14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль міжнародного туризму як провідного напрямку розвитку ринку№ роботи: 1387
розділ: Міжнародна економіка
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
Розділ 1. Методологія дослідження міжнародного туризму....................... ............5
1.1. Суть та структура міжнародного туризму....................... .............................. ....5
1.2. Етапи розвитку міжнародного туризму....................... .............................. ........9
Розділ 2. Тенденції розвитку міжнародного туризму....................... .....................12
2.1. Роль і значення міжнародного туризму у системі МЕВ........................... ......12
2.2. Аналіз динаміки розвитку і структури міжнародного туризму….................15
Р озділ 3. Стратегічні напрямки розвитку міжнародного туризму в Україні…...24
3.1. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні….......24
3.2. Інструменти та механізми підвищення конкурентноздатності туристичних послуг України…...................... .............................. .............................. .....................28
ВИСНО ВКИ….......................... .............................. .............................. .....................31
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…....................... .............................. ........34

ВСТУП

Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти. Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту. Розвиток туристських зв"язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. Туризм став об"єктивною потребою сучасної цивілізації.
Міжнародний туризм не тільки збільшує валютні надходження в країну, він забезпечує зайнятість населення, а також допомагає раціонально використовувати ресурси. Останнім часом міжнародний туризм надзвичайно швидко розвивається, поступаючись лише автомобільній та хімічній промисловості. Зважаючи на вище вказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення..
Аспекти міжнародного туризму досліджували різні вчені. Можна виділити роботи А.О. Александрової, Є.В. Козловський, М.П. Мальської, В.В. Худо Д.К. Прейгера, І.А. Малярчука, А. В. Костиної та інших.
Об’єктом курсової роботи є міжнародний туризм, як магістральний напрямок розвитку світового ринку послуг.
Предметом дослідження є чинники, механізми і тенденції розвитку міжнародного туризму.
Метою курсової роботи є дослідження ролі та місця міжнародного туризму, як провідного напрямку на ринку послуг.
Виходячи з мети дослідження, в роботі поставлені наступні завдання:
- розглянути суть та структура міжнародного туризму;
- навести етапи розвитку міжнародного туризму;
- визначити роль і значення міжнародного туризму у системі міжнародних економічних відносин;
- здійснити аналіз динаміки розвитку і структури міжнародного туризму;
- дослідити проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні;
- навести інструменти та механізми підвищення конкурентноздатності туристичних послуг України;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Для повного та всеохоплюючого аналізу в дані й роботу були використанні наступні метод:
- індукції та дедукції;
- синтезу та аналізу;
- порівняння та узагальнення;
- методи статистичного аналізу;
- тощо.
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, наукові праці, періодична література, матеріали різних конференцій, а також Інтернет-ресурси.


ВИСНОВК И

Отже, можна виділити два підходи до розуміння поняття “міжнародний туризм” в літературі.
Міжнародний туризм як комерційна діяльність, пов’язана із купівлею-продажем туристичних послуг і товарів туристичного попиту, що ґрунтується на міждержавних договорах і супроводжується потоками валютних коштів, та міжнародний туризм як соціально-економічне явище, пов’язане з туристичними поїздками громадян за межі країни постійного проживання, де вони займаються неоплачуваною діяльністю.
Міжнародний туризм пройшов такі етапи розвитку:
- зародження міжнародного туризму (до Х ст.);
- становлення міжнародної туристичної сфери (Х – поч. ХІХ ст.);
- інтернаціоналізація ринку туристичних послуг (сер. ХІХ – сер. ХХ ст.);
- розвиток масового туризму (50-70-ті роки ХХ ст.);
- транснаціоналізація туристичної сфери (70-ті роки ХХ ст. – сьогодення).
Міжнародний туризм - один з ведучих, високоприбуткових і найбільш динамічних секторів світового господарства. Дуже важливо гуманітарне значення міжнародного туризму. Він виступає як засіб підвищення якості життя народів, фактор зміцнення миру й міжнародного взаєморозуміння на Землі.
Міжнародний туризм вносить вагомий, з кожним роком зростаючий внесок у розвиток світової економіки. Його значення не обмежується прямим економічним ефектом. Сфера туризму є великим роботодавцем. Вона забезпечує зайнятість кожного десятого працівника у світі.
Починаючи з 1982 року, міжнародний туризм набуває значного розвитку, з кожним роком підвищуючи темпи свого зростання. Така позитивна тенденція спостерігалась до 2010 року. По-перше, туризм є галуззю, що приносить найшвидший прибуток, по-друге, він є каталізатором розвитку споріднених галузей, тим самим підвищуючи необхідність власного розвитку. Порівнюючи темпи зростання обсягів в’їзного туризму, можна зазначити, що найбільше зростання (в 6-7 разів ) відбулось в країнах Африки, Азії та Тихого Океану, Середнього Сходу. Країни, що не мали в наявності розвиненої інфраструктури до певного періоду, всі зусилля спрямували на її вдосконалення та розвиток, зайняли значну частку у світовому ринку туристичних послуг і стабільно її тримають. 2010 рік був досить суперечливим з точки зору зниження темпів розвитку міжнародного туризму.
Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна галузь. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією галуззю народного народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.
Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення держаного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.
Економічна теорія і практика накопичили достатній обсяг аналітичного матеріалу, пропозицій, моделей розвитку тощо, осмислення та впровадження яких може допомогти нашій державі здолати труднощі сьогодення і прискорити її господарський розвиток.
Накопичений досвід наукових маркетингових досліджень у туризмі, дозволяє сказати, що економіка України і її туристичні підприємства готові до сприйняття кластерних технологій; кластер є однією із привабливих моделей, оскільки об’єднує на добровільних і взаємовигідних засадах суб’єкти економічної діяльності, що дозволяє їм успішно конкурувати на туристичних ринках різних рівнів; кластерні технології сприяють налагодженню взаємопорозуміння між державними та бізнесовими колами; інформаційно – рекламне забезпечення діяльності кластеру належить до пріоритетних напрямків його розвитку; кластерізація туристичних підприємств робить “прозорими” інвестиційні надходження і веде до оптимізації їх використання; туристична індустрія – приваблива сфера вкладання інвестицій, які даватимуть повніше віддачу при умові існування кластерів на регіональному і державному рівнях.
   
Список літератури

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. - Москва, 2006. – 254с.
2. Балабанов И., Балабанов А. Экономика туризма: Учеб пособие. – М.: Финансы и статистика. 2008. – 173 с.
3. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: Перевозки. – СПб.: Издательский дом Герда, 2005. – 400 с.
4. Буроменський М.В. Міжнародний туризм: Навколишне середовище та розвиток. – К.: Логос, 2007. – 40 с.
5. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник. – О.: Чорномор’я, 2006. – 160 с.
6. Голубева С.Р. Основные направления развития международного туризма в Украине // Менеджер. – 2007. – №2. – с.72.
7. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств туристичного бізнесу в структурі світового ринку послуг // Зб. наук. праць. Вип. 44 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2006. – с. 177–185.
8. Гонтаржевська Л.І. Інноваційні форми організації туристичної діяльності національних підприємств // Зб. наук. праць. Вип. 46 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2007. – с. 52–63.
9. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. – Київ, 2005. – 132 с.
10. Квартальнов В. Мировой туризм на пороге нового тысячелетия: реальность и экскурс в будущее. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 185 с.
11. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. - Москва: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.
12. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 312 с.
13. Козловський Є.В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні // Економіка України. – 2006. – №10. – с.24-27.
14. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика. Навч.пос. – К.: ЦУЛ, 2009. – 424 с.
15. Костина К.В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних туристичних ринків // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. – 2008. - №4(32).- С.148-157.
16. Костина К.В. Домінанти торгівлі послугами в сучасному світовому господарстві // Збірник наукових праць. Вип. 50 / Відп. ред. В.Є. Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 91-107
17. Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка. - №1(30). - К.: УАЗТ, 2009. – С. 41-49.
18. Костина К.В. Інноваційно-маркетингова модель розвитку конкурентоспроможності туристичного сектору в Україні // Економіка та підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. 19. – К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2009. – С. 56-65.
19. Костина К.В. Регіональні кластерні моделі у туристичній галузі України // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 231. Том V. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 810-819.
20. Костина К.В. Шляхи диверсифікації туристичних послуг в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Зб. наук. праць. Вип.18. Том ІІ. – О.: ОНУ ім. І. Мечникова, 2010.- С. 62-70.
21. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с.
22. Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій // Економічний часопис. – 2008. – Вип.2. – с.27.
23. Прейгер Д., Молярчук І. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів // Економіка України. – 2003. – №6. – с. 26-32.
24. Процветающая отрасль // Голос України. – 2005. – 24 жовтня.- с.3.
25. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро-М, 2006. – 214 с.
26. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. / Федерація профспілок України. Укр. ін-т туризму. – К.: ФПУ, 2007. – 240 с.
27. Роглєв X.Й., Мунін Г.Б. Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні //Туризм: Теорія і практика. – 2007. – №1. – с. 6-9.
28. Туризм в Україні: Статистичний бюлетень за 2006 рік. – К.: Державна туристична адміністрація України, 2007. – 47 с.
29. Туризм и туристическое хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. – М.: ЭКМОС, 2005. – 400 с.
30. Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – с.137-147.
31. Халяпова Е. Проблемы глобализации в индустрии туризма. – Вып.1. – К.: Км-Трейдинг, 2006. – 207 с.
32. Хорлов П.І. Туристично-рекреаційні ресурси: Навчальна допомога. – Х.: Олді-Плюс, 2008. – 479 с.
33. http://www.tourism.gov.ua // Офіційний сайт Державної служби туризму та відпочинку.
34. www.ukrstat.gov.ua // Офіційний сайт Комітету статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.