15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарні марки й упаковка та їх значення в комерційній діяльності організацій№ роботи: 1383
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
І ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА....................... .............................. .............................. ...5
1.1. Призначення та види ідентифікування товару........................ ..........................5
1 .2. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування.................. ................7
1.3. Призначення, функції та проблеми використання упаковки...................... ...10
1.4. Штрихове кодування інформації.................... .............................. ....................12
1.5. Сервісне обслуговування................ .............................. .............................. .......15
ІІ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА....................... ..........................18
2.1. Аналіз майнового стану підприємства.................. .............................. ............18
2.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості..................... .............................. ......26
2.3. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства.................2 8
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................3 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .........36
ДОДАТКИ.......... .............................. .............................. .............................. ..............38

ВСТУП

О дним із важливих елементів товарної політики підприємства є рішення щодо використання товарних марок. Пропозиція товару під певною маркою сприяє зміцненню його ринкових позицій, але водночас потребує додаткових витрат і відповідно підвищує ціну цього товару.
Ще одним елементом товарної політики є упаковка, яка в умовах розвинутого ринку стає дедалі дійовішим інструментом маркетингу, складовою іміджу підприємства і предметом новаторського пошуку. Значення упаковки проявляється у виконанні ряду важливих функцій: ідентифікації товару; просунення товарної марки; дизайну для привернення уваги споживачів і збільшення обсягу продажу; інструктивного описання призначення товару і правил його використання. Упаковка виконує функцію по захисту товару під час знаходження його у сфері обігу в залежності від кліматичних умов, часу перебування в дорозі, на складах тощо. Крім того, вона виконує рекламну функцію.
Багато авторів присвятили свої дослідження проблемам торгової марки та упаковки - Коротко І. В, Іванова А.Т., Праткова В.П., Мочерний С.В., Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н.
Об’єктом дослідження курсової роботи є комерційна діяльність підприємства, предметом – товарні марки та упаковка.
Мета роботи – дослідження товарної марки й упаковки та їх значення в комерційній діяльності організацій.
Завдання роботи:
- охарактеризувати призначення та види ідентифікування товару;
- дослідити роль, вибір, класифікацію, застосування товарної марки;
- навести призначення, функції та проблеми використання упаковки;
- дати характеристику штриховому кодуванню інформації;
- з’ясувати сутність сервісного обслуговування;
- провести аналіз майнового стану підприємства;
- проаналізувати ліквідності і фінансової стійкості;
- провести оцінку ділової активності і результатів діяльності підприємства.
Методологічна база: загально наукові методи, метод економічного аналізу, фінансового аналізу та інші.
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, монографії, публікації періодичної преси, а також фінансова звітність підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, в даній роботі нами було розглянуто призначення та види ідентифікування товару.
При ідентифікації товарів встановлюється збіжність досліджуваних товарів аналогам, які мають ту ж сукупність споживчих властивостей чи опису товарів на маркуванні, товаросупровідних та нормативних документах.
Ідентифікації притаманні такі функції:
- показова - яка ототожнює представлений зразок товару з конкретним найменуванням, гатунком, маркою, типом, а також товарною партією;
- інформаційна, яка доводить інформацію до суб’єктів ринкових відносин;
- підтверджувальна відповідність асортиментної характеристики товару інформації, яку зазначено на маркуванні та/чи в товаросупровідних документах, тобто справжність товару;
- управлінська, яка є одним з елементів системи якості товару.
Досліджено роль, вибір, класифікацію, застосування товарної марки.
Під товарною маркою розуміють зареєстроване в установленому порядку позначення, розміщене на товарі або його упаковці. Воно є ознакою авторства даного виробника, відмінною від його конкурентів.
Товарні марки класифікуються наступним чином:
1) фірмове ім"я;
2) фірмовий знак;
3) торговельний образ;
4) торговельний знак.
Навели призначення, функції та проблеми використання упаковки.
Упаковка — це місткість, оболонка, тара для зберігання продукції, етикетка і вкладиш; як елемент товарної політики потребує постійної уваги, всебічного вивчення, правильної орієнтації в її плануванні, розробці і виробництві. Вона виконує наступні функції:
По-перше, упаковка дає змогу збирати в потрібних обсязі і формі рідкі, гранульовані, сипучі та інші подільні продукти. При транспортуванні, зберіганні і поводженні з товаром упаковка, залежно від специфіки товару, захищає його від поломки, випаровування, розливання, вібрації, впливу світла тощо.
По-друге, упаковка полегшує використання продукції з урахуванням її особливості і побажань покупця: не виключається можливість повторного застосування упаковки для даного або іншого товару.
По-третє, упаковка відіграє роль своєрідного засобу комунікації фірми зі споживачем. Вона створює образ фірми-виробника; через дизайн, колір, форму, матеріали відображає популярність її не лише до і під час купівлі товару, а й після використання його.
По-четверте, орієнтуючи товар на конкретний сегмент ринку, для конкретної ринкової групи, фірма-виробник може змінювати форми, розміри, конструкцію, інші характеристики упаковки, спрямовані на забезпечення їй привабливості і практичності.
По-п"яте, упаковка повинна задовольняти вимоги каналів збуту — полегшувати транспортування, зберігання, обіг товару, бути міцною, придатною для нанесення необхідних позначень, у тому числі для полегшення інвентарного контролю, сприяти розширенню самообслуговування в торгівлі.
По-шосте, упаковка — стрижневий момент процесу планування нової продукції. Нерідко, завдяки інноваціям в упаковці, товар дістає друге життя, розширюється сфера його застосування.
Визначено особливості штрихового кодування інформації, мета якого полягає у відображенні таких інформаційних властивостей товару, які забезпечують реальну можливість простежити за їх рухом до споживача, що пов’язано з підвищенням ефективності керування виробництвом.
З’ясовано сутність сервісного обслуговування. Основним завданням сервісного обслуговування є підтримання працездатності випущеного виробу протягом усього періоду його експлуатації.
Також в даній роботі ми провели аналіз майнового стану підприємства, проаналізувати ліквідності і фінансової стійкості, провели оцінку ділової активності і результатів діяльності підприємства.
На основі проведеного аналізу ми дійшли висновку, що дане підприємство є фінансово стабільним.
Основними пропозиціями щодо подальшого розвитку підприємства є:
- вихід підприємства на нові ринки збуту;
- підвищення якості обслуговування клієнтів;
- проведення заходів над зменшенням собівартості продукції;
- впровадження сучасних методів управління.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Апопій В.В. та інші. Комерційна діяльність на ринку товарі та послуг. Підручник. К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 458 с.
3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, - 5-те видання.: Пер з англ..: Навч. посіб. - М.: Видавничий дім „Вільямс", 2001. - 608 с.
4. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
5. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
6. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
7. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
8. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
9. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. -К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 250 с.
11. Маркетинг. Підручник / В.Руделіус О.М.Азарян Н.О.Бабенко та ін. Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова. - 3-тє вид. - К: 2008.-648 с.
12. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 976 с.
13. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
14. Павленко А. Ф., Войчак А. В Маркетинг Підручник — К. КНЕУ, 2003. — 246 с
15. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
16. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств – М.: ІОЦ «Маркетинг», 2007.
17. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
18. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
19. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
20. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.