22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мотивація поведінки фірми та її сучасне трактування№ роботи: 1382
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3

Розділ 1 Фірма - основна ланка економіки..................... .............................. .......5

1.1 Фірми: поняття та різновиди..................... .............................. .........................5

1. 2 Сучасні теорії фірми......................... .............................. .............................. .....9

1.3 Мотивація фірми......................... .............................. .............................. .........12

Розділ 2 Мотивація поведінки фірми за умов різних типів ринкових структур...................... .............................. .............................. .............................. ..14

2.1 Максимізація прибутку у короткотерміновому та довготерміновому періоді за умов досконалої конкуренції................... .............................. .............14

2.2 Особливості максимізації прибутку монополістом.................. ...................17

2.3 Визначення прибутку при монополістичній конкуренції................... ........18

2.4 Поведінка фірми щодо максимізації прибутку на олігополістичному ринку………...................... .............................. .............................. ...........................……2 2

Розділ 3 Сучасні моделі поведінки фірми……....................... ...................…….24

Висн овки……………..................... .............................. .............................. ...........27

Список використаної літератури.................... .............................. ........................29ВступПідприємницька фірма — це самостійно діючий суб'єкт ринку, метою діяльності якого є отримання прибутку через виробництво одного або більше товарів для продажу на ринку.

Фірма представляє собою ринково-виробничу систему, оскільки одночасно виступає як покупець факторів виробництва на ринку ресурсів і їх споживач в процесі виробництва та як виробник і продавець продукції на ринку товарів і послуг.

Основними організаційно-правовими формами фірм є: індивідуальна підприємницька фірма, партнерство та корпорація. Кожна з них має свої переваги і недоліки. В мікроекономіці не приймають до уваги різноманітність форм, розмірів і функцій фірм. Узагальненим поняттям фірма об’єднують всі підприємства і організації.

Модель поведінки фірми будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання. Мета фірми – одержання максимальної величини прибутку за даний період. Обмеженнями виступають продуктивність факторів виробництва, витрати виробництва, ціна продукції та попит на неї. Вибір рішення щодо обсягу випуску продукції залежить від ринкової структури, в якій господарює фірма.

Модель фірми ґрунтується на припущенні раціональності її поведінки. Головна мета власника – максимізація вигоди у вигляді суми прибутку за певний період – визначає всі рішення фірми відносно того, що, як і для кого виробляти.

Проблеми визначення сутності мотивації поведінки фірми стосуються дослідження відомих вчених-економістів. Це, зокрема, А. Сміт, П. Хейне, А. Маршалл, Ф. Хайєк, К. Маркс, М. Вебер, Г. Шмоллер, Т. Веблен, У. Мітчелл, Дж. Коммонс, Р. Коуз, Дж. Б'юкенен, Г. Саймон, Д.Норт, Й. Шумпетер, В. Зомбарт. Значний внесок у визначенні етимології мотивації поведінки підприємств зробили такі сучасні вітчизняні науковці, як Н. Шибаєва, Г. Капленко, М. Гуревичов, В. Войтко та А. Азриліян.

Об’єктом дослідження даної роботи є фірма, як мікроекономічний суб’єкт, предметом – коло питань, що стосуються мотивації поведінки фірми.

Мета курсової роботи – дослідження сучасного трактування мотивації поведінки фірми. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно розв’язати низку завдань, а саме:

- розглянути понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;

- дослідити сучасні теорії фірми;

- проаналізувати мотивацію фірми;

- охарактеризувати максимізацію прибутку у короткотерміновому та довготерміновому періоді за умов досконалої конкуренції;

- дати характеристику особливостям максимізації прибутку монополістом;

- розглянути визначення прибутку при монополістичній конкуренції;

- визначити поведінку фірми щодо максимізації прибутку на олігополістичному ринку;

- вивчити сучасні моделі поведінки фірми;

- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи:

- графічний метод;

- індукції та дедукції;

- метод аналізу і синтезу;

- метод абстракції.

Дана робота є результатом аналізу найсучаснішої економічної літератури, також при її написані враховувався закордонний досвід та особливості сучасної економічної ситуації в Україні.ВисновкиОтже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження, зробимо наступні висновки.

1. Фірма — індивідуальний економічний суб'єкт ринкових відносин, один з основних агентів ринку, який є незалежним учасником відносин з іншими фірмами, підприємцями, домогосподарствами, державою.

2. Головною метою діяльності фірми є отримання максимального прибутку, який виступає як різниця між виручкою та вартістю виробництва.

3. Відповідно до правових аспектів розрізняють такі типи фірм:

- індивідуальна підприємницька фірма (один власник, який є менеджером);

- партнерство (колективне підприємство; кілька власників, які можуть працювати на фірмі);

- корпорація (багато співвласників-акціонерів, які для управління наймають менеджерів).

4. Теорії фірми, що розкривають різні сторони її багатоаспектної природи, можна поєднати у кілька груп: технологічні (класичні та неокласичні) теорії, інституційні теорії, концепція фірми на основі теорії економічної організації, концепція фірми на основі теорії ігор. Слід підкреслити, що кожна теорія сприяє поглибленню цілісного розуміння такого складного утворення, яким є фірма.

5. Мотивація є основою будь-якої поведінки людини і зусиль, спрямованих на підвищення результативності діяльності. Мотивація діяльності фірми – це процес стимулювання працівників фірми до діяльності, що спрямована на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми.

6. Для ринку досконалої конкуренції фірма вирішує проблему максимізації прибутку, якщо лінія граничного доходу перетинає криву середніх витрат. Його максимальний розмір досягається у точці, де перетинаються лінія граничного доходу та крива граничних витрат.

7. На відміну від конкурентної фірми монополіст має змогу як у короткотерміновому, так і у довготерміновому періоді отримувати економічний прибуток.

8. Умовою отримання економічного прибутку на ринку монополістичної конкуренції є такий характер попиту на продукт фірми, при якому крива попиту перетинає криву середніх витрат. Якщо вона розташована нижче, ніж крива середніх витрат, але перетинає криву середніх змінних витрат, то фірма буде вирішувати завдання мінімізації збитків.

9. Для учасників олігополістичного ринку характерна тенденція до максимізації сукупних прибутків всіх учасників. Їх поведінка схожа на поведінку монополіста.

10. Модель поведінки фірми будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання.

11. Виділяють наступні моделі мотивації поведінки фірми:

- модель максимізації прибутку;

- модель максимізації продажів;

- модель максимізації зростання;

- модель управлінської поведінки;

- модель максимізації доданої вартості.
   
Список літератури

1. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: навчальний посібник /За ред. О.Я. Базілінської. - Київ: Центр видавничої літератури, 2004. - 351 с.

2. Ватаманюк O.З. Мікроекономіка: Навч. посіб. -- Львів: Інтелект-Захід, 2004. - 176с.

3. Верланов Ю.Ю., Ципліцька О.О. Сучасна мікроекономіка: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 315 с.

4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1996. Т.1-2 с.

5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общая редакция Л.С. Тарасевича. С.-Пб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 352 с.

6. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

7. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. С.-Пб., 1992. – 496 с.

8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2007. - 719 с.

9. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006.- 211 с.

10. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 208 с.

11. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 204 с.

12. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. Издание третье, проработанное и дополненное. – М.: “Соминтэк”, 1996. – 328 с.

13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

14. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка – К.: Основи, 1996. – 646 с.

15. Райхлин Э. Микроэкономическая теория рынков вводимых ресурсов. – М.: Наука, 1996. – 176 с.

16. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. – М.: Наука, 1995. – 347 с.

17. Рибалкін В.О. та ін. Основи економічної теорії / Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 2003. - 352 с.

18. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 152 с.

19. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т. Т.І. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 384 с.

20. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – К.: Знання, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.