21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Збутова діяльність оптового підприємства та шляхи її удосконалення (на прикладі ЗАТ "Фірма Бакалія")№ роботи: 1388
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Збутова діяльність як форма товарного обігу підприємства.................. .............5
2. Характеристика збутової діяльності оптового підприємства ЗАТ „Фірма „Бакалія”..................... .............................. .............................. .............................. ......10
3. Аналіз ефективності збутової діяльності оптового підприємства ЗАТ „Фірма „Бакалія”..................... .............................. .............................. .............................. ......16
4. Інформаційне забезпечення збутової діяльності оптового підприємства........26
5. Розробка шляхів удосконалення організації збутової діяльності оптового підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..29
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............32
Список використаних джерел........................ .............................. ............................34
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........36


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Дослідження робіт вчених, які вивчають проблеми маркетингу, комерційної діяльності підприємства, привели до висновку про відсутність єдиного підходу щодо визначення категорії “збут”. Результатом цих досліджень стала така класифікація точок зору на проблему трактування категорії “збут” із позиції маркетингу:
а) збут як процес продажу товару. Такий підхід асоціюється з безпосередніми стосунками продавця і покупця в момент здійснення ними угоди купівлі – продажу.
б) збут як процес товароруху від виробника до покупця. Даний напрям визначення сутності збуту як однієї з категорій маркетингу представлено переважною більшістю вчених.
Й.С.Завадський збутову діяльність визначає як “просування товарів від місця виробництва до місця споживання і збутові операції (складування, зберігання, доробку, розфасування, комплектування партії товарів, транспортування, тощо)”.
Такої ж думки дотримується й В.М.Власова, яка розглядає збут як транспортування, складування, збереження, доробку, просування до оптових та роздрібних торгових ланок, передпродажну підготовку і сам продаж товару.
Практичне дослідження збутової діяльності проводиться на матеріалах ЗАТ „Фірма „Бакалія”.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна та оптова торгiвля);
- реалiзацiя товарiв закладам охорони здоров’я, соцiального забезпечення та освiти для органiзацій харчування вiдповiдних категорiй населення;
- реалізація продовольчих i непродовольчих товарiв;
- органiзацiя кафе, ресторанiв, iнших об’єктiв харчуванн;
- інші види діяльності.
Протягом 2009-2010 рр. спостерігається зменшення: валового доходу від реалізації на 5643 тис. грн, чистого доходу від реалізації на 5664,8 тис. грн. Валовий прибуток у 2010 році зріс на 220,8 тис. грн, що є позитивним фактором діяльності підприємства.
Оптовий товарообіг підприємства залишився майже без змін. У 2010 році зростання показника склало 32,63 тис. грн, або 0,12%.
Щодо питомої ваги оптового товарообігу в обсязі реалізації, то у 2009 році вона становила 60,0%, у 2010 році – 69,0%, що на 9,0% більше. Тобто, можна зробити висновок, що основною діяльністю підприємства є оптова торгівля.
Рентабельність оптового товарообігу зросла з 7,48% у 2009 році до 8,31% у 2010 році.
Для вдосконалення збутової діяльності запропоновано показники оцінки роботи маркетингово-збутових служб підприємства. Основна їх перевага полягає в тому, що вони характеризують роботу за наступними напрямами:
- маркетингове стимулювання клієнтів до платіжної дисципліни;
- умови договорів та система запобігання порушенням платіжної дисципліни;
- система стимулювання торгового персоналу та орієнтація його на кінцевий результат.
Таким чином, саме ці напрями роботи дають підприємству шанси за інших рівних умов стати лідером на ринку.
   
Список літератури

1. Закон України „Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. – 1994 –27 січня.
2. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
3. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
4. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
5. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
6. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
7. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
8. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
9. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
10. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
11. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
12. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.
14. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
15. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
16. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
17. Маркетинг. / Под ред. акад.. А.Н. Романова. – М.: Машиностроение, 1995. – 239 с.
18. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
19. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.