.Березівського, В.М.Бондаренка, О.В.Лакішика, Т.Л. Мостенської, М.Г. Павленка, П.Т.Саблука, О.В.Шкільова, О.М.Шпичака та ін.
Об’єктом дослідженя даної роботи є ринок молочних продуктів, предметом, коло питань, що стосуються розробки зовнішньоекономічного контракту з експорту молочних продуктів.
Мета роботи - підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молочних продуктів. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань, а саме:
- провести аналіз світового ринку молочних продуктів;
- проаналізувати український ринок молочних продуктів;
- дослідити правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди;
- розробити зовнішньоекономічний контракт;
- провести оцінку ефективності запропонованого проекту;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

ВИСНОВКИ

Зовні шньоекономічна діяльність передбачає активний пошук партнерів за кордоном, однак навіть успішний пошук партнера, готового налагодити перспективні взаємовигідні відносини, залишиться безрезультатним, якщо не буде укладений відповідний контракт.
Успіх проведення зовнішньоекономічних операцій та реалізації міжнародних проектів залежить не лише від достовірності економічної оцінки, а й від досвіду, інтуїції, знань спеціалістів відповідальних за їх здійснення. Важливим при цьому є використання попереднього досвіду, володіння інформацією про партнерів, вміння вести переговори.
Звичайно, важливо, щоб контракт був вигідним і продавцю і покупцю. У даній курсовій роботі було досліджено передумови укладання експортного контракту на поставку сухого незбираного молока. Поставка здійснюється до Бельгії. На основі проведених розрахунків була визначена ефективність такої угоди.
Як показали розрахунки, експорт для українського виробника даного товару є досить ефективним, так як чистий прибуток склав 25 746,6 грн, а рентабельність даної зовнішньоторгівельної угоди становить 8,5 %. Крім того, коефіцієнт ефективності експорту виявився більшим за одиницю, що також свідчить про ефективність даної угоди для української сторони. Отже, підприємство отримує високий рівень рентабельності за значної загальної суми прибутку.
Таким чином, при наявності якісного продукту, сертифікованого та виробленого за світовими стандартами, українські підприємства – виробники та продавці молока мають можливість продавати продукцію на зовнішніх ринках.
   
Список літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91.
2. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92.
3. Закон України Про безпечність та якість продовольчої сировини та харчових продуктів", вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР
4. Закон України "Про ветеринарну медицину", вiд 25.06.1992 № 2498-XII
5. Закон України "Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення", Закон вiд 24.02.1994 № 4004-XII
6. Закон України "Про молоко і молочні продукти" вiд 24.06.2004 № 1870-IV
7. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.08.93.
8. Указ Президента «Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94
9. Гогуля О.К. Впровадження системи якості молока і молочних продуктів: досвід Польщі// Економіка АПК.- 2007.- №1.- С. 140-147.
10. Голуб Б. Проблеми ідентифікації та простежуваності функціональних молочних продуктів// Стандартизація сертифікація якість.- 2008.- №6.- С. 64-69.
11. Драгнєва Н. Формування системи управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах// Економіка АПК.- 2008.- №12.- С. 18-23.
12. Євчук Л. Якість молока у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств// Економіка АПК.- 2008.- №2.- С. 43-49.
13. Канцевич С. Державний механізм регулювання ринку молока// Економіка АПК.- 2008.- №9.- С. 133-139.
14. Карпенко М. Досвід Польщі щодо регулювання ринку молока і впровадження правових норм ЄС// Економіка АПК.- 2007.- №1.- С. 135-140.
15. Карпенко М. Конкурентоспроможність і експорт молочної продукції в Україні// Економіка АПК.- 2006.- №11.- С. 98-102.
16. Клочко В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції молокопродуктового підкомплексу АПК// Економіка АПК.- 2008.- №10.- С. 129-133.
17. Козак О. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції// Економіка АПК.- 2007.- №3.- С. 149-153.
18. Козак О. Ринок молока в Польщі та Україні: характеристика й порівгняння// Економіка АПК.- 2008.- №8.- С. 149-154.
19. Кощій О.В. Визначення та оцінка конкурентних сил на ринку молочних продуктів України// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №2, Т.1.- С. 71-73.
20. Кремень О.І. Оцінка рівня конкуренції в галузі: статистичний підхід (на прикладі молокопереробної промисловості)// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №3,Т.3.- С. 200-205.
21. Лакішик О. Стан і перспективи експорту молока та молокопродуктів// Економіка АПК.- 2008.- №3.- С. 136-141.
22. Пляскіна А.І. Виробництво молочної продукції Херсонської області в умовах інтеграційних процесів// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №4, Т.3.- С. 86-89.
23. Присяжнюк О. Виробництво молочної продукції з урахуванням екологічних чинників// Економіка АПК.- 2007.- №2.- С. 31-35.
24. Розвиток молочної промисловості в умовах конкуренції на ринку/ О.Мороз, Н.Карачина, Т.Халімон, С.Скуртол// Економіка АПК.- 2007.- №7.- С. 131-138.
25. Сулима Н. Розвиток ринку молока та молочної продукції в Україні// Економіка АПК.- 2008.- №8.- С. 140-144.
26. Суха І.В. Сучасний стан сировинної бази та тенденції розвитку ринку молока та молокопродуктів в Україні// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №4,Т.2.- С. 178-180.
27. Тивончук Я. Розвиток ринку молока у Франції// Економіка АПК.- 2008.- №7.- С. 127-130.
28. Шафалюк О. Особливості структури споживання і конкуренції на ринку молокопродуктів України// Маркетинг в Україні.- 2006.- №4.- С. 4-10.
29. Шинкаренко О. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі// Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- №7.- С. 22-25.
30. Шубравська О. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи/ О.Шубравська, Т.Сокольська// Економіка і прогнозування.- 2008.- №2.- С. 80-93.
31. http://www.ukrstat.gov.ua/ Сайт Державного комітету статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.